reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 15 marca 2005 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń związanych z przeniesieniem funkcjonariusza celnego do pełnienia służby w innej miejscowości

Na podstawie art. 20 ust. 3 i art. 20a ust. 2 ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 156, poz. 1641 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie świadczeń związanych z przeniesieniem funkcjonariusza celnego do pełnienia służby w innej miejscowości (Dz. U. Nr 120, poz. 1254) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Funkcjonariuszowi celnemu, zwanemu dalej „funkcjonariuszem”, przeniesionemu do pełnienia służby w innej miejscowości, z której dojazd jest znacznie utrudniony, przyznaje się lokal mieszkalny lub tymczasową kwaterę w miejscowości, w której stale lub czasowo pełni służbę, lub w miejscowości pobliskiej, albo równoważnik pieniężny.”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Na lokale mieszkalne dla funkcjonariuszy przeznacza się lokale będące w dyspozycji Służby Celnej, w szczególności:

1) uzyskane w wyniku własnej działalności inwestycyjnej;

2) uzyskane od terenowych organów administracji rządowej lub samorządowej;

3) wynajęte lub zakupione na potrzeby Służby Celnej.

2. Wysokość czynszu za najem lokalu, pokrywanego przez Służbę Celną, nie może przekroczyć sumy maksymalnej wysokości czynszu pokrywanego przez funkcjonariusza, o którym mowa w § 11 ust. 3, i wysokości równoważnika pieniężnego przysługującego funkcjonariuszowi.”;

3) w § 5:

a) uchyla się ust. 4;

b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Funkcjonariusz składa kierownikowi urzędu, do którego został przeniesiony, oświadczenie mieszkaniowe:

1) w terminie 7 dni od dnia przeniesienia do pełnienia służby w innej miejscowości;

2) dwa razy w roku, według stanu na ostatni dzień pierwszego i czwartego kwartału, w terminie 14 dni po upływie tych kwartałów.”;

4) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. 1. Szczegółowe warunki korzystania z przyznanego lokalu mieszkalnego lub tymczasowej kwatery określa umowa zawarta między funkcjonariuszem a kierownikiem urzędu, do którego funkcjonariusz został przeniesiony.

2. Ustalony w umowie czynsz za najem lokalu mieszkalnego oraz opłaty niezależne od właściciela opłaca funkcjonariusz, z zastrzeżeniem ust. 3. Za opłaty niezależne od właściciela rozumie się opłaty, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266).

3. Ustalony w umowie czynsz za najem lokalu mieszkalnego, opłacany przez funkcjonariusza, nie może przekroczyć wartości odtworzeniowej lokalu, którą oblicza się zgodnie z art. 9 ust. 8 ustawy, o której mowa w ust. 2.

4. Koszty zakwaterowania w tymczasowej kwaterze ponosi urząd, do którego funkcjonariusz został przeniesiony.”;

5) w § 19:

a) w ust. 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„Funkcjonariuszowi przeniesionemu na stałe do pełnienia służby w innej miejscowości, z zastrzeżeniem ust. 3, przysługują:”,

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Funkcjonariuszowi posiadającemu rodzinę, przeniesionemu na stałe do pełnienia służby w innej miejscowości, któremu nie zapewniono lokalu mieszkalnego, a jedynie tymczasową kwaterę do zamieszkania bez rodziny lub równoważnik pieniężny, o którym mowa w § 15 ust. 1 pkt 2, dodatkowo przysługują świadczenia, o których mowa w § 23 ust. 2.”;

6) § 23 otrzymuje brzmienie:

„§ 23. 1. Funkcjonariuszowi przeniesionemu czasowo do pełnienia służby w innej miejscowości przysługują:

1) jednorazowy zwrot kosztów podróży funkcjonariusza do miejsca pełnienia służby;

2) jednorazowy zwrot kosztów podróży funkcjonariusza powracającego po upływie okresu czasowego przeniesienia do urzędu, w którym funkcjonariusz pełnił służbę przed przeniesieniem;

3) diety.

2. Funkcjonariuszowi posiadającemu rodzinę, przeniesionemu czasowo do pełnienia służby w innej miejscowości, przysługują ponadto:

1) dodatek za rozłąkę;

2) zwrot kosztów przejazdu, raz w miesiącu, środkiem transportu określonym przez kierownika urzędu, do miejsca stałego zamieszkania i z powrotem w celu odwiedzenia członków rodziny.

3. Koszty podróży, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zwraca urząd, w którym funkcjonariusz pełnił służbę przed przeniesieniem.

4. Przepisy § 19 ust. 2 oraz § 20 i 21 stosuje się odpowiednio.”;

7) po § 23 dodaje się § 23a w brzmieniu:

„§ 23a. Świadczenia, o których mowa w § 23 ust. 2, nie przysługują:

1) funkcjonariuszowi przeniesionemu na stałe lub czasowo do pełnienia służby w innej miejscowości, posiadającemu rodzinę, który przeniósł się przynajmniej z jednym członkiem rodziny, o którym mowa w § 7;

2) funkcjonariuszowi, któremu w wyniku zdarzeń wymienionych w § 13 równoważnik pieniężny nie został przyznany.”;

8) w § 24:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dodatek, o którym mowa w § 23 ust. 2 pkt 1, przysługuje za każdy dzień rozłąki, w wysokości 95 % stawki diety, określonej w przepisach, o których mowa w § 21 ust. 2.”,

b) w ust. 2:

– pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) pobytu u członków rodziny, w miejscu stałego zamieszkania w ramach odwiedzin, o których mowa w § 23 ust. 2 pkt 2;”;

– dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7) nieobecności funkcjonariusza w służbie, trwającej dłużej niż 14 dni, spowodowanej chorobą lub sprawowaniem opieki nad członkiem rodziny, w rozumieniu przepisów o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.”;

9) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: w z. F. Suchocka-Roguska

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).

Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 15 marca 2005 r. (poz. 453)

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Jakubowski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama