| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 8 lutego 2005 r.

w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością

Na podstawie art. 185 ust. 11 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa wysokość, terminy i sposób uiszczania rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością, przez podmioty, które uzyskały prawo do dysponowania częstotliwością oraz prawo do wykorzystywania częstotliwości, zwanych dalej „opłatą”.
§ 2.
1. Do ustalenia wysokości opłaty w poszczególnych służbach radiokomunikacyjnych przyjmuje się warunki wykorzystywania częstotliwości oraz dane dotyczące lokalizacji stacji nadawczych lub nadawczo-odbiorczych lub dane dotyczące obszaru, na którym mogą być wykorzystywane częstotliwości, określone w decyzji przyznającej prawo do dysponowania częstotliwością lub jej wykorzystywania, przy czym wysokość opłat nie może przekroczyć limitów określonych w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

2. Wysokość opłat określa:

1) dla radiokomunikacji ruchomej lądowej – załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) dla radiokomunikacji stałej lądowej oraz radiokomunikacji satelitarnej – załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) dla radiokomunikacji lotniczej oraz morskiej i żeglugi śródlądowej – załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4) dla radiofonii i telewizji – załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 3.
Podmiot, który dysponuje częstotliwością dla różnego rodzaju łączności, dla których są przewidziane zróżnicowane opłaty, uiszcza opłatę w wysokości najwyższej określonej dla danego rodzaju łączności.
§ 4.
W przypadku dysponowania kanałem radiowym na tym samym obszarze przez więcej niż jeden podmiot posiadający prawo do dysponowania częstotliwością lub jej wykorzystywania, każdy z tych podmiotów wnosi opłatę w wysokości 50 % opłaty.
§ 5.
1. Za prawo do dysponowania częstotliwością lub jej wykorzystywania:

1) przez stacje radiokomunikacyjne nadawcze i nadawczo-odbiorcze, z wyłączeniem stacji ruchomych, zlokalizowane na obszarach administracyjnych miast liczących powyżej 100 000 mieszkańców,

2) przez nadawcze stacje radiofoniczne i telewizyjne o mocy promieniowanej większej od 0,1 kW, zlokalizowane na obszarach administracyjnych miast liczących powyżej 100 000 mieszkańców oraz na obszarach przylegających do każdego z tych miast w promieniu do 20 km od środka każdego obszaru miejskiego

– uiszcza się opłatę w wysokości 200 % opłaty.

2. Jeżeli jedna stacja przęsła linii radiowej jest zlokalizowana na obszarach administracyjnych miast liczących powyżej 100 000 mieszkańców, a druga stacja poza tym obszarem, uiszcza się opłatę w wysokości 150 % opłaty.

3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się w przypadku dysponowania częstotliwością:

1) w radiokomunikacji lądowej przeznaczonej wyłącznie do świadczenia doraźnej pomocy przy ratowaniu życia i zdrowia ludzkiego przez jednostki służby zdrowia;

2) do prowadzenia akcji przez jednostki organizacyjne, których statutowym obowiązkiem jest planowanie, prowadzenie i uczestnictwo w akcjach zapobiegania i łagodzenia skutków klęsk żywiołowych i katastrof.

§ 6.
1. Opłatę uiszcza się w ratach kwartalnych w wysokości równej 1/4 opłaty rocznej do końca stycznia, kwietnia, lipca i października danego roku.

2. Opłatę można uiścić jednorazowo za cały rok do końca lutego danego roku albo w ratach półrocznych w wysokości równej 1/2 opłaty rocznej do końca lutego i sierpnia danego roku.

3. W przypadku doręczenia decyzji o prawie do dysponowania częstotliwością lub jej wykorzystywania w trakcie kwartału, opłatę za kwartał, w którym podmiot uzyskał takie prawo, uiszcza się w kwocie równej iloczynowi liczby miesięcy objętych w danym kwartale decyzją i 1/12 opłaty rocznej.

4. Za okresowe, krótsze niż kwartał, prawo do dysponowania częstotliwością lub jej wykorzystywania opłatę uiszcza się jednorazowo w kwocie równej iloczynowi liczby miesięcy występujących w okresie objętym tym prawem i 1/12 opłaty rocznej.

5. Minimalna wysokość opłaty wynosi 1/12 opłaty rocznej.

6. Opłaty, o których mowa w ust. 3 i 4 oraz § 7, uiszcza się w terminie 14 dni:

1) od dnia doręczenia decyzji, o ile w decyzji nie wskazano terminu, od którego prawo przysługuje;

2) od dnia uzyskania prawa, o ile w decyzji określono termin, od którego prawo przysługuje.

§ 7.
Za prawo do dysponowania częstotliwością lub jej wykorzystywania w celu:

1) przeprowadzenia badań,

2) eksperymentów,

3) zapewnienia okazjonalnego przekazu informacji

– ustala się opłatę w wysokości 50 % kwoty równej iloczynowi liczby miesięcy w okresie objętym tym prawem i 1/12 opłaty rocznej.

§ 8.
1. W przypadku rezygnacji przez podmiot z prawa do dysponowania częstotliwością lub jej wykorzystywania przed końcem okresu, na jaki prawo to zostało przyznane, ratę opłaty za kwartał, w którym upłynął 30-dniowy termin od dnia złożenia wniosku o rezygnację, uiszcza się w kwocie równej iloczynowi liczby miesięcy w okresie, w którym przysługiwało to prawo, i 1/12 opłaty rocznej.

2. W przypadku cofnięcia prawa do dysponowania częstotliwością lub jej wykorzystywania przed końcem okresu, na jaki prawo zostało przyznane, ratę opłaty za kwartał, w którym doręczono decyzję o cofnięciu przysługującego prawa, uiszcza się w kwocie równej iloczynowi liczby miesięcy w okresie, w którym przysługiwało to prawo, i 1/12 opłaty rocznej.

§ 9.
Opłaty wnosi się na rachunek bieżący dochodów Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty.
§ 10.
1. Opłata wniesiona za pierwszy kwartał 2005 r. lub za kolejne kwartały, za prawo do:

1) dysponowania częstotliwością lub

2) wykorzystywania częstotliwości,

zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2003 r. w sprawie opłat za dokonanie rezerwacji częstotliwości, za prawo do dysponowania częstotliwością oraz za prawo do wykorzystywania częstotliwości (Dz. U. Nr 204, poz. 1975), stanowi realizację obowiązku wniesienia opłaty za te prawa zgodnie z niniejszym rozporządzeniem odpowiednio za poszczególne kwartały.

2. W przypadku doręczenia, po dniu 1 stycznia 2005 r., lecz przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, pozwolenia radiowego na używanie urządzenia radiowego w:

1) systemach służby stałej typu punkt – wiele punktów lub

2) stacjonarnych systemach radiowego dostępu abonenckiego,

ratę opłaty rocznej za prawo do dysponowania częstotliwością, należną za pierwszy kwartał 2005 r., uiszcza się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem do końca lutego 2005 r.

3. W przypadku uiszczenia, zgodnie z rozporządzeniem, o którym mowa w ust. 1, opłaty za prawo do:

1) dysponowania częstotliwością lub

2) wykorzystywania częstotliwości,

w pierwszym kwartale 2005 r., w wysokości wyższej niż określona w niniejszym rozporządzeniu, nadpłatę uiszczonej opłaty zwraca się na wskazany przez podmiot rachunek bankowy.

§ 11.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 14 lutego 2005 r.1)

Prezes Rady Ministrów: M. Belka

 

1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2003 r. w sprawie opłat za dokonanie rezerwacji częstotliwości, za prawo do dysponowania częstotliwością oraz za prawo do wykorzystywania częstotliwości (Dz. U. Nr 204, poz. 1975), które utraciło moc z dniem wejścia w życie rozporządzenia.

Załącznik 1. [WYSOKOŚĆ OPŁAT DLA RADIOKOMUNIKACJI RUCHOMEJ LĄDOWEJ]

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 8 lutego 2005 r. (poz. 196)

Załącznik nr 1

WYSOKOŚĆ OPŁAT DLA RADIOKOMUNIKACJI RUCHOMEJ LĄDOWEJ

1. Wysokość opłaty za prawo do dysponowania częstotliwością (jednym kanałem radiowym) w sieci telekomunikacyjnej o lokalnym obszarze działania określa tablica 1.

Tablica 1

Lp.

Typ sieci radiokomunikacyjnej

Rodzaj kanału

Szerokość kanału

Opłata w złotych

Łączność w relacji

stacja bazowa – stacja ruchoma

stacja bazowa – stacja bazowa

wysokość zawieszenia anteny stacji bazowej h [m n.p.t.]

wysokość zawieszenia anteny stacji bazowej h [m n.p.t.]

stacja ruchoma – stacja ruchoma

 

h ≤ 40

h > 40

h ≤40

h > 40

 

[kHz]

P ≤ 10 W

P > 10 W

P ≤ 10 W

P > 10 W

P ≤ 10 W

P > 10 W

P ≤ 10 W

P > 10 W

P ≤ 10 W

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Sieci łączności dwukierunkowej typu dyspozytorskiego (radiotelefoniczne, transmisji danych, monitoringu, zdalnego sterowania itp.)

simpleks

25,0

500

750

650

1000

1000

3000

2800

5000

300

12,5

300

350

300

600

500

1500

1400

2500

200

25,0

800

1200

1000

1600

1500

4500

4200

7500

dupleks, semidupleks

12,5

500

750

650

1000

1000

3000

2800

5000

2

Sieci łączności jednokierunkowej (przywoławcze, monitoringu, zdalnego sterowania itp.)

simpleks

25,0

500

750

650

1000

1000

3000

2800

5000

12,5

300

350

300

600

500

1500

1400

2500

 

Oznaczenia:

P – moc wyjściowa nadajnika wyrażona w watach,

n.p.t – nad poziomem terenu,

h – wysokość zawieszenia anteny stacji bazowej wyrażona w metrach [m n.p.t.].

1.1. Do ustalenia wysokości opłaty za prawo do dysponowania częstotliwością (jednym kanałem radiowym) w sieci radiokomunikacji ruchomej lądowej o lokalnym obszarze działania przyjmuje się, że obszar działania sieci, wyznaczony jako suma obszarów działania stacji bazowych wchodzących w skład tej sieci, jest obszarem powierzchniowo jednospójnym, tzn. dla każdych dwóch dowolnych punktów należących do tego obszaru istnieje krzywa łącząca te dwa punkty należąca do tego obszaru.

1.2. Do ustalenia wysokości opłaty za prawo do dysponowania częstotliwością (jednym kanałem radiowym) w przypadku, kiedy obszar działania sieci składa się z dwóch lub więcej obszarów powierzchniowo jednospójnych połączonych ze sobą za pomocą stacji retransmisyjnych lub łączy dzierżawionych, opłatę wnosi się osobno dla każdego z tych obszarów.

1.3. Przy ustalaniu wysokości opłaty za prawo do dysponowania częstotliwością przyjmuje się parametry stacji z najwyżej zawieszoną anteną stacji bazowej.

2. Wysokość opłaty za prawo do dysponowania jednym kanałem radiowym w sieci telekomunikacyjnej realizowanej przy wykorzystaniu wyłącznie urządzeń ruchomych z możliwością przemieszczania się ich na terytorium całego kraju:

– dla kanału radiowego o szerokości 12,5 kHz wynosi........................................................ 700 zł,

– dla kanału radiowego o szerokości 25 kHz wynosi........................................................ 1 400 zł.

3. Wysokość opłaty za prawo do dysponowania częstotliwością (jednym kanałem radiowym) w sieci telekomunikacyjnej pracującej na terytorium całego kraju określa tablica 2.

Tablica 2

Lp.

Typ sieci radiokomunikacyjnej

Rodzaj kanału

Szerokość kanału radiowego [kHz]

Opłata w złotych

1

2

3

4

5

1

dyspozytorska, w tym typu trankingowego

simpleks

12,5

5 000

25,0

8 000

dupleks, semidupleks

12,5

10 000

25,0

16 000

2

przywoławcza

simpleks

25,0

2 000

 

4. Wysokość opłaty za prawo do dysponowania częstotliwością w służbie radiokomunikacji lądowej wyłącznie do świadczenia usług doraźnej pomocy w zakresie ratowania życia i zdrowia ludzkiego przez jednostki służby zdrowia oraz GOPR, TOPR, WOPR i RG (Ratownictwo Górnicze) wynosi 50 % opłaty rocznej określonej na podstawie pkt 1 i 3.

5. Wysokość opłaty za prawo do dysponowania jednym dupleksowym kanałem radiowym w publicznej sieci telefonii ruchomej o strukturze komórkowej określa tablica 3.

Tablica 3

Lp.

Typ sieci radiokomunikacyjnej

Szerokość kanału radiowego [kHz]

Opłata w złotych

w pierwszym roku rezerwacji częstotliwości

w drugim roku rezerwacji częstotliwości

w trzecim roku rezerwacji częstotliwości

w czwartym roku i następnych latach rezerwacji częstotliwości

1

2

3

4

5

6

7

1

Analogowa sieć ruchoma pracująca w standardzie NMT 450i

25

24 000

2

Cyfrowa sieć ruchoma pracująca w standardzie GSM 900 i GSM 1800

200

80 000

92 000

104 000

120 000

3

Cyfrowa sieć ruchoma pracująca w standardzie UMTS

5 000

600 000

800 000

1 000 000

1 150 000

 

6. Wysokość opłaty za prawo do dysponowania jednym kanałem radiowym TDD (Time Division Duplex) w cyfrowej sieci ruchomej pracującej w standardzie UMTS wynosi 50 % opłaty rocznej określonej na podstawie pkt 5.


 

Załącznik 2. [WYSOKOŚĆ OPŁAT DLA RADIOKOMUNIKACJI STAŁEJ LĄDOWEJ I SATELITARNEJ]

Załącznik nr 2

WYSOKOŚĆ OPŁAT DLA RADIOKOMUNIKACJI STAŁEJ LĄDOWEJ I SATELITARNEJ

I. Radiokomunikacja stała w zakresie częstotliwości poniżej 30 MHz.

1. Wysokość opłaty za prawo do dysponowania jednym kanałem radiowym o szerokości 4 kHz w relacjach krajowych wynosi.............................................................................................. 3000 zł.

2. Wysokość opłaty za prawo do dysponowania jednym kanałem radiowym o szerokości 4 kHz w relacjach zagranicznych wynosi...................................................................................... 4 000 zł.

II. Systemy służby stałej typu punkt – punkt (PP) – linie radiowe.

1. Wysokość rocznej opłaty za prawo do dysponowania jednym kanałem radiowym dwuczęstotliwościowym w jednym przęśle linii radiowej typu stacjonarnego dla właściwej szerokości kanału oraz właściwego zakresu częstotliwości określa tablica 1.

Tablica 1

Zakres częstotliwości
f [GHz]

Szerokość kanału
[MHz]

Opłata w złotych

1

2

3

f < 7,11

28

25 000

7,11 ≤ f <11,70

28

15 000

11,70 ≤ f< 22,00

28

10 000

22,00 ≤ f < 26,50

28

5 000

26,50 ≤ f < 39,50

28

2 000

39,50 ≤ f < 57,00

28

1 000

f ≥ 57,00

100

20

 

1.1. W przypadku prawa do dysponowania jednym kanałem radiowym jednoczęstotliwościowym w jednym przęśle linii radiowej typu stacjonarnego opłatę uiszcza się w wysokości 75 % opłaty rocznej określonej w tablicy 1 dla właściwej szerokości kanału oraz właściwego zakresu częstotliwości.

1. 2. W przypadku używania urządzeń analogowych opłatę uiszcza się w wysokości 200 % opłaty rocznej.

2. Wysokość opłaty za prawo do dysponowania jednym kanałem radiowym, w przewoźnych liniach radiowych wynosi:

– w przypadku linii służących do łączności awaryjnej lub tymczasowej – 25 % opłaty rocznej określonej w tablicy 1 dla właściwego zakresu częstotliwości oraz właściwej szerokości kanału,

– w pozostałych przypadkach – 75 % opłaty rocznej określonej w tablicy 1 dla właściwego zakresu częstotliwości oraz właściwej szerokości kanału.

3. W przypadku prawa do dysponowania jednym kanałem radiowym o szerokości innej niż określona w tablicy 1 wysokość rocznej opłaty wyznacza się z następującej zależności:

infoRgrafika

gdzie:

OR

– oznacza wysokość rocznej opłaty za prawo do dysponowania jednym kanałem radiowym dla właściwej szerokości kanału oraz właściwego zakresu częstotliwości,

B

– oznacza właściwą szerokość kanału,

B0

– oznacza szerokość kanału określoną w tablicy 1,

OR (B0)

– oznacza wysokość opłaty rocznej za prawo do dysponowania jednym kanałem radiowym dla właściwego zakresu częstotliwości oraz szerokości kanału określonej w tablicy 1.

III. Systemy służby stałej typu punkt – wiele punktów (PMP), z wyjątkiem stacjonarnych systemów radiowego dostępu abonenckiego.

1. Wysokość opłaty za prawo do dysponowania 1MHz widma częstotliwości na obszarze każdej gminy, z zastrzeżeniem pkt 2, wynosi.............................................................................. 125 zł.

2. Wysokość opłaty za prawo do dysponowania częstotliwością przez każdą stację bazową lub przekaźnikową w liniach radiowych typu punkt – wiele punktów (PMP) stosowanych w stacjonarnych sieciach o strukturze komórkowej za każdy 1MHz wykorzystywanego widma częstotliwości, dla systemów według pozwoleń wydanych przez Prezesa URTiP do dnia 31 grudnia 2004 r., określa tablica 2.

Tablica 2

Zakres częstotliwości f [GHz]

Opłata za każdy 1 MHz wykorzystywanego widma częstotliwości w złotych

1

2

f ≤ 5,925

400

f > 5,925

200

 

3. Wysokość opłaty rocznej za prawo do dysponowania 1 MHz widma częstotliwości na obszarze całego kraju stanowi iloczyn liczby wszystkich gmin i 50 % kwoty określonej w pkt 1.

IV. Stacjonarne systemy radiowego dostępu abonenckiego.

1. Wysokość opłaty za prawo do dysponowania częstotliwością w łączu jednokanałowym RSŁA wynosi ................................................................................................................................ 100 zł.

2. Wysokość opłaty za prawo do dysponowania częstotliwością dla każdej sieci pracującej w systemie dostępu abonenckiego wykorzystującego:

– standard cyfrowych telefonów bezprzewodowych DECT wynosi ................................ 400 zł,

– standard cyfrowych telefonów bezprzewodowych CT2 wynosi.................................... 600 zł.

3. W przypadku systemów niewymienionych w pkt 1 i 2 wysokość rocznej opłaty za prawo do dysponowania 1 MHz widma częstotliwości na obszarze każdej gminy, z zastrzeżeniem pkt 5, wynosi ............................................................................................................................ 100 zł.

4. Wysokość opłaty rocznej za prawo do dysponowania 1 MHz widma częstotliwości na obszarze całego kraju stanowi iloczyn liczby wszystkich gmin i 50 % kwoty określonej w pkt 3.

5. Wysokość opłaty za prawo do dysponowania częstotliwością przez każdą stację bazową lub przekaźnikową, pracującą w systemach radiowego dostępu abonenckiego z rozproszeniem widma za każdy 1 MHz wykorzystywanego widma, dla systemów według pozwoleń wydanych przez Prezesa URTiP do dnia 31 grudnia 2004 r., określa tablica 3.

Tablica 3

Zakres częstotliwości f [GHz]

Opłata za każdy 1 MHz wykorzystywanego widma częstotliwości w złotych

1

2

f ≤ 1,0

400

1,0 < f ≤ 2,5

80

2,5 < f ≤ 3,6

260

3,6 < f ≤ 6,0

240

f > 6,0

200

 

V. Radary.

Wysokość opłaty za prawo do dysponowania jedną częstotliwością przez każdą stację w stacjonarnych systemach radarowych wynosi ................................................................................................. 300 zł.

VI. Łączność satelitarna.

1. Wysokość opłaty za prawo do dysponowania częstotliwością przez każdą stałą naziemną stację satelitarną pracującą w służbie stałej satelitarnej ........................................................... 7 200 zł.

2. Wysokość opłaty za prawo do dysponowania częstotliwością w służbie stałej satelitarnej służącej do dosyłania sygnałów radiodyfuzyjnych w relacji Ziemia-satelita, wykonywanej za pomocą jednej stałej naziemnej stacji satelitarnej, za każde 10 kHz wykorzystywanego widma częstotliwości, wynosi...................................................................................................................................... 60 zł.

3. Wysokość opłaty za prawo do dysponowania częstotliwością w służbie radiokomunikacyjnej satelitarnej, przez jedną naziemną stację satelitarną, pracującą w sieci typu VSAT:

– dla stacji centralnej zarządzającej siecią stacji końcowych oraz stacji końcowej pełniącej funkcje sterujące siecią, za każdy 1 kHz wykorzystywanego widma, wynosi ....................................... 60 zł,

– dla stacji końcowej zwykłej wynosi ......................................................................................... 60 zł.

4. Wysokość opłaty za prawo do dysponowania częstotliwością w służbie stałej satelitarnej przez jedną stałą naziemną stację satelitarną, używaną przez jednostkę budżetową wyłącznie do celów szkoleniowych, wynosi ..........................................................................................................2 400 zł.

Załącznik 3. [WYSOKOŚĆ OPŁAT DLA RADIOKOMUNIKACJI LOTNICZEJ ORAZ MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ]

Załącznik nr 3

WYSOKOŚĆ OPŁAT DLA RADIOKOMUNIKACJI LOTNICZEJ ORAZ MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ

1. Wysokość opłaty za prawo do dysponowania jednym kanałem radiowym w radiokomunikacji lotniczej, w zakresie częstotliwości 117,975–137,000 MHz przez jedną lub więcej stacji lotniskowych pokrywających zasięgiem to samo lotnisko w relacji „ziemia-statek powietrzny”, wykorzystywanym przez każdy podmiot:

– dla kanału radiowego o szerokości 25 kHz wynosi ...................................................................... 400 zł,

– dla kanału radiowego o szerokości 8,33 kHz wynosi .................................................................... 100 zł.

2. Wysokość opłaty za prawo do dysponowania częstotliwością przez każdą stację nadawczą w systemach radionawigacji i radiolokacji wynosi ............................................................................................... 300 zł.

3. Wysokość opłaty za prawo do dysponowania częstotliwością w radiokomunikacji morskiej i żeglugi śródlądowej przez każdą stację nadbrzeżną w relacji łączności „brzeg-statek” określa tablica 1.

Tablica 1

 

 

Zakres częstotliwości

Szerokość kanału
[kHz]

Opłata w złotych

1

2

3

Pasmo morskie VHF

12,5

200 zł za jeden kanał

25

400 zł za jeden kanał

Pozostałe pasma przewidziane dla służby radiokomunikacyjnej morskiej i żeglugi śródlądowej

zgodnie z Regulaminem Radiokomunikacyjnym

2 400 zł za jedno pasmo

 

4. Wysokość opłaty za prawo do dysponowania jednym kanałem radiowym w radiokomunikacji morskiej i żeglugi śródlądowej, w zakresie częstotliwości VHF przez każdą stację przewoźną lub przenośną, w relacji łączności „brzeg-statek” określa tablica 2.

Tablica 2

 

 

Lokalizacja stacji

Szerokość kanału
[kHz]

Opłata w złotych

1

2

3

W zasięgu stacji nadbrzeżnej

12,5

150

25

300

Poza zasięgiem stacji nadbrzeżnej lub przy jej braku

12,5

200

25

400

 

Załącznik 4. [WYSOKOŚĆ OPŁAT DLA RADIOFONII I TELEWIZJI]

Załącznik nr 4

WYSOKOŚĆ OPŁAT DLA RADIOFONII I TELEWIZJI

l. Radiofonia

1. Wysokość opłaty za prawo do dysponowania jedną częstotliwością przez jedną stację radiofoniczną w zakresie fal ultrakrótkich UKF FM określa tablica 1.

Tablica 1

 

 

Wysokość zawieszenia anteny h [m]

Moc promieniowana
P [kW]

Opłata w złotych

1

2

3

h £ 50

P ≤ 0,1

1 000

0,1 < P £ 0,5

2 000

P > 0,5

4 000

50 < h £ 100

P £ 0,1

2 000

0,1 < P £ 1

5 250

1,0 < P £ 10,0

8 000

P > 10

12 000

h > 100

P £ 1,0

6 750

1,0 < P £ 10,0

11 750

10,0 < P £ 100,0

18 000

P > 100,0

22 000

 

2. Wysokość opłaty za prawo do dysponowania jedną częstotliwością przez jedną stację radiofoniczną w zakresie fal długich wynosi............................................................................................... 10 000 zł.

3. Wysokość opłaty za prawo do dysponowania jedną częstotliwością przez jedną stację radiofoniczną w zakresie fal średnich określa tablica 2.

Tablica 2

 

Moc nadajnika
P [kW]

Opłata w złotych

1

2

P < 1

500

1 £ P £ 50

1 000

P > 50

2 000

 

4. Wysokość opłaty za prawo do dysponowania jedną częstotliwością przez jedną stację radiofoniczną w zakresie fal krótkich wynosi ................................................................................................ 4 000 zł.

5. Wysokość opłaty za prawo do dysponowania jedną częstotliwością przez jedną stację radiofoniczną pracującą zgodnie ze standardem naziemnej radiofonii cyfrowej T-DAB określa tablica 3.

 

Tablica 3

 

 

Moc promieniowana
P [kW]

Wysokość zawieszenia anteny h [m]

Opłata w złotych

1

2

3

P < 1

h £ 50

300

50 < h £ 150

600

h > 150

900

P ³ 1

h £ 50

600

50 < h £ 150

900

h > 150

1 200

 

6. Nadawcy nieposiadający prawa do nadawania reklam wnoszą opłatę w wysokości 50 % wysokości opłaty podanej w pkt 1–4.

II. Telewizja

1. Wysokość opłaty za prawo do dysponowania jednym kanałem telewizyjnym przez jedną analogową stację telewizyjną określa tablica 4.

Tablica 4

 

 

Wysokość zawieszenia anteny h [m]

Moc promieniowana
P [kW]

Opłata w złotych

1

2

3

h £ 50

P £ 0,1

2 250

0,1 < P £ 0,5

4 500

P > 0,5

9 000

50 < h £100

P £ 0,1

4 500

0,1 < P £ 1,0

12 000

1,0 < P £ 10,0

18 000

P > 10,0

27 000

h > 100

P £ 1,0

15 000

1,0 < P £ 10,0

26 250

10,0 < P £ 100,0

40 500

P > 100,0

49 500

 

2. Wysokość opłaty za prawo do dysponowania jednym kanałem telewizyjnym przez jedną cyfrową stację telewizyjną pracującą zgodnie ze standardem DVB-T określa tablica 5.

Tablica 5

 

 

Moc promieniowana
P [kW]

Wysokość zawieszenia anteny h [m]

Opłata w złotych

1

2

3

P < 1,0

h £ 50

400

50 < h £ 150

1 000

h > 150

1 400

1,0 £ P < 10

h £ 50

1 000

50 <h £ 150

1 400

h > 150

1 800

P £ 10

h £ 50

1 400

50 < h £ 150

1 800

h > 150

2 400

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Sylwia Wajda

Księgowa, właścicielka biura rachunkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »