| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 16 czerwca 2004 r.

w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa

Na podstawie art. 102 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1203) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1.

Rozporządzenie określa wysokość i szczegółowe warunki przyznawania i wypłaty należności zagranicznej oraz innych należności pieniężnych przysługujących żołnierzom zawodowym wyznaczonym albo skierowanym do pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa.
§ 2.
Przez żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe albo skierowanych poza granice państwa należy rozumieć:

1) żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w:

a) polskich przedstawicielstwach wojskowych przy organizacjach międzynarodowych oraz przy międzynarodowych strukturach wojskowych,

b) organizacjach międzynarodowych i międzynarodowych strukturach wojskowych,

c) jednostkach organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych, mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej „placówkami zagranicznymi"

2) żołnierzy zawodowych skierowanych:

a) w charakterze obserwatorów wojskowych lub osób posiadających status obserwatora wojskowego do misji organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych,

b) do kwater głównych, dowództw i sztabów misji organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych,

c) do pełnienia służby w składzie jednostek wojskowych użytych poza granicami państwa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1117) w celu udziału w:

– konflikcie zbrojnym lub dla wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych,

– misji pokojowej,

– akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom,

d) do pełnienia służby w składzie jednostek wojskowych, których pobyt poza granicami państwa zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w lit. c, ma na celu udział w:

– szkoleniach i ćwiczeniach wojskowych,

– akcjach ratowniczych, poszukiwawczych lub humanitarnych,

– przedsięwzięciach reprezentacyjnych.

Rozdział 2

Należności pieniężne żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w polskich przedstawicielstwach wojskowych, w organizacjach międzynarodowych i międzynarodowych strukturach wojskowych oraz w placówkach zagranicznych

§ 3.

Żołnierz, o którym mowa w § 2 pkt 1, otrzymuje:

1) należność zagraniczną;

2) dodatek wojenny;

3) zasiłek adaptacyjny;

4) należności pieniężne z tytułu podróży służbowej odbywanej poza miejscowością, w której pełni służbę.

§ 4.
1. Żołnierzowi, o którym mowa w § 2 pkt 1, wypłaca się, z zastrzeżeniem ust. 2, należność zagraniczną, w miesięcznej wysokości określonej przy zastosowaniu następujących mnożników:

1) 6,9 – zajmującemu stanowisko służbowe:

a) o stopniu etatowym nie niższym niż generała brygady (kontradmirała),

b) attaché obrony,

c) doradcy do spraw obronnych w Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej przy Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Brukseli,

d) starszego doradcy wojskowego w placówce zagranicznej innej niż wymieniona w lit. c,

2) 6,5 – zajmującemu stanowisko służbowe przedstawiciela wojskowego o stopniu etatowym niższym niż generała brygady (kontradmirała) albo stanowisko służbowe szefa zespołu łącznikowego lub zastępcy attaché obrony,

3) 6,0 – zajmującemu inne niż wymienione w pkt 1 i 2 stanowisko służbowe przewidziane dla oficera starszego,

4) 5,4 – zajmującemu stanowisko służbowe przewidziane dla oficera młodszego,

5) 5,0 – zajmującemu stanowisko służbowe przewidziane dla podoficera lub szeregowego zawodowego

– stawki dodatku zagranicznego bazowego ustalonego dla państwa, w którym żołnierz pełni służbę, na podstawie przepisów w sprawie dodatku zagranicznego i świadczeń przysługujących członkom służby zagranicznej wykonującym obowiązki służbowe w placówce zagranicznej, wydanych na podstawie art. 30 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. Nr 128, poz. 1403), zwanej dalej „kwotą bazową".

2. Żołnierzowi zawodowemu pełniącemu służbę w placówce zagranicznej stawkę należności zagranicznej, wynikającą z ust. 1, podwyższa się o 20% kwoty bazowej.

§ 5.
1. Należność zagraniczną, o której mowa w § 4, wypłaca się żołnierzowi zawodowemu za okres od dnia objęcia stanowiska służbowego poza granicami państwa do dnia zwolnienia z tego stanowiska.

2. Należność zagraniczna za jeden dzień wynosi 1/30 część jej miesięcznej stawki.

§ 6.
1. Wypłaty należności zagranicznej dokonuje się miesięcznie z góry, w pierwszym dniu roboczym miesiąca, za który należność przysługuje.

2. Należność zagraniczna jest wypłacana na pisemny wniosek żołnierza zawodowego:

1) w złotych – na wskazany rachunek bankowy w kraju, albo

2) w walucie kwoty bazowej ustalonej dla państwa, w którym żołnierz pełni służbę, lub w walucie tego państwa – gotówką, w polskim przedstawicielstwie wojskowym lub placówce zagranicznej poza granicami kraju.

3. Na pisemny wniosek żołnierza zawodowego należność zagraniczna może być przekazywana w walucie określonej w ust. 2 pkt 2 również na rachunek bankowy w kraju lub poza granicami kraju. W takim przypadku koszty opłat bankowych ponosi żołnierz zawodowy.

4. W przypadku gdy należność zagraniczna jest wypłacana w innej walucie niż kwota bazowa ustalona dla państwa, w którym żołnierz zawodowy pełni służbę, wysokość należności ustala się według średniego kursu tej waluty w Narodowym Banku Polskim, obowiązującego w pierwszym dniu miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc, za który należność przysługuje.

§ 7.
1. Dodatek wojenny, o którym mowa w § 3 pkt 2, wypłaca się żołnierzowi zawodowemu w razie przebywania w strefie działań wojennych.

2. Stawka dodatku wojennego wynosi 1% stawki należności zagranicznej, ustalonej dla grupy XVII, o której mowa w § 15 ust. 2 pkt 17, za każdy dzień pobytu w strefie działań wojennych.

3. Dodatek wojenny wypłaca się miesięcznie z dołu, do dziesiątego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym żołnierz zawodowy spełnił warunki do jego otrzymania. Do ustalania i wypłacania dodatku wojennego przepisy § 6 ust. 2–4 stosuje się odpowiednio.

§ 8.
1. Zasiłek adaptacyjny, o którym mowa w § 3 pkt 3, wypłaca się żołnierzowi zawodowemu wyznaczonemu po raz pierwszy na stanowisko służbowe w polskim przedstawicielstwie wojskowym, organizacji międzynarodowej, międzynarodowej strukturze wojskowej lub placówce zagranicznej, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a lub b, albo przenoszonemu na takie stanowisko służbowe w innym państwie, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Żołnierzowi przeniesionemu na stanowisko służbowe w innym państwie, w okresie dwóch lat od dnia wyznaczenia do pełnienia służby na dotychczasowym stanowisku poza granicami państwa, zasiłku adaptacyjnego nie wypłaca się.

3. Zasiłek adaptacyjny wynosi 260% kwoty bazowej.

4. Zasiłek adaptacyjny wypłaca się niezwłocznie po objęciu stanowiska służbowego poza granicami państwa. Do wypłacania zasiłku adaptacyjnego przepisy § 6 ust. 2–4 stosuje się odpowiednio, z tym że do ustalenia wysokości zasiłku adaptacyjnego stosuje się średnie kursy walut obowiązujące w pierwszym dniu miesiąca kalendarzowego, w którym zasiłek jest wypłacany.

5. Na pisemny wniosek żołnierza zawodowego zasiłek adaptacyjny może być wypłacony również bezpośrednio przed wyjazdem z kraju. W takim przypadku zasiłek adaptacyjny jest wypłacany gotówką, w złotych, przez jednostkę organizacyjną finansującą pełnienie służby za granicą.

6. W zakresie wypłacania zasiłku adaptacyjnego żołnierzowi zawodowemu, o którym mowa w § 2 pkt 1 lit. c, stosuje się przepisy, o których mowa w § 4 ust. 1.

§ 9.
1. W razie odbywania podróży służbowej, o której mowa w § 3 pkt 4, żołnierzowi wypłaca się diety oraz zwrot kosztów przejazdów i noclegów, płatne w walutach obcych, na zasadach określonych dla zagranicznych podróży służbowych w przepisach w sprawie należności żołnierzy zawodowych za przeniesienia i podróże służbowe, wydanych na podstawie art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, z zastrzeżeniem ust. 2–4.

2. W przypadku odbywania podróży służbowej na terytorium państwa, w którym żołnierz zawodowy pełni służbę, dieta wynosi 25% stawki diety ustalonej dla tego państwa; jeżeli podróż trwa krócej niż dwanaście godzin, dieta nie przysługuje.

3. W przypadku odbywania podróży służbowej poza granicami państwa, w którym żołnierz zawodowy pełni służbę, dieta wynosi 50% stawki diety ustalonej dla państwa stanowiącego cel podróży.

4. Za czas podróży służbowej odbywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej żołnierzowi, o którym mowa w § 2 pkt 1, przysługują zwrot kosztów przejazdów i noclegów lub ryczałty za nocleg, ustalone – na zasadach dotyczących żołnierzy zawodowych odbywających krajowe podróże służbowe – w przepisach, o których mowa w ust. 1.

Rozdział 3

Należności pieniężne żołnierzy zawodowych skierowanych w charakterze obserwatorów wojskowych lub osób posiadających status obserwatora wojskowego do misji organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych

§ 10.

Żołnierze, o których mowa w § 2 pkt 2 lit. a, otrzymują:

1) jednorazową należność pieniężną;

2) należność zagraniczną.

§ 11.
1. Żołnierzowi, o którym mowa w § 2 pkt 2 lit. a, wypłaca się jednorazową należność pieniężną w wysokości miesięcznego najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego.

2. Jednorazową należność pieniężną wypłaca się w złotych po wydaniu decyzji o skierowaniu do pełnienia służby poza granicami państwa.

3. Jednorazową należność pieniężną wypłaca jednostka wojskowa, w której żołnierz zawodowy przygotowuje się do pełnienia służby poza granicami państwa.

4. W uzasadnionych przypadkach dowódca jednostki wojskowej, o której mowa w ust. 3, może podjąć decyzję o wypłacie żołnierzowi zawodowemu zaliczki na poczet jednorazowej należności pieniężnej przed wydaniem decyzji o skierowaniu do pełnienia służby poza granicami państwa. Zaliczka podlega rozliczeniu w terminie jednego miesiąca od dnia jej wypłaty.

§ 12.
1. Żołnierzowi, o którym mowa w § 2 pkt 2 lit. a, wypłaca się, z zastrzeżeniem ust. 2–4, miesięczną należność zagraniczną w wysokości określonej przy zastosowaniu następujących mnożników kwoty bazowej:

1) 3,6 – oficerowi starszemu;

2) 3,3 – innemu żołnierzowi.

2. Stawkę należności zagranicznej, wynikającą z ust. 1, zmniejsza się o kwotę środków pieniężnych wypłaconych miesięcznie żołnierzowi zawodowemu przez misję organizacji międzynarodowych lub sił wielonarodowych.

3. W przypadku gdy środki pieniężne wypłacone miesięcznie żołnierzowi zawodowemu przez misję organizacji międzynarodowych lub sił wielonarodowych są wyższe od stawki należności zagranicznej, należności tej nie wypłaca się.

4. Należność zagraniczną wypłaca się na pisemny wniosek żołnierza zawodowego, na podstawie decyzji dyrektora jednostki lub komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej w sprawach skierowania żołnierzy do służby poza granicami państwa.

5. Należność zagraniczną wypłaca się za okres od dnia przekroczenia granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej w drodze za granicę – do dnia jej ponownego przekroczenia w drodze powrotnej do kraju.

6. Wypłata należności zagranicznej następuje miesięcznie z dołu, w ostatnim dniu roboczym miesiąca, na wskazany przez żołnierza zawodowego rachunek bankowy w kraju albo za pośrednictwem polskiego przedstawicielstwa wojskowego lub placówki zagranicznej.

7. Do ustalania i wypłacania należności zagranicznej stosuje się odpowiednio przepisy § 5 ust. 2 i § 6 ust. 2–4.

Rozdział 4

Należności pieniężne żołnierzy zawodowych skierowanych do kwater głównych, dowództw i sztabów misji organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych oraz do pełnienia służby w składzie jednostek wojskowych użytych poza granicami państwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub dla wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej lub akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom

§ 13.

Żołnierze, o których mowa w § 2 pkt 2 lit. b i c, otrzymują:

1) jednorazową należność pieniężną;

2) należność zagraniczną;

3) dodatek wojenny;

4) należności pieniężne z tytułu podróży służbowej odbywanej poza miejscowością, w której pełnią oni służbę.

§ 14.
1. Jednorazową należność pieniężną, o której mowa w § 13 pkt 1, wypłaca się w wysokości miesięcznego najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego.

2. Jednorazową należność pieniężną wypłaca się w złotych, po wydaniu decyzji o skierowaniu do pełnienia służby poza granicami państwa.

3. Jednorazową należność pieniężną wypłaca jednostka wojskowa, w której żołnierz zawodowy przygotowuje się do pełnienia służby poza granicami państwa.

4. W uzasadnionych przypadkach dowódca jednostki wojskowej, o której mowa w ust. 3, może podjąć decyzję o wypłacie żołnierzowi zawodowemu zaliczki na poczet jednorazowej należności pieniężnej przed wydaniem decyzji o skierowaniu do pełnienia służby poza granicami państwa. Zaliczka podlega rozliczeniu w terminie jednego miesiąca od dnia jej wypłaty.

§ 15.
1. Grupy i stawki miesięcznych należności zagranicznych żołnierzy zawodowych określa tabela stanowiąca załącznik do rozporządzenia.

2. Stanowiska służbowe żołnierzy, o których mowa w § 2 pkt 2 lit. b i c, o stopniu etatowym:

1) nie niższym niż generała brygady (kontradmirała) – zaszeregowuje się od grupy należności zagranicznej IA do grupy IC;

2) pułkownika (komandora) – zaszeregowuje się od grupy należności zagranicznej IIA do grupy IIC;

3) podpułkownika (komandora porucznika) – zaszeregowuje się od grupy należności zagranicznej IIIA do grupy IIIC;

4) majora (komandora podporucznika) – zaszeregowuje się od grupy należności zagranicznej IVA do grupy IVC;

5) kapitana (kapitana marynarki) – zaszeregowuje się od grupy należności zagranicznej VA do grupy VC;

6) porucznika (porucznika marynarki) – zaszeregowuje się do grupy należności zagranicznej VIA lub do grupy VIB;

7) podporucznika (podporucznika marynarki) – zaszeregowuje się do grupy należności zagranicznej VII;

8) starszego chorążego sztabowego (starszego chorążego sztabowego marynarki) – zaszeregowuje się do grupy należności zagranicznej VIII;

9) starszego chorążego (starszego chorążego marynarki) – zaszeregowuje się do grupy należności zagranicznej IX;

10) chorążego (chorążego marynarki) – zaszeregowuje się do grupy należności zagranicznej X;

11) młodszego chorążego (młodszego chorążego marynarki) – zaszeregowuje się do grupy należności zagranicznej XI;

12) starszego sierżanta (starszego bosmana) – zaszeregowuje się do grupy należności zagranicznej XII;

13) sierżanta (bosmana) – zaszeregowuje się do grupy należności zagranicznej XIII;

14) plutonowego (bosmanmata) – zaszeregowuje się do grupy należności zagranicznej XIV;

15) starszego kaprala (starszego mata) – zaszeregowuje się do grupy należności zagranicznej XV;

16) kaprala (mata) – zaszeregowuje się do grupy należności zagranicznej XVI;

17) starszego szeregowego (starszego marynarza) – zaszeregowuje się do grupy należności zagranicznej XVII.

3. Grupę należności zagranicznej dla stanowiska służbowego określa etat polskiej jednostki wojskowej lub polskiego kontyngentu wojskowego.

4. W przypadku wystąpienia warunków szczególnego zagrożenia Minister Obrony Narodowej może zwiększyć żołnierzom, o których mowa w § 2 pkt 2 lit. b i c, stawkę należności zagranicznej od 100 do 300 dolarów amerykańskich miesięcznie.

5. Należność zagraniczną wypłaca się żołnierzowi zawodowemu za okres:

1) pobytu w rejonie działania misji lub jednostki wojskowej, od dnia przybycia do tego rejonu, do dnia jego opuszczenia;

2) wykonywania obowiązków służbowych poza rejonem działania misji lub jednostki wojskowej.

6. Należność zagraniczną wypłaca się miesięcznie z dołu, do dziesiątego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który należność przysługuje.

7. Bezpośrednio po przybyciu polskiego kontyngentu wojskowego lub polskiej jednostki wojskowej do rejonu działania ich dowódca może zezwolić na wypłacenie zaliczki na poczet przysługującej należności zagranicznej.

8. Do ustalania i wypłacania należności zagranicznej stosuje się odpowiednio przepisy § 5 ust. 2 i § 6 ust. 2–4.

§ 16.
1. Żołnierzowi zawodowemu biorącemu udział w rozminowywaniu terenu albo zbieraniu, przechowywaniu lub niszczeniu amunicji i materiałów wybuchowych zwiększa się stawki należności zagranicznej, o których mowa w § 15 ust. 1, od 5 do 10 dolarów amerykańskich za każdy dzień wykonywania tych prac.

2. Kwotę, o której mowa w ust. 1, ustala dowódca polskiego kontyngentu wojskowego lub polskiej jednostki wojskowej, w zależności od uciążliwości wykonywanych prac, stopnia ponoszonego ryzyka i zakresu odpowiedzialności.

§ 17.
1. Dodatek wojenny, o którym mowa w § 13 pkt 3, wypłaca się w razie przebywania w strefie działań wojennych.

2. Stawka dodatku wojennego wynosi 1% stawki należności zagranicznej, ustalonej dla grupy XVII, o której mowa w § 15 ust. 2 pkt 17, za każdy dzień pobytu w strefie działań wojennych.

§ 18.
Zwiększenie należności zagranicznej, o którym mowa w § 16, i dodatek wojenny, o którym mowa w § 17, wypłaca się miesięcznie z dołu, do dziesiątego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym żołnierz zawodowy spełnił warunki do ich otrzymania. Do ustalania i wypłacania zwiększenia należności zagranicznej i dodatku wojennego przepisy § 6 ust. 2–4 stosuje się odpowiednio.
§ 19.
1. Z tytułu odbywania podróży służbowej, o której mowa w § 13 pkt 4, żołnierzowi wypłaca się diety oraz zwrot kosztów przejazdów i noclegów, płatne w walutach obcych, w wysokości i na zasadach określonych w § 9, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Należności, o których mowa w ust. 1, wypłaca się, o ile podróż nie odbywa się w rejonie działania misji pokojowej w ramach wykonywania zadań mandatowych, wynikających z zajmowanego stanowiska służbowego, nawet jeżeli byłoby to połączone z przekroczeniem granicy państwa, na którego terytorium żołnierz zawodowy pełni służbę poza granicami państwa.

3. W przypadku odbywania podróży służbowych trwających dłużej niż dwanaście godzin na obszarze obejmującym rejon działania danej misji pokojowej dieta wynosi 25% stawki diety ustalonej dla państwa, w którym żołnierz zawodowy pełni służbę poza granicami państwa, nawet jeżeli byłoby to połączone z przekroczeniem granicy tego państwa.

Rozdział 5

Należności pieniężne żołnierzy zawodowych skierowanych do pełnienia służby w składzie jednostek wojskowych, których pobyt poza granicami państwa ma na celu udział w szkoleniach i ćwiczeniach wojskowych, akcjach ratowniczych, poszukiwawczych lub humanitarnych lub przedsięwzięciach reprezentacyjnych

§ 20.

Żołnierz, o którym mowa w § 2 pkt 2 lit. d, za każdy dzień wykonywania zadań służbowych poza granicami państwa otrzymuje należność zagraniczną w wysokości 25% diety ustalonej dla docelowego państwa skierowania, w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, wydanych na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.1)), z tym że w przypadku żołnierzy wykonujących zadania na jednostkach pływających Marynarki Wojennej należności te wypłaca się wyłącznie za okres pobytu w porcie zagranicznym.
§ 21.
1. Należność zagraniczną, o której mowa w § 20, wypłaca się żołnierzowi w terminie czternastu dni od dnia zakończenia wykonywania zadań służbowych poza granicami państwa.

2. Należność zagraniczna jest wypłacana w złotych lub w walucie diety ustalonej dla docelowego państwa skierowania. Decyzję w tej sprawie podejmuje dowódca jednostki wojskowej wypłacający należność zagraniczną.

3. Bezpośrednio przed skierowaniem żołnierza zawodowego do pełnienia służby poza granicami państwa dowódca jednostki wojskowej może zezwolić na wypłacenie zaliczki na poczet przysługującej należności zagranicznej.

4. W przypadku gdy należność zagraniczna jest wypłacana w złotych, wysokość należności ustala się według średniego kursu waluty w Narodowym Banku Polskim, obowiązującego w dniu zakończenia wykonywania przez żołnierza zawodowego zadań służbowych poza granicami państwa.

Rozdział 6

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 22.

1. Żołnierz zawodowy, otrzymujący w dniu wejścia w życie rozporządzenia zwiększenie należności zagranicznej do czasu spełniania warunków uzasadniających wypłatę tego zwiększenia, otrzymuje to zwiększenie w wysokości ostatnio otrzymywanej.

2. Żołnierz zawodowy, o którym mowa w § 2 pkt 2 lit. b, który przed dniem wejścia w życie rozporządzenia otrzymywał należność zagraniczną w wysokości wyższej niż wysokość należności zagranicznej określonej w przepisach rozporządzenia, otrzymuje należność zagraniczną w wysokości ostatnio otrzymywanej, do zakończenia zadeklarowanego okresu pełnienia służby na stanowisku zajmowanym w dniu wejścia w życie rozporządzenia.

§ 23.
1. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2000 r. w sprawie uposażenia i innych należności pieniężnych otrzymywanych przez żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa (Dz. U. Nr 115, poz. 1198, z 2001 r. Nr 148, poz. 1647, z 2002 r. Nr 239, poz. 2042, z 2003 r. Nr 12, poz. 126, Nr 86, poz. 791 i Nr 204, poz. 1979 oraz z 2004 r. Nr 75, poz. 702).

2. Do ustalania wysokości należności pieniężnych żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w polskich przedstawicielstwach wojskowych, w organizacjach międzynarodowych i międzynarodowych strukturach wojskowych oraz w placówkach zagranicznych do dnia 31 grudnia 2004 r. stosuje się przepisy rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1.

§ 24.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 lipca 2004 r., z tym że do ustalania wysokości należności pieniężnych żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w polskich przedstawicielstwach wojskowych, w organizacjach międzynarodowych i międzynarodowych strukturach wojskowych oraz w placówkach zagranicznych przepisy niniejszego rozporządzenia stosuje się od dnia 1 stycznia 2005 r.

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński

 

1)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001 i Nr 120, poz. 1252.

Załącznik 1. [TABELA GRUP l STAWEK MIESIĘCZNYCH NALEŻNOŚCI ZAGRANICZNYCH]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 16 czerwca 2004 r. (poz. 1698)

TABELA GRUP l STAWEK MIESIĘCZNYCH NALEŻNOŚCI ZAGRANICZNYCH

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Chałas i Wspólnicy

Kancelaria Prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »