REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2004 nr 286 poz. 2880

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 28 grudnia 2004 r.

w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez organy celne czynności niejawnego nadzorowania przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa oraz sposobu dokumentowania czynności operacyjno-rozpoznawczych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6zj ust. 4 ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 156, poz. 1641 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) sposób przeprowadzania i dokumentowania przez organy celne czynności operacyjno-rozpoznawczych niejawnego nadzorowania przemieszczania, przechowywania oraz obrotu przedmiotami przestępstwa i przestępstwa skarbowego, zwanych dalej „przedmiotami przestępstwa”;

2) wzory stosowanych dokumentów i rejestrów;

3) sposób dokumentowania czynności operacyjno-rozpoznawczych.

§ 2.
1. Czynności niejawnego nadzorowania przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa, zwane dalej „czynnościami”, przeprowadza się i dokumentuje w sposób zapewniający ochronę niejawności form i metod realizacji zadań, informacji, obiektów i danych identyfikacyjnych funkcjonariuszy celnych, zwanych dalej „funkcjonariuszami”, oraz osób udzielających im pomocy.

2. Czynności przeprowadza się w sposób polegający na obserwowaniu:

1) przesyłek, co do których zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że mogą zawierać przedmioty przestępstwa;

2) nieruchomości lub przedmiotów ruchomych, w tym pojazdów, co do których zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że są wykorzystywane do przemieszczania, przechowywania lub obrotu przedmiotami przestępstwa;

3) osób, co do których zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że mogą przemieszczać, przechowywać lub dokonywać obrotu przedmiotami przestępstwa.

3. Podczas przeprowadzania czynności można dokonywać w sposób niejawny następujących zmian w przesyłkach lub innych rzeczach zawierających przedmioty przestępstwa:

1) wyłączać okresowo przesyłki i inne rzeczy z obrotu, otwierać je w celu sprawdzenia i oceny zawartości, oznakowania, usunięcia przedmiotów przestępstwa lub zastąpienia ich innymi przedmiotami w całości albo w części oraz w celu ujawnienia i utrwalenia śladów kryminalistycznych;

2) zamykać przesyłki i inne rzeczy po otwarciu i włączać je do obrotu.

4. Obserwowanie, o którym mowa w ust. 2, może być prowadzone przy użyciu urządzeń technicznych utrwalających dźwięk lub obraz, a także urządzeń technicznych umożliwiających obserwowanie bez utrwalania dźwięku lub obrazu, w tym poprzez ustalanie położenia osób lub przedmiotów.

5. Sprawdzenia oraz oceny zawartości przesyłek i innych rzeczy dokonuje się metodą organoleptyczną lub w razie potrzeby przez pobranie próbki do badań właściwości fizykochemicznych lub innych cech identyfikacyjnych, istotnych z uwagi na okoliczności przeprowadzania czynności, a także dla upewnienia się, że prowadzenie czynności nie stworzy zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego.

§ 3.
1. Czynności zarządza minister właściwy do spraw finansów publicznych, jeżeli inne środki okazały się bezskuteczne albo zachodzi wysokie prawdopodobieństwo ich nieskuteczności lub nieprzydatności do ustalenia zgodności z prawem przywozu lub wywozu towarów. Wzór zarządzenia czynności określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Zarządzenie czynności może nastąpić na pisemny wniosek dyrektora izby celnej. Wzór wniosku o zarządzenie czynności określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

3. Czynności prowadzi się przez czas oznaczony w zarządzeniu, o którym mowa w ust. 1, chyba że wcześniej zostanie osiągnięty cel tych czynności albo Prokurator Generalny nakaże zaniechanie czynności.

4. Podjęcie czynności w tej samej sprawie po raz kolejny następuje na podstawie ponownego zarządzenia; przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.

5. Jeżeli prowadzenie czynności stało się trwale niemożliwe, zaprzestaje się ich prowadzenia na polecenie albo za zgodą ministra właściwego do spraw finansów publicznych, który je zarządził.

6. Wzór wniosku o wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 5, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

7. Jeżeli prowadzenie czynności stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, organ celny przerywa te czynności niezwłocznie i powiadamia o tym ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

§ 4.
1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych zawiadamia właściwe organy i instytucje państwowe o potrzebie wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 6zj ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej, jeżeli jest to niezbędne do skutecznego przeprowadzenia czynności.

2. Organy i instytucje państwowe wykonujące obowiązek, o którym mowa w art. 6zj ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej, udostępniają funkcjonariuszowi okazującemu zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, wykaz osób wykonujących prace związane z przyjmowaniem, przewozem i doręczaniem przesyłek w zakresie związanym z dopuszczeniem do dalszego przewozu.

3. Wzór zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

4. W przypadku gdy cel czynności może być osiągnięty bez współdziałania z organami i instytucjami państwowymi, czynności przeprowadza się bez zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1.

§ 5.
1. Dokumentację czynności stanowią:

1) wniosek o zarządzenie czynności, o którym mowa w § 3 ust. 2;

2) zarządzenie czynności przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych;

3) zawiadomienie Prokuratora Generalnego o zarządzeniu czynności, którego wzór określa załącznik nr 5 do rozporządzenia;

4) zawiadomienie organów i instytucji państwowych dokonujących przewozu przesyłek zawierających przedmioty przestępstwa o zarządzeniu czynności;

5) informacja ministra właściwego do spraw finansów publicznych o przebiegu i wynikach czynności, kierowana do Prokuratura Generalnego;

6) notatka służbowa o przebiegu czynności, sporządzona przez funkcjonariusza prowadzącego sprawę, w ramach której zarządzono czynności;

7) opis wyników sprawdzenia i oceny, o których mowa w § 2 ust. 5;

8) zarządzenie Prokuratora Generalnego o nakazaniu zaniechania czynności, skierowane do ministra właściwego do spraw finansów publicznych;

9) polecenie niezwłocznego zaniechania przeprowadzania czynności, wydane przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, kierowane do organu celnego;

10) wniosek o wyrażenie zgody na zaprzestanie czynności z powodu trwałej niemożliwości ich wykonywania.

2. Notatka służbowa, o której mowa w ust. 1 pkt 6, powinna zawierać w szczególności:

1) numer sprawy i kryptonim, jeżeli został jej nadany;

2) określenie rodzaju prowadzonych czynności;

3) czas, miejsce i sposób przeprowadzenia czynności;

4) dane dotyczące osoby, wobec której dokonano czynności;

5) dane dotyczące funkcjonariuszy przeprowadzających czynności;

6) informację o wynikach przeprowadzonych czynności, w szczególności o ujawnionym przestępstwie i osobach uczestniczących w jego popełnieniu.

3. Dokumentację czynności stanowią także materiały uzyskane podczas ich stosowania, a w szczególności nośniki zawierające zapisy z rejestracji obrazu lub dźwięku albo przemieszczania się osób lub przedmiotów oraz kopie wykonane z tych nośników, a także dokumenty sporządzone na podstawie informacji utrwalonych na nośnikach.

§ 6.
1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych i Prokurator Generalny prowadzą, każdy we własnym zakresie, rejestry czynności.

2. Wzór rejestru czynności prowadzonego przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych określa załącznik nr 6 do rozporządzenia, a wzór rejestru czynności prowadzonego przez Prokuratora Generalnego określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.

§ 7.
1. Czynności operacyjno-rozpoznawcze inne niż te, o których mowa w § 2 ust. 1, dokumentuje się w sposób umożliwiający wykorzystanie uzyskanych informacji przy realizacji zadań ustawowych oraz zapobiegający zapoznaniu się z ich treścią przez osoby nieuprawnione.

2. Dokumentację czynności operacyjno-rozpoznawczych należy gromadzić w odrębnych teczkach, zawierających w szczególności notatki służbowe, materiały stanowiące podstawę wszczęcia czynności i ich plany oraz wyniki ustaleń w zbiorach ewidencyjnych.

§ 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.2)

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz.1427).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 stycznia 2003 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez organy celne czynności niejawnego nadzorowania przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa oraz sposobu dokumentowania czynności operacyjno-rozpoznawczych (Dz. U. Nr 6, poz. 72), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 28 grudnia 2004 r. (poz. 2880)

Załącznik nr 1

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

Załącznik 3.

Załącznik nr 3

infoRgrafika

Załącznik 4.

Załącznik nr 4

infoRgrafika

Załącznik 5.

Załącznik nr 5

infoRgrafika


Załącznik 6.

Załącznik nr 6

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 7.

Załącznik nr 7

infoRgrafika

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2004-12-31
  • Data wejścia w życie: 2005-01-01
  • Data obowiązywania: 2005-01-01
  • Dokument traci ważność: 2006-07-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA