reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU PAŃSTWA1)

z dnia 20 sierpnia 2004 r.

w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Nieruchomości Rolnych oraz gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

Na podstawie art. 20 ust. 6 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 603, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) Agencji – należy przez to rozumieć Agencję Nieruchomości Rolnych;

2) Zasobie – należy przez to rozumieć Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa;

3) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

§ 2.
1. Agencja prowadzi własną gospodarkę finansową na podstawie rocznego planu finansowego Agencji, obejmującego rok obrotowy pokrywający się z rokiem kalendarzowym, zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rozwoju wsi.

2. Prezes Agencji przedstawia do zatwierdzenia plan finansowy, o którym mowa w ust. 1, wraz z opinią Rady Nadzorczej Agencji.

§ 3.
1. Fundusze własne Agencji, o których mowa w art. 20b ust. 2 ustawy, odzwierciedlają wartość mienia własnego Agencji.

2. Fundusz Agencji ulega:

1) zwiększeniu o wartość aktywów otrzymanych nieodpłatnie, z przeznaczeniem na potrzeby funkcjonowania Agencji;

2) zmniejszeniu o:

a) wartość aktywów przekazanych przez Agencję nieodpłatnie,

b) stratę nieznajdującą pokrycia w funduszu rezerwowym.

3. Fundusz rezerwowy ulega:

1) zwiększeniu o:

a) przeznaczoną na ten cel część zysku za ubiegły rok obrotowy,

b) różnicę z aktualizacji wyceny uprzednio zaktualizowanych zbywanych lub zlikwidowanych środków trwałych;

2) zmniejszeniu o stratę za ubiegły rok obrotowy.

§ 4.
1. Agencja prowadzi gospodarkę finansową Zasobu na podstawie rocznego planu finansowego Zasobu, obejmującego rok obrotowy pokrywający się z rokiem kalendarzowym, zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rozwoju wsi.

2. Prezes Agencji przedstawia do zatwierdzenia plan finansowy, o którym mowa w ust. 1, wraz z opinią Rady Nadzorczej Agencji.

§ 5.
W planie finansowym Zasobu określa się w szczególności:

1) limit wydatków, o których mowa w art. 20 ust. 5 ustawy;

2) kierunki rozdysponowania środków finansowych;

3) wysokość poręczeń i gwarancji kredytowych, w tym dewizowych, o których mowa w art. 23 ust. 2 ustawy;

4) limit pożyczek.

§ 6.
Fundusz mienia Zasobu, tworzony przez Agencję na podstawie art. 20c ust. 2 ustawy, ulega:

1) zwiększeniu o:

a) wartość aktywów przekazywanych do Zasobu,

b) dodatnią różnicę wartości gruntów Zasobu powstałą na skutek aktualizacji wyceny gruntów przeprowadzanej zgodnie z art. 20d ust. 2 ustawy, a także z tytułu zmian geodezyjnych oraz zamiany, scalania i wymiany gruntów,

c) dodatnią różnicę wartości netto pozostałych składników mienia Zasobu powstałą na skutek aktualizacji wyceny przeprowadzonej na podstawie odrębnych przepisów,

d) zysk z gospodarowania mieniem Zasobu, w części przeznaczonej na fundusz mienia Zasobu,

e) umorzone i wygasłe zobowiązania przejęte wraz z mieniem Zasobu po zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstwach gospodarki rolnej;

2) zmniejszeniu o:

a) wartość aktywów Zasobu sprzedanych, zlikwidowanych lub przekazanych nieodpłatnie,

b) ujemną różnicę wartości gruntów Zasobu powstałą na skutek aktualizacji wyceny gruntów przeprowadzanej zgodnie z art. 20d ust. 2 ustawy, a także z tytułu zmian geodezyjnych oraz zamiany, scalania i wymiany gruntów,

c) ujemną różnicę wartości netto pozostałych składników mienia Zasobu powstałą na skutek aktualizacji wyceny przeprowadzonej na podstawie odrębnych przepisów,

d) stratę z gospodarowania mieniem Zasobu,

e) umorzone i wygasłe należności przejęte wraz z mieniem Zasobu po zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstwach gospodarki rolnej.

§ 7.
1. Agencja realizuje zadania, o których mowa w art. 6 ustawy, ze środków finansowych uzyskanych z gospodarowania mieniem Zasobu, w formie zakupów, pożyczek, poręczeń lub gwarancji kredytowych oraz bezzwrotnej pomocy finansowej.

2. Finansowanie w formie pożyczek, poręczeń lub gwarancji kredytowych może dotyczyć przedsięwzięć mających na celu:

1) wspieranie działań związanych z racjonalnym zagospodarowaniem mienia Zasobu;

2) zabezpieczenie i rozwój potencjału genetycznego hodowli roślin i zwierząt prowadzonej przez spółki określone w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 6 ustawy;

3) ochronę obiektów zabytkowych Zasobu oraz stanowiących własność spółek określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 6 ustawy;

4) rozwój podmiotów gospodarujących z wykorzystaniem mienia Zasobu.

3. Bezzwrotna pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1, może dotyczyć:

1) budowy, remontu oraz przebudowy budynków i lokali, obiektów infrastruktury technicznej oraz innego majątku, przekazanych na podstawie art. 43 ust. 2, art. 44 i 48 ustawy bez uprzedniego doprowadzenia ich do należytego stanu technicznego;

2) działalności wydawniczej, prowadzenia badań naukowych, szkoleń, konferencji, seminariów i konkursów w zakresie zadań określonych w art. 6 ustawy;

3) tworzenia warunków do rozwoju hodowli roślin i zwierząt prowadzonej z wykorzystaniem mienia Zasobu.

4. Umowa o udzielenie pożyczki, poręczenia, gwarancji kredytowej i bezzwrotnej pomocy finansowej określa co najmniej, z uwzględnieniem wymagań określonych w odrębnych przepisach, cel i wysokość oraz warunki, na jakich Agencja udziela wsparcia finansowego, wraz ze wskazaniem skutków i zabezpieczenia w przypadku niewywiązywania się z warunków umowy.

§ 8.
1. Zobowiązania Agencji wobec budżetu państwa, o których mowa w art. 20 ust. 5a ustawy, oblicza się jako dodatnią różnicę pomiędzy stanami środków pieniężnych na koniec i początek danego roku obrotowego, wykazanymi w rocznym sprawozdaniu finansowym z gospodarowania mieniem Zasobu.

2. Przy obliczaniu różnicy, o której mowa w ust. 1, stany środków pieniężnych na koniec i początek danego roku obrotowego pomniejsza się o środki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych związane z działalnością jednostek gospodarczych Zasobu, o których mowa w statucie Agencji, oraz o niewymagalne oprocentowanie od środków na rachunkach bankowych naliczone na dzień bilansowy.

3. Różnicę, o której mowa w ust. 1, obliczoną z uwzględnieniem pomniejszenia, o którym mowa w ust. 2:

1) pomniejsza się o wpływy środków z tytułu:

a) uzyskanych kredytów i pożyczek,

b) zwrotnych wadiów i kaucji wpłaconych przez inne jednostki,

c) otrzymanych dotacji na wykup nieruchomości od rolników,

d) innych wpłat nienależnych Agencji lub stanowiących środki obce podlegające zwrotowi;

2) powiększa się o wydatki środków z tytułu:

a) spłaty uzyskanych kredytów i pożyczek,

b) zwrotu wpłaconych przez inne jednostki wadiów i kaucji,

c) zwrotu niewykorzystanych dotacji na wykup nieruchomości od rolników,

d) zwrotu środków nienależnych Agencji lub stanowiących środki obce.

4. Przekazana przez Agencję do budżetu państwa kwota stanowi koszty roku obrotowego, za który została ustalona.

§ 9.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia3).

Minister Skarbu Państwa: J. Socha

 

1) Minister Skarbu Państwa kieruje działem administracji rządowej – Skarb Państwa, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 134, poz. 1434).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229, Nr 122, poz. 1323 i Nr 154, poz. 1793 i 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676 i Nr 155, poz. 1287, z 2003 r. Nr 6, poz. 64, Nr 49, poz. 408, Nr 64, poz. 592, Nr 80, poz. 721 i Nr 122, poz. 1143 oraz z 2004 r. Nr 69, poz. 624 i Nr 92, poz. 880.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Skarbu Państwa z dnia 1 sierpnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Nieruchomości Rolnych oraz gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 139, poz. 1335), zachowanym w mocy na podstawie art. 9 ustawy z dnia 4 marca 2004 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 69, poz. 624), które utraciło moc z dniem 6 sierpnia 2004 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Iuridico

Doradztwo Prawne & Tłumaczenia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama