| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

USTAWA

z dnia 21 stycznia 2005 r.

o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

Art. 1. [Ustawa o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej]
W ustawie z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 368, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1a pkt 12 otrzymuje brzmienie:

„12) opłatach za używanie lokalu – należy przez to rozumieć świadczenie pieniężne za korzystanie z lokalu mieszkalnego, które obejmuje koszty administrowania, koszty konserwacji, koszty utrzymania technicznego nieruchomości, odpis na fundusz remontowy, koszty utrzymania zieleni, koszty utrzymania pomieszczeń wspólnego użytkowania, w tym koszty związane z utrzymaniem czystości, koszty energii cieplnej, elektrycznej i wody na potrzeby części wspólnej, zwrot kosztów z tytułu podatku od nieruchomości, opłatę za antenę zbiorczą lub telewizję kablową, opłaty z tytułu legalizacji przyrządów pomiarowych zamontowanych na potrzeby lokalu mieszkalnego oraz opłaty z tytułu użytkowania dźwigu osobowego i konserwacji urządzeń domofonowych,”;

2) w art. 14:

a) ust. 2b otrzymuje brzmienie:

„2b. Minister Obrony Narodowej może zawierać z Agencją umowy o zarządzanie nieruchomościami będącymi w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, a także umowy o świadczenie usług na ich rzecz.”,

b) po ust. 2b dodaje się ust. 2c w brzmieniu:

„2c. Minister Obrony Narodowej zgodnie z zawartymi umowami, o których mowa w ust. 2b, przekazuje na rzecz Agencji, w trybie określonym w art. 3 ust. 1, mienie niezbędne do realizacji określonych zadań gospodarczych wynikających ze świadczenia tych usług.”;

3) w art. 17 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) bezprzetargowe zlecanie utworzonym przez Agencję jednoosobowym spółkom i towarzystwom budownictwa społecznego zadań wynikających z zadań Agencji.”;

4) w art. 19:

a) w ust. 2 w pkt 2 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) fundusz remontowy – tworzony w ciężar kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi Agencji i przeznaczony na remont tego zasobu.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Środki funduszu remontowego pochodzą z wpłat odpisu na fundusz remontowy, o którym mowa w art. 1a pkt 12, dokonywanych na wyodrębniony rachunek funduszu. Wysokość odpisu w skali roku wynosi 0,5 % wartości odtworzeniowej lokalu mieszkalnego, obliczonej zgodnie z art. 47 ust. 1 pkt 3. Środki funduszu zwiększa się o wpływy z ich oprocentowania.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Na sfinansowanie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, określonych w art. 16 ust. 2 pkt 2–4, art. 22 ust. 4, art. 23 ust. 1–3, art. 24 ust. 6, art. 32 ust. 2, art. 32a ust. 1, art. 34 ust. 2 i 3, art. 42 ust. 2, art. 53 ust. 3 pkt 3 i ust. 4b oraz art. 87 ust. 5, oraz pokrycie kosztów związanych z obsługą tych zadań Minister Obrony Narodowej przekazuje dotacje ustalane corocznie w części budżetu państwa, której jest dysponentem.”;

5) w art. 21 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Żołnierzowi pełniącemu służbę na podstawie kontraktu na pełnienie służby terminowej Agencja może wydać decyzję o prawie do zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym, pod warunkiem zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych żołnierzy służby stałej. W takim przypadku nie stosuje się dolnej granicy normy, o której mowa w art. 26 ust. 1.”;

6) w art. 22:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Żołnierzowi służby stałej zajmującemu kierownicze stanowisko służbowe w Ministerstwie Obrony Narodowej lub stanowisko dowódcze w Siłach Zbrojnych, a także osobie zajmującej kierownicze stanowisko w Ministerstwie Obrony Narodowej, można wydać decyzję o prawie zamieszkiwania w kwaterze funkcyjnej na czas zajmowania tego stanowiska.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Do kwater funkcyjnych nie stosuje się przepisów art. 24 ust. 6 oraz art. 26.”;

7) w art. 23:

a) ust. 1–3 otrzymują brzmienie:

„1. Odprawa mieszkaniowa, o której mowa w art. 47, przysługuje żołnierzowi:

1) służby stałej:

a) zwalnianemu z zawodowej służby wojskowej, zamieszkałemu w kwaterze, o ile nabył on prawo do emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej lub został zwolniony z zawodowej służby wojskowej przed upływem okresu wymaganego do nabycia uprawnień do emerytury wojskowej, w przypadku wypowiedzenia mu stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej przez właściwy organ wojskowy,

b) który do dnia zwolnienia z zawodowej służby wojskowej nie otrzymał decyzji o prawie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 3, o ile nabył prawo do emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej, lub został zwolniony z zawodowej służby wojskowej przed upływem okresu wymaganego do nabycia uprawnień do emerytury wojskowej, w przypadku wypowiedzenia mu stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej przez właściwy organ wojskowy,

2) zawodowemu pełniącemu zawodową służbę wojskową na podstawie kontraktu na pełnienie służby terminowej zwalnianemu z zawodowej służby wojskowej, o ile nabył prawo do emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej, jeżeli inwalidztwo powstało wskutek wypadku pozostającego w związku ze służbą wojskową lub wskutek choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami bądź warunkami tej służby, z tytułu których przysługują świadczenia odszkodowawcze.

2. Żołnierzowi służby stałej zwalnianemu z zawodowej służby wojskowej, zamieszkałemu w lokalu mieszkalnym niebędącym kwaterą, przysługuje prawo do zamieszkiwania w tym lokalu. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji wydaje decyzję o prawie zamieszkiwania w tym lokalu mieszkalnym.

3. W razie śmierci żołnierza służby stałej, który do dnia śmierci mieszkał w kwaterze, żołnierza służby stałej, który do dnia śmierci nie otrzymał decyzji o prawie zamieszkiwania, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 3, oraz żołnierza zawodowego pełniącego zawodową służbę wojskową na podstawie kontraktu na pełnienie służby terminowej, który do dnia śmierci nabył prawo do emerytury wojskowej lub którego śmierć pozostaje w związku ze służbą wojskową, wspólnie zamieszkałym z nim małżonkowi, zstępnym, wstępnym, osobom przysposobionym i osobom przysposabiającym przysługuje:

1) odprawa mieszkaniowa, o której mowa w art. 47:

a) w wysokości obliczonej według ilości norm przysługujących zmarłemu żołnierzowi w dniu śmierci, o ile w dniu śmierci spełniał warunki do uzyskania emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej,

b) w wysokości 80 % wartości przysługującego lokalu mieszkalnego, obliczonej według zasad określonych w art. 47, o ile śmierć żołnierza pozostaje w związku ze służbą wojskową,

2) lokal zamienny, jeżeli Agencja ma taki w swoich zasobach mieszkaniowych – za ich zgodą.”,

b) dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:

„3a. Żołnierzowi, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a), Agencja może zaproponować w zamian za odprawę mieszkaniową, o której mowa w art. 47, za jego zgodą, lokal zamienny, jeżeli ma taki w swoich zasobach.

3b. W przypadku skorzystania przez osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a) i ust. 3, z prawa do lokalu zamiennego dyrektor oddziału regionalnego Agencji wydaje tym osobom decyzje o prawie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym.”;

8) w art. 24:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku braku możliwości zrealizowania wniosku dowódcy jednostki wojskowej o wydanie decyzji o prawie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym dyrektor oddziału regionalnego Agencji informuje o tym dowódcę i wydaje decyzję o prawie zamieszkiwania w kwaterze zastępczej albo kwaterze internatowej bądź skierowanie do internatu na warunkach określonych w rozdziale 5 ustawy.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. W przypadku zaistnienia możliwości zrealizowania wniosku, o którym mowa w ust. 2, dyrektor oddziału regionalnego Agencji informuje o tym dowódcę jednostki wojskowej i wydaje decyzję o prawie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym.”,

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, dyrektor oddziału regionalnego Agencji wydaje decyzję w sprawie wypłacania zryczałtowanego ekwiwalentu za rezygnację z prawa do zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym w wysokości 50 % maksymalnej stawki opłat za używanie lokalu, określonej w art. 36 ust. 1, za przysługującą mu maksymalną powierzchnię użytkową podstawową, o której mowa w art. 26. Od dnia wpływu wniosku, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, do oddziału regionalnego Agencji żołnierzowi służby stałej nie przysługuje zakwaterowanie w kwaterze zastępczej ani w kwaterze internatowej. Za zakwaterowanie w internacie ponosi pełną odpłatność.”,

d) uchyla się ust. 7 i 8;

9) w art. 32a ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wysokość ryczałtu remontowego za każdy rok zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym przez poprzednią osobę, przy spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 2, jest iloczynem powierzchni użytkowej lokalu i 1/160 wartości odtworzeniowej, o której mowa w art. 47 ust. 1 pkt 3.”;

10) w art. 36 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W budynkach wspólnot mieszkaniowych lub spółdzielni opłaty za używanie lokalu wynoszą do 3 % wartości odtworzeniowej, o której mowa w ust. 1, jednak nie mniej niż stanowi uchwała wspólnoty lub odpowiedniego organu spółdzielni.”;

11) w art. 37 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Opłaty za używanie lokalu i opłaty pośrednie z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji administracyjnych stanowiących podstawę prawną do zajmowania lokalu mieszkalnego, nieuiszczone w ustalonym terminie płatności, podlegają, wraz z odsetkami w wysokości ustawowej za zwłokę, przymusowemu ściągnięciu na podstawie tytułu wykonawczego, w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2002 r. Nr 110, poz. 968, z późn. zm.2)).”;

12) w art. 47:

a) w ust. 1:

– pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) żołnierzowi zawodowemu, zwolnionemu z zawodowej służby wojskowej, przysługuje odprawa obliczona z uwzględnieniem okresu służby liczonego w pełnych latach, z tym że rozpoczęty rok przyjmuje się jako rok pełny,

2) żołnierzowi służby stałej, zwolnionemu z zawodowej służby wojskowej, jeżeli nie nabył prawa do emerytury wojskowej, w przypadku wypowiedzenia stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej przez właściwy organ wojskowy lub któremu przyznano wojskową rentę inwalidzką przed nabyciem prawa do emerytury wojskowej, przysługuje odprawa w wysokości 45 % wartości przysługującego lokalu mieszkalnego,”,

– po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) żołnierzowi zawodowemu pełniącemu zawodową służbę wojskową na podstawie kontraktu na pełnienie służby terminowej zwalnianemu z zawodowej służby wojskowej, któremu przyznano wojskową rentę inwalidzką, jeżeli inwalidztwo powstało wskutek wypadku pozostającego w związku ze służbą wojskową lub wskutek choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami bądź warunkami tej służby, z tytułu których przysługują świadczenia odszkodowawcze, przed nabyciem prawa do emerytury wojskowej, przysługuje odprawa w wysokości 45 % wartości przysługującego lokalu mieszkalnego,”,

b) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Odprawę mieszkaniową wypłaca się na podstawie umowy zawartej między dyrektorem oddziału regionalnego Agencji a osobą uprawnioną zwalniającą kwaterę, w przypadku jej zajmowania. Zawarcie umowy następuje po przedstawieniu przez osobę uprawnioną jednego z następujących dokumentów:

1) zaświadczenia o nabyciu uprawnień do emerytury wojskowej lub do wojskowej renty inwalidzkiej wydanego przez wojskowy organ emerytalny,

2) zaświadczenia o przyczynach zwolnienia z zawodowej służby wojskowej wydanego przez dowódcę jednostki wojskowej, w której żołnierz służby stałej pełnił zawodową służbę wojskową, jeżeli nie nabył prawa do emerytury wojskowej lub nie uzyskał uprawnień do wojskowej renty inwalidzkiej,

3) zaświadczenia o związku śmierci żołnierza zawodowego ze służbą wojskową wydanego przez właściwy organ wojskowy,

4) decyzji, o której mowa w ust. 5, wraz z zaświadczeniem o wysłudze lat, od której jest uzależniona wysokość dodatku za długoletnią służbę wojskową, wydanym przez właściwy organ wojskowy, jaką żołnierz zawodowy będzie posiadał w ostatnim dniu pełnienia zawodowej służby wojskowej.

3. W przypadku śmierci żołnierza zawodowego odprawę mieszkaniową oblicza się, przyjmując wysługę lat, o której mowa w ust. 1 pkt 1, ustaloną na dzień jego śmierci, i wypłaca wspólnie zamieszkałym: małżonkowi, zstępnym, wstępnym, osobom przysposobionym i osobom przysposabiającym, w wysokości nie niższej niż 45 % wartości przysługującego lokalu mieszkalnego.”;

13) w art. 51 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje, jeżeli osoba, o której mowa w ust. 1, lub jej małżonek, zamieszkuje w lokalu mieszkalnym w miejscowości, w której żołnierz zajmuje stanowisko służbowe albo pracownik jest zatrudniony, lub w miejscowości pobliskiej albo żołnierz służby stałej zaspokoił swoje potrzeby mieszkaniowe w tej miejscowości korzystając z uprawnień, o których mowa w art. 87.

3. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje, jeżeli żołnierzowi, o którym mowa w ust. 1 pkt 1–3, zapewniono zakwaterowanie we wspólnej kwaterze stałej, z zastrzeżeniem art. 52 ust. 3.”;

14) w art. 52 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. W przypadku przeniesienia żołnierza, o którym mowa w ust. 1 lub 2, do rezerwy kadrowej, członek rodziny zamieszkujący z tym żołnierzem w kwaterze zastępczej, kwaterze internatowej albo w internacie może tam zamieszkiwać przez okres trwania rezerwy kadrowej, nie dłużej jednak niż do wyznaczenia żołnierza na stanowisko służbowe, o którym mowa w art. 24 ust. 1.”;

15) w art. 53:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Do zakwaterowania w kwaterach internatowych stosuje się zasady odpłatności określone w art. 36 oraz zasadę, że opłaty za używanie lokalu i opłaty pośrednie dzieli się proporcjonalnie do ilości osób zamieszkujących w tej kwaterze, z zastrzeżeniem ust. 4a i 4c.”,

b) w ust. 3 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) żołnierzowi, w zależności od zajmowanego stanowiska służbowego, przysługuje norma powierzchni użytkowej podstawowej:

a) od 7 do 10 m2 – dla zajmujących stanowiska służbowe do stopnia etatowego kapitana (kapitana marynarki) włącznie,

b) od 7 do 12 m2 – dla zajmujących stanowiska służbowe od stopnia etatowego majora (komandora podporucznika) do stopnia etatowego pułkownika (komandora) włącznie,

c) od 12 do 20 m2 – dla zajmujących stanowiska służbowe od stopnia etatowego generała brygady (kontradmirała) do stopnia etatowego generała (admirała),

2) opłatę za korzystanie z internatu wnosi się za zajmowaną powierzchnię użytkową, w wysokości określonej na podstawie sporządzonej kalkulacji kosztów utrzymania 1 m2 powierzchni użytkowej, z uwzględnieniem procentu wykorzystania miejsc internatowych za rok ubiegły, z zastrzeżeniem pkt 3 oraz ust. 4a i 4c,”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Na wniosek żołnierza, o którym mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1–3, można mu przydzielić miejsce w internacie o większej powierzchni użytkowej podstawowej niż powierzchnia maksymalna, o której mowa w ust. 3 pkt 1. Za powierzchnię użytkową podstawową większą niż jej maksymalna wielkość określona w ust. 3 pkt 1 żołnierz wnosi opłatę w pełnej wysokości. Opłatę wylicza się jako iloczyn powierzchni użytkowej podstawowej faktycznie zajmowanej ponad przysługującą wielkość maksymalną określoną w ust. 3 pkt 1, wskaźnika 1,66 oraz kosztów utrzymania 1 m2 powierzchni użytkowej bez ulg.”,

d) po ust. 4 dodaje się ust. 4a–4c w brzmieniu:

„4a. Z opłat za zakwaterowanie tymczasowe w internatach lub kwaterach internatowych są zwolnieni żołnierze, o których mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1–3, posiadający członków rodziny, o których mowa w art. 26 ust. 2.

4b. Opłaty, o których mowa w ust. 4a, pokrywa się z dotacji budżetowej, o której mowa w art. 19 ust. 4.

4c. W przypadku rezygnacji żołnierza z zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym, w tym w kwaterze funkcyjnej, zaproponowanym przez Agencję, w miejscowości, w której zajmuje stanowisko służbowe, lub w miejscowości pobliskiej, żołnierz wnosi opłatę za korzystanie z internatu lub kwatery internatowej w pełnej wysokości.”,

e) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Jeżeli Agencja nie dysponuje wolnymi miejscami w internacie lub nie posiada internatu w miejscowości, w której żołnierz, o którym mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1–3, zajmuje stanowisko służbowe, lub w miejscowości pobliskiej, do żołnierzy zajmujących kwatery internatowe stosuje się odpowiednio ust. 3, 4a i 4c.”;

16) w art. 55:

a) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) znajdujące się w budynkach oddanych do użytku po dniu 30 czerwca 2004 r., z zastrzeżeniem ust. 3,”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W szczególnych przypadkach lokale mieszkalne położone w budynku oddanym do użytku po dniu 30 czerwca 2004 r. mogą być zbyte po uzyskaniu zgody Ministra Obrony Narodowej.”;

17) w art. 58:

a) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Osoba uprawniona, o której mowa w art. 56, wraz z wnioskiem o sprzedaż lokalu mieszkalnego wnosi zryczałtowane koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży przypadające na zbywany lokal.”,

b) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

„6a. Zryczałtowane koszty, o których mowa w ust. 6, ustala Prezes Agencji na podstawie średnich kosztów poniesionych na ten cel przez Agencję w roku ubiegłym; koszty te nie są wliczane do należności z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego, a w przypadku odstąpienia przez osobę uprawnioną od nabycia lokalu nie podlegają zwrotowi.”;

18) po art. 58 dodaje się art. 58a w brzmieniu:

„Art. 58a. 1. W przypadku gdy sprzedaż lokalu mieszkalnego nie jest możliwa ze względu na nieuregulowany stan prawny związanej z nim nieruchomości gruntowej lub inne ciążące na tym lokalu wady prawne, a przeszkody te nie zostały usunięte do dnia 1 stycznia 2007 r., to osoba uprawniona do zakupu tego lokalu uzyskuje z tym dniem uprawnienia do odprawy mieszkaniowej.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, przepisy art. 41 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1, ust. 4 pkt 1, ust. 6–8, art. 42 ust. 1 i 3, art. 45 oraz art. 47 stosuje się, a także przepisy art. 23 ust. 1 i ust. 3 pkt 1 stosuje się odpowiednio.”;

19) w art. 83 w ust. 1 w pkt 1:

a) lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) wydawania decyzji o prawie zamieszkiwania w lokalach mieszkalnych, w tym w kwaterach zastępczych i kwaterach internatowych,”,

b) po lit. d dodaje się lit. e i f w brzmieniu:

„e) zwalniania lokali mieszkalnych, w tym kwater zastępczych i kwater internatowych,

f) wydawania skierowań do zamieszkiwania w internatach,”.

Art. 2. [Ustawa o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej]
W ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 116, poz. 1203, Nr 151, poz. 1596 i Nr 254, poz. 2533) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 17:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Świadczenie finansowe umożliwiające pokrycie kosztów najmu lokalu mieszkalnego, wypłacane na podstawie dotychczasowych przepisów, przysługuje żołnierzowi do upływu czasu, na jaki została wydana decyzja uprawniająca do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego, którego koszty są pokrywane tym świadczeniem, chyba że przed upływem tego czasu zostanie wydana decyzja o prawie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym będącym w dyspozycji Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, z zastrzeżeniem ust. 2a.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Żołnierzowi korzystającemu w dniu 30 czerwca 2004 r. ze świadczenia, o którym mowa w ust. 1, po upływie czasu, na jaki została wydana decyzja uprawniająca do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego, może być wydana nowa decyzja, na zasadach określonych w art. 49 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu obowiązującym w dniu 30 czerwca 2004 r., do czasu wydania decyzji o prawie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym będącym w dyspozycji Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.”;

2) w art. 19 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Żołnierzowi zawodowemu pełniącemu czynną służbę wojskową na podstawie kontraktu na pełnienie służby stałej przysługuje w terminie do dnia 31 marca 2005 r. uprawnienie do wycofania wniosku, o którym mowa w ust. 3. W tym przypadku żołnierz składa oświadczenie o wycofaniu wniosku właściwemu miejscowo dyrektorowi oddziału regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej; od dnia złożenia oświadczenia do żołnierza stosuje się przepisy ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.”;

3) w art. 20 po ust. 4 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:

„5. W razie śmierci osoby, o której mowa w ust. 1, wspólnie z nią zamieszkałe osoby, o których mowa w art. 26 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, mogą zamieszkiwać w tym lokalu mieszkalnym, nie dłużej jednak niż do końca okresu, o którym mowa w ust. 1.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, dyrektor oddziału regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej wydaje decyzję o prawie zamieszkiwania. Przepisy ust. 2–4 stosuje się odpowiednio.”;

4) w art. 22 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Osoby, które nabyły prawo do emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej, oraz członkowie rodzin, o których mowa w art. 26 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1, zajmujący lokale mieszkalne w zasobie Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, w przypadku gdy lokale te są przeznaczone wyłącznie na zakwaterowanie żołnierzy zawodowych pełniących zawodową służbę wojskową na podstawie kontraktu na pełnienie służby stałej, w przypadku przekazania do dyspozycji Wojskowej Agencji Mieszkaniowej zajmowanego lokalu mieszkalnego otrzymują ekwiwalent pieniężny w zamian za rezygnację z osobnej kwatery stałej, na zasadach określonych w art. 19 ust. 3, a w przypadku niedokonania takiego przekazania podlegają z urzędu przekwaterowaniu do lokalu zamiennego. Na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego Wojskowa Agencja Mieszkaniowa otrzymuje dotację budżetową.”;

5) w art. 23 po ust. 1 dodaje się ust. 1a–1c w brzmieniu:

„1a. W razie śmierci osoby, o której mowa w ust. 1, zamieszkałej w lokalu mieszkalnym będącym w dyspozycji Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, niebędącym kwaterą, wspólnie z nią zamieszkałe w chwili jej śmierci osoby, o których mowa w art. 26 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, mają prawo zamieszkiwać w tym lokalu mieszkalnym.

1b. W przypadku, o którym mowa w ust. 1a, dyrektor oddziału regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej wydaje tym osobom decyzję o prawie zamieszkiwania.

1c. W przypadku zamiany lokali mieszkalnych osobom, o których mowa w ust. 1, dyrektor oddziału regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej wydaje decyzję o prawie zamieszkiwania.”.

Art. 3. [Pokrycie kosztów najmu lokalu mieszkalnego]
1. W przypadku gdy decyzja uprawniająca do otrzymania świadczenia finansowego umożliwiającego pokrycie kosztów najmu lokalu mieszkalnego, wypłacanego na podstawie dotychczasowych przepisów ustawy, o której mowa w art. 2, wygasła w okresie od dnia 1 lipca 2004 r. do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, przepis art. 17 ust. 2a ustawy, o której mowa w art. 2, stosuje się odpowiednio.

2. Żołnierzowi pełniącemu zawodową służbę wojskową na podstawie kontraktu na pełnienie służby stałej, wyznaczonemu na stanowisko służbowe po dniu 30 czerwca 2004 r., przysługuje w terminie do dnia 31 marca 2005 r. uprawnienie do zgłoszenia wniosku, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, o której mowa w art. 1, jeżeli nie została mu wydana decyzja o prawie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym.

Art. 4. [Wejście w życie]
[1] Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 2 pkt 1–3 i 5 oraz art. 3, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 lipca 2004 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984 i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 80, poz. 718, Nr 101, poz. 944 i Nr 134, poz. 1267 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 39 i Nr 116, poz. 1203.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1090, Nr 141, poz. 1178, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, Nr 199, poz. 1672, Nr 200, poz. 1679 i Nr 216, poz. 1824, z 2003 r. Nr 80, poz. 718, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 193, poz. 1884, Nr 217, poz. 2124 i Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 870 i 871, Nr 96, poz. 959 i Nr 116, poz. 1203.

[1] Ustawa wchodzi w życie 11 marca 2005 r., z wyjątkiem art. 2 pkt 1–3 i 5 oraz art. 3, które wchodzą w życie 24 lutego z mocą od 1 lipca 2004 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Dawid Tomaszewski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »