REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2004 nr 286 poz. 2881

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 28 grudnia 2004 r.

w sprawie form, metod, trybu i warunków wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych przez organy celne

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6zk ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 156, poz.1641 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) formy, metody, tryb i warunki wykonywania przez organy celne czynności operacyjno-rozpoznawczych, zwanych dalej „czynnościami”;

2) sposób pokrywania z funduszu operacyjnego kosztów czynności, w tym wynagrodzeń dla osób niezatrudnionych w administracji celnej, udzielających pomocy funkcjonariuszom celnym, zwanym dalej „funkcjonariuszami”.

§ 2.
Czynności wykonuje się w następujących formach:

1) rozpoznanie;

2) rozpracowanie.

§ 3.
1. Przy wykonywaniu czynności stosuje się następujące metody:

1) wywiad operacyjny;

2) penetrację terenu;

3) obserwację;

4) zasadzkę;

5) pułapkę;

6) wykorzystanie zbiorów ewidencyjnych i archiwalnych;

7) eksperyment;

8) analizę;

9) korzystanie z pomocy osób niezatrudnionych w administracji celnej;

10) niejawne nadzorowanie przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa;

11) kombinację operacyjną;

12) korzystanie z obiektów specjalnych.

2. Sposób przeprowadzania i dokumentowania czynności z zastosowaniem metody, o której mowa w ust. 1 pkt 10, określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez organy celne czynności niejawnego nadzorowania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa oraz sposobu dokumentowania czynności operacyjno-rozpoznawczych (Dz. U. Nr 286, poz. 2880).

§ 4.
Czynności wykonuje się w sposób jawny, albo zapewniający ich niejawność, w szczególności z wykorzystaniem obiektów specjalnych.
§ 5.
1. Czynności są wykonywane zgodnie z zatwierdzonymi przez bezpośredniego przełożonego funkcjonariusza planami, zawierającymi cele proponowanych działań, terminy ich wykonania, wskazanie osób odpowiedzialnych za realizację oraz analizę i ocenę posiadanych materiałów.

2. Przed podjęciem czynności dokonuje się sprawdzeń we właściwych zbiorach ewidencyjnych organów celnych i innych zbiorach informacji, do korzystania z których Służba Celna jest uprawniona na podstawie odrębnych przepisów.

§ 6.
1. Wszczęcie, przekazanie w celu wykonywania czynności i zakończenie rozpoznania albo rozpracowania następuje na wniosek funkcjonariusza, zatwierdzony przez bezpośredniego przełożonego, lub na polecenie przełożonego.

2. Wszczęcie rozpracowania dokonuje się na podstawie materiałów uzyskanych w formie rozpoznania.

§ 7.
Koszty poniesione w związku z wykonaniem czynności, mających na celu zapewnienie:

1) niejawności działań związanych z przygotowaniem lub realizacją czynności, jeśli od tego zależy ich skuteczność,

2) warunków korzystania z pomocy osób niezatrudnionych w administracji celnej,

– pokrywane są ze środków funduszu operacyjnego, zwanego dalej „funduszem”.

§ 8.
1. Kwoty przeznaczone na pokrycie kosztów wykonania czynności, w tym na wynagrodzenia osób niezatrudnionych w administracji celnej, z których pomocy korzystali funkcjonariusze, wypłaca się na podstawie pisemnych wniosków funkcjonariusza wyznaczonego do wykonywania czynności, z którymi związane są wypłaty.

2. Wnioski, o których mowa w ust. 1, podlegają zatwierdzeniu przez właściwego dyrektora izby celnej za pośrednictwem bezpośredniego przełożonego funkcjonariusza.

3. Do wniosków o wypłatę kwot przeznaczonych na pokrycie kosztów czynności załącza się dokumentację zawierającą opis rodzaju i zakresu tych czynności oraz dane dotyczące ich wyceny.

4. Do wniosków o wypłatę wynagrodzeń załącza się dokumentację zawierającą dane dotyczące rodzaju i zakresu pomocy udzielanej funkcjonariuszom.

5. Jeżeli wycena, o której mowa w ust. 3, następuje przed wykonaniem czynności, po ich wykonaniu należy dołączyć do wniosku informację o zakresie i przyczynach ewentualnej zmiany wyceny oraz dokumenty potwierdzające faktyczną kwotę poniesionych kosztów.

§ 9.
Funkcjonariusz dokonujący wypłat wynagrodzeń jest obowiązany niezwłocznie przedkładać potwierdzenia odbioru wynagrodzeń właściwemu dyrektorowi izby celnej za pośrednictwem bezpośredniego przełożonego funkcjonariusza.
§ 10.
1. Czynności związane z dokonywaniem wydatków z funduszu są dokumentowane w prowadzonych jednolicie oddzielnych ewidencjach:

1) wypłat na pokrycie kosztów wykonywania czynności przez funkcjonariusza;

2) wypłat wynagrodzeń osobom niezatrudnionym w administracji celnej, które udzieliły pomocy funkcjonariuszom.

2. Ewidencje, o których mowa w ust. 1, powinny w szczególności zawierać następujące dane:

1) daty dokonania wypłat oraz wysokości pokrytych kosztów;

2) oznaczenia spraw, w ramach których dokonano wypłaty, oraz określenie rodzaju wykonywanych czynności;

3) wskazanie osób, na których rzecz dokonano wypłaty lub otrzymujących wynagrodzenie;

4) dane identyfikacyjne funkcjonariuszy podejmujących decyzje o wypłatach lub przyznaniu wynagrodzenia, dokonujących wypłat oraz wykonujących związane z wypłatami czynności.

§ 11.
1. Określoną w przepisach o rachunkowości dokumentację i dowody księgowe, związane z dokonywanymi z funduszu wypłatami wynagrodzeń i kwot przeznaczonych na pokrycie kosztów wykonywania czynności, sporządza się z zachowaniem zasad wynikających z przepisów o ochronie informacji niejawnych.

2. Ewidencje, o których mowa w § 10 ust. 1, wnioski, o których mowa w § 8 ust. 1, a także pozostała dokumentacja związana z przyznawaniem i wypłacaniem wynagrodzeń oraz pokrywaniem kosztów wykonywania czynności, mogą być udostępnione wyłącznie funkcjonariuszom wykonującym czynności objęte ewidencjonowaniem i ich przełożonym oraz osobom uprawnionym do rozliczeń lub kontroli w tym zakresie.

§ 12.
Szef Służby Celnej, w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku, przedstawia ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych roczne sprawozdania za rok ubiegły, dotyczące pokrytych z funduszu kosztów wykonywania czynności, w tym wypłat wynagrodzeń.
§ 13.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.2)

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie form, metod, trybu i warunków wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych przez organy celne (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 70 ), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2004-12-31
  • Data wejścia w życie: 2005-01-01
  • Data obowiązywania: 2005-01-01
  • Dokument traci ważność: 2006-07-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA