| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 27 lutego 2004 r.

w sprawie określenia wysokości równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie przysługującego żołnierzom zawodowym i kandydatom na żołnierzy zawodowych

Na podstawie art. 66 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa wysokość równoważnika pieniężnego przysługującego żołnierzom zawodowym i kandydatom na żołnierzy zawodowych w zamian za bezpłatne wyżywienie, niewydane w naturze, zwanego dalej „równoważnikiem pieniężnym”, oraz warunki, tryb i organy właściwe do jego wypłacania.
§ 2.
Równoważnik pieniężny przysługuje żołnierzowi zawodowemu:

1) pełniącemu służbę bądź wykonującemu zadania w warunkach uniemożliwiających korzystanie z wyżywienia przysługującego mu w naturze – w wysokości równej wartości pieniężnej przysługującej mu normy wyżywienia, z wyjątkiem żołnierza uczestniczącego w ćwiczeniach, kursach i szkoleniach wszystkich typów;

2) po powrocie do kraju w związku z zakończeniem służby w misji pokojowej organizacji międzynarodowej lub sił wielonarodowych, od dnia przekroczenia granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej do dnia skierowania na urlop zdrowotny – w wysokości równej wartości pieniężnej normy wyżywienia szkolnej – 020;

3) wyznaczonemu do pełnienia służby jako obserwator wojskowy lub osoba posiadająca status obserwatora wojskowego w misji pokojowej organizacji międzynarodowej lub sił wielonarodowych albo na stanowisku służbowym w polskim przedstawicielstwie wojskowym przy organizacji międzynarodowej, przy międzynarodowym dowództwie wojskowym i w ich strukturach organizacyjnych, za czas przewozu w związku z rozpoczęciem i zakończeniem służby:

a) z kraju do miejsca pełnienia służby – od dnia przekroczenia granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej,

b) z powrotem do kraju z miejsca pełnienia służby – do dnia przekroczenia granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej

– w wysokości równej wartości pieniężnej 200 % normy wyżywienia szkolnej – 020, z wyjątkiem przypadku, w którym otrzymał wyżywienie w naturze;

4) zaliczonemu do personelu latającego, który wraca do kraju po wykonaniu zadań za granicą i pozostaje bez przydziału służbowego, przez okres 2 miesięcy – w wysokości równej wartości pieniężnej normy wyżywienia przysługującej mu przed wyjazdem;

5) należącemu do personelu latającego albo pełniącemu etatowo funkcję instruktora spadochronowego lub wykonującemu skoki ze spadochronem, na jego prośbę, przy braku przeciwwskazań służbowych – w wysokości równej wartości pieniężnej przysługującej mu normy wyżywienia.

§ 3.
1. Równoważnik pieniężny przysługuje żołnierzowi zawodowemu należącemu do personelu latającego, wyznaczonemu na stanowisko służbowe wymagające kwalifikacji lotniczych, lecz niewykonującemu lotów, w wysokości zależnej od:

1) dotychczasowego okresu wykonywania lotów;

2) części wartości pieniężnej normy wyżywienia, o której mowa w ust. 4, nie większej jednak niż 100 % wartości właściwej normy wyżywienia.

2. Za każdy rok lotów, z uwzględnieniem okresu ich wykonywania w szkole lotniczej:

1) na samolotach naddźwiękowych i śmigłowcach bojowych – przysługuje 7 % wartości pieniężnej normy wyżywienia;

2) na samolotach dodźwiękowych, odrzutowych, turbośmigłowych i pozostałych śmigłowcach – przysługuje 5 % wartości pieniężnej normy wyżywienia;

3) na pozostałych samolotach – przysługuje 4 % wartości pieniężnej normy wyżywienia.

3. Przy obliczaniu lat wykonywania lotów nie uwzględnia się okresu krótszego niż 6 miesięcy, a okres powyżej 6 miesięcy liczy się jako pełny rok.

4. Wysokość równoważnika pieniężnego ustala się według wartości pieniężnej normy wyżywienia przysługującej żołnierzowi, obowiązującej w dniu wyznaczenia na stanowisko służbowe.

§ 4.
Równoważnik pieniężny przysługuje kandydatowi na żołnierza zawodowego za okres:

1) urlopu i całodobowej przepustki – w wysokości równej wartości pieniężnej normy wyżywienia szkolnej – 020;

2) przebywania w podróży służbowej – w wysokości równej 200 % wartości pieniężnej normy wyżywienia szkolnej – 020.

§ 5.
1. Wysokość równoważnika pieniężnego jest uzależniona od normy wyżywienia, przysługującej żołnierzowi zawodowemu lub kandydatowi na żołnierza zawodowego, określonej w przepisach w sprawie bezpłatnego wyżywienia żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych.

2. Równoważnik pieniężny odpowiada wartości pieniężnej normy wyżywienia, będącej wartością produktów spożywczych, w średnich cenach zakupu, wchodzących w skład norm wyżywienia, określonych w przepisach, o których mowa w ust. 1.

3. Kwotę równoważnika pieniężnego ustala, zgodnie z ust. 2, Minister Obrony Narodowej w przepisach w sprawie określenia wartości pieniężnych norm wyżywienia.

§ 6.
1. Równoważnik pieniężny wypłaca wojskowa jednostka budżetowa, na której zaopatrzeniu finansowym pozostaje żołnierz zawodowy lub kandydat na żołnierza zawodowego.

2. Wypłata równoważnika pieniężnego następuje z dołu, z wyjątkiem równoważnika pieniężnego należnego za czas podróży służbowej lub urlopu, który jest wypłacany z góry.

§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2004 r.1)

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński

 

1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 sierpnia 2000 r. w sprawie określenia wysokości równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie przysługującego żołnierzom zawodowym i kandydatom na żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 76, poz. 870), które na podstawie art. 188 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A.

Obsługa wierzytelności

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »