reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 20 sierpnia 2004 r.

w sprawie warunków, jakie muszą spełniać fundusze rynku pieniężnego

Na podstawie art. 178 ust. 4 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) warunki, jakie muszą spełniać lokaty funduszu, emitenci, poręczyciele lub gwaranci instrumentów rynku pieniężnego, banki krajowe oraz instytucje kredytowe;

2) zasady oceny bezpieczeństwa lokat z uwzględnieniem zdolności do wywiązywania się emitentów lub banków krajowych oraz instytucji kredytowych z zobowiązań, w tym przez wskazanie minimalnego poziomu oceny inwestycyjnej (ratingu) dokonanej przez wyspecjalizowane instytucje określone w rozporządzeniu;

3) przypadki, w których fundusz jest obowiązany zbyć instrumenty rynku pieniężnego;

4) sposób obliczania maksymalnego średniego ważonego wartością lokat terminu do wykupu lokat wchodzących w skład portfela inwestycyjnego funduszu.

§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych;

2) funduszu – rozumie się przez to fundusz rynku pieniężnego, o którym mowa w art. 178 ust. 1 ustawy.

§ 3.
Instrumenty rynku pieniężnego powinny być nominowane w walucie polskiej.
§ 4.
Instrumenty rynku pieniężnego powinny, z zastrzeżeniem § 6, posiadać rating nie niższy niż krótkoterminowy rating:

1) na poziomie co najmniej A3 – wydany przez agencję ratingową Standard&Poor's;

2) na poziomie co najmniej P3 – wydany przez agencję ratingową Moody's;

3) na poziomie co najmniej F3 – wydany przez agencję ratingową Fitch Ratings.

§ 5.
Instrument rynku pieniężnego nieposiadający ratingu nadanego przez przynajmniej jedną z agencji, o których mowa w § 4, może być, z zastrzeżeniem § 6, przedmiotem lokat funduszu, jeżeli:

1) emisja instrumentów rynku pieniężnego jest w całości gwarantowana lub poręczana przez gwaranta lub poręczyciela posiadającego rating na poziomie nie niższym niż określony w § 4 lub

2) emitent instrumentów rynku pieniężnego posiada rating na poziomie nie niższym niż określony w § 4.

§ 6.
Instrument rynku pieniężnego nie może być przedmiotem lokat funduszu, jeżeli ten instrument, emitent, gwarant lub poręczyciel tego instrumentu posiada ratingi nadane przez dwie lub przez trzy agencje ratingowe, o których mowa w § 4, a którykolwiek rating jest określony na poziomie niższym niż wskazany w § 4.
§ 7.
Depozyty w bankach krajowych i instytucjach kredytowych powinny być dokonywane w walucie polskiej.
§ 8.
Fundusz może lokować aktywa w depozyty wyłącznie w banku krajowym lub instytucji kredytowej, które posiadają fundusze własne w wysokości nie mniejszej niż równowartość w złotych kwoty 10 000 000 euro, ustalonej przy zastosowaniu średniego kursu wyliczonego przez Narodowy Bank Polski na dzień podpisania umowy depozytu oraz rating odpowiednio na poziomie określonym w § 4.
§ 9.
1. Fundusz jest obowiązany zbyć instrumenty rynku pieniężnego w przypadku:

1) obniżenia ratingu instrumentu rynku pieniężnego, emitenta, gwaranta lub poręczyciela tego instrumentu poniżej minimalnego poziomu określonego w § 4 – nie później niż w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o obniżeniu ratingu, z uwzględnieniem interesu uczestników funduszu;

2) niewypłacalności emitenta, poręczyciela lub gwaranta – niezwłocznie oraz z uwzględnieniem interesu uczestników funduszu;

3) wygaśnięcia, cofnięcia lub ograniczenia zakresu gwarancji – niezwłocznie oraz z uwzględnieniem interesu uczestników funduszu.

2. Fundusz jest obowiązany rozwiązać umowę depozytu w przypadku:

1) powzięcia przez fundusz informacji, iż bank lub instytucja kredytowa przestają spełniać wymogi określone w § 8 – nie później niż 30 dni od powzięcia tej informacji, z uwzględnieniem interesu uczestników funduszu;

2) powzięcia przez fundusz informacji, iż bank lub instytucja kredytowa stały się niewypłacalne – niezwłocznie, z uwzględnieniem interesu uczestników funduszu.

§ 10.
1. Fundusz jest obowiązany obliczać maksymalny średni ważony wartością lokat termin do wykupu lokat wchodzących w skład portfela inwestycyjnego funduszu według następującego wzoru:

infoRgrafika

gdzie:

TW

– średni ważony termin do wykupu w dniach,

Wi

– wartość godziwa instrumentu rynku pieniężnego albo depozytu w bankach lub instytucjach kredytowych wraz z należnymi odsetkami lub wartość odłączonych odsetek,

WAN

– wartość aktywów netto funduszu,

Ti

– termin do wykupu lokaty w dniach.

2. Przy wyznaczaniu terminu, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia się wartość godziwą instrumentu rynku pieniężnego zbytego przez fundusz przy zobowiązaniu się drugiej strony do odsprzedaży.

3. Fundusz jest obowiązany wyznaczać termin, o którym mowa w ust. 1, w każdym dniu wyceny aktywów funduszu.

§ 11.
Termin do wykupu poszczególnych lokat ustala się w następujący sposób:

1) w przypadku instrumentu rynku pieniężnego o zmiennym oprocentowaniu, termin do wykupu jest równy terminowi do wykupu najbliższego kuponu;

2) w przypadku zakończenia naliczania odsetek od instrumentu rynku pieniężnego, o którym mowa w pkt 1, termin do wykupu tych odsetek jest równy terminowi ich wymagalności, a termin do wykupu pozostałej części jest równy terminowi wymagalności kolejnego kuponu;

3) w przypadku instrumentu rynku pieniężnego o stałym kuponie, termin do wykupu jest równy terminowi do wykupu wartości nominalnej;

4) w przypadku zakończenia naliczania odsetek od instrumentu rynku pieniężnego, o którym mowa w pkt 3, termin do wykupu tych odsetek jest równy terminowi ich wymagalności, a termin do wykupu pozostałej części jest równy terminowi do wykupu wartości nominalnej;

5) w przypadku zerokuponowego instrumentu rynku pieniężnego, termin do wykupu jest równy terminowi do wykupu wartości nominalnej;

6) w przypadku instrumentu rynku pieniężnego nabytego przez fundusz przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, termin do wykupu jest równy terminowi do tego odkupu;

7) w przypadku instrumentu rynku pieniężnego zbytego przez fundusz przy zobowiązaniu się drugiej strony do odsprzedaży, termin do wykupu jest równy terminowi do wykupu tego instrumentu;

8) w przypadku depozytu bankowego, termin do wykupu jest równy terminowi wymagalności depozytu.

§ 12.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: w z. P. Sawicki

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Anita Pardej

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama