Kategorie

Dziennik Ustaw

POPRAWKI DO MIĘDZYNARODOWEJ KONWENCJI O BEZPIECZEŃSTWIE ŻYCIA NA MORZU, 1974,

uchwalone przez Międzynarodową Organizację Morską w dniu 13 grudnia 2002 r.

Tekst pierwotny

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 13 grudnia 2002 r. zostały uchwalone przez Międzynarodową Organizację Morską Poprawki do Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974, w następującym brzmieniu:

Przekład

UZGODNIENIE I PRZYJĘCIE POPRAWEK DO MIĘDZYNARODOWEJ KONWENCJI O BEZPIECZEŃSTWIE ŻYCIA NA MORZU, 1974

Rezolucja Nr 1 Konferencji Umawiających się Rządów – Stron Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974, i związane z nią poprawki do Konwencji SOLAS z 1974 r., przyjęte przez Konferencję

Aneks zawiera tekst Rezolucji Nr 1 Konferencji oraz poprawek do Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974, zgodnie z postanowieniami załącznika nr 1 do Aktu Końcowego Konferencji.

Treść aneksu do poprawek, wersja polska

Poprawki wersja angielska

Po zaznajomieniu się z powyższymi Poprawkami, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

– zostały one uznane za słuszne zarówno w całości, jak i każde z postanowień w nich zawartych,

– są przyjęte, ratyfikowane i potwierdzone,

– będą niezmiennie zachowywane.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 27 stycznia 2005 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

L.S.

Prezes Rady Ministrów: M. Belka

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2005-07-05
  • Data wejścia w życie: 2004-07-01
  • Data obowiązywania: 2004-07-01

Dziennik Ustaw