| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 14 kwietnia 2004 r.

w sprawie trybu i terminu powiadamiania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez otwarty fundusz emerytalny o zawarciu umowy z członkiem oraz dokonywania wypłaty transferowej

Na podstawie art. 85 pkt 3–7 i art. 123a ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. Nr 139, poz. 934, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) sposób i termin zawiadamiania otwartego funduszu przez członka o przystąpieniu do innego otwartego funduszu;

2) tryb i terminy powiadamiania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez otwarty fundusz o zawarciu umowy z członkiem funduszu oraz zakres danych, jakie powinno zawierać powiadomienie;

3) szczegółowe zasady wycofywania przez otwarty fundusz zgłoszenia o zawarciu umowy z członkiem oraz wykreślania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wpisu w Centralnym Rejestrze Członków Otwartych Funduszy Emerytalnych;

4) szczegółowy sposób ustalania i rozliczania podlegającej zwrotowi nienależnie otrzymanej składki przez otwarty fundusz;

5) wzór zawiadomienia o zawarciu umowy z innym otwartym funduszem;

6) termin i tryb dokonywania wypłat transferowych, o których mowa w art. 70 ust. 2 i art. 119 oraz w przepisach rozdziałów 12 i 13 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych;

7) zasady współdziałania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz otwartych funduszy i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przy dokonywaniu rozliczeń wypłat transferowych;

8) sposób rozdysponowania odsetek z tytułu przechowywania na rachunku środków przekazanych przez otwarte fundusze w ramach rozliczania tej wypłaty.

§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie – oznacza to ustawę z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych;

2) Zakładzie – oznacza to Zakład Ubezpieczeń Społecznych, o którym mowa w art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887, z późn. zm.2)); Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177 i Nr 64, poz. 593.

3) Komisji Nadzoru – oznacza to Komisję Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, o której mowa w ustawie;

4) Krajowym Depozycie – oznacza to Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.;

5) Centralnym Rejestrze Członków – oznacza to prowadzony przez Zakład Centralny Rejestr Członków Otwartych Funduszy Emerytalnych, o którym mowa w art. 33 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;

6) dotychczasowym funduszu – oznacza to otwarty fundusz, którego członek przystąpił do innego otwartego funduszu;

7) nowym funduszu – oznacza to otwarty fundusz, do którego przystąpił członek innego otwartego funduszu;

8) nowym członku – oznacza to osobę fizyczną, która zawarła umowę o członkostwo albo na której nazwisko został otwarty rachunek w trybie art. 128 ustawy, a przynależność tego członka do otwartego funduszu nie została jeszcze potwierdzona zarejestrowaniem w Centralnym Rejestrze Członków;

9) umowie o członkostwo – oznacza to umowę zawartą między otwartym funduszem a osobą występującą z wnioskiem o przyjęcie do otwartego funduszu, na podstawie której następuje uzyskanie członkostwa w otwartym funduszu;

10) rejestrze członków – oznacza to rejestr członków otwartego funduszu, prowadzony przez otwarty fundusz, o którym mowa w ustawie;

11) koncie ubezpieczonego – oznacza to konto, o którym mowa w przepisach rozdziału 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, prowadzone przez Zakład.

§ 3.
1. Otwarty fundusz przekazuje do Zakładu zgłoszenie o przystąpieniu członka do funduszu, w formie zestawienia.

2. Zestawienie zawiera następujące dane:

1) dane osobowe:

a) imiona i nazwisko,

b) datę urodzenia,

c) numer powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności PESEL i numer identyfikacji podatkowej NIP, a w przypadku gdy członek funduszu nie ma numeru PESEL i numeru NIP lub jednego z nich – w miejsce brakującego numeru odpowiednio serię i numer dowodu osobistego lub paszportu;

2) datę zawarcia umowy o członkostwo, a także godzinę, jeżeli uzyskanie członkostwa nie nastąpiło w trybie art. 128 ustawy.

3. Otwarty fundusz sporządza osobne zgłoszenie o przystąpieniu członka do funduszu dla:

1) osób, które złożyły oświadczenia o dotychczasowym nieuczestniczeniu w otwartym funduszu;

2) osób, które złożyły oświadczenie o uczestnictwie w innym otwartym funduszu;

3) osób, które uzyskały członkostwo w funduszu z chwilą otwarcia rachunku w trybie art. 128 ustawy.

4. Zestawienie jest sporządzane w formie elektronicznej.

§ 4.
1. Zestawienie, o którym mowa w § 3 ust. 1, jest przekazywane do Zakładu, nie później niż do godziny 1400 szóstego dnia roboczego następującego po dniu zawarcia umowy o członkostwo lub uzyskaniu członkostwa w trybie art. 128 ustawy.

2. Zestawienie niespełniające wymogów określonych w § 3 ust. 3 i 4 Zakład odrzuca w całości bądź poszczególne jego pozycje. Zakład niezwłocznie informuje otwarty fundusz o odrzuceniu zestawienia w całości lub w części, z podaniem przyczyny.

3. Dane zawarte w zestawieniu są przekazywane w formie elektronicznej.

4. Zakład informuje Komisję Nadzoru o otrzymaniu zestawienia od otwartego funduszu w terminie dwóch dni roboczych od dnia jego otrzymania.

5. Informacja, o której mowa w ust. 4, zawiera:

1) datę otrzymania zestawienia od otwartego funduszu;

2) liczbę osób objętych otrzymanym zestawieniem;

3) informację o braku w zestawieniu danych, o których mowa w § 3 ust. 2, lub o innych brakach oraz liczbę odrzuconych z tego powodu zestawień lub poszczególnych pozycji zestawienia.

6. Informacja, o której mowa w ust. 4, zostaje przekazana w formie elektronicznej.

§ 5.
Zakład przyjmuje lub odmawia przyjęcia zgłoszenia o przystąpieniu członka do funduszu w drugim dniu roboczym po otrzymaniu zestawienia, o którym mowa w § 3 ust. 1, ale nie wcześniej niż w ósmym dniu roboczym następującym po dniu zawarcia umowy o członkostwo.
§ 6.
1. Zakład odmawia przyjęcia zgłoszenia o przystąpieniu członka do funduszu, jeżeli:

1) z przedstawionych danych wynika, że zgłoszona osoba podpisała umowę wcześniej z innym otwartym funduszem, a umowa ta została zgłoszona w terminie;

2) zgłoszona osoba dokonała zawarcia umowy o członkostwo z więcej niż jednym otwartym funduszem, w tym samym dniu i o tej samej godzinie;

3) zgłoszenie nie zawiera danych, o których mowa w § 3 ust. 2.

2. Zakład informuje o odmowie przyjęcia zgłoszenia o przystąpieniu członka do funduszu, w terminie czterech dni roboczych:

1) otwarty fundusz – podając dane wymienione w § 3 ust. 2, odrębnie dla każdego zestawienia, o którym mowa w § 3 ust. 3;

2) Komisję Nadzoru – podając liczbę osób, których zgłoszenie o przystąpieniu członka do funduszu nie zostało przyjęte, odrębnie dla każdego zestawienia, o którym mowa w § 3 ust. 3.

3. W informacji o odmowie przyjęcia zgłoszenia o przystąpieniu członka do funduszu Zakład podaje przyczynę odmowy.

§ 7.
1. W przypadku przyjęcia zgłoszenia o przystąpieniu członka do funduszu Zakład wpisuje na koncie ubezpieczonego oraz w Centralnym Rejestrze Członków informację o członkostwie w otwartym funduszu w terminie, o którym mowa w § 5.

2. Jeżeli przyjęte zgłoszenie o przystąpieniu członka do funduszu dotyczy osoby wymienionej w zestawieniu, o którym mowa w § 3 ust. 3 pkt 1, Zakład wpisuje na koncie ubezpieczonego oraz w Centralnym Rejestrze Członków informację o członkostwie w otwartym funduszu po stwierdzeniu, że został spełniony warunek, o którym mowa w art. 81 ust. 1 pkt 1 ustawy, w terminie 30 dni roboczych od dnia otrzymania zestawienia.

3. W terminie 30 dni roboczych od dnia otrzymania zestawienia, o którym mowa w § 3 ust. 3 pkt 1, Zakład informuje otwarty fundusz, czy osoba, która zawarła umowę z funduszem, spełnia warunki, o których mowa w art. 81 ust. 1 ustawy.

4. Zakład informuje Komisję Nadzoru o liczbie osób wpisanych i niewpisanych do Centralnego Rejestru Członków, odrębnie dla każdego otwartego funduszu i każdego zestawienia, o którym mowa w § 3 ust. 3.

5. Jeżeli po poinformowaniu otwartego funduszu o niespełnieniu przez osobę, która zawarła umowę z funduszem, warunków, o których mowa w art. 81 ust. 1 ustawy. Zakład stwierdzi, że w dniu zawarcia umowy istniały faktyczne i prawne podstawy do spełnienia tych warunków, niezwłocznie wpisuje na koncie ubezpieczonego oraz w Centralnym Rejestrze Członków informację o członkostwie w funduszu, informując o tym fundusz i Komisję Nadzoru.

6. Jeżeli w przypadku, o którym mowa w ust. 5, zostało dokonane więcej niż jedno zgłoszenie o przystąpieniu członka do funduszu, Zakład przyjmuje zgłoszenie dotyczące tej umowy o członkostwo, która została zawarta jako pierwsza po zaistnieniu faktycznych i prawnych podstaw do spełnienia warunków, o których mowa w art. 81 ust. 1 ustawy, i zgłoszona w terminie.

§ 8.
1. Otwarty fundusz zawiadamia osobę przystępującą do otwartego funduszu o odmowie przyjęcia przez Zakład zgłoszenia o zawarciu umowy o członkostwo, z podaniem przyczyny odmowy przyjęcia zgłoszenia.

2. Zawiadomienie jest przesyłane przesyłką poleconą w terminie siedmiu dni roboczych od dnia otrzymania przez otwarty fundusz informacji, o której mowa w § 6 ust. 2, lub informacji o niespełnieniu warunków, o których mowa w art. 81 ust. 1 ustawy.

§ 9.
1. Otwarty fundusz powiadamia Zakład o wycofaniu zgłoszenia o przystąpieniu członka do funduszu, nie później niż szóstego dnia roboczego po dniu, w którym została stwierdzona nieważność umowy o członkostwo.

2. Powiadomienie jest przekazywane w formie elektronicznej i zawiera dane osobowe członka, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1.

3. Nie później niż drugiego dnia roboczego po dniu otrzymania powiadomienia Zakład zawiadamia otwarty fundusz o wstrzymaniu przekazywania składek od dnia przesłania tego zawiadomienia.

4. Nie później niż szóstego dnia roboczego po dniu otrzymania powiadomienia Zakład przekazuje otwartemu funduszowi dane, o których mowa w § 11 ust. 1.

5. O wycofaniu zgłoszenia o przystąpieniu członka do funduszu otwarty fundusz powiadamia osobę, której zgłoszenie dotyczyło, przesyłką poleconą, nie później niż siódmego dnia roboczego po dniu, w którym została stwierdzona nieważność umowy.

6. Nie później niż szóstego dnia roboczego po otrzymaniu powiadomienia Zakład dokonuje zmian odpowiednich zapisów na koncie ubezpieczonego i w Centralnym Rejestrze Członków.

7. O dokonaniu zmian zapisów Zakład informuje otwarty fundusz nie później niż szóstego dnia roboczego od ich dokonania.

§ 10.
1. W przypadku stwierdzenia przez Zakład z urzędu, że wpis do Centralnego Rejestru Członków jest nieprawidłowy, Zakład dokonuje wykreślenia tego wpisu.

2. Nie później niż szóstego dnia roboczego po dniu stwierdzenia nieprawidłowości Zakład zawiadamia otwarty fundusz o wykreśleniu wpisu oraz przekazuje dane, o których mowa w § 11 ust. 1.

3. Zawiadomienie o wykreśleniu wpisu jest przekazywane w formie elektronicznej.

4. Nie później niż siódmego dnia roboczego po dniu stwierdzenia nieprawidłowości Zakład zawiadamia o wykreśleniu wpisu osobę, której ten wpis dotyczył.

§ 11.
1. Jeżeli następuje zwrot nienależnie otrzymanej składki, Zakład zawiadamia otwarty fundusz o nominalnej wartości poszczególnych składek przekazanych przez Zakład podlegających zwrotowi, dacie obciążenia rachunku bankowego Zakładu oraz okresie, za który były przekazane.

2. Jeżeli zwrot nienależnej składki następuje w wyniku unieważnienia umowy z otwartym funduszem lub zmiany przez Zakład z urzędu nieprawidłowego wpisu w Centralnym Rejestrze Członków, nie później niż szóstego dnia roboczego po dniu otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, otwarty fundusz przesyła do Zakładu informację zawierającą:

1) wysokość kwot otrzymanych w wyniku umorzenia jednostek rozrachunkowych uzyskanych za nienależnie otrzymane poszczególne składki, podane przez Zakład w zawiadomieniu;

2) nominalną wartość opłat pobranych od nienależnie otrzymanych poszczególnych składek przekazanych przez Zakład, przez zarządzające otwartym funduszem towarzystwo.

3. W przypadku gdy przekazanie do otwartego funduszu nienależnej składki nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Zakładu, a otwarty fundusz dokonał wypłaty transferowej, Zakład przesyła do tego funduszu zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1.

4. Otwarty fundusz, o którym mowa w ust. 3, przesyła do Zakładu informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 1.

5. Umorzenie jednostek rozrachunkowych uzyskanych za nienależnie otrzymane składki przekazane przez Zakład następuje według wartości jednostki rozrachunkowej z dnia poprzedzającego przesłanie informacji, o której mowa w ust. 2.

6. Informacje, o których mowa w ust. 2 i 4, oraz zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 i 3, są przekazywane w formie elektronicznej.

7. Jeżeli Zakład przekazał składkę wraz z odsetkami ustawowymi, do odsetek tych stosuje się odpowiednio przepisy ust. 1–6.

§ 12.
1. Jeżeli osoba, której zgłoszenie o przystąpieniu członka do funduszu zostało wycofane, była zgłoszona przez inne otwarte fundusze i zgłoszenia te zostały przez Zakład odrzucone, z przyczyn określonych w § 6 ust. 1 pkt 1, nie później niż drugiego dnia roboczego po dniu otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w § 9 ust. 1, o ustaniu okoliczności uzasadniającej odmowę przyjęcia zgłoszenia Zakład zawiadamia otwarty fundusz, z którym osoba podpisała umowę najwcześniej i umowa ta została zgłoszona w terminie.

2. Jeżeli osoba wymieniona w zawiadomieniu nie jest stroną umowy o członkostwo otwartego funduszu, do którego zawiadomienie to zostało przekazane, otwarty fundusz zawiadamia o tym Zakład nie później niż siódmego dnia roboczego po dniu otrzymania zawiadomienia.

3. Jeżeli osoba, o której mowa w ust. 2, była zgłoszona jeszcze przez inny otwarty fundusz, przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.

4. Zawiadomienie o ustaniu okoliczności uzasadniającej odmowę przyjęcia zgłoszenia jest przekazywane w formie elektronicznej.

5. O otrzymaniu zawiadomienia o ustaniu okoliczności uzasadniającej odmowę przyjęcia zgłoszenia otwarty fundusz zawiadamia członka funduszu, przesyłką poleconą, nie później niż siódmego dnia roboczego po jego otrzymaniu.

6. Zakład dokonuje odpowiednich zmian na koncie ubezpieczonego i w Centralnym Rejestrze Członków nie później niż ósmego dnia roboczego po dniu wysłania zawiadomienia o ustaniu okoliczności uzasadniającej odmowę przyjęcia zgłoszenia.

7. Przepisy ust. 1–6 stosuje się odpowiednio do przypadku, o którym mowa w § 10.

§ 13.
1. Zakład pomniejsza kwotę składek odprowadzanych do otwartego funduszu, o kwotę ustaloną zgodnie z art. 100a ust. 1a, 3, 4, 6 lub 7 ustawy, w najbliższym terminie odprowadzania składek po wysłaniu zawiadomienia, o którym mowa w § 11 ust. 1, a w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 2 lub 3, po otrzymaniu od otwartego funduszu informacji, nie wcześniej jednak niż w dniu dokonania zmiany w Centralnym Rejestrze Członków.

2. W przypadku gdy osoba jest członkiem innego otwartego funduszu, Zakład odprowadza do tego otwartego funduszu kwotę, o której mowa w art. 100a ust. 1a, 3, 4 lub 9 ustawy, za okres członkostwa w tym otwartym funduszu, w dniu dokonania pomniejszenia, nie wcześniej jednak niż w dniu wpisania do Centralnego Rejestru Członków funduszu ustalonego zgodnie z § 12.

3. W przypadku wycofania przez otwarty fundusz zgłoszenia o przystąpieniu członka do funduszu osoby, dla której Zakład ustala członkostwo zgodnie z § 12, pomniejszenia dokonuje się nie wcześniej niż w dniu wpisania do Centralnego Rejestru Członków funduszu ustalonego zgodnie z § 12.

§ 14.
1. Członek otwartego funduszu, zawierając umowę o członkostwo z innym otwartym funduszem, jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić, w formie pisemnej, o zawarciu tej umowy dotychczasowy fundusz. Wzór zawiadomienia stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Zawiadomienie doręcza się dotychczasowemu funduszowi osobiście lub przesyłką listową.

§ 15.
Wypłata transferowa środków znajdujących się na rachunku członka otwartego funduszu odbywa się w terminach określonych w art. 122 ust. 1 ustawy.
§ 16.
1. Środki zgromadzone na rachunku członka dotychczasowego funduszu są przekazywane, w ramach wypłaty transferowej, do nowego funduszu, z którym członek zawarł umowę o członkostwo, w najbliższym terminie dokonania wypłaty transferowej, jeżeli członek zawrze umowę o członkostwo w nowym funduszu do dwudziestego piątego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym jest dokonywana wypłata transferowa, oraz dokona czynności, o których mowa w § 14 ust. 1, i uiści opłatę, o której mowa w art. 119 ust. 2 ustawy.

2. Jeżeli umowa o członkostwo została zawarta później niż dwudziestego piątego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym jest dokonywana wypłata transferowa, wypłata transferowa zostanie dokonana w następnym najbliższym terminie, pod warunkiem dokonania czynności, o których mowa w § 14 ust. 1, i uiszczenia opłaty, o której mowa w art. 119 ust. 2 ustawy.

§ 17.
1. W przypadku, o którym mowa w art. 128 ust. 1 lub art. 131 ust. 1 ustawy, środki przypadające uprawnionemu współmałżonkowi są przekazywane na jego rachunek w otwartym funduszu, w ramach wypłaty transferowej, w najbliższym terminie jej dokonania, jeżeli do dwudziestego piątego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc dokonania wypłaty transferowej zostaną przedstawione dokumenty stanowiące podstawę do dokonania przeniesienia środków zgromadzonych na rachunku członka w ramach wypłaty transferowej i zostanie wskazany rachunek, na który mają być przeniesione te środki.

2. W przypadku gdy zawarcie umowy o członkostwo przez byłego współmałżonka z nowym funduszem nastąpi później niż w dwudziestym piątym dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym jest dokonywana wypłata transferowa, wypłata transferowa nastąpi w następnym najbliższym terminie.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, współmałżonek uprawniony do otrzymania środków wskazuje na piśmie otwarty fundusz, do którego zostanie przekazana wypłata transferowa przysługujących mu środków po byłym współmałżonku.

§ 18.
1. Dotychczasowy fundusz przesyła do Zakładu, w dwunastym dniu miesiąca, w którym jest dokonywana wypłata transferowa, imienne wykazy członków zmieniających ten fundusz, w najbliższym terminie dokonania wypłaty transferowej, sporządzone na podstawie złożonych przez członków dotychczasowego funduszu zawiadomień, o których mowa w § 14 ust. 1.

2. W przypadku, o którym mowa w § 17 ust. 1, otwarty fundusz, z którego zostanie dokonana wypłata transferowa na rzecz współmałżonka uprawnionego do otrzymania środków, przesyła do Zakładu w dwunastym dniu miesiąca, w którym jest dokonywana wypłata transferowa, imienne wykazy członków, z rachunków których mają być przekazane środki.

3. Imienne wykazy członków, o których mowa w ust. 1, zawierają dane osobowe członka, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1.

4. Imienny wykaz członków, o którym mowa w ust. 2, zawiera dane osobowe członka, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1, z rachunku którego nastąpi wypłata transferowa na rzecz uprawnionego współmałżonka, oraz członka, na rachunek którego przeniesione zostaną środki wypłaty transferowej.

§ 19.
1. Imienne wykazy członków, o których mowa w § 18 ust. 1 i 2, są sporządzane w formie elektronicznej w jedenastym dniu miesiąca, w którym jest dokonywana wypłata transferowa, na podstawie zawiadomień, o których mowa w § 14 ust. 1, doręczonych do otwartego funduszu przed dniem sporządzenia wykazów.

2. Zakład wzywa dotychczasowe fundusze, w ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania imiennych wykazów członków, o których mowa w § 18 ust. 1 i 2, do wyjaśnienia stwierdzonych nieprawidłowości, w szczególności w przypadku stwierdzenia umieszczenia w wykazie członków niezarejestrowanych w Centralnym Rejestrze Członków, o czym informuje Komisję Nadzoru.

§ 20.
1. Zakład w dziesiątym dniu roboczym przed najbliższym terminem dokonania wypłaty transferowej:

1) dokonuje ustalenia zgodności danych osób przystępujących do otwartych funduszy w trybie zmiany otwartego funduszu, które zostały zgłoszone do Zakładu przez nowy fundusz oraz przez dotychczasowy fundusz w trybie § 18 ust. 1; w przypadku stwierdzenia rozbieżności Zakład wzywa otwarte fundusze do złożenia wyjaśnień, o czym niezwłocznie informuje Komisję Nadzoru;

2) sporządza listę członków otwartych funduszy, z rachunków których dokona się wypłata transferowa w związku ze zmianą otwartego funduszu przez członka;

3) sporządza listę członków otwartych funduszy, z rachunków których dokona się wypłata transferowa, wraz ze wskazaniem danych osobowych członków, na rachunek których wpłyną środki z tytułu wypłaty transferowej;

4) dokonuje odpowiednich zmian w Centralnym Rejestrze Członków;

5) przekazuje do Komisji Nadzoru informacje, z zastrzeżeniem, że dotyczą one wypłat transferowych, o których mowa w art. 70 ust. 2 i art. 119 ustawy oraz w przepisach rozdziałów 12 i 13 ustawy, sporządzone według wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

2. Od chwili dokonania przez Zakład zmian w Centralnym Rejestrze Członków Zakład przekazuje składki na rachunek członka w nowym funduszu.

§ 21.
1. Zakład odmawia przyjęcia zgłoszenia umowy o członkostwo zawartej z nowym funduszem, jeżeli:

1) członek zmieniający otwarty fundusz nie został objęty przez dotychczasowy fundusz imiennym wykazem członków, o którym mowa w § 18 ust. 1;

2) osoba, z rachunku której mają być przekazane środki, nie została objęta imiennym wykazem członków, o którym mowa w § 18 ust. 2;

3) zgłoszenie dokonane przez nowy otwarty fundusz nie zawiera danych, o których mowa w § 3 ust. 2;

4) osoba przystępująca do nowego funduszu dokonała zawarcia więcej niż jednej umowy o członkostwo z różnymi otwartymi funduszami w tym samym dniu i o tej samej godzinie;

5) osoba przystępująca do nowego funduszu dokonała zawarcia umowy o członkostwo z innym otwartym funduszem w tym samym dniu, ale przed zawarciem umowy z funduszem, który dokonuje zgłoszenia.

2. Otwarty fundusz nie uwzględnia w zestawieniu, o którym mowa w § 3 ust. 1, osoby, która jest już członkiem otwartego funduszu i zawarła z nim umowę o członkostwo, a następnie zawiadomiła ten fundusz przed dniem dokonania wypłaty transferowej o zawarciu umowy o członkostwo z innym funduszem.

§ 22.
1. Zakład, w ósmym dniu roboczym przed najbliższym terminem dokonania wypłaty transferowej, przekazuje do Krajowego Depozytu listy, o których mowa w § 20 ust. 1 pkt 2 i 3.

2. Krajowy Depozyt przekazuje otwartym funduszom prowadzącym rachunki, z których nastąpi wypłata transferowa, listy, o których mowa w § 20 ust. 1 pkt 2 i 3, w szóstym dniu roboczym przed najbliższym terminem dokonania wypłaty transferowej.

§ 23.
1. Dotychczasowy fundusz sporządza imienne wykazy członków zmieniających ten fundusz wraz z indywidualnymi kwotami transferowymi oraz ogólną kwotą transferową będącą sumą indywidualnych kwot transferowych, w terminie, o którym mowa w art. 122 ust. 2 ustawy, i przekazuje je Krajowemu Depozytowi do godziny 1100 w czwartym dniu roboczym przed najbliższym terminem dokonania wypłaty transferowej.

2. Indywidualną kwotę transferową stanowi kwota iloczynu liczby jednostek rozrachunkowych zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu i wartości jednostki rozrachunkowej, obliczona w piątym dniu roboczym przed najbliższym terminem dokonania wypłaty transferowej.

3. Otwarty fundusz, w którym współmałżonek posiada albo posiadał rachunek, z którego ma zostać dokonana wypłata transferowa, sporządza imienne wykazy osób, z rachunków których mają być przekazane środki, wraz z indywidualnymi kwotami transferowymi oraz ogólną kwotą transferową będącą sumą indywidualnych kwot transferowych, i przekazuje je Krajowemu Depozytowi do godziny 1100 w czwartym dniu roboczym przed najbliższym terminem dokonania wypłaty transferowej.

§ 24.
1. Krajowy Depozyt, na podstawie indywidualnych kwot transferowych otrzymanych od otwartych funduszy, ustala kwoty należności lub zobowiązań dla poszczególnych funduszy oraz przekazuje tę informację do Komisji Nadzoru.

2. Krajowy Depozyt, w czwartym dniu roboczym przed najbliższym terminem dokonania wypłaty transferowej, wzywa otwarte fundusze – w których na mocy rozliczenia wzajemnych zobowiązań między funduszami wartość zobowiązań przekracza wartość należności – do dokonania wpłaty na rachunek i w wysokości wskazanej przez Krajowy Depozyt.

§ 25.
1. Otwarte fundusze dokonują wpłaty, o której mowa w § 24 ust. 2, w trzecim dniu roboczym przed najbliższym terminem dokonania wypłaty transferowej.

2. Towarzystwo zarządzające funduszem, który nie dokonał wpłaty w terminie, jest zobowiązane zapłacić Krajowemu Depozytowi odsetki za opóźnienie, w wysokości odsetek ustawowych, za czas od dnia, o którym mowa w ust. 1, do dnia dokonania tej wpłaty. Zapłaty odsetek dokonuje się łącznie z dokonaniem wpłaty.

§ 26.
1. Jeżeli otwarty fundusz obowiązany do dokonania wpłaty, o której mowa w § 24 ust. 2, nie dokona wpłaty najpóźniej w drugim dniu roboczym przed terminem najbliższej wypłaty transferowej pomimo wezwania Krajowego Depozytu, Krajowy Depozyt ponownie dokonuje rozliczenia wypłat transferowych między funduszami, z wyłączeniem z rozliczeń otwartego funduszu, który nie dokonał wpłaty, o której mowa w § 24 ust. 2, i ponownie ustala kwoty zobowiązań bądź należności poszczególnych funduszy.

2. O fakcie niedokonania przez otwarty fundusz wpłaty, o której mowa w § 24 ust. 2, po wezwaniu do tego przez Krajowy Depozyt, Krajowy Depozyt niezwłocznie powiadamia Komisję Nadzoru.

§ 27.
Rozliczenie wypłat transferowych otwartego funduszu, który nie dokona wpłaty, o której mowa w § 24 ust. 2, w terminie, o którym mowa w § 26 ust. 1, zostanie dokonane w następnym najbliższym terminie.
§ 28.
W przypadku nierozliczenia wypłaty transferowej dotychczasowy fundusz jest zobowiązany sporządzić i przekazać imienne wykazy członków, o których mowa w § 18 ust. 1 i 2 oraz § 23 ust. 1 i 3, przed następnym najbliższym terminem wypłaty transferowej.
§ 29.
1. Dokumenty związane z czynnościami dotyczącymi wypłat transferowych są przekazywane w formie elektronicznej.

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, powinny być w sposób należyty utrwalone i zabezpieczone.

§ 30.
1. W ostatnim dniu miesiąca, w którym odbywa się wypłata transferowa, Krajowy Depozyt dokonuje transferu środków do otwartych funduszy, w których wierzytelności z tytułu wypłat transferowych od innych otwartych funduszy były większe niż zobowiązania z tego tytułu.

2. Otwarty fundusz prowadzący rachunek, z którego ma nastąpić wypłata transferowa, i jednocześnie prowadzący rachunek, na który ma nastąpić ta wypłata, w przypadkach określonych w rozdziałach 12 i 13 ustawy, dokonuje zapisów na rachunku uprawnionego i rachunku, z którego są przenoszone środki.

3. Kwota wypłaty transferowej jest ustalana w piątym dniu roboczym przed dniem tej wypłaty, z zastrzeżeniem § 23 ust. 2.

§ 31.
Odsetki z tytułu przechowywania na rachunku środków przekazanych przez otwarte fundusze w ramach rozliczeń wypłat transferowych przysługują Krajowemu Depozytowi w wysokości 50 % wartości tych środków. Pozostała kwota odsetek zostaje podzielona między fundusze proporcjonalnie do wysokości środków przekazanych przez każdy z nich.
§ 32.
W terminie dziesięciu dni od dnia, w którym odbyła się wypłata transferowa, powszechne towarzystwo emerytalne przekazuje na rachunek bankowy:

1) Zakładu – kwotę opłaty z tytułu refundacji kosztów za wykonywanie czynności związanych z przystąpieniem członka do nowego funduszu;

2) Krajowego Depozytu – kwotę opłaty z tytułu refundacji kosztów za wykonywanie czynności związanych z rozliczaniem wypłaty transferowej.

§ 33.
1. Dotychczasowy fundusz przekazuje byłym członkom funduszu, na rzecz których zrealizował wypłatę transferową, pisemną informację, która zawiera:

1) numer rachunku członka;

2) podstawowe dane osobowe członka zawarte w rejestrze członków otwartego funduszu;

3) wartość jednostki rozrachunkowej, liczbę i łączną wartość jednostek rozrachunkowych na rachunku członka otwartego funduszu w piątym dniu roboczym poprzedzającym dokonanie wypłaty transferowej;

4) daty i kwoty wpłat składek i wypłat transferowych do otwartego funduszu, kwoty opłat potrącanych ze składek oraz liczbę jednostek rozrachunkowych zaliczonych na rachunek członka w okresie ostatnich 12 miesięcy;

5) pouczenie o trybie postępowania w przypadku uznania przez członka otwartego funduszu, że otrzymana informacja zawiera błędne dane.

2. Informacja jest przesyłana członkom otwartego funduszu przesyłką poleconą w terminie siedmiu dni od dnia dokonania wypłaty transferowej.

§ 34.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.3)

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 98, poz. 610, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 60, poz. 702, z 2001 r. Nr 8, poz. 64 i Nr 110, poz. 1189, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 153, poz. 1271 i Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 124, poz. 1153, Nr 166, poz. 1609 i Nr 170, poz. 1651.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998r. Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 26, poz. 228, Nr 60, poz. 636, Nr 72, poz. 802, Nr 78, poz. 875 i Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 9, poz. 118, Nr 95, poz. 1041, Nr 104, poz. 1104 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r Nr 8, poz. 64, Nr 27, poz. 298, Nr 39, poz. 459, Nr 72, poz. 748, Nr 100, poz. 1080, Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194, Nr 130, poz. 1452 i Nr 154, poz. 1792, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 155, poz. 1287, Nr 169, poz. 1387, Nr 199, poz. 1673, Nr 200, poz. 1679 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 56, poz. 498, Nr 65, poz. 595, Nr 135, poz. 1268, Nr 149, poz. 1450, Nr 166, poz. 1609, Nr 170, poz. 1651, Nr 190, poz. 1864, Nr 210, poz. 2037, Nr 223, poz. 2217 i nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177 i Nr 64, poz. 593.

3) Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2000 r. w sprawie trybu i terminu powiadamiania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez otwarty fundusz emerytalny o zawarciu umowy z członkiem oraz dokonywania wypłaty transferowej (Dz. U. Nr 13, poz. 157).

Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 14 kwietnia 2004 r. (poz. 804)

Załącznik nr 1

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza Skibiński

Specjalista w zakresie prawa samorządowego, gospodarczego oraz spraw odszkodowawczych. Kancelaria prowadzi blog prawniczy „Filiżanka Prawa”.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »