reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

USTAWA

z dnia 21 stycznia 2005 r.

o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej

Art. 1.
W ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. Nr 63, poz. 639, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustawa określa obowiązki przedsiębiorców, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 i Nr 281, poz. 2777 oraz z 2005 r. Nr 33, poz. 289), wprowadzających na terytorium kraju produkty w opakowaniach, których rodzaje określa załącznik nr 1 do ustawy, i produkty wymienione w załącznikach nr 2 i 3 do ustawy oraz określa zasady ustalania i pobierania opłaty produktowej i opłaty depozytowej.”,

b) po ust. 1b dodaje się ust. 1c w brzmieniu:

„1c. Przez oznaczenie, o którym mowa w ust. 1b, rozumie się znak towarowy w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z 2004 r. Nr 33, poz. 286 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 68) lub firmę, nazwę przedsiębiorcy, a w przypadku osoby fizycznej – imię i nazwisko przedsiębiorcy lub nazwę, pod którą wykonuje działalność gospodarczą.”,

c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Przepisów ustawy nie stosuje się do przedsiębiorcy, który eksportuje lub dokonuje wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów lub produktów w opakowaniach, które uprzednio zostały wprowadzone na terytorium kraju w drodze importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia.”;

2) w art. 2:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) akumulatorze kwasowo-ołowiowym – rozumie się przez to wszystkie rodzaje akumulatorów kwasowo-ołowiowych,”,

b) po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:

„7a) opakowaniu wielomateriałowym – rozumie się przez to opakowanie wykonane co najmniej z dwóch różnych materiałów, tak że nie można ich rozdzielić w sposób ręczny lub przy zastosowaniu prostych metod mechanicznych,”,

c) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) opłacie depozytowej – rozumie się przez to opłatę pobieraną przy sprzedaży detalicznej akumulatorów kwasowo-ołowiowych jako osobnych produktów, której zwrot następuje po przekazaniu zużytego akumulatora sprzedawcy detalicznemu tych akumulatorów lub do punktu systemu zbiórki zużytych akumulatorów zorganizowanego przez przedsiębiorcę,”,

d) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) opłacie produktowej – rozumie się przez to opłatę obliczaną i wpłacaną za opakowania w przypadku wprowadzania na rynek krajowy produktów w opakowaniach, o których mowa w załączniku nr 1 do ustawy, a także opłatę obliczaną i wpłacaną w przypadku wprowadzania na rynek krajowy produktów wymienionych w załącznikach nr 2 i 3 do ustawy, z wyłączeniem akumulatorów kwasowo-ołowiowych,”,

e) po pkt 9a dodaje się pkt 9b w brzmieniu:

„9b) przedsiębiorcach – rozumie się przez to także przedsiębiorców wprowadzających na terytorium kraju produkty lub produkty w opakowaniach w drodze importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia na potrzeby własne,”,

f) pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„13) zużytym akumulatorze – rozumie się przez to odpad poużytkowy powstały z akumulatora kwasowo-ołowiowego, zachowujący podstawowe elementy konstrukcyjne.”;

3) w art. 3:

a) w ust. 2 na końcu zdania dodaje się wyrazy „ , z wyłączeniem poziomu odzysku odpadów z opakowań, których rodzaje określa załącznik nr 1 do ustawy”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Przedsiębiorca wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach, których rodzaje określa załącznik nr 1 do ustawy, jest obowiązany osiągnąć w roku 2007 co najmniej 50 % poziom odzysku odpadów opakowaniowych łącznie dla wszystkich rodzajów opakowań, w których wprowadził produkty.”;

4) po art. 3 dodaje się art. 3a w brzmieniu:

„Art. 3a. W przypadku wprowadzenia na rynek krajowy produktu w opakowaniu wielomateriałowym, całą masę tego opakowania uwzględnia się w masie opakowań, których rodzaje wymieniono w załączniku nr 1 do ustawy, według rodzaju materiału, którego zawartość w masie opakowania wielomateriałowego jest największa.”;

5) w art. 4:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

„1a. Obowiązek, o którym mowa w art. 3 ust. 1, może być realizowany samodzielnie przez przedsiębiorcę, który we własnym zakresie poddaje odzyskowi lub recyklingowi zgodnie z warunkami określonymi w przepisach o odpadach wyłącznie wytworzone przez siebie odpady opakowaniowe lub poużytkowe, z zastrzeżeniem ust. 1b.

1b. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1a, może obowiązek, o którym mowa w art. 3 ust. 1, realizować także poprzez poddanie odzyskowi lub recyklingowi odpadów, zebranych poprzez zorganizowaną przez siebie sieć ich selektywnego zbierania, takiego samego rodzaju i w takiej samej masie lub ilości jak powstałe z wprowadzonych przez siebie na terytorium kraju produktów lub produktów w opakowaniach.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Przedsiębiorca lub organizacja może zlecić wykonanie poszczególnych czynności związanych z odzyskiem i recyklingiem posiadaczowi odpadów spełniającemu wymagania określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z późn. zm.2)).”,

c) po ust. 3 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:

„4. W przypadku otwarcia likwidacji lub ogłoszenia upadłości organizacji, obowiązki ponownie obciążają przedsiębiorcę w stosunku do ilości lub masy opakowań i produktów wprowadzonych przez niego na terytorium kraju od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu otwarcia likwidacji lub ogłoszeniu upadłości. Od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu otwarcia likwidacji lub ogłoszeniu upadłości wygasają umowy, o których mowa w ust. 2, zawarte z tą organizacją.

5. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 4, ma obowiązek złożenia sprawozdania spełniającego wymagania wynikające z art. 10 i art. 15 za okres od dnia wygaśnięcia umowy z organizacją, o którym mowa w ust. 4, do końca roku kalendarzowego lub do dnia przejęcia obowiązków przez inną organizację.”;

6) w art. 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Za dzień rozpoczęcia działalności, o której mowa w ust. 1, uważa się datę pierwszego wprowadzenia na terytorium kraju lub powstania pierwszego długu celnego dla produktu w opakowaniu wymienionym w załączniku nr 1 do ustawy lub produktu wymienionego w załącznikach nr 2 lub 3 do ustawy.”;

7) art. 11 otrzymuje brzmienie:

„Art. 11. 1. Przedsiębiorca i organizacja są obowiązani do prowadzenia dodatkowej ewidencji, obejmującej informacje, o których mowa odpowiednio w art. 10 ust. 1 pkt 1 i 2 albo w ust. 2 pkt 2 i 3.

2. Informacje, o których mowa odpowiednio w art. 10 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 pkt 4, są ustalane na podstawie dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling.

3. Masę lub ilość odpadów poddanych odzyskowi lub recyklingowi ustala się na podstawie dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling, które prowadzący odzysk lub recykling jest obowiązany wydać na wniosek przedsiębiorcy lub organizacji, przekazujących odpady do odzysku lub recyklingu, w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku.

4. Prowadzący odzysk lub recykling sporządza dokumenty potwierdzające odrębnie odzysk i odrębnie recykling w trzech egzemplarzach, przy czym jeden egzemplarz jest przeznaczony dla przekazującego odpad do odzysku i recyklingu, drugi egzemplarz dla przyjmującego odpad do odzysku i recyklingu, natomiast trzeci egzemplarz dla wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

5. W przypadku gdy przedsiębiorca lub organizacja korzysta z usług innego posiadacza odpadów w przekazaniu odpadów do odzysku i recyklingu, wniosek o wydanie dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling przedsiębiorca lub organizacja przekazuje temu posiadaczowi odpadów, który w imieniu przedsiębiorcy lub organizacji przedkłada go prowadzącemu odzysk lub recykling.

6. Egzemplarze dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling, o których mowa w ust. 3, wystawionych na wniosek przedsiębiorcy lub organizacji przekazujących odpady do odzysku i recyklingu, prowadzący odzysk lub recykling jest obowiązany przekazać do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska właściwego dla swojej siedziby lub miejsca zamieszkania, a w przypadku braku siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, w terminie 30 dni od dnia wpływu tego wniosku.

7. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling, o których mowa w ust. 3, oraz szczegółowe zasady wystawiania tych dokumentów, kierując się potrzebą ujednolicenia tych dokumentów oraz zapewnienia kontroli prawidłowości rozliczania obowiązku, o którym mowa w art. 3 ust. 1.

8. W przypadku eksportu odpadów lub wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów w celu poddania odzyskowi lub recyklingowi, masę lub ilość odpadów ustala się na podstawie dokumentu potwierdzającego ten eksport lub faktury potwierdzającej wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów.

9. W przypadku gdy przedsiębiorca, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1, samodzielnie dokonuje odzysku lub recyklingu odpadów, masę lub ilość odpadów poddanych odzyskowi lub recyklingowi ustala się na podstawie ewidencji odpadów prowadzonej przez tego przedsiębiorcę.

10. Przedsiębiorca i organizacja są obowiązani do przechowywania dodatkowej ewidencji, o której mowa w ust. 1, oraz dokumentów, o których mowa w ust. 3, 8 i 9 oraz w art. 10 i 15, przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, którego dotyczą.”;

8) w art. 12:

a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Do ponoszenia opłaty produktowej jest obowiązany również przedsiębiorca, który nie wykonuje obowiązku zapewnienia odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych w sposób określony w art. 4 ust. 1.”,

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Szczegółowy sposób obliczania opłaty produktowej należnej od przedsiębiorcy lub organizacji z tytułu niewykonania obowiązku odzysku, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, określa załącznik nr 5 do ustawy.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Opłatę produktową oblicza się oddzielnie dla każdego rodzaju opakowań wymienionych w załączniku nr 1 do ustawy i produktów wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy (z wyłączeniem produktów określonych w poz. 1) oraz w załączniku nr 3 do ustawy.”,

d) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Nie wnosi się opłaty produktowej, której łączna roczna wysokość dla opakowań wymienionych w załączniku nr 1 do ustawy oraz produktów wymienionych w załącznikach nr 2 i 3 do ustawy nie przekracza 50 zł.”;

9) w art. 12 w ust. 3, w art. 20 w ust. 1, 2 i 4, w art. 21 w ust. 1 i w ust. 2 w zdaniu wstępnym i w pkt 1, w art. 23 w ust. 1 i 3, w art. 38 oraz w art. 39 w zdaniu wstępnym i w pkt 1 użyte w różnym przypadku i liczbie wyrazy „akumulator ołowiowy (kwasowy)” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku i liczbie wyrazami „akumulator kwasowo-ołowiowy”,

10) w art. 13 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) masa w kilogramach – dla opakowań wymienionych w załączniku nr 1 do ustawy oraz produktów wymienionych w poz. 1, 3 i 4 w załączniku nr 3 do ustawy,”;

11) w art. 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Maksymalna stawka opłaty produktowej wynosi:

1) dla opakowań wymienionych w załączniku nr 1 do ustawy – 3,84 zł za 1 kg,

2) dla produktów wymienionych w poz. 2 i 3 w załączniku nr 2 do ustawy – 64,14 zł za sztukę,

3) dla produktów wymienionych w poz. 4 w załączniku nr 2 do ustawy – 6,41 zł za sztukę,

4) dla produktów wymienionych w poz. 1 w załączniku nr 3 do ustawy – 2,57 zł za 1 kg,

5) dla produktów wymienionych w poz. 2 w załączniku nr 3 do ustawy – 3,84 zł za sztukę,

6) dla produktów wymienionych w poz. 3 w załączniku nr 3 do ustawy – 2,57 zł za 1 kg dla opony nowej i używanej regenerowanej (bieżnikowanej) oraz 10,26 zł za 1 kg dla opony używanej nieregenerowanej (niebieżnikowanej),

7) dla produktów wymienionych w poz. 4 w załączniku nr 3 do ustawy – 2,00 zł za 1 kg.”;

12) w art. 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przedsiębiorca i organizacja, o których mowa w art. 12 ust. 2 i 2a, są obowiązani do złożenia marszałkowi województwa rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej, z podziałem na poszczególne rodzaje opakowań lub produktów i określeniem odpowiednio ich masy lub ilości, w terminie do dnia 31 marca roku kalendarzowego następującego po roku, którego opłata dotyczy.”;

13) w art. 27 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Wpływy z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej, o której mowa w art. 17 ust. 2, powiększone o przychody z oprocentowania rachunków bankowych 1 pomniejszone o dochody urzędów marszałkowskich, o których mowa w ust. 3, urzędy marszałkowskie przekazują w terminie 30 dni po upływie każdego kwartału na odrębny rachunek bankowy Narodowego Funduszu.

3. Wpływy z opłat produktowych w wysokości 2 % stanowią dochody budżetu województwa samorządowego z przeznaczeniem na koszty egzekucji należności z tytułu opłat produktowych i obsługę administracyjną systemu opłat produktowych.”;

14) uchyla się art. 28;

15) w art. 29 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. W terminach do dnia 31 maja oraz do dnia 30 listopada roku kalendarzowego następującego po roku, którego opłata dotyczy. Narodowy Fundusz przekazuje 70 % zgromadzonych środków wojewódzkim funduszom na zasadach określonych w ust. 4.

3. Wojewódzkie fundusze, w terminach do dnia 30 czerwca oraz do dnia 15 grudnia, przekazują gminom (związkom gmin) środki, o których mowa w ust. 2, na zasadach określonych w ust. 4.”;

16) art. 30 otrzymuje brzmienie:

„Art. 30. 1. Wpływy z tytułu opłaty produktowej od wprowadzenia na rynek krajowy produktów wymienionych w poz. 2–4 w załączniku nr 2 do ustawy są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym Narodowego Funduszu.

2. Środki, o których mowa w ust. 1, Narodowy Fundusz przeznacza na finansowanie działań w zakresie:

1) odzysku i recyklingu odpadów poużytkowych powstałych z akumulatorów niklowo-kadmowych, niklowo-żelazowych, innych akumulatorów elektrycznych oraz ogniw i baterii galwanicznych,

2) edukacji ekologicznej dotyczącej selektywnej zbiórki i recyklingu odpadów poużytkowych z akumulatorów niklowo-kadmowych, niklowo-żelazowych, innych akumulatorów elektrycznych oraz ogniw i baterii galwanicznych.”;

17) uchyla się art. 31;

18) po art. 34 dodaje się art. 34a w brzmieniu:

„Art. 34a. 1. Wpływy z tytułu opłaty produktowej od wprowadzenia na rynek krajowy produktów wymienionych w poz. 4 w załączniku nr 3 do ustawy są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym Narodowego Funduszu.

2. Środki, o których mowa w ust. 1, Narodowy Fundusz przeznacza na finansowanie działań w zakresie:

1) odzysku i recyklingu odpadów poużytkowych powstałych z materiałów reklamowych, katalogów handlowych itp.,

2) edukacji ekologicznej dotyczącej selektywnej zbiórki i recyklingu odpadów poużytkowych z materiałów reklamowych, katalogów handlowych itp.”;

19) w art. 35 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wojewódzkie fundusze są obowiązane przekazać ministrowi właściwemu do spraw środowiska oraz Narodowemu Funduszowi zbiorczą informację o rodzaju i ilości odpadów opakowaniowych zebranych przez gminy na terenie danego województwa oraz przekazanych do odzysku i recyklingu, w terminie do dnia 31 marca roku kalendarzowego następującego po roku, którego dotyczy informacja, a w terminach do dnia 15 lipca i 31 grudnia – informację o przekazanych gminom (związkom gmin) środkach pochodzących z opłat produktowych za opakowania.”;

20) po art. 37 dodaje się art. 37a w brzmieniu:

„Art. 37a. Kto, prowadząc odzysk lub recykling:

1) odmawia wydania dokumentu potwierdzającego odrębnie odzysk i odrębnie recykling przedsiębiorcy lub organizacji lub wydaje dokument zawierający informacje nierzetelne, lub nie wydaje tego dokumentu w terminie, o którym mowa w art. 11 ust. 3, lub

2) nie przekazuje egzemplarza dokumentu potwierdzającego odrębnie odzysk i odrębnie recykling do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, lub nie przekazuje go w terminie, o którym mowa w art. 11 ust. 6,

podlega karze grzywny.”;

21) w załączniku nr 1 do ustawy uchyla się poz. 7 oraz przypis pierwszy;

22) załącznik nr 2 do ustawy otrzymuje brzmienie:

„Załącznik nr 2

RODZAJE PRODUKTÓW

Poz.

Symbol PKWiU

Rodzaj produktu

1

31.40.21

akumulatory kwasowo-ołowiowe

 

31.40.22

 

2

31.40.23

akumulatory niklowo-kadmowe i niklowo-żelazowe oraz inne akumulatory elektryczne (wielkogabarytowe)

3

31.40.23

akumulatory niklowo-kadmowe i niklowo-żelazowe oraz inne akumulatory elektryczne (małogabarytowe)

4

31.40.1, z wyłączeniem

ogniwa i baterie galwaniczne oraz ich części, z wyłączeniem:

 

31.40.12

części ogniw i baterii galwanicznych”

 

23) załącznik nr 3 do ustawy otrzymuje brzmienie:

„Załącznik nr 3

RODZAJE POZOSTAŁYCH PRODUKTÓW

Poz.

Symbol PKWiU

Rodzaj produktu

1

23.20.18-50

oleje smarowe,

 

z wyłączeniem:

z wyłączeniem:

 

23.20.18-50.10

oleje smarowe do przeprowadzania przemian chemicznych innych niż proces specyficzny

 

23.20.18-50.40

oleje białe, parafina ciekła

 

23.20.18-50.60

mieszanki olejowe do obróbki metali, oleje zapobiegające przyleganiu do form, oleje antykorozyjne

 

23.20.18.50-80

oleje smarowe pozostałe oraz pozostałe oleje

 

23.20.40

oleje odpadowe

2

bez względu na symbol PKWiU

lampy wyładowcze, z wyłączeniem świetlówek kompaktowych

3

25.11.11

opony nowe pneumatyczne z gumy, w rodzaju stosowanych w samochodach osobowych

 

25.11.13-55.00

opony nowe pneumatyczne z gumy, w rodzaju stosowanych w autobusach i samochodach ciężarowych, o współczynniku obciążenia <= 121

 

25.11.13-57.00

opony nowe pneumatyczne z gumy, w rodzaju stosowanych w autobusach i samochodach ciężarowych, o współczynniku obciążenia > 121

 

25.11.14-04

opony nowe pneumatyczne z gumy, w rodzaju stosowanych w pojazdach i maszynach rolniczych i leśnych

 

25.11.14-06.00

opony nowe pneumatyczne z gumy, do pojazdów transportu bliskiego i maszyn w rodzaju stosowanych w budownictwie i przemyśle

 

25.11.14-08.00

opony nowe pneumatyczne z gumy, z bieżnikiem daszkowym lub podobnym, pozostałe

 

25.11.14-10.00

opony pozostałe, nowe, pneumatyczne z gumy, gdzie indziej niesklasyfikowane

 

25.11.20

opony używane pneumatyczne z gumy

 

25.12.10-30.00

opony bieżnikowane z gumy, w rodzaju stosowanych w samochodach osobowych

 

25.12.10-50.00

opony bieżnikowane z gumy, w rodzaju stosowanych w autobusach i samochodach ciężarowych

 

25.12.10-90.00

opony bieżnikowane z gumy, pozostałe

4

22.22.12

materiały reklamowe, katalogi handlowe itp.”

 

24) załącznik nr 4 do ustawy otrzymuje brzmienie:

„Załącznik nr 4

DOCELOWE PROCENTOWE POZIOMY ODZYSKU I RECYKLINGU DLA ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH I POUŻYTKOWYCH W STOSUNKU DO MASY LUB ILOŚCI WPROWADZONYCH NA RYNEK KRAJOWY, W DRODZE SPRZEDAŻY LUB IMPORTU, OPAKOWAŃ I PRODUKTÓW

Poz.

Odpad powstały z:

Poziom odzysku

Poziom recyklingu

rodzaj produktów

symbol PKWiU

1

2

3

4

5

1

opakowania razem

bez względu na

 

 

 

 

symbol PKWiU

501)

251)2)

2

opakowania z tworzyw sztucznych

bez względu na

 

 

 

 

symbol PKWiU

251)

3

opakowania z aluminium

bez względu na

 

 

 

 

symbol PKWiU

401)

4

opakowania ze stali, w tym z blachy stalowej

bez względu na

 

 

 

 

symbol PKWiU

201)

5

opakowania z papieru i tektury

bez względu na

 

 

 

 

symbol PKWiU

481)

6

opakowania ze szkła gospodarczego,

bez względu na

 

 

 

poza ampułkami

symbol PKWiU

401)

7

opakowania z materiałów naturalnych

bez względu na

 

 

 

(drewna i tekstyliów)

symbol PKWiU

151)2)

8

akumulatory kwasowo-ołowiowe

31.40.21

wszystkie

wszystkie

 

 

31.40.22

zgłoszone

zebrane

9

akumulatory niklowo-kadmowe

 

 

 

 

(wielkogabarytowe)

31.40.23

60

60

10

akumulatory niklowo-kadmowe

 

 

 

 

(małogabarytowe)

31.40.23

40

40

11

akumulatory niklowo-żelazowe oraz inne akumulatory elektryczne (wielkogabarytowe)

 

 

 

 

31.40.23

40

40

12

akumulatory niklowo-żelazowe oraz inne akumulatory elektryczne (małogabarytowe)

 

 

 

 

31.40.23

20

20

13

ogniwa i baterie galwaniczne oraz ich części,

31.40.1,

35

353)

 

z wyłączeniem:

z wyłączeniem

 

 

 

części ogniw i baterii galwanicznych

31.40.12

 

 

 

1

2

3

4

5

14

oleje smarowe, z wyłączeniem:

23.20.18-50

 

 

 

 

z wyłączeniem:

50

354)

 

– oleje smarowe do przeprowadzania przemian chemicznych innych niż proces specyficzny

23.20.18-50.10

 

 

 

– oleje białe, parafina ciekła

23.20.18-50.40

 

 

 

– mieszanki olejowe do obróbki metali, oleje zapobiegające przyleganiu do form, oleje antykorozyjne

23.20.18-50.60

 

 

 

– oleje smarowe pozostałe oraz pozostałe oleje

23.20.18-50.80

 

 

 

– oleje odpadowe

23.20.40

 

 

15

lampy wyładowcze, z wyłączeniem świetlówek kompaktowych

bez względu na symbol PKWiU

40

40

16

opony nowe pneumatyczne z gumy, w rodzaju stosowanych w samochodach osobowych

25.11.11

75

15

 

opony nowe pneumatyczne z gumy, w rodzaju stosowanych w autobusach i samochodach ciężarowych, o współczynniku obciążenia <= 121

25.11.13-55.00

 

 

 

opony nowe pneumatyczne z gumy, w rodzaju stosowanych w autobusach i samochodach ciężarowych, o współczynniku obciążenia >121

25.11.13-57.00

 

 

 

opony nowe pneumatyczne z gumy, w rodzaju stosowanych w pojazdach i maszynach rolniczych i leśnych

25.11.14-04

 

 

 

opony nowe pneumatyczne z gumy, do pojazdów transportu bliskiego i maszyn w rodzaju stosowanych w budownictwie i przemyśle

25.11.14-06.00

 

 

 

opony nowe pneumatyczne z gumy, z bieżnikiem daszkowym lub podobnym, pozostałe

25.11.14-08.00

 

 

 

opony pozostałe, nowe, pneumatyczne z gumy, gdzie indziej niesklasyfikowane

25-11.14-10.00

 

 

 

opony używane pneumatyczne z gumy

25.11.20

 

 

 

opony bieżnikowane z gumy, w rodzaju stosowanych w samochodach osobowych

25.12.10-30.00

 

 

 

opony bieżnikowane z gumy, w rodzaju stosowanych w autobusach i samochodach ciężarowych

25.12.10-50.00

 

 

 

opony bieżnikowane z gumy, pozostałe

25.12.10-90.00

 

 

17

materiały reklamowe, katalogi handlowe itp.

22.22.12

48

 

 

1) Nie dotyczy opakowań mających bezpośredni kontakt z produktami leczniczymi określonymi w przepisach Prawa farmaceutycznego oraz opakowań po środkach niebezpiecznych w rozumieniu przepisów ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych.

2) Nie dotyczy palet drewnianych.

3) Nie dotyczy ogniw cynkowo-węglowych i alkalicznych.

4) Dotyczy olejów przepracowanych poddanych regeneracji.”;

25) dodaje się załącznik nr 5 do ustawy w brzmieniu:

„Załącznik nr 5

SZCZEGÓŁOWY SPOSÓB OBLICZANIA OPŁATY PRODUKTOWEJ

Wysokość należnej opłaty produktowej z tytułu niewykonania obowiązku odzysku odpadów opakowanych należy obliczać według wzoru:

infoRgrafika

gdzie:

OPodzysk

oznacza wysokość należnej opłaty produktowej w zł;

Mz indeksem liczbowym

oznacza odpowiednio masę w kg danego rodzaju opakowania wprowadzoną przez przedsiębiorcę w roku sprawozdawczym na terytorium kraju, przy czym:

 

 

m1 – dotyczy opakowań z tworzyw sztucznych,

 

 

M2 – dotyczy opakowań z aluminium,

 

 

M3 – dotyczy opakowań ze stali, w tym z blachy stalowej,

 

 

M4– dotyczy opakowań z papieru i tektury,

 

 

M5 – dotyczy opakowań ze szkła gospodarczego, poza ampułkami,

 

 

M6– dotyczy opakowań z materiałów naturalnych (drewna i tekstyliów);

OPz indeksem liczbowym

oznacza odpowiednio stawkę jednostkową opłaty produktowej w zł za kg dla danego rodzaju opakowania, określoną w obowiązującym w danym roku rozliczeniowym rozporządzeniu w sprawie stawek opłat produktowych, przy czym:

 

 

OP1 – dotyczy opakowań z tworzyw sztucznych,

 

 

OP2 – dotyczy opakowań z aluminium,

 

 

OP3 – dotyczy opakowań ze stali, w tym z blachy stalowej,

 

 

OP4 – dotyczy opakowań z papieru i tektury,

 

 

OP5 – dotyczy opakowań ze szkła gospodarczego, poza ampułkami,

 

 

OP6 – dotyczy opakowań z materiałów naturalnych (drewna i tekstyliów);

Podzysku

wyrażony ułamkiem dziesiętnym wymagany w danym roku poziom odzysku;

Mcałkowita

oznacza sumę mas w kg wszystkich rodzajów opakowań wprowadzonych przez przedsiębiorcę w roku sprawozdawczym na terytorium kraju;

Modzyskana

oznacza sumę mas w kg wszystkich rodzajów odpadów opakowaniowych poddanych odzyskowi w roku sprawozdawczym.”.

 

Art. 2.
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2005 r., z wyjątkiem przepisów dotyczących akumulatorów niklowo-żelazowych oraz innych akumulatorów elektrycznych (symbol PKWiU 31.40.23) oraz materiałów reklamowych, katalogów handlowych itp. (symbol PKWiU 22.22.12), które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 7, poz. 78 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 121, poz. 1263.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 113, poz. 984 i Nr 199, poz. 1671, z 2003 r. Nr 7, poz. 78, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1208 i Nr 191, poz. 1956 oraz z 2005 r. Nr 25, poz. 202.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Małecka

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama