reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY1)

z dnia 16 sierpnia 2004 r.

w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania i uchylania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości akredytacji wykonawcom usług doradczych oraz trybu wyboru najkorzystniejszej oferty realizacji tych usług

Na podstawie art. 6c ust. 7 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe warunki i tryb udzielania i uchylania akredytacji wykonawcom usług doradczych finansowanych z udziałem wsparcia udzielanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, zwanych dalej „usługami"

2) tryb wyboru najkorzystniejszej oferty realizacji usług przez podmioty, które nie są zobowiązane do wyboru wykonawców usług z zastosowaniem przepisów o zamówieniach publicznych.

§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości;

2) Agencji – rozumie się przez to Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości;

3) wymaganych warunkach – rozumie się przez to warunki określone w art. 6c ust. 2 ustawy;

4) dziedzinie specjalizacji – rozumie się przez to rodzaj usług doradczych, którego dotyczy akredytacja;

5) wykonawcy – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, wykonującą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność polegającą na świadczeniu usług w określonej dziedzinie specjalizacji;

6) beneficjencie – rozumie się przez to podmiot, o którym mowa w art. 6c ust. 1 ustawy;

7) ekspercie – rozumie się przez to osobę fizyczną, która działając w imieniu wykonawcy osobiście realizuje usługi na rzecz beneficjenta.

§ 3.
Agencja udziela akredytacji podmiotom, które świadczą usługi w następujących dziedzinach specjalizacji:

1) prowadzenie przedsiębiorstwa na terytorium Unii Europejskiej;

2) zapewnianie jakości, w tym w szczególności:

a) projektowanie, wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego lub zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy,

b) uzyskiwanie i odnawianie certyfikatów zgodności dla wyrobów, usług, surowców, maszyn i urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej lub kwalifikacji personelu,

c) doradztwo przy wydawaniu deklaracji zgodności producenta w zakresie określonym w lit. b,

d) zapewnianie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności;

3) innowacje i nowe technologie, w tym w szczególności:

a) wdrażanie strategii rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o nowe technologie i rozwiązania innowacyjne,

b) tworzenie przedsiębiorstw opartych na zaawansowanych technologiach lub zamierzających podjąć działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów lub świadczeniu usług nowych na rynku polskim albo znacząco ulepszonych w porównaniu z występującymi na tym rynku,

c) wykorzystywanie technologii informatycznych w przedsiębiorstwie;

4) wprowadzanie przez przedsiębiorców produktów na nowe rynki zagraniczne;

5) tworzenie sieci kooperacyjnych przedsiębiorstw;

6) łączenie się przedsiębiorstw;

7) pozyskiwanie zewnętrznego finansowania na rozwój działalności gospodarczej.

§ 4.
Wykonawca składa wniosek o udzielenie akredytacji bezpośrednio w Agencji lub przesyłką poleconą bądź kurierską za potwierdzeniem odbioru.
§ 5.
1. Wykonawca określa we wniosku jedną lub więcej dziedzin specjalizacji, w których ubiega się o akredytację.

2. Wykonawca dołącza do wniosku:

1) oryginał lub kserokopię, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną przez wykonawcę, odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku – jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej;

2) oświadczenie wykonawcy o nieposiadaniu zaległości z tytułu należności publicznoprawnych;

3) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa określone w art. 6b ust. 3 pkt 1 ustawy:

a) wykonawcy będącego osobą fizyczną lub

b) wszystkich wspólników wykonawcy będącego spółką osobową, lub

c) wszystkich członków organów zarządzających wykonawcy będącego osobą prawną;

4) oświadczenie wykonawcy o tym, że nie pozostaje pod zarządem komisarycznym oraz nie znajduje się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego ani postępowania naprawczego;

5) życiorysy co najmniej dwóch ekspertów w poszczególnych dziedzinach specjalizacji, w których wykonawca ubiega się o akredytację, zawierające oświadczenie o:

a) posiadaniu wyższego wykształcenia magisterskiego lub inżynierskiego,

b) ukończeniu szkoleń lub studiów podyplomowych w danej dziedzinie specjalizacji – jeżeli kierunek wykształcenia określonego w lit. a nie jest związany z tą dziedziną,

c) posiadaniu przynajmniej dwuletniego doświadczenia zawodowego w danej dziedzinie specjalizacji;

6) oświadczenia ekspertów, że usługi będące przedmiotem akredytacji będą wykonywać wyłącznie w imieniu wykonawcy składającego wniosek.

3. Wykonawca posiadający akredytację, ubiegający się o ponowną akredytację ze względu na zmianę w zakresie dziedzin specjalizacji lub w zakresie ekspertów, dołącza do wniosku dokumenty określone w ust. 2 pkt 5 i 6.

§ 6.
1. Agencja rozpatruje wniosek o udzielenie akredytacji w terminie 30 dni od dnia jego złożenia.

2. W razie stwierdzenia uchybień formalnych we wniosku Agencja zwraca się do wykonawcy o ich usunięcie. W tym przypadku termin określony w ust. 1 biegnie od dnia usunięcia przez wykonawcę uchybień we wniosku.

§ 7.
1. Agencja dokonuje oceny spełniania przez wykonawcę wymaganych warunków na podstawie złożonego wniosku.

2. W razie uzasadnionych wątpliwości co do spełniania przez wykonawcę wymaganych warunków Agencja może zwrócić się do wykonawcy o przedstawienie dodatkowych dokumentów lub informacji. W tym przypadku Agencja rozpatruje wniosek o udzielenie akredytacji w terminie 14 dni od dnia przedstawienia przez wykonawcę tych dokumentów lub informacji.

§ 8.
Jeżeli ocena, o której mowa w § 7 ust. 1, potwierdza spełnianie przez wykonawcę wymaganych warunków, Agencja zwraca się do wykonawcy o zawarcie umowy o udzieleniu akredytacji, zawierającej zobowiązanie wykonawcy do przestrzegania w prowadzonej działalności zasad etyki zawodowej.
§ 9.
1. Agencja odmawia na piśmie udzielenia akredytacji wykonawcy, który nie spełnia wymaganych warunków, wskazując przyczyny odmowy.

2. Wykonawca, któremu Agencja odmówiła udzielenia akredytacji, może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania odmowy, wystąpić do Agencji o ponowne rozpatrzenie wniosku. Wystąpienie wykonawcy o ponowne rozpatrzenie wniosku powinno zawierać uzasadnienie.

3. Agencja dokonuje ponownego rozpatrzenia wniosku w terminie 30 dni od dnia złożenia przez wykonawcę wystąpienia, o którym mowa w ust. 2.

§ 10.
1. W razie powzięcia wiadomości, że wykonawca posiadający akredytację nie spełnia któregokolwiek z wymaganych warunków bądź nienależycie wykonuje umowę o udzieleniu akredytacji, Agencja wszczyna postępowanie wyjaśniające.

2. Agencja przedstawia wykonawcy na piśmie zastrzeżenia stanowiące przyczynę wszczęcia postępowania wyjaśniającego.

3. Wykonawca ustosunkowuje się do zastrzeżeń przedstawionych przez Agencję w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

4. W trakcie postępowania wyjaśniającego Agencja może zwrócić się do wykonawcy o złożenie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień dotyczących przedstawionych zastrzeżeń, określając termin ich złożenia, nie krótszy niż 14 dni.

5. W wyniku postępowania wyjaśniającego Agencja może:

1) zwrócić się do wykonawcy o usunięcie stwierdzonych uchybień, określając sposób udokumentowania i termin ich usunięcia, nie krótszy niż 14 dni, lub

2) zwrócić się do wykonawcy o złożenie wniosku o ponowną akredytację, o której mowa w § 5 ust. 3, określając termin jego złożenia, nie krótszy niż 14 dni, lub

3) uchylić akredytację.

§ 11.
1. Agencja uchyla akredytację udzieloną wykonawcy, jeżeli postępowanie wyjaśniające wykaże, że wykonawca nie spełnia w istotnym zakresie wymaganych warunków lub naruszył w istotny sposób umowę o udzieleniu akredytacji.

2. Agencja może uchylić akredytację udzieloną wykonawcy, jeżeli wykonawca:

1) nie ustosunkował się w terminie określonym w § 10 ust. 3 do zastrzeżeń przedstawionych przez Agencję lub

2) nie złożył w określonym terminie dokumentów bądź wyjaśnień, o których mowa w § 10 ust. 4, lub

3) nie udokumentował w określonym terminie usunięcia uchybień, o których mowa w § 10 ust. 5 pkt 1, lub

4) nie złożył w określonym terminie wniosku o ponowną akredytację, o którym mowa w § 10 ust. 5 pkt 2.

3. Uchylenie akredytacji następuje w drodze rozwiązania przez Agencję umowy o udzieleniu akredytacji, ze skutkiem natychmiastowym.

§ 12.
Agencja udostępnia beneficjentom wykaz wykonawców posiadających akredytację, w szczególności przez jego zamieszczenie na stronie internetowej Agencji.
§ 13.
1. W celu dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty realizacji usług beneficjent przekazuje Agencji w formie elektronicznej zaproszenie do składania ofert, które Agencja niezwłocznie zamieszcza na swojej stronie internetowej.

2. Zaproszenie, o którym mowa w ust. 1, określa:

1) oznaczenie beneficjenta;

2) przedmiot usługi;

3) miejsce i termin składania ofert, nie krótszy niż 14 dni od dnia zamieszczenia zaproszenia;

4) co najmniej dwa kryteria oceny ofert, z których jednym jest cena.

3. Beneficjent dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert złożonych, w terminie określonym w zaproszeniu, przez wykonawców posiadających akredytację Agencji w danej dziedzinie specjalizacji. Jeżeli:

1) została złożona tylko jedna taka oferta – beneficjent dokonuje wyboru tej oferty lub zwraca się do Agencji o ponowne zamieszczenie na jej stronie internetowej zaproszenia do składania ofert;

2) nie została złożona żadna taka oferta – beneficjent zwraca się do Agencji o ponowne zamieszczenie na jej stronie internetowej zaproszenia do składania ofert.

4. Dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty, beneficjent stosuje kryteria określone w zaproszeniu.

§ 14.
Wniosek o udzielenie akredytacji złożony w okresie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia Agencja rozpatruje w terminie 60 dni od dnia jego złożenia.
§ 15.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Gospodarki i Pracy: w z. J. Piechota

 

1) Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824 oraz z 2004 r. Nr 145, poz. 1537.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Iuridico

Doradztwo Prawne & Tłumaczenia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama