reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 18 sierpnia 2004 r.

w sprawie zawiadomienia o emisji certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego zamkniętego niepodlegających wprowadzeniu do publicznego obrotu

Na podstawie art. 125 ust. 3 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa treść i wzór zawiadomienia o emisji certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego zamkniętego niepodlegających wprowadzeniu do publicznego obrotu, w której cena emisyjna jednego certyfikatu inwestycyjnego jest nie mniejsza niż równowartość w złotych 40 000 euro, dokonywanego w trybie i na warunkach określonych w art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych.
§ 2.
Zawiadomienie, o którym mowa w § 1, sporządzone dla każdej emisji oddzielnie, zawiera następujące informacje:

1) oznaczenie daty i miejsca sporządzenia zawiadomienia;

2) oznaczenie nazwy, skrótu nazwy, konstrukcji, typu, siedziby, adresu, numeru wpisu do rejestru funduszy inwestycyjnych, numeru telefonu i faksu, głównej strony internetowej i adresu poczty elektronicznej funduszu inwestycyjnego emitującego certyfikaty inwestycyjne;

3) oznaczenie firmy, skrótu firmy, siedziby oraz adresu, numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, numeru telefonu i faksu, głównej strony internetowej i adresu poczty elektronicznej towarzystwa funduszy inwestycyjnych zarządzającego funduszem inwestycyjnym wymienionym w pkt 2;

4) wskazanie organów funduszu inwestycyjnego będącego emitentem certyfikatów inwestycyjnych;

5) oznaczenie emisji, w szczególności określenie serii, numerów, liczby, rodzaju i formy emitowanych certyfikatów inwestycyjnych oraz ceny emisyjnej certyfikatu inwestycyjnego;

6) określenie praw z certyfikatów inwestycyjnych i terminu ich realizacji, wskazanie czy certyfikaty inwestycyjne poszczególnych serii reprezentują różne prawa majątkowe, wskazanie, czy certyfikaty inwestycyjne imienne są uprzywilejowane z określeniem sposobu uprzywilejowania, wskazanie ograniczeń zbywalności certyfikatów inwestycyjnych imiennych;

7) w przypadku funduszy sekurytyzacyjnych wskazanie, czy certyfikaty inwestycyjne są podporządkowane oraz określenie treści i stron umów zawartych w związku z procesem sekurytyzacji;

8) wskazanie podmiotu prowadzącego ewidencję uczestników funduszu inwestycyjnego;

9) określenie łącznej wysokości wpłat do funduszu inwestycyjnego na certyfikaty inwestycyjne objęte zawiadomieniem, ze wskazaniem sposobu dokonywania wpłat i przedmiotu tych wpłat;

10) wskazanie, czy certyfikaty inwestycyjne imienne mogą być wydawane uczestnikom, którzy nie opłacili w całości ceny emisyjnej;

11) wskazanie, czy na dzień złożenia zawiadomienia fundusz inwestycyjny przeprowadza inne emisje certyfikatów inwestycyjnych;

12) określenie sposobu proponowania nabycia certyfikatów inwestycyjnych oraz udostępniania warunków emisji certyfikatów inwestycyjnych;

13) oznaczenie terminu przeprowadzenia emisji ze wskazaniem daty rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania zapisów na certyfikaty inwestycyjne;

14) określenie wysokości i sposobu pobierania opłat manipulacyjnych z tytułu zbycia lub wykupienia certyfikatów inwestycyjnych;

15) oznaczenie firmy, siedziby oraz adresu, numeru telefonu i faksu, głównej strony internetowej i adresu poczty elektronicznej podmiotów biorących udział w oferowaniu certyfikatów inwestycyjnych;

16) określenie zasad dokonywania wtórnego obrotu emitowanymi certyfikatami inwestycyjnymi oraz wskazanie podmiotów pośredniczących w tym obrocie;

17) imiona i nazwiska oraz podpisy osób wchodzących w skład właściwego organu towarzystwa funduszy inwestycyjnych zarządzającego funduszem inwestycyjnym emitującym certyfikaty inwestycyjne objęte zawiadomieniem, upoważnionych do składania oświadczeń i zaciągania zobowiązań w imieniu tego towarzystwa;

18) zobowiązanie osób, o których mowa w pkt 17, do pisemnego poinformowania Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, w terminie 7 dni po zakończeniu przyjmowania zapisów, o dojściu tej emisji do skutku, z podaniem liczby objętych certyfikatów inwestycyjnych i łącznej wartości wpłat do funduszu inwestycyjnego na certyfikaty inwestycyjne tej emisji oraz liczby ich nabywców, albo o niedojściu emisji do skutku.

§ 3.
Wzór zawiadomienia, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik do rozporządzenia.
§ 4.
W przypadku gdy ze względu na specyfikę funduszu inwestycyjnego, emitowanych certyfikatów inwestycyjnych lub inne okoliczności faktyczne lub prawne wymóg zamieszczenia w zawiadomieniu niektórych informacji spośród wymienionych w § 2 nie ma zastosowania, należy to wyraźnie wskazać w odpowiednim miejscu w treści zawiadomienia wraz z wyjaśnieniem.
§ 5.
Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 sierpnia 2001 r. w sprawie treści i wzoru zawiadomienia o emisji certyfikatów inwestycyjnych specjalistycznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego niepodlegających obowiązkowi wprowadzenia do publicznego obrotu, w której wartość nominalna jednego certyfikatu inwestycyjnego jest nie mniejsza niż równowartość w złotych 40 000 euro (Dz. U. Nr 92, poz. 1023).
§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).

Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 18 sierpnia 2004 r. (poz. 1935)

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Tabędzka

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama