REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2003 nr 232 poz. 2339

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 30 grudnia 2003 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie centralnej ewidencji kierowców

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 100e ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 sierpnia 2001 r. w sprawie centralnej ewidencji kierowców (Dz. U. Nr 92, poz. 1028) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dane o zatrzymaniu dokumentu stwierdzającego uprawnienie do kierowania pojazdami przekazują do ewidencji:

1) właściwa jednostka organizacyjna Policji za pośrednictwem jednostki organizacyjnej Komendy Głównej Policji właściwej do spraw informatyki poprzez teletransmisję – niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od ich uzyskania,

2) właściwa jednostka organizacyjna Inspekcji Transportu Drogowego poprzez teletransmisję – niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia ich uzyskania,

3) Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej poprzez teletransmisję – niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od ich uzyskania,

4) prokurator, sąd lub inny organ uprawniony do orzekania w sprawach o wykroczenia w trybie dyscyplinarnym do właściwego organu określonego w ust. 1, który wydał ten dokument – niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od dnia wydania postanowienia,

5) organy, o których mowa w ust. 1, poprzez teletransmisję – niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 8 godzin od ich uzyskania.”,

b) w ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) sąd lub inny organ uprawniony do orzekania w sprawach o wykroczenia w trybie dyscyplinarnym do właściwego organu określonego w ust. 1, który wydał dokument uprawniający do kierowania pojazdami – niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni po uprawomocnieniu się orzeczenia,”,

c) w ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) sąd lub inny organ uprawniony do orzekania w sprawach o wykroczenia w trybie dyscyplinarnym do organu, o którym mowa w ust. 1, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania – niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni po uprawomocnieniu się orzeczenia,”;

2) w § 5:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, Wojskowym Służbom Informacyjnym, sądom, prokuraturze, Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, starostom oraz organom kontroli skarbowej, organom celnym, wywiadowi skarbowemu i komórkom, o których mowa w art. 11g ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 1999 r. Nr 54, poz. 572, z późn. zm.2)) udostępnia się dane, o których mowa w art. 100b ust. 1 ustawy.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Strażom gminnym (miejskim) udostępnia się dane, o których mowa w art. 100b ust. 1 ustawy.”.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r., z wyjątkiem § 1 pkt 2 lit. b, który wchodzi w życie z dniem 25 stycznia 2004 r.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: K. Janik

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – administracja publiczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, Nr 130, poz. 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1451 i 1452, Nr 162, poz. 1568, Nr 200, poz. 1953 i Nr 210, poz. 2036.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1103 i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 14, poz. 143, Nr 81, poz. 877 i Nr 110, poz. 1189, z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 141, poz. 1178, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387 i Nr 216, poz. 1824 oraz z 2003 r. Nr 84, poz. 774, Nr 137, poz. 1302, Nr 139, poz. 1326 i Nr 199, poz. 1939.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2003-12-31
  • Data wejścia w życie: 2004-01-01
  • Data obowiązywania: 2004-01-01
  • Dokument traci ważność: 2018-06-04

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA