| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

UMOWA

o akcesji Republiki Chorwacji do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA),

sporządzona w Zagrzebiu dnia 5 grudnia 2002 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 5 grudnia 2002 r. została sporządzona w Zagrzebiu Umowa o akcesji Republiki Chorwacji do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), w następującym brzmieniu:

Przekład

UMOWA

o akcesji Republiki Chorwacji do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu

Preambuła

Republika Bułgarii, Republika Czeska, Republika Węgierska, Rzeczpospolita Polska, Rumunia, Republika Słowacka oraz Republika Słowenii z jednej strony i Republika Chorwacji z drugiej strony (zwane dalej „Stronami”),

potwierdzając swoje oddanie zasadom gospodarki rynkowej, stanowiącej podstawę ich stosunków,

uwzględniając pozytywny rozwój wzajemnej współpracy gospodarczej między Stronami,

wyrażając życzenie przyczynienia się do procesu integracji w Europie poprzez poszerzenie Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu,

mając na uwadze Deklarację Premierów, przyjętą w Bukareszcie dnia 16 listopada 2001 r.,

odwołując się do oficjalnego wniosku Republiki Chorwacji z dnia 20 lipca 2001 r. w sprawie akcesji do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu,

mając na względzie Porozumienie Uzupełniające do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu, podpisane w Brnie dnia 11 września 1995 r.,

działając w oparciu o postanowienia artykułu 39a Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu,

uzgodniły, co następuje:

Artykuł 1

Republika Chorwacji niniejszym przystępuje do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu CEFTA.

Artykuł 2

Republika Chorwacji niniejszym akceptuje Środkowoeuropejską umowę o wolnym handlu ze wszystkimi jej uzupełnieniami i poprawkami, podpisanymi przed podpisaniem niniejszej umowy i będzie je w pełni stosować zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

Artykuł 3

Odniesienia w Środkowoeuropejskiej umowie o wolnym handlu do jej Stron i tam, gdzie wszystkie Państwa są wymienione z nazwy, należy rozumieć jako odnoszące się również do Republiki Chorwacji.

Artykuł 4

1. W celu realizacji postanowień ustępu 2 artykułu 3 Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu niniejszym ustanawia się i dołącza do niniejszej umowy Protokoły 32, 33, 34, 35, 36 i 37 do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu.

2. Postanowienia dotyczące zniesienia ceł importowych między:

– Republiką Bułgarii z jednej strony a Republiką Chorwacji z drugiej strony zawarte są w Protokole 32,

– Republiką Czeską i Republiką Słowacką z jednej strony a Republiką Chorwacji z drugiej strony zawarte są w Protokole 33,

– Republiką Węgierską z jednej strony a Republiką Chorwacji z drugiej strony zawarte są w Protokole 34,

– Rzecząpospolitą Polską z jednej strony a Republiką Chorwacji z drugiej strony zawarte są w Protokole 35,

– Rumunią z jednej strony a Republiką Chorwacji z drugiej strony zawarte są w Protokole 36,

– Republiką Słowenii z jednej strony a Republiką Chorwacji z drugiej strony zawarte są w Protokole 37.

Artykuł 5

1. W celu realizacji postanowień ustępu 1 artykułu 12 Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu niniejszym ustanawia się i dołącza do niniejszej umowy Protokoły 38, 39, 40, 41, 42 i 43 do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu.

2. Postanowienia dotyczące udzielenia wzajemnych koncesji rolnych między:

– Republiką Bułgarii z jednej strony a Republiką Chorwacji z drugiej strony zawarte są w Protokole 38,

– Republiką Czeską i Republiką Słowacką z jednej strony a Republiką Chorwacji z drugiej strony zawarte są w Protokole 39,

– Republiką Węgierską z jednej strony a Republiką Chorwacji z drugiej strony zawarte są w Protokole 40,

– Rzecząpospolitą Polską z jednej strony a Republiką Chorwacji z drugiej strony zawarte są w Protokole 41,

– Rumunią z jednej strony a Republiką Chorwacji z drugiej strony zawarte są w Protokole 42,

– Republiką Słowenii z jednej strony a Republiką Chorwacji z drugiej strony zawarte są w Protokole 43.

Artykuł 6

W nawiązaniu do artykułu 16 Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu ustanawia się i dołącza do niniejszej umowy Protokół 7a dotyczący definicji pojęcia „produktów pochodzących” i metod współpracy administracyjnej. Protokół 7a stosuje się zamiast Protokołu 7 w odniesieniu do handlu pomiędzy Stronami, jeśli produkt zawiera materiały pochodzące z Chorwacji, a także w odniesieniu do handlu między Republiką Chorwacji i każdą inną Stroną.

Artykuł 7

1. Odniesienia do współpracy administracji celnych wspomnianych w ustępie 2 artykułu 16 Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu należy rozumieć w ten sposób, iż wzajemna pomoc organów administracyjnych w sprawach celnych Republiki Słowenii z jednej strony a Republiki Chorwacji z drugiej strony będzie odbywała się zgodnie z postanowieniami załącznika l do artykułu 7 niniejszej umowy.

2. Odniesienia do współpracy administracji celnych wspomnianych w ustępie 2 artykułu 16 Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu należy rozumieć w ten sposób, iż wzajemna pomoc organów administracyjnych w sprawach celnych Republiki Bułgarii i Republiki Chorwacji będzie odbywała się zgodnie z postanowieniami załącznika II do artykułu 7 niniejszej umowy.

Artykuł 8

Niniejsza umowa stanowi integralną część Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu.

Artykuł 9

1. Niniejsza umowa wejdzie w życie sześćdziesiątego dnia od dnia otrzymania przez depozytariusza ostatniej notyfikacji Stron Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu i Republiki Chorwacji o wypełnieniu niezbędnych do tego celu procedur.

2. Depozytariusz notyfikuje niezwłocznie wszystkim Stronom o wypełnieniu procedur niezbędnych do wejścia w życie niniejszej umowy.

3. Do czasu wejścia w życie niniejszej umowy, zgodnie z ustępem 1 niniejszego artykułu, będzie ona stosowana od dnia 1 marca 2003 r. pod warunkiem, że Rumunia powiadomi pozostałe Strony do dnia 1 lutego 2003 r., iż jej wewnętrzne wymogi prawne do wejścia w życie niniejszej umowy są spełnione i Rumunia będzie stosowała niniejszą umowę od dnia 1 marca 2003 r.

4. Od dnia wejścia w życie niniejszej umowy, umowy o wolnym handlu zawarte między:

– Republiką Bułgarii a Republiką Chorwacji, podpisana w Sofii dnia 4 grudnia 2001 r.,

– Republiką Czeską a Republiką Chorwacji, podpisana w Pradze dnia 12 listopada 2001 r.,

– Republiką Węgierską a Republiką Chorwacji, podpisana w Zagrzebiu dnia 22 lutego 2001 r.,

– Rzecząpospolitą Polską a Republiką Chorwacji, podpisana w Warszawie dnia 7 listopada 2001 r.,

– Republiką Słowacką a Republiką Chorwacji, podpisana w Bratysławie dnia 6 listopada 2001 r.,

– Republiką Słowenii a Republiką Chorwacji, podpisana w Zagrzebiu dnia 12 grudnia 1997 r.,

tracą moc lub nie wejdą w życie za wzajemną zgodą zainteresowanych Stron wyrażoną w niniejszej umowie.

5. Od dnia stosowania niniejszej umowy, umowy o wolnym handlu wymienione w ustępie 4 niniejszego artykułu nie będą stosowane między ich Umawiającymi się Stronami.

NA DOWÓD CZEGO, niżej podpisani pełnomocnicy, będąc do tego odpowiednio upoważnieni, podpisali niniejszą umowę.

SPORZĄDZONO w Zagrzebiu dnia 5 grudnia 2002 r. w jednym oryginalnym egzemplarzu w języku angielskim, który będzie zdeponowany przy Rządzie Rzeczypospolitej Polskiej. Depozytariusz przekaże poświadczone kopie wszystkim Stronom.

AGREEMENT

on Accession of the Republic of Croatia to the Central European Free Trade Agreement

Preamble

The Republic of Bulgaria, the Czech Republic, the Republic of Hungary, the Republic of Poland, Romania, the Slovak Republic and the Republic of Slovenia, on the one side, and the Republic of Croatia, on the other side, (hereinafter called ”the Parties”),

Reaffirming their commitment to the principles of a market economy, which constitutes the basis for their relations;

Considering the positive development of the mutual economic co-operation between the Parties;

Wishing to contribute to the process of integration in Europe through the extension of the Central European Free Trade Agreement;

Having in mind the Declarations of Prime Ministers, done on 16 November 2001 in Bucharest;

Recalling the official request of the Republic of Croatia on 20 July 2001 to accede to the Central European Free Trade Agreement;

Taking into account the Agreement Amending the Central European Free Trade Agreement, signed in Brno on 11 September 1995;

In accordance with the provisions of Article 39a of the Central European Free Trade Agreement;

Have agreed as follows:

Article 1

The Republic of Croatia shall accede to the Central European Free Trade Agreement.

Article 2

The Republic of Croatia shall accept the Central European Free Trade Agreement with all its amendments and modifications signed before the signature of this Agreement and shall apply it in accordance with the provisions of this Agreement.

Article 3

References in the Central European Free Trade Agreement to its Parties and where all states are explicitly mentioned shall be understood to include the Republic of Croatia.

Article 4

1. In order to implement the provisions of paragraph 2 of Article 3 of the Central European Free Trade Agreement Protocols 32, 33, 34, 35, 36 and 37 to the Central European Free Trade Agreement are hereby established and attached to this Agreement.

2. Provisions for the abolition of customs duties on imports between:

– the Republic of Bulgaria on the one side and the Republic of Croatia on the other side are laid down in Protocol 32,

– the Czech Republic and the Slovak Republic on the one side and the Republic of Croatia on the other side are laid down in Protocol 33,

– the Republic of Hungary on the one side and the Republic of Croatia on the other side are laid down in Protocol 34,

– the Republic of Poland on the one side and the Republic of Croatia on the other side are laid down in Protocol 35,

– Romania on the one side and the Republic of Croatia on the other side are laid down in Protocol 36,

– the Republic of Slovenia on the one side and the Republic of Croatia on the other side are laid down in Protocol 37.

Article 5

1. In order to implement the provisions of paragraph 1 of Article 12 of the Central European Free Trade Agreement Protocols 38, 39, 40, 41, 42 and 43 to the Central European Free Trade Agreement are hereby established and attached to this Agreement.

2. Provisions for granting mutual agricultural concessions between:

– the Republic of Bulgaria on the one side and the Republic of Croatia on the other side are laid down in Protocol 38,

– the Czech Republic and the Slovak Republic on the one side and the Republic of Croatia on the other side are laid down in Protocol 39,

– the Republic of Hungary on the one side and the Republic of Croatia on the other side are laid down in Protocol 40,

– the Republic of Poland on the one side and the Republic of Croatia on the other side are laid down in Protocol 41,

– Romania on the one side and the Republic of Croatia on the other side are laid down in Protocol 42,

– the Republic of Slovenia on the one side and the Republic of Croatia on the other side are laid down in Protocol 43.

Article 6

With reference to Article 16 of the Central European Free Trade Agreement Protocol 7a concerning the definition of the concept of ”originating products” and methods of administrative co-operation is hereby established and attached to this Agreement. Protocol 7a shall apply instead of Protocol 7 in respect of trade between the Parties if the product contains materials originating in Croatia as well as in respect of trade between the Republic of Croatia and any other Party.

Article 7

1. References to co-operation in customs administration mentioned in paragraph 2 of Article 16 of the Central European Free Trade Agreement shall be understood that the mutual assistance between administrative authorities in customs matters of the Republic of Slovenia and the Republic of Croatia shall take place in accordance with the provisions of Annex I to Article 7 of this Agreement.

2. References to co-operation in customs administration mentioned in paragraph 2 of Article 16 of the Central European Free Trade Agreement shall be understood that the mutual assistance between administrative authorities in customs matters of the Republic of Bulgaria and the Republic of Croatia shall take place in accordance with the provisions of Annex II to Article 7 of this Agreement.

Article 8

This Agreement shall constitute an integral part of the Central European Free Trade Agreement.

Article 9

1. This Agreement shall enter into force on the sixtieth day after receiving by the Depositary of the last notification of the Parties to the Central European Free Trade Agreement and of the Republic of Croatia on the completion of procedures necessary for that purpose.

2. The Depositary shall, without any delay, notify all Parties of the completion of procedures necessary for entry into force of this Agreement.

3. Pending the entry into force of this Agreement according to paragraph 1 of this Article this Agreement shall be applied from 1 March 2003, provided that Romania shall notify the other Parties, prior to 1 February 2003, that its internal legal requirements for entry into force of this Agreement are fulfilled and that Romania shall apply this Agreement from 1 March 2003.

4. As from the date of entry into force of this Agreement the free trade agreements concluded between:

– the Republic of Bulgaria and the Republic of Croatia signed at Sofia on 4 December 2001;

– the Czech Republic and the Republic of Croatia signed at Prague on 12 November 2001;

– the Republic of Hungary and the Republic of Croatia signed at Zagreb on 22 February 2001;

– the Republic of Poland and the Republic of Croatia signed at Warsaw on 7 November 2001;

– the Slovak Republic and the Republic of Croatia signed at Bratislava on 6 November 2001;

– the Republic of Slovenia and the Republic of Croatia signed at Zagreb on 12 December 1997,

shall cease to be in force or shall not enter into force by mutual consent of the Parties concerned expressed in this Agreement.

5. As from the date of the application of this Agreement the free trade agreements mentioned in paragraph 4 of this Article shall not be applied between their Contracting Parties.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned plenipotentiaries, being duly authorized thereto, have signed this Agreement.

DONE at Zagreb this 5 day of December 2002 in a single authentic copy in the English language which shall be deposited with the Government of the Republic of Poland. The Depositary shall transmit certified copies to all Parties.

infoRgrafika

(Załączniki l i II do Umowy o akcesji Republiki Chorwacji oraz dołączone do tej umowy Protokoły 32–43 i 7a do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA) stanowią oddzielny załącznik do niniejszego numeru.)

Po zaznajomieniu się z powyższą umową, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

– została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych,

– jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona,

– będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 16 czerwca 2003 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

L.S.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Accreo

Accreo to firma doradcza, oferująca usługi dedykowane przedsiębiorstwom i klientom indywidualnym w zakresie doradztwa podatkowego i prawnego, business restructuringu oraz doradztwa europejskiego przede wszystkim w obszarze pozyskiwania dotacji i funduszy unijnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »