reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 29 grudnia 2004 r.

w sprawie szczegółowych zasad współdziałania Straży Granicznej z Siłami Powietrznymi i Marynarką Wojenną Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie ochrony granicy państwowej

Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1399, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Współdziałanie Straży Granicznej z Siłami Powietrznymi w zakresie ochrony granicy państwowej w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej organizuje i koordynuje Dowódca Sił Powietrznych.

2. Współdziałanie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje przekazywanie przez:

1) Straż Graniczną Siłom Powietrznym informacji, o których mowa w art. 19 ust. 2b pkt 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, zwanej dalej „ustawą”;

2) Siły Powietrzne Straży Granicznej informacji, o których mowa w art. 19 ust. 2b pkt 1 lit. c ustawy.

§ 2.
Współdziałanie, o którym mowa w § 1, realizowane jest pomiędzy:

1) oddziałem Straży Granicznej a Ośrodkiem Dowodzenia i Naprowadzania Sił Powietrznych;

2) dywizjonem, graniczną placówką kontrolną lub strażnicą Straży Granicznej (graniczną jednostką organizacyjną Straży Granicznej) a Ośrodkiem Dowodzenia i Naprowadzania Sił Powietrznych.

§ 3.
1. Służba dyżurna granicznej jednostki organizacyjnej Straży Granicznej przekazuje dyżurnej służbie operacyjnej Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania Sił Powietrznych informacje, o których mowa w art. 19 ust. 2b pkt 1 lit. a i b ustawy, natychmiast po ich powzięciu.

2. Przekazując informację, o której mowa w art. 19 ust. 2b pkt 1 lit. a ustawy, należy wskazać:

1) numer granicznej jednostki organizacyjnej Straży Granicznej;

2) rejon wykrycia i kierunek lotu statku powietrznego względem granicy państwowej;

3) liczbę i cechy charakterystyczne statku powietrznego;

4) przybliżoną wysokość lotu;

5) czas wykrycia;

6) stopień, imię i nazwisko przekazującego informacje.

3. Dyżurna służba operacyjna Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania Sił Powietrznych niezwłocznie potwierdza na piśmie fakt otrzymania informacji, o której mowa w art. 19 ust. 2b pkt 1 lit. a ustawy.

§ 4.
Służba dyżurna operacyjna oddziału Straży Granicznej przekazuje dyżurnej służbie operacyjnej Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania Sił Powietrznych informacje, o których mowa w art. 19 ust. 2b pkt 1 lit. c ustawy, nie później niż 24 godziny przed planowanymi lotami, a w sytuacji potrzeby natychmiastowego użycia statku powietrznego Straży Granicznej bezpośrednio przed startem tego statku.
§ 5.
Dyżurna służba operacyjna Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania Sił Powietrznych przekazuje służbie dyżurnej operacyjnej oddziału Straży Granicznej informacje, o których mowa w art. 19 ust. 2b pkt 1 lit. c, nie później niż 24 godziny przed planowanymi lotami albo niezwłocznie po uzyskaniu takiej informacji.
§ 6.
Służba dyżurna granicznej jednostki organizacyjnej Straży Granicznej niezwłocznie po rozpoczęciu udzielania pomocy, o której mowa w art. 19 ust. 2b pkt 2 ustawy, przekazuje dyżurnej służbie operacyjnej Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania Sił Powietrznych informacje o zdarzeniu, wskazując:

1) rejon i czas zdarzenia;

2) rodzaj udzielanej pomocy;

3) skierowane siły i środki;

4) potrzeby w zakresie sił i środków.

§ 7.
Jednostki współdziałające, o których mowa w § 2, są obowiązane do niezwłocznego potwierdzania na piśmie przekazanych informacji.
§ 8.
1. Współdziałanie Straży Granicznej z Marynarką Wojenną w zakresie ochrony granicy państwowej na morzu organizuje i koordynuje Komendant Główny Straży Granicznej.

2. Współdziałanie, o którym mowa w ust. 1, realizowane jest pomiędzy:

1) Morskim Oddziałem Straży Granicznej a Centrum Operacji Morskich Marynarki Wojennej;

2) Pomorskim Oddziałem Straży Granicznej a Centrum Operacji Morskich Marynarki Wojennej;

3) dywizjonami Straży Granicznej a dowództwami Flotyll Obrony Wybrzeża Marynarki Wojennej.

§ 9.
Jednostki współdziałające, o których mowa w § 8 ust. 2, przekazując informacje o zdarzeniach, wymienionych w art. 19 ust. 2d pkt 1–7 ustawy, wskazują:

1) nazwę wykrytego statku i jego banderę albo rejon zaobserwowanych zanieczyszczeń i ich krótką charakterystykę oraz kierunek przemieszczania się zanieczyszczeń;

2) pozycję wykrytego statku;

3) rodzaj prowadzonych przez statek działań albo zaobserwowanych awarii;

4) źródło informacji o statku;

5) liczbę i cechy charakterystyczne wykrytego statku powietrznego oraz przybliżoną wysokość lotu.

§ 10.
Wymiana informacji, o których mowa w art. 19 ust. 2d ustawy, realizowana jest pomiędzy:

1) służbą dyżurną operacyjną Morskiego i Pomorskiego Oddziału Straży Granicznej a dyżurną służbą operacyjną Centrum Operacji Morskich Marynarki Wojennej – standardowo raz na dobę do godziny 2000, oraz niezwłocznie w przypadku stwierdzenia awarii jednostek pływających lub statków powietrznych Straży Granicznej albo jednostek pływających Marynarki Wojennej lub wojskowych statków powietrznych, a także w przypadkach stwierdzenia rażącego naruszenia przepisów obowiązujących na polskich obszarach morskich;

2) służbą dyżurną operacyjną dywizjonów Straży Granicznej a dyżurną służbą operacyjną dowództw Flotyll Obrony Wybrzeża Marynarki Wojennej – stosownie do potrzeb i sytuacji.

§ 11.
Współdziałanie, o którym mowa w § 1 ust. 1 i § 8 ust. 1, organizuje się, wykorzystując systemy łączności Straży Granicznej, Sił Powietrznych i Marynarki Wojennej.
§ 12.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3)

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: R. Kalisz

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436 i Nr 283, poz. 2818).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 128, poz. 1175, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609 i Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 171, poz. 1800, Nr 172, poz. 1805, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie zasad współdziałania Straży Granicznej z Wojskami Lotniczymi i Obrony Powietrznej oraz Marynarką Wojenną w zakresie ochrony granicy państwowej (Dz. U. Nr 85, poz. 777), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 17 ustawy z dnia 29 października 2003 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1203).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

ManpowerGroup

ManpowerGroup to światowy lider innowacyjnych rozwiązań dla rynku pracy. Usługi w Polsce obejmują pracę tymczasową, rekrutację stałą i badanie kompetencji pracowników, zatrudnienie zewnętrzne, outsourcing procesów, doradztwo personalne, zarządzanie karierą i outplacement.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama