| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

UMOWA

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Estońskiej o współpracy w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej oraz innej przestępczości,

podpisana w Warszawie dnia 26 czerwca 2003 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 26 czerwca 2003 r. została podpisana w Warszawie Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Estońskiej o współpracy w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej oraz innej przestępczości, w następującym brzmieniu:

UMOWA

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Estońskiej o współpracy w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej oraz innej przestępczości

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Estońskiej, zwane dalej „Umawiającymi się Stronami",

– dążąc do dalszego rozwoju stosunków w duchu przyjaźni i dobrej współpracy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską,

– zaniepokojone wzrostem przestępczości w ogóle, a zorganizowanej w szczególności,

– przekonane o istotnym znaczeniu współpracy organów stosujących prawo dla skutecznego zwalczania przestępczości, szczególnie w jej zorganizowanej postaci, i terroryzmu,

– dążąc do ustanowienia optymalnych zasad, form i sposobów pracy operacyjnej i działań prewencyjnych tych organów, z zastrzeżeniem poszanowania obowiązujących norm prawa międzynarodowego oraz prawa wewnętrznego swych państw, kierując się zasadami równości, wzajemności i obustronnych korzyści,

– zaniepokojone niebezpieczeństwem stworzonym przez terroryzm międzynarodowy i mając na uwadze przekonanie o ścisłym powiązaniu pomiędzy przestępczością zorganizowaną a terroryzmem międzynarodowym,

uzgodniły, co następuje:

Artykuł 1

1. Umawiające się Strony zobowiązują się do współpracy między ich właściwymi organami w przedmiocie zwalczania przestępczości przez jej zapobieganie i wykrywanie sprawców przestępstw, w szczególności:

1) przeciwko życiu i zdrowiu,

2) kradzieży materiałów jądrowych i promieniotwórczych, ich przewozu, nielegalnego nimi obrotu, niewłaściwego użycia lub grożenia niewłaściwym ich użyciem w celu wyrządzenia szkody,

3) przeciwko chronionemu prawem środowisku naturalnemu,

4) przeciwko obyczajności,

5) handlu ludźmi i pozbawienia człowieka wolności,

6) nielegalnego handlu bronią, amunicją, materiałami wybuchowymi i innymi niebezpiecznymi materiałami oraz nielegalnej ich produkcji,

7) wbrew przepisom przekraczania granicy,

8) kradzieży dóbr kultury, pojazdów mechanicznych lub wszelkiego rodzaju innych przedmiotów, handlu tymi przedmiotami oraz ich przemytu,

9) podrabiania lub przerabiania środków płatniczych i papierów wartościowych oraz wprowadzania ich do obiegu,

10) fałszowania dokumentów i posługiwania się nimi,

11) finansowych i gospodarczych, prania dochodów pochodzących z przestępstwa i przyjmowania korzyści majątkowej lub osobistej przez funkcjonariuszy publicznych,

12) nielegalnej uprawy roślin służących do wytwarzania środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów, produkcji tych substancji, nielegalnego ich przetwarzania, transportu, przemytu oraz obrotu nimi, a także obrotu substancjami wyjściowymi i półproduktami służącymi do ich produkcji,

13) terroryzmu.

2. Umawiające się Strony zobowiązują się także do współpracy w przedmiocie:

1) poszukiwania osób podejrzanych o popełnienie przestępstw wymienionych w ustępie 1 lub uchylających się od odbycia kary orzeczonej za ich popełnienie,

2) poszukiwania osób zaginionych, a także podejmowania czynności związanych z potrzebą identyfikacji osób o nieustalonej tożsamości oraz nieznanych zwłok,

3) poszukiwania przedmiotów pochodzących z przestępstwa.

Artykuł 2

1. Właściwymi organami Umawiających się Stron, uprawnionymi do bezpośrednich kontaktów i dokonywania dodatkowych uzgodnień w celu wykonywania postanowień niniejszej Umowy, są:

– po stronie Rzeczypospolitej Polskiej:

1) minister właściwy do spraw wewnętrznych,

2) minister właściwy do spraw finansów publicznych,

3) minister właściwy do spraw instytucji finansowych,

4) Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

5) Komendant Główny Policji,

6) Komendant Główny Straży Granicznej;

– po stronie Republiki Estońskiej:

1) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych,

2) Urząd Policji,

3) Policyjny Urząd Bezpieczeństwa,

4) Urząd Straży Granicznej,

5) Estoński Państwowy Urząd Podatkowy,

6) Estoński Państwowy Urząd Celny.

2. Właściwe organy Umawiających się Stron, w zakresie swoich kompetencji, mogą wymieniać oficerów łącznikowych, z zachowaniem procedur wewnętrznych zawierać porozumienia wykonawcze do niniejszej Umowy i określać w nich szczegółowe zasady i przedmiot współpracy. Mogą one również, w razie potrzeby, odbywać konsultacje w celu zapewnienia skuteczności współpracy będącej przedmiotem niniejszej Umowy.

3. Właściwe organy Umawiających się Stron przekazują sobie wzajemnie nazwiska osób mających uczestniczyć w wymianie ekspertów najpóźniej na dwa tygodnie przed planowaną datą przedsięwzięcia. Jeżeli jedna z Umawiających się Stron uzna, że pobyt na terytorium jej państwa osoby wyznaczonej przez drugą Umawiającą się Stronę może zagrażać bezpieczeństwu lub innym istotnym interesom państwa tej Umawiającej się Strony, mają odpowiednie zastosowanie postanowienia artykułu 5 niniejszej Umowy.

Artykuł 3

1. Właściwe organy Umawiających się Stron zapewnią ochronę przekazywanych sobie wzajemnie informacji niejawnych.

2. Wszelkie tego rodzaju informacje lub sprzęt techniczny przekazane przez właściwy organ jednej Umawiającej się Strony właściwemu organowi drugiej Umawiającej się Strony mogą być udostępnione organom stosującym prawo państw trzecich wyłącznie za zgodą właściwego organu przekazującego.

3. W wypadku narażenia na ujawnienie lub ujawnienia informacji niejawnych przekazywanych przez właściwy organ jednej Umawiającej się Strony, właściwy organ drugiej Umawiającej się Strony powiadomi niezwłocznie o tym zdarzeniu właściwy organ Strony przekazującej, poinformuje o okolicznościach zdarzenia i jego skutkach oraz działaniach podjętych w celu zapobieżenia występowaniu w przyszłości tego rodzaju zdarzeń.

Artykuł 4

W celu ochrony przekazywanych danych osobowych stosuje się następujące zasady postępowania:

1) dopuszcza się wykorzystywanie danych wyłącznie w celu oraz na warunkach określonych przez Stronę przekazującą,

2) na wniosek Strony przekazującej informuje się ją o sposobie ich wykorzystania oraz o wyniku sprawy,

3) dane dotyczące osoby przekazuje się wyłącznie właściwym organom; przekazywanie tych danych innym organom może nastąpić tylko za zgodą Strony przekazującej,

4) Strona przekazująca jest odpowiedzialna za prawdziwość przekazanych danych; jeżeli okaże się, że te dane są nieprawdziwe lub są to dane, których przekazanie było niedozwolone, należy niezwłocznie zawiadomić o tym drugą Umawiającą się Stronę; w takim wypadku Strona ta ma obowiązek sprostować je lub zniszczyć,

5) Strona przekazująca informację określa termin wyłączenia tej informacji ze zbiorów informatycznych.

Artykuł 5

Jeżeli jedna Umawiająca się Strona uzna, że przekazanie informacji, o których mowa w artykułach 6–9 niniejszej Umowy, lub realizacja wspólnego przedsięwzięcia mogłaby naruszyć jej suwerenne prawa, zagrażać jej bezpieczeństwu bądź innym istotnym interesom albo też naruszałaby zasady jej porządku prawnego, może odmówić częściowo lub całkowicie współpracy bądź uzależnić ją od spełnienia określonych warunków.

Artykuł 6

W celu zapobiegania i zwalczania przestępstw właściwe organy Umawiających się Stron będą:

1) przekazywać sobie wzajemnie, w uzasadnionych wypadkach, dane osobowe sprawców przestępstw oraz informacje o:

a) inspiratorach i osobach niejawnie kierujących działaniami przestępczymi,

b) powiązaniach przestępczych między sprawcami,

c) strukturach grup i organizacji przestępczych oraz metodach ich działania,

d) typowych zachowaniach poszczególnych sprawców i grup sprawców,

e) istotnych okolicznościach sprawy dotyczących miejsca, czasu, sposobu popełnienia przestępstwa, jego przedmiotu i cech szczególnych,

f) naruszonych przepisach prawa karnego,

g) podjętych już działaniach i ich wyniku,

2) na wniosek drugiej Umawiającej się Strony podejmować odpowiednie działania policyjne i realizować bez zbędnej zwłoki wspólnie uzgodnione czynności policyjne, a szczególnie dotyczące prowadzenia obserwacji transgranicznej, zakupu kontrolowanego oraz dostawy niejawnie nadzorowanej.

Artykuł 7

Właściwe organy Umawiających się Stron będą przekazywać sobie wzajemnie informacje i wyniki rozpoznania o planowanych i popełnionych zamachach na porządek publiczny i bezpieczeństwo powszechne, dane o sposobie działania sprawców i o ugrupowaniach terrorystycznych planujących lub popełniających przestępstwa na szkodę ważnych interesów państwa jednej z Umawiających się Stron oraz podejmować wspólnie inne działania, uzasadnione potrzebą zapobiegania terroryzmowi lub jego zwalczania.

Artykuł 8

Właściwe organy Umawiających się Stron będą przekazywać sobie wzajemnie informacje potrzebne do zapobiegania wbrew przepisom przekraczaniu granicy i jego zwalczania, a w szczególności informacje dotyczące organizatorów tego rodzaju przestępstw, metod ich działania, wzory dokumentów uprawniających do przekraczania granicy państwowej, pieczęci odciskanych na tych dokumentach oraz rodzajów wiz i ich symboli.

Artykuł 9

W celu zwalczania przemytu narkotyków właściwe organy Umawiających się Stron będą:

1) przekazywać sobie wzajemnie informacje o:

a) obrocie środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi oraz prekursorami,

b) miejscach i metodach wytwarzania i przechowywania środków odurzających i substancji psychotropowych, prekursorów oraz używanych środkach transportu,

c) miejscu przeznaczenia przewożonych środków odurzających, substancji psychotropowych oraz prekursorów,

2) udostępniać sobie wzajemnie próbki nowych środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów oraz innych niebezpiecznych substancji zarówno pochodzenia roślinnego, jak i syntetycznego,

3) wymieniać informacje o przepisach oraz doświadczenia w przedmiocie nadzoru nad legalnym obrotem środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami, jak też substancjami wyjściowymi i półproduktami koniecznymi do ich wytwarzania.

Artykuł 10

W przedmiocie współpracy naukowo-technicznej i szkoleniowej właściwe organy Umawiających się Stron będą wymieniać:

1) doświadczenia i informacje, zwłaszcza dotyczące metod zwalczania przestępczości zorganizowanej, jak też nowych form przestępczego działania oraz stosowania i rozwoju sprzętu specjalnego,

2) wyniki prac badawczych z dziedziny kryminalistyki i kryminologii oraz rozwiązań karnoprawnych dotyczących regulowania kwestii legalizowania dochodów pochodzących z przestępstw, zwalczania narkomanii itp.,

3) informacje o przedmiotach związanych z popełnieniem przestępstwa, a także udostępniać sprzęt techniczny służący do zwalczania przestępczości,

4) odpłatnie ekspertów w celu szkolenia i doskonalenia zawodowego, zwłaszcza w zakresie technik kryminalistycznych i operacyjnych metod zwalczania przestępstw,

5) literaturę fachową i inne publikacje dotyczące przedmiotu niniejszej Umowy.

Artykuł 11

1. Spory dotyczące interpretacji lub stosowania niniejszej Umowy będą rozstrzygane w drodze bezpośrednich rokowań między właściwymi organami Umawiających się Stron w zakresie ich właściwości.

2. W wypadku nieosiągnięcia porozumienia w drodze rokowań określonych w ustępie 1, spór będzie rozstrzygany drogą dyplomatyczną i nie będzie przedkładany żadnej stronie trzeciej.

Artykuł 12

Niniejsza Umowa nie spowoduje naruszenia postanowień umów o pomocy prawnej w sprawach karnych, o pomocy administracyjnej w sprawach podatkowych oraz innych zobowiązań Umawiających się Stron wynikających z dwustronnych i wielostronnych umów międzynarodowych.

Artykuł 13

Umawiające się Strony w sprawach związanych z wykonywaniem postanowień niniejszej Umowy posługują się własnymi językami urzędowymi lub językiem angielskim.

Artykuł 14

Koszty związane z wykonywaniem postanowień niniejszej Umowy ponosi ta Umawiająca się Strona, na terytorium państwa której koszty te powstały, chyba że Umawiające się Strony w konkretnych przypadkach postanowią inaczej.

Artykuł 15

1. Niniejsza Umowa podlega przyjęciu zgodnie z prawem państw każdej z Umawiających się Stron, co zostanie stwierdzone w drodze wymiany not. Umowa wejdzie w życie po upływie trzydziestu dni od daty otrzymania noty późniejszej.

2. Niniejsza Umowa jest zawarta na czas nieokreślony. Może być wypowiedziana przez każdą z Umawiających się Stron w drodze notyfikacji. W takim wypadku utraci moc po upływie trzech miesięcy od dnia otrzymania tej notyfikacji.

NINIEJSZĄ umowę podpisano w Warszawie dnia 26 czerwca 2003 r. w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim, estońskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne. W razie rozbieżności interpretacyjnych tekst w języku angielskim uważany będzie za rozstrzygający.

 

Z upoważnienia Rządu Rzeczypospolitej Polskiej

Z upoważnienia Rządu Republiki Estońskiej

infoRgrafika

 

infoRgrafika

 

AGREEMENT

between the Government of the Republic of Poland and the Government of the Republic of Estonia on co-operation in combating organized crime and other crime

The Government of the Republic of Poland and the Government of the Republic of Estonia, hereinafter referred to as the „Contracting Parties",

– aiming at further development of relations in the spirit of friendship and good co-operation between the Republic of Poland and the Republic of Estonia,

– alarmed by the growth of crime in general and organized crime in particular,

– convinced of the vital importance of co-operation between law enforcement authorities for efficient combating crime, especially organized one and terrorism,

– aiming at the development of optimal principles, forms and methods of operational activity and preventive actions of these authorities, subject to the observance of governing regulations of international law and internal laws of their States, guided by the principles of equality, reciprocity and mutual benefits,

– concerned about the danger created by international terrorism and keeping in mind the concern about the close relations between organized crime and international terrorism,

have agreed as follows:

Article 1

1. The Contracting Parties hereby undertake to co-operate between their law enforcement authorities in the field of combating crime by means of preventive measures and detecting perpetrators of the following crimes, in particular:

1) against life and health,

2) theft of nuclear and radioactive materials, transport thereof, illicit trafficking therein, misuse or threatening to misuse them for the purpose of inflicting damage,

3) against natural environment protected by law,

4) against decency,

5) trafficking in human beings and deprivation a human being of freedom,

6) illicit trafficking in firearms, ammunition, explosives and other hazardous materials, and illicit production thereof,

7) illegal immigration,

8) theft of culture values, motor vehicles or any other objects, illicit trafficking therein and smuggling thereof,

9) counterfeiting and altering of national currencies and securities and introducing them into public trade,

10) forging documents and using them,

11) financial and economic crimes, laundering of criminal proceeds and accepting financial or personal benefits by public officials,

12) illegal cultivation of plants for the manufacturing of narcotic drugs, psychotropic substances and precursors, production of those substances, illegal processing, transport, smuggling thereof and trafficking therein as well as trafficking in source substances and semi-finished products for the production thereof,

13) terrorism.

2. The Contracting Parties shall also co-operate in the field of:

1) searching for persons suspected of committing crimes listed under paragraph 1 above or evading the service of the sentence adjudged for the commission thereof,

2) searching for missing persons and undertaking actions prompted by the need to identify persons of undetermined identity and unknown corpses,

3) searching for objects deriving from the commission of criminal acts.

Article 2

1. The competent authorities of the Contracting Parties, which shall have the right to establish direct contacts and to conclude additional arrangements for the implementation of the provisions of this Agreement, are:

– in the Republic of Poland:

1) the Minister competent for internal affairs,

2) the Minister competent for public financial affairs,

3) the Minister competent for financial institutions affairs,

4) the Head of the Internal Security Agency,

5) the Chief Police Commanding Officer,

6) the Chief Border Guard Commanding Officer;

– in the Republic of Estonia:

1) Ministry of Internal Affairs,

2) Police Board,

3) Security Police Board,

4) Board of Border Guard,

5) Estonian National Tax Board,

6) Estonian National Customs Board.

2. The competent authorities of the Contracting Parties, within their competence, may exchange liaison officers, conclude executive agreements hereto with the observance of internal procedures and set out detailed rules and the object of co-operation in them. They may also, whenever appropriate, carry consultations to ensure the efficiency of the co-operation being the object hereof.

3. The competent authorities of the Contracting Parties shall exchange the names of persons who are to participate in the exchange of experts two weeks prior to the scheduled date of the project at the latest. If one of the Contracting Parties decides that the stay in the territory of its State of the person designated by the other Contracting Party may pose a threat to the safety or to any other crucial interests of the State of this Contracting Party, the provisions of Article 5 of this Agreement shall apply.

Article 3

1. The competent authorities of the Contracting Parties shall ensure the protection of secret information imparted to each other.

2. All information of this kind or technical equipment delivered by the competent authority of one Contracting Party to the competent authority of the other Contracting Party may be delivered to law enforcement authorities of third States exclusively subject to the consent of the competent delivering authority.

3. Should the secret information imparted by the competent authority of one Contracting Party, be exposed to disclosure or be disclosed, the competent authority of the other Contracting Party shall immediately notify the competent authority of the imparting Party about this event, and inform it about the circumstances and consequences of the event and about measures undertaken to prevent the occurrence of any such events in the future.

Article 4

For the purpose of protection of the imparted personal data the following rules of conduct shall be applied:

1) using data shall be allowed solely pursuant to the purpose and terms set out by the imparting Party,

2) the imparting Party shall be advised, at its request, about the manner of the data use and about the result of the case,

3) personal data shall be imparted exclusively to law enforcement authorities; this data may be imparted to other authorities only subject to the consent of the imparting Party,

4) the imparting Party is responsible for the authenticity of the imparted data; if this data turns out to be false or imparting thereof was not allowed, the other Contracting Party should be immediately notified about that; in such event the other Contracting Party is obliged to correct or destroy it,

5) the Party imparting information shall specify the deadline of excluding this information from computer files.

Article 5

If one Contracting Party establishes that the exchange of information referred to in Articles 6–9 of this Agreement or the implementation of the joint project could violate its sovereign laws, pose a threat to its safety or other crucial interests or infringe the rules of its legal order, it may refuse to co-operate in part or in full or subject it to the satisfaction of specified terms.

Article 6

In order to prevent and combat criminal offences the competent authorities of the Contracting Parties shall:

1) impart to each other, when appropriate, personal data of the perpetrators of crimes and the information on:

a) inspirers and persons secretly guiding criminal actions,

b) criminal ties among perpetrators,

c) structures of criminal groups and organizations and methods of their operation,

d) typical ways of behaviour of particular perpetrators and groups of perpetrators,

e) important circumstances pertaining to the case, location, time, manner of commission of the crime, the purpose and particular features thereof,

f) violated provisions of Criminal Law,

g) commenced actions and the results thereof,

2) at the request of the other Contracting Party, commence appropriate police actions and perform without unnecessary delay jointly agreed police measures, particularly those regarding trans-border surveillance, controlled purchase and controlled delivery.

Article 7

The competent authorities of the Contracting Parties shall exchange information and results of examination on intended or committed attempts against public order and safety, data on the operational methods of criminals and terrorist organizations intending to commit or committing crimes to the detriment of vital interests of the State of one of the Contracting Parties, and shall take joint actions prompted by the need to prevent or to combat terrorism.

Article 8

The competent authorities of the Contracting Parties shall exchange information indispensable to prevent illegal immigration and to combat it, and particularly any information regarding those who mastermind such crimes, methods of their operation, specimens of documents authorizing to cross state borders, seals affixed on those documents, and various types of visas and their symbols.

Article 9

In order to combat drug trafficking the competent authorities of the Contracting Parties shall:

1) impart to each other information on:

a) trafficking in narcotic drugs, psychotropic substances and precursors,

b) locations and methods of production and storage of narcotic drugs and psychotropic substances, precursors and on means of transport used to carry them,

c) destinations of transported narcotic drugs, psychotropic substances and precursors,

2) offer to each other samples of new narcotic drugs, psychotropic substances and precursors as well as other hazardous substances both of plant or synthetic origin,

3) exchange information on legal regulations and experience regarding supervision of legal trade in narcotic drugs, psychotropic substances and precursors as well as in source substances and semi-finished products necessary for the production thereof.

Article 10

With regard to the scientific-technical and training co-operation the competent authorities of the Contracting Parties shall exchange:

1) experience and information especially on the methods of combating organized crime as well as new forms of criminal activity and the usage and development of special equipment,

2) results of research in the field of crime detection and criminology and criminal-legal solutions on regulating the legalization of criminal proceeds, combating drug habit and the like,

3) information on crime-related objects and shall also offer technical equipment for combating crime,

4) experts, against payment, with the view of training and professional improvement especially with regard to criminal techniques and operational methods used to combat crime,

5) professional literature and other publications on the object of this Agreement.

Article 11

1. Any disputes on the interpretation or application of this Agreement shall be settled by direct negotiations between the appropriate authorities of the Contracting Parties within their competence.

2. In case of the failure to achieve agreement by negotiations referred to in paragraph 1, the dispute shall be settled by diplomatic channel and it shall not be addressed to any third party.

Article 12

This Agreement does not violate the provisions of agreements on legal assistance with regard to criminal matters, on official assistance with regard to tax matters, or other obligations of the Contracting Parties resulting from bilateral and multilateral international agreements.

Article 13

The Contracting Parties shall use their official languages or the English language with regard to the performance of the provisions of this Agreement.

Article 14

Costs resulting from the performance of the provisions hereof shall be incurred by the Contracting Party on the territory of State of which these costs have arisen unless it is agreed otherwise in particular cases by the Parties.

Article 15

1. This Agreement is subject to acceptance pursuant to the laws of States of each of the Contracting Parties which shall be confirmed by exchange of notes. The Agreement shall enter into force after the lapse of thirty days from the date the later of the notes has been received.

2. This Agreement shall be concluded for the indefinite period of time. It may be terminated by each of the Contracting Parties upon notice, whereby it shall become null and void after a lapse of three months from the receipt of the notice.

THIS AGREEMENT has been drawn up in Warsaw on 26th of June 2003 in two counterparts, each in the Polish, Estonian and English languages, all versions being identical. In case of interpretation discrepancies the English version shall prevail.

 

By the authorization of the Government of the Republic of Poland

By the authorization of the Government of the Republic of Estonia

infoRgrafika

 

infoRgrafika

 

 

Po zaznajomieniu się z powyższą Umową, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

– została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych,

– jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona,

– będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 8 grudnia 2003 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

L.S.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Marta Maria Bandzmer

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »