REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2004 nr 285 poz. 2857

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 27 grudnia 2004 r.

w sprawie wysokości, sposobu ustalania, terminów i sposobu uiszczania rocznej opłaty telekomunikacyjnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 183 ust. 7 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Wysokość rocznej opłaty telekomunikacyjnej, zwanej dalej „opłatą”, stanowi iloczyn rocznych przychodów z tytułu prowadzenia działalności telekomunikacyjnej przedsiębiorcy telekomunikacyjnego obowiązanego do uiszczenia opłaty, uzyskanych w roku obrotowym poprzedzającym o 2 lata rok, za który ta opłata jest należna, i wskaźnika opłaty, zwanego dalej „wskaźnikiem”.
§ 2.
Wskaźnik na rok, za który opłata jest należna, obliczany jest według następującego wzoru:

infoRgrafika

gdzie:

ΣWPr-1 – oznacza sumę wydatków Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty, zwanego dalej „Prezesem URTiP”, oraz ministra właściwego do spraw łączności związanych z wykonywaniem zadań w zakresie telekomunikacji, przyjętych w ustawie budżetowej na rok poprzedzający rok, za który ta opłata jest należna,

ΣUr-2 – oznacza sumę rocznych przychodów z tytułu prowadzenia działalności telekomunikacyjnej wszystkich przedsiębiorców telekomunikacyjnych obowiązanych do uiszczenia opłaty, uzyskanych w roku obrotowym poprzedzającym o 2 lata rok, za który ta opłata jest należna,

S – oznacza saldo rozliczenia wpływów z opłaty z sumą wydatków poniesionych,

gdzie:

S=(pr-1*Σur-3)- ΣWZr-2

gdzie:

pr-1 – oznacza wskaźnik na rok poprzedzający rok, za który opłata jest należna,

ΣUr-3 – oznacza sumę rocznych przychodów z tytułu prowadzenia działalności telekomunikacyjnej wszystkich przedsiębiorców telekomunikacyjnych obowiązanych do uiszczenia opłaty, uzyskanych w roku obrotowym poprzedzającym o 3 lata rok, za który ta opłata jest należna,

ΣWr-2 – oznacza sumę wydatków związanych z wykonywaniem zadań w zakresie telekomunikacji poniesionych przez Prezesa URTiP oraz ministra właściwego do spraw łączności w roku poprzedzającym o 2 lata rok, za który ta opłata jest należna

– z tym że w pierwszym roku, za który ta opłata jest należna, to jest w roku 2005, saldo rozliczenia wynosi 0.

§ 3.
Wysokość wskaźnika w 2005 r. wynosi 0,0331 %.
§ 4.
1. Opłatę uiszcza się w ratach kwartalnych w wysokości równej 1/4 opłaty rocznej w terminach do końca lutego, maja, sierpnia i listopada danego roku.

2. Opłatę można uiszczać w ratach półrocznych, w wysokości równej 1/2 opłaty rocznej w terminie do końca lutego i sierpnia, lub jednorazowo do końca sierpnia roku, za który opłata ta jest należna, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. O wyborze sposobu uiszczenia opłaty rocznej, jednorazowo lub w ratach półrocznych, podmiot pisemnie zawiadamia Prezesa URTiP w terminie do końca lutego danego roku.

§ 5.
1. Jeżeli 2 lata od rozpoczęcia prowadzenia działalności telekomunikacyjnej upływają w trakcie trwania danego roku, za który opłata jest należna, opłatę ustala się jako iloczyn przychodów z działalności telekomunikacyjnej uzyskanych w roku, w którym nastąpiło rozpoczęcie tej działalności, i wysokości wskaźnika.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, przepis § 4 stosuje się odpowiednio.

§ 6.
Opłatę uiszcza się przelewem bankowym na rachunek bieżący dochodów Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty.
§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.

Minister Infrastruktury: K. Opawski

 

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – łączność, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2004-12-31
  • Data wejścia w życie: 2005-01-01
  • Data obowiązywania: 2013-01-01
  • Dokument traci ważność: 2013-04-01
Jest zmieniany przez:
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA