reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY1)

z dnia 31 sierpnia 2004 r.

w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom

Na podstawie art. 12 ust. 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb refundowania pracodawcom ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń, zwanych dalej „młodocianymi", w szczególności:

1) elementy wniosku o zawarcie umowy o refundację, terminy składania i kryteria rozpatrywania wniosku, podmioty uprawnione do zawarcia umowy o refundację, elementy umowy o refundację i wniosku o zwrot poniesionych kosztów przez pracodawcę;

2) wymiar dopuszczalnej refundacji w granicach określonych w przepisach rozporządzenia nr 68/2001 Komisji Europejskiej z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 TWE do pomocy publicznej udzielanej na szkolenia (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001 r., s. 20).

§ 2.
Pracodawca zatrudniający młodocianych może wystąpić z wnioskiem o zawarcie umowy o refundację wynagrodzeń wypłaconych młodocianym oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń, zwanym dalej „wnioskiem o zawarcie umowy", jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

1) zatrudnia młodocianych w zawodach określonych w wykazie zawodów, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zwanej dalej „ustawą"

2) pracodawca, osoba prowadząca zakład pracy w imieniu pracodawcy lub osoba zatrudniona u pracodawcy spełniają warunki do prowadzenia przygotowania zawodowego w zakresie wymagań zawodowych i pedagogicznych określonych w przepisach regulujących odbywanie przygotowania zawodowego wydanych na podstawie Kodeksu pracy;

3) w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia wniosku nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za naruszenie przepisów ustawy.

§ 3.
Do dnia 31 maja 2005 r. pracodawca, o którym mowa w § 2, może wystąpić z wnioskiem o zawarcie umowy, jeżeli spełnia warunki określone w § 2 pkt 1 i 2 oraz w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia wniosku nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za naruszenie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 514, z późn. zm.2)).
§ 4.
1. Pracodawca składa wniosek o zawarcie umowy do centrum edukacji i pracy młodzieży, zwanego dalej „centrum edukacji", właściwego ze względu na miejsce odbywania przez młodocianego przygotowania zawodowego, bezpośrednio albo za pośrednictwem organizacji zrzeszającej pracodawców.

2. Wniosek o zawarcie umowy zawiera:

1) nazwę miejscowości i datę wypełnienia wniosku;

2) nazwę pracodawcy, adres siedziby i miejsce prowadzenia działalności;

3) numer identyfikacji nadany w krajowym rejestrze podmiotów gospodarki narodowej REGON;

4) numer identyfikacji podatkowej NIP;

5) oznaczenie prowadzonej działalności według PKD;

6) formę prawną prowadzonej działalności;

7) nazwę(y) dokumentów poświadczających uprawnienia do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych;

8) wykaz imienny młodocianych, których dotyczy wniosek o zawarcie umowy o refundację;

9) oświadczenia o:

a) liczbie pracowników zatrudnionych w dniu składania wniosku, z uwzględnieniem młodocianych i roku ich nauki,

b) liczbie młodocianych, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed dniem złożenia wniosku ukończyli przygotowanie zawodowe u tego pracodawcy,

c) liczbie młodocianych, którzy ukończyli przygotowanie zawodowe w okresie ostatnich trzech lat przed dniem złożenia wniosku i kontynuowali zatrudnienie u tego pracodawcy przez okres co najmniej 12 miesięcy lub nadal są u niego zatrudnieni,

d) niekorzystaniu z refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń młodocianych, o których mowa w wykazie wymienionym w pkt 8, z innej wojewódzkiej komendy ochotniczych hufców pracy, zwanej dalej „OHP",

e) niekaralności za naruszenie przepisów ustawy,

f) możliwości uzyskania refundacji zgodnie z przepisami o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej wraz z informacją w tej sprawie,

g) deklarację zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez okres co najmniej 6 miesięcy po zakończeniu przygotowania zawodowego, każdego młodocianego, którego dotyczy wniosek o refundację.

3. Do wniosku o zawarcie umowy dołącza się:

1) kopię umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego zawartej przez pracodawcę z pracownikiem młodocianym;

2) oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań zawodowych i pedagogicznych osób prowadzących przygotowanie zawodowe młodocianych.

4. Wzór wniosku o zawarcie umowy jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

5. Wniosek o zawarcie umowy może dotyczyć:

1) nie więcej niż trzech młodocianych, jeżeli pracodawca zatrudnia wyłącznie młodocianych;

2) młodocianych w liczbie nieprzekraczającej trzykrotnej liczby zatrudnionych w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy na czas nieokreślony pracowników niebędących młodocianymi.

6. Wniosek o zawarcie umowy składany za pośrednictwem organizacji zrzeszającej pracodawców jest sporządzany przez tę organizację na podstawie wniosków pracodawców oraz zawiera informacje i dokumenty, o których mowa w ust. 2 i 3.

7. Wniosek o zawarcie umowy dotyczący młodocianych, którzy dokształcają się w formach szkolnych, pracodawca lub w jego imieniu organizacja zrzeszająca pracodawców składa w centrum edukacji w terminie do dnia 30 września każdego roku.

8. Wniosek o zawarcie umowy dotyczący młodocianych, którzy nie dokształcają się w formach szkolnych, może być składany w innych terminach ogłaszanych przez centrum edukacji, w siedzibie centrum.

9. Terminu składania wniosku określonego w ust. 7 nie stosuje się w razie umożliwienia młodocianemu kontynuowania nauki zawodu u nowego pracodawcy, w czasie trwania roku szkolnego, w związku z rozwiązaniem umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z dotychczasowym pracodawcą z powodu:

1) ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy;

2) reorganizacji zakładu pracy uniemożliwiającej kontynuowanie przygotowania zawodowego;

3) orzeczenia lekarskiego zawierającego przeciwwskazania do kontynuowania nauki w danym zawodzie przez młodocianego.

§ 5.
1. Centrum edukacji sporządza opinię do wniosku złożonego przez pracodawcę w sprawie zawarcia umowy o refundację, której wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia, i przekazuje do właściwej OHP.

2. Właściwa OHP w terminie 30 dni od daty, o której mowa odpowiednio w § 4 ust. 7 i 8, zawiadamia pracodawcę o sposobie rozpatrzenia wniosku o zawarcie umowy.

3. W przypadku uwzględnienia wniosku o zawarcie umowy OHP zawiera z pracodawcą umowę o refundację wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń, zwaną dalej „umową".

4. Wzór umowy jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 6.
1. Pracodawca składa wniosek do centrum edukacji o dokonanie refundacji na warunkach i w terminach określonych w umowie, zwany dalej „wnioskiem o dokonanie refundacji".

2. Wzór wniosku o dokonanie refundacji jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

3. Do wniosku o dokonanie refundacji pracodawca dołącza kopie dokumentów potwierdzających wypłatę wynagrodzeń oraz opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń oraz informacje o kosztach wymienionych w § 7 ust. 2 .

4. Właściwa OHP przekazuje środki Funduszu Pracy z tytułu refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń, na wskazany przez pracodawcę rachunek bankowy, w terminach określonych w umowie.

5. Refundacja wypłaconych wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń za okres przygotowania zawodowego w przypadku powtarzania przez młodocianego roku nauki nie przysługuje.

§ 7.
1. Pomoc udzielaną na podstawie § 1, zwaną dalej „pomocą", zalicza się do pomocy na szkolenia ogólne w rozumieniu rozporządzenia nr 68/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 TWE do pomocy publicznej udzielanej na szkolenia (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001 r.), zwanego dalej „rozporządzeniem wspólnotowym".

2. Do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą na szkolenia zalicza się:

1) wynagrodzenia oraz obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących szkolenie;

2) koszty podróży osób prowadzących szkolenie;

3) koszty podróży uczestników szkolenia, jeżeli szkolenie odbywa się poza miejscem zatrudnienia pracownika młodocianego;

4) inne koszty bieżące, w tym koszty materiałów i dostaw związanych ze szkoleniem;

5) amortyzację narzędzi i wyposażenia w zakresie, w jakim są one wykorzystywane wyłącznie na potrzeby szkolenia;

6) koszty poradnictwa i doradztwa w zakresie, w jakim dotyczą szkolenia.

3. Za koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą uznaje się również koszty wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom do wysokości najniższych stawek, określonych w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, obowiązujących w okresie, za który refundacja jest dokonywana, i składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń, jakie ponosi pracodawca w okresie, w którym pracownik ten uczestniczy w szkoleniu, z wyłączeniem kosztów ponoszonych w czasie, w którym pracownik wytwarzał towary lub świadczył usługi – do wysokości sumy ogólnej kosztów określonych w ust. 2.

§ 8.
Jeżeli kwota pomocy przyznana temu samemu podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą, w odniesieniu do tego samego projektu szkoleniowego, przekracza kwotę stanowiącą 1 mln euro, pomoc podlega indywidualnej notyfikacji do Komisji Europejskiej.
§ 9.
1. Wielkość pomocy w przypadku małych i średnich przedsiębiorców nie może przekraczać 80% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą.

2. Wielkość pomocy w przypadku przedsiębiorców innych niż mały lub średni nie może przekraczać 60% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą.

3. Maksymalne intensywności pomocy określone w ust. 1 i 2 zwiększa się o 10 punktów procentowych, jeżeli pomoc jest przeznaczona dla pracowników w gorszym położeniu, o których mowa w art. 2 lit. g rozporządzenia wspólnotowego.

4. Pomoc, o której mowa w § 1, może być udzielana łącznie z inną pomocą lub wsparciem ze środków Wspólnoty Europejskiej w odniesieniu do kosztów kwalifikujących się do objęcia tą pomocą, jeżeli łączna wartość pomocy nie przekroczy dopuszczalnej wielkości pomocy, określonej w ust. 1–3.

§ 10.
W przypadku gdy pomoc jest przyznawana w sektorze transportu morskiego, może ona osiągnąć intensywność 100% pomocy na warunkach określonych w art. 4 ust. 6 rozporządzenia wspólnotowego.
§ 11.
Pomoc, o której mowa w § 1, nie może być udzielana pracodawcom prowadzącym działalność w sektorze górnictwa węgla w rozumieniu rozporządzenia nr 1407/2002 z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie pomocy państwa dla przemysłu węglowego (Dz. Urz. WE L 205 z 02.08.2002 r.).
§ 12.
Pomoc udzielana na podstawie rozporządzenia jest dokonywana do dnia 31 grudnia 2006 r., z tym że faktyczna realizacja podpisanych w tym czasie umów nastąpi nie później niż do dnia 31 grudnia 2008 r.
§ 13.
Do młodocianych uczestników Ochotniczych Hufców Pracy zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Ochotniczych Hufców Pracy nie stosuje się § 4 ust. 2 pkt 9 lit. g oraz ust. 5.
§ 14.
Wniosek o zawarcie umowy dotyczący młodocianych dokształcających się w formach szkolnych pracodawca w 2004 r. składa do centrum edukacji w terminie do dnia 31 października 2004 r.
§ 15.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.3)

Minister Gospodarki i Pracy: J. Hausner

 

1) Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej – praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 122, poz. 1143, Nr 128, poz. 1176, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 142, poz. 1380, Nr 166, poz. 1608, Nr 203, poz. 1966, Nr 210, poz. 2036 i 2037, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 69, poz. 624 i Nr 96, poz. 959.

3) Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom zatrudnionym przez pracodawców na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń (Dz. U. Nr 100, poz. 931), zachowane w mocy na podstawie art. 149 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001).

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy
z dnia 31 sierpnia 2004 r. (poz. 1951)


Załącznik nr 1

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

Załącznik 3.

Załącznik nr 3

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 4.

Załącznik nr 4

infoRgrafika

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRACODAWCY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O POMOC PUBLICZNĄ


 

infoRgrafika


 

infoRgrafika


 

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Sylwia Wajda

Księgowa, właścicielka biura rachunkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama