| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 4 maja 2005 r.

w sprawie szczegółowych warunków podwyższania emerytur funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej

Na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67, Nr 121, poz. 1264 i Nr 191, poz. 1954 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 65) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa szczegółowe warunki podwyższania emerytur funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej, zwanych dalej „funkcjonariuszami”.
§ 2.
Emeryturę podwyższa się o 2 % podstawy wymiaru za każdy rok służby pełnionej bezpośrednio:

1) w charakterze nurka i płetwonurka, jeżeli funkcjonariusz:

a) wykonujący, w ramach obowiązków służbowych, czynności nurka, płetwonurka lub instruktora szkolenia płetwonurków,

b) pełniący służbę w jednostce nieobjętej szkoleniem nurkowym, za zgodą przełożonych

– wykonał normę roczną przebywania pod wodą i w podwyższonym ciśnieniu, określoną w załączniku do rozporządzenia;

2) w zwalczaniu fizycznym terroryzmu, jeżeli funkcjonariusz spełnia łącznie następujące warunki:

a) nabył uprawnienia i kwalifikacje, w tym także w zakresie antyterrorysty minera – pirotechnika, do udziału w działaniach bojowych, realizowanych przez jednostkę lub komórkę antyterrorystyczną Policji lub przez Straż Graniczną,

b) brał udział, w ramach obowiązków służbowych, w działaniach bojowych Policji lub Straży Granicznej lub w procesie szkolenia, mającym na celu przygotowanie do takich działań, określonym przez Komendanta Głównego Policji lub Komendanta Głównego Straży Granicznej.

§ 3.
Emeryturę podwyższa się o 1 % podstawy wymiaru za każdy rok służby pełnionej bezpośrednio:

1) w składzie personelu latającego na samolotach i śmigłowcach, jeżeli funkcjonariusz wykonał loty w wymiarze nie mniejszym niż 40 godzin w ciągu tego roku;

2) w składzie załóg nawodnych jednostek pływających, jeżeli funkcjonariusz w ciągu tego roku pełnił służbę na jednostkach pływających w wymiarze nie mniejszym niż 60 dni, a służba ta była połączona z wyjściem w morze przez okres 30 dni, co najmniej 6 godzin dziennie;

3) w charakterze skoczka spadochronowego, jeżeli funkcjonariusz zajmujący stanowisko:

a) skoczka w jednostce objętej szkoleniem spadochronowym wykonał w ciągu roku skoki spadochronowe przewidziane w programie szkolenia jednostki,

b) instruktora spadochronowego wykonał skoki przewidziane w programie szkolenia jednostki dla instruktorów spadochronowych, jednak nie mniej niż 20 skoków w ciągu roku,

c) skoczka spadochronowego lub instruktora spadochronowego pełniącego czasowo służbę w jednostce nieobjętej szkoleniem spadochronowym wykonał w ciągu roku, za zgodą przełożonych, liczbę skoków, o której mowa w lit. a i b;

4) w służbie wywiadowczej za granicą, jeżeli funkcjonariusz wykonywał czynności operacyjno-rozpoznawcze lub kierował wykonywaniem takich czynności;

5) w charakterze sapera, jeżeli funkcjonariusz brał udział w lokalizowaniu, rozpoznawaniu, transporcie, niszczeniu materiałów wybuchowych lub neutralizacji urządzeń wybuchowych, w tym samodziałowych, lub ich atrap – co najmniej przez 12 dni w ciągu roku; za służbę pełnioną w charakterze sapera uważa się również wykonywanie czynności w charakterze minera – pirotechnika lub pirotechnika.

§ 4.
Emeryturę podwyższa się o 0,5 % podstawy wymiaru za każdy rok służby pełnionej w warunkach szczególnie zagrażających życiu i zdrowiu, jeżeli funkcjonariusz w czasie wykonywania obowiązków służbowych:

1) podejmował, co najmniej 6 razy w ciągu roku, czynności operacyjno-rozpoznawcze lub dochodzeniowo-śledcze albo interwencje w celu ochrony osób, mienia lub przywrócenia porządku publicznego w sytuacjach, w których istniało bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia;

2) uczestniczył, co najmniej przez 30 dni w ciągu roku, w fizycznej ochronie osób lub mienia w warunkach, w których istniało bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia;

3) brał bezpośredni udział w działaniach ratowniczych, w tym ratowniczo-gaśniczych, lub bezpośrednio tymi działaniami na miejscu zdarzenia kierował – co najmniej przez 30 dni w ciągu roku;

4) brał udział, co najmniej przez 8 miesięcy w ciągu roku, w stałym wypełnianiu zadań w zakresie bezpośredniej ochrony i opieki nad osadzonymi:

a) w oddziałach dla nosicieli wirusa HIV, dla osadzonych wymagających stosowania szczególnych środków leczniczo-wychowawczych i osadzonych szczególnie niebezpiecznych w okresie do dnia 31 sierpnia 1998 r. lub

b) w oddziałach dla osadzonych niebezpiecznych i w oddziałach terapeutycznych dla skazanych z zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonymi umysłowo, o których mowa odpowiednio w art. 88 § 3 i art. 96 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, z późn. zm.1)) – po dniu 1 września 1998 r.

§ 5.
Emeryturę podwyższa się o 0,5 % podstawy wymiaru za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia służby na froncie w czasie wojny oraz w strefie działań wojennych:

1) w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

2) w składzie polskich kontyngentów do misji specjalnych organizacji międzynarodowych;

3) w Biurze Ochrony Rządu;

4) jeżeli funkcjonariusz został oddelegowany do wykonywania zadań służbowych odpowiednio poza Policją, Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencją Wywiadu, Strażą Graniczną, Biurem Ochrony Rządu, Państwową Strażą Pożarną lub Służbą Więzienną.

§ 6.
Przepis § 5 pkt 3 stosuje się do służby pełnionej od dnia 30 marca 2001 r.
§ 7.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

Prezes Rady Ministrów: M. Belka

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 60, poz. 701 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 111, poz. 1194, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 142, poz. 1380 i Nr 179, poz. 1750 oraz z 2004 r. Nr 93, poz. 889, Nr 210, poz. 2135, Nr 240, poz. 2405, Nr 243, poz. 2426 i Nr 273, poz. 2703.

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 września 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków podwyższania emerytur funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej (Dz. U. Nr 167, poz. 1373), utrzymanym w mocy na podstawie art. 21 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 166, poz. 1609 i Nr 210, poz. 2048), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Załącznik 1. [NORMY ROCZNE PRZEBYWANIA POD WODĄ I W PODWYŻSZONYM CIŚNIENIU DLA NURKÓW I PŁETWONURKÓW]

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 4 maja 2005 r. (poz. 734)

NORMY ROCZNE PRZEBYWANIA POD WODĄ I W PODWYŻSZONYM CIŚNIENIU DLA NURKÓW I PŁETWONURKÓW

Stanowiska/funkcje nurkowe

Norma roczna nurkowań (w godz.)

Uwagi

1

2

3

Nurek, płetwonurek i instruktor szkolenia płetwonurków

70

W wykonywanej normie powinno być sześciokrotnie nurkowanie do głębokości, na którą dopuszczony jest specjalista

Szef grupy (kompanii) nurków i płetwonurków

60

 

 

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 1 czerwca 2005 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Karolina Gierszewska

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »