reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 19 sierpnia 2005 r.

w sprawie sprawozdawczości budżetowej

Na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn.zm.1)) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1.

Rozporządzenie określa:

1) rodzaje, formy, terminy i zasady sporządzania sprawozdań budżetowych z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz z wykonania planów finansowych:

a) jednostek budżetowych, a w przypadku gdy jednostka budżetowa dysponuje rachunkiem dochodów własnych – również z dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych,

b) zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych,

c) funduszy celowych,

d) szkół wyższych będących jednostkami sektora finansów publicznych – w zakresie zatrudnienia i wynagrodzeń;

2) rodzaje i zasady sporządzania sprawozdań w zakresie państwowego długu publicznego oraz poręczeń i gwarancji sektora finansów publicznych;

3) jednostki obowiązane do sporządzania poszczególnych rodzajów sprawozdań finansowych, w tym budżetowych, których mogą dotyczyć szczególne zasady rachunkowości, terminy sporządzania tych sprawozdań oraz odbiorców sprawozdań.

§ 2.
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) ustawa o finansach publicznych – ustawę z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych;

2) ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych – ustawę z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn.zm.2));

3) ustawa – Ordynacja podatkowa – ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199);

4) placówka – jednostkę budżetową mającą siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;

5) samorządowa jednostka budżetowa – odpowiednio gminną, powiatową lub wojewódzką jednostkę budżetową;

6) zarząd jednostki samorządu terytorialnego – wójta (burmistrza, prezydenta miasta), zarząd powiatu, zarząd województwa, zarząd związku;

7) przewodniczący zarządu jednostki samorządu terytorialnego – odpowiednio wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starostę, marszałka, przewodniczącego zarządu związku;

8) dysponenci środków budżetu państwa – dysponentów określonych w § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (Dz. U. Nr 285, poz. 2854);

9) klasyfikacja budżetowa – klasyfikację, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 września 1999 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów (Dz. U. Nr 78, poz. 880, z późn.zm.3)) oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 września 2004 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 209, poz. 2132 i Nr 283, poz. 2828 oraz z 2005 r. Nr 74, poz. 652);

10) klasyfikacja wydatków strukturalnych – klasyfikację, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz. U. Nr 285, poz. 2851);

11) rok budżetowy – rok kalendarzowy;

12) koniec okresu sprawozdawczego lub dzień kończący rok sprawozdawczy – również dzień poprzedzający zmianę formy prawnej, dzień zakończenia działalności oraz dzień zakończenia likwidacji.

Rozdział 2

Rodzaje sprawozdań

§ 3.

Ustala się następujące rodzaje sprawozdań budżetowych:

1) Rb-23 – miesięczne/roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych państwowych jednostek budżetowych, z wyłączeniem rachunków izb celnych; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) Rb-23A – miesięczne/roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunku bankowym izb celnych do gromadzenia dochodów budżetowych z podatku akcyzowego; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) Rb-23B – miesięczne/roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych izb celnych, z wyłączeniem rachunku do gromadzenia dochodów budżetowych z podatku akcyzowego; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4) Rb-23PL – kwartalne sprawozdanie z rozliczenia środków pieniężnych placówki; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia;

5) Rb-23 PRF – miesięczne/roczne sprawozdanie o środkach na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia;

6) Rb-24 – miesięczne/roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bieżących urzędów skarbowych do gromadzenia dochodów budżetowych; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia;

7) Rb-27 – miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 7 do rozporządzenia;

8) Rb-27PL – kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych placówki; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 8 do rozporządzenia;

9) Rb-27S – miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 9 do rozporządzenia;

10) Rb-27ZZ – kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 10 do rozporządzenia;

11) Rb-PDP – półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy i miasta na prawach powiatu; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 11 do rozporządzenia;

12) Rb-28 – miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 12 do rozporządzenia;

13) Rb-28PL – kwartalne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych placówki; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 13 do rozporządzenia;

14) Rb-28 PRF – miesięczne/roczne sprawozdanie z wydatkowania środków na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 14 do rozporządzenia;

15) RO-28NW – miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 15 do rozporządzenia;

16) Rb-28S – miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 16 do rozporządzenia;

17) Rb-NDS – kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 17 do rozporządzenia;

18) Rb-Z– kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 18 do rozporządzenia;

19) Rb-N – kwartalne sprawozdanie o stanie należności; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 19 do rozporządzenia;

20) Rb-30 – półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 20 do rozporządzenia;

21) Rb-31 – półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 21 do rozporządzenia;

22) Rb-33 – półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nieposiadających osobowości prawnej; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 22 do rozporządzenia;

23) Rb-34 – kwartalne sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 23 do rozporządzenia;

24) Rb-40 – półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania, określonego w ustawie budżetowej na dany rok, planu finansowego państwowego funduszu celowego; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 24 do rozporządzenia;

25) Rb-50 – kwartalne sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 25 do rozporządzenia;

26) Rb-70 – kwartalne sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 26 do rozporządzenia;

27) Rb-71 – kwartalne sprawozdanie z wykonania planu wydatków/dotacji na finansowanie inwestycji wieloletnich; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 27 do rozporządzenia;

28) Rb-WS – roczne sprawozdanie o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki sektora finansów publicznych; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 28 do rozporządzenia;

29) Rb-FM – półroczne/roczne sprawozdanie o przepływach środków na rachunku funduszu motywacyjnego; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 29 do rozporządzenia;

30) Rb-FC – półroczne/roczne sprawozdanie o środkach funduszu celowego otrzymanych na zadania inne niż określone w ustawie tworzącej fundusz; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 30 do rozporządzenia.

Rozdział 3

Jednostki obowiązane do sporządzania i przekazywania sprawozdań

§ 4.

Do sporządzania i przekazywania sprawozdań są obowiązani:

1) w zakresie budżetu państwa:

a) dysponenci środków budżetu państwa wszystkich stopni, z wyłączeniem kierowników placówek – Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-Z, Rb-N, Rb-70,

b) kierownicy państwowych jednostek budżetowych i kierownicy placówek, dysponujący wyodrębnionymi rachunkami dochodów własnych – Rb-34,

c) kierownicy państwowych jednostek budżetowych, dysponujący wyodrębnionymi rachunkami do gromadzenia środków funduszu motywacyjnego – Rb-FM,

d) dysponenci państwowych funduszy celowych nieposiadających osobowości prawnej – Rb-33, Rb-Z, Rb-N,

e) dysponenci środków budżetu państwa realizujący wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego – Rb-28NW,

f) dysponenci środków budżetu państwa realizujący wydatki na inwestycje wieloletnie – Rb-71,

g) dysponenci główni środków budżetu państwa, przekazujący dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami – Rb-50,

h) naczelnicy urzędów skarbowych, jako organy podatkowe – Rb-24, Rb-27,

i) dyrektorzy izb celnych, jako organy podatkowe – Rb-23A, Rb-23B, Rb-27,

j) kierownicy państwowych zakładów budżetowych – Rb-30, Rb-70, Rb-Z, Rb-N,

k) kierownicy gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych – Rb-31, Rb-70, Rb-Z, Rb-N,

l) kierownicy placówek – Rb-23PL, Rb-27PL, Rb-28PL,

m) przewodniczący zarządów jednostek samorządu terytorialnego oraz kierownicy jednostek organizacyjnych bezpośrednio realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego ustawami – Rb-27ZZ,

n) Minister Finansów z tytułu przekazywania jednostkom samorządu terytorialnego udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – Rb-27,

o) kierownicy jednostek organizacyjnych wydatkujących środki z funduszu celowego na realizację zadań innych niż określone w ustawie tworzącej fundusz – Rb-FC;

2) w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego:

a) przewodniczący zarządów jednostek samorządu terytorialnego – Rb-27S, Rb-27ZZ, Rb-PDP, Rb-28S, Rb-50, Rb-Z, Rb-N, Rb-NDS,

b) kierownicy jednostek organizacyjnych podległych jednostkom samorządu terytorialnego – Rb-27S, Rb-27ZZ, Rb-28S, Rb-50, Rb-Z, Rb-N,

c) przewodniczący zarządów jednostek samorządu terytorialnego, dysponujący funduszem celowym nieposiadającym osobowości prawnej – Rb-33, Rb-Z, Rb-N,

d) kierownicy gminnych, powiatowych, wojewódzkich zakładów budżetowych – Rb-30, Rb-Z, Rb-N,

e) kierownicy gospodarstw pomocniczych samorządowych jednostek budżetowych – Rb-31, Rb-Z, Rb-N,

f) kierownicy samorządowych jednostek budżetowych, dysponujący wyodrębnionymi rachunkami dochodów własnych – Rb-34,

g) naczelnicy urzędów skarbowych, jako organy podatkowe, w zakresie podatków i opłat stanowiących dochody budżetów jednostek samorządu terytorialnego i udziałów jednostek samorządu terytorialnego w dochodach budżetu państwa – Rb-27;

3) w zakresie przepływów i wykorzystania środków na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności:

a) kierownicy państwowych jednostek budżetowych – Rb-23 PRF, Rb-28 PRF,

b) kierownicy agencji – Rb-23 PRF, Rb-28 PRF;

4) w zakresie zatrudnienia i wynagrodzeń w państwowych szkołach wyższych – rektorzy państwowych szkół wyższych – Rb-70;

5) w zakresie wykonania planów finansowych państwowych funduszy celowych, określonych w ustawie budżetowej na dany rok – dysponenci państwowych funduszy celowych – Rb-40;

6) w zakresie realizacji wydatków strukturalnych:

a) przewodniczący zarządów jednostek samorządu terytorialnego, którzy wykazują wydatki skonsolidowane obejmujące wydatki jednostek samorządu terytorialnego, samorządowych instytucji kultury i zakładów opieki zdrowotnej utworzonych na podstawie odrębnych ustaw, a w przypadku powiatów i gmin – również wydatki ze środków funduszy celowych, których są dysponentami – Rb-WS,

b) dysponenci środków budżetu państwa wszystkich stopni, którzy wykazują wydatki skonsolidowane obejmujące wydatki jednostek organizacyjnych, państwowych instytucji kultury i zakładów opieki zdrowotnej utworzonych na podstawie odrębnych ustaw oraz wydatki ze środków funduszy celowych, których są dysponentami – Rb-WS,

c) dysponenci państwowych funduszy celowych posiadających osobowość prawną – Rb-WS,

d) państwowe szkoły wyższe – Rb-WS,

e) jednostki badawczo-rozwojowe – Rb-WS,

f) Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne – Rb-WS,

g) państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek prawa handlowego – Rb-WS.

Rozdział 4

Zasady sporządzania i przekazywania sprawozdań

§ 5.

Dane w sprawozdaniach wykazuje się:

1) w zakresie planu – w kwotach wynikających z planu finansowego jednostki, po uwzględnieniu zmian dokonanych w trybie ustawy o finansach publicznych;

2) w zakresie wykonania – narastająco od początku roku do końca okresu sprawozdawczego lub, w przypadkach określonych w sprawozdaniach, według stanu na określony dzień.

§ 6.
1. Sprawozdania:

1) jednostkowe – są sporządzane przez kierowników jednostek organizacyjnych na podstawie ksiąg rachunkowych;

2) łączne, w szczegółowości sprawozdań jednostkowych, z zastrzeżeniem ust. 2 – są sporządzane przez:

a) dysponentów środków budżetu państwa drugiego stopnia i dysponentów głównych na podstawie sprawozdań jednostkowych jednostek im podległych i własnego sprawozdania jednostkowego,

b) dysponentów głównych środków budżetu państwa, przekazujących dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na podstawie sprawozdań Rb-50 otrzymanych od jednostek samorządu terytorialnego,

c) dyrektorów izb skarbowych na podstawie sprawozdań jednostkowych urzędów skarbowych, jako organów podatkowych;

3) zbiorcze, w szczegółowości sprawozdań jednostkowych – są sporządzane przez zarządy jednostek samorządu terytorialnego na podstawie sprawozdań jednostkowych jednostek im podległych oraz sprawozdania jednostkowego jednostki samorządu terytorialnego, jako jednostki budżetowej i jako organu;

4) skonsolidowane – są sporządzane przez podmioty wymienione w § 4 pkt 6, po wyeliminowaniu przepływów wewnętrznych i wewnątrzsektorowych.

2. Dysponent części 19. Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe sporządza sprawozdanie łączne na podstawie:

1) własnego sprawozdania jednostkowego i sprawozdań jednostkowych podległych jednostek budżetowych;

2) sprawozdań łącznych dysponentów drugiego stopnia z zakresu państwowych jednostek budżetowych;

3) sprawozdania łącznego organów podatkowych.

§ 7.
W przypadku gdy minister jest dysponentem kilku części budżetowych, sprawozdania łączne, z wyjątkiem sprawozdań Rb-23, Rb-Z oraz Rb-N, sporządza odrębnie dla poszczególnych części budżetowych.
§ 8.
1. Sprawozdania:

1) jednostkowe sporządza się w złotych i groszach stosownie do zasad obowiązujących przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych, z wyjątkiem jednostkowego sprawozdania jednostki samorządu terytorialnego Rb-PDP i Rb-NDS, które sporządza się w złotych, oraz sprawozdań jednostkowych placówek, które sporządza się w walucie, w której prowadzona jest rachunkowość, z zastrzeżeniem ust. 2;

2) łączne i zbiorcze sporządza się w złotych;

3) skonsolidowane sporządza się w tysiącach złotych.

2. W przypadku gdy dysponent środków budżetu państwa nie ma jednostek podległych, sporządza sprawozdanie jednostkowe w dwóch wersjach:

1) przeznaczone do akt jednostki – w złotych i groszach;

2) przeznaczone do przekazania do Ministerstwa Finansów – w złotych.

§ 9.
1. Kierownicy jednostek są obowiązani sporządzać sprawozdania rzetelnie i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym.

2. Kwoty wykazane w sprawozdaniach powinny być zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej.

3. Jednostki otrzymujące sprawozdania są obowiązane sprawdzić je pod względem formalno-rachunkowym.

4. Jednostki otrzymujące sprawozdania są uprawnione do kontrolowania merytorycznej prawidłowości złożonych sprawozdań; w tym celu mogą żądać przedstawienia wskazanych ksiąg rachunkowych i dokumentów.

5. Nieprawidłowości w sprawozdaniach, ujawnione w trybie ust. 3 i 4, powinny być usunięte przez kierowników jednostek sporządzających sprawozdania jednostkowe przed włączeniem zawartych w nich danych do sprawozdań łącznych lub zbiorczych. W razie potrzeby należy dokonać także odpowiednich zapisów korygujących w księgach rachunkowych okresu sprawozdawczego.

§ 10.
Sprawozdania należy sporządzać w sposób czytelny i trwały. Podpisy na sprawozdaniach składa się odręcznie na każdym formularzu w miejscu oznaczonym. Pod podpisem umieszcza się pieczątkę z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej.
§ 11.
Sprawozdania sporządza się w ilości egzemplarzy równej liczbie jednostek, którym mają być złożone, powiększonej o egzemplarz przeznaczony do akt jednostki sporządzającej sprawozdanie. Jednostce uprawnionej do otrzymywania sprawozdań przekazuje się pierwszy egzemplarz (oryginał) sprawozdania.
§ 12.
1. Jednostki samorządu terytorialnego przekazują, w formie dokumentu i w formie elektronicznej, sprawozdania: Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb-30, Rb-31, Rb-33, Rb-34, Rb-PDP do właściwych terytorialnie regionalnych izb obrachunkowych.

2. Regionalne izby obrachunkowe przekazują do Ministerstwa Finansów w formie elektronicznej dane ze sprawozdań, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Dane ze sprawozdania Rb-PDP są przekazywane w formie dokumentu i w formie elektronicznej.

§ 13.
1. Dysponenci środków budżetu państwa przekazują do Ministerstwa Finansów sprawozdania w formie dokumentu i w formie elektronicznej, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Sprawozdania Rb-23, Rb-23A, Rb-23B, Rb-23 PRF, Rb-40 i Rb-FM są przekazywane wyłącznie w formie dokumentu.

§ 14.
Jednostki wymienione w § 4 pkt 6 przekazują do Ministerstwa Finansów sprawozdania skonsolidowane w formie dokumentu i w formie elektronicznej.
§ 15.
Kierownicy jednostek, sporządzający sprawozdania w formie elektronicznej, zachowują na dowolnym nośniku elektronicznym kopie tych sprawozdań.
§ 16.
Szczegółowe zasady sporządzania sprawozdań budżetowych:

1) w zakresie budżetu państwa oraz w zakresie przepływu i wykorzystania środków na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności określa instrukcja stanowiąca załącznik nr 31 do rozporządzenia;

2) w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego określa instrukcja stanowiąca załącznik nr 32 do rozporządzenia;

3) w zakresie wydatków strukturalnych poniesionych przez jednostki sektora finansów publicznych określa instrukcja stanowiąca załącznik nr 33 do rozporządzenia.

§ 17.
1. Kierownicy państwowych jednostek organizacyjnych sporządzający sprawozdania jednostkowe są obowiązani do przekazywania sprawozdań odbiorcom sprawozdań, w terminach umożliwiających sporządzanie sprawozdań łącznych.

2. Terminy przekazywania sprawozdań oraz odbiorców sprawozdań, w zakresie budżetu państwa, określa załącznik nr 34 do rozporządzenia.

§ 18.
1. Kierownicy samorządowych jednostek organizacyjnych sporządzający sprawozdania jednostkowe są obowiązani do przekazywania sprawozdań odbiorcom sprawozdań, w terminach umożliwiających sporządzanie sprawozdań zbiorczych.

2. Terminy przekazywania sprawozdań oraz odbiorców sprawozdań, w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego, określa załącznik nr 35 do rozporządzenia.

Rozdział 5

Okresy sprawozdawcze

§ 19.

1. Sprawozdania miesięczne sporządza się za każdy kolejny miesiąc kalendarzowy, z zastrzeżeniem ust. 5.

2. Sprawozdania kwartalne sporządza się za każdy kolejny kwartał roku budżetowego, z zastrzeżeniem ust. 6.

3. Sprawozdanie półroczne sporządza się za pierwsze półrocze roku budżetowego.

4. Sprawozdanie roczne sporządza się za rok budżetowy, z tym że w zakresie budżetu państwa – z uwzględnieniem operacji finansowych związanych z rozliczeniami w okresie przejściowym, o których mowa w § 17 rozporządzenia wymienionego w § 2 pkt 8.

5. Sprawozdania miesięczne urzędów skarbowych z wykonania dochodów gmin i udziałów jednostek samorządu terytorialnego w dochodach budżetu państwa sporządza się za miesiąc: marzec, czerwiec i wrzesień.

6. Jednostki samorządu terytorialnego sporządzają sprawozdanie Rb-34 tylko za II i IV kwartał.

Rozdział 6

Uzgadnianie sprawozdań

§ 20.

1. Wykazywane w jednostkowych sprawozdaniach Rb-23, Rb-23A i Rb-23B, stany rachunków bieżących uzgadnia się na koniec okresu sprawozdawczego z oddziałami okręgowymi Narodowego Banku Polskiego.

2. Urzędy skarbowe uzgadniają z oddziałami okręgowymi Narodowego Banku Polskiego stany dochodów na rachunkach bieżących na koniec okresu sprawozdawczego – według subkont – wykazywanych w jednostkowych sprawozdaniach Rb-24.

3. Oddziały okręgowe Narodowego Banku Polskiego potwierdzają fakt uzgodnienia odciśnięciem stempla dziennego na sprawozdaniach wymienionych w ust. 1 i 2.

4. Oddziały okręgowe Narodowego Banku Polskiego potwierdzają fakt uzgodnienia sprawozdań wymienionych w ust. 1 i 2:

1) miesięcznych, z wyłączeniem miesięcznych za grudzień – według stanu na ostatni dzień okresu sprawozdawczego;

2) miesięcznych za grudzień – według stanu na dzień 8 stycznia;

3) rocznych:

a) państwowych jednostek budżetowych – według stanu na dzień 16 stycznia,

b) urzędów skarbowych – według stanu na dzień 26 stycznia.

5. Jeżeli dzień, o którym mowa w ust. 4, jest dniem wolnym od pracy, potwierdzenia faktu uzgodnienia sprawozdań dokonuje się według stanu na pierwszy dzień roboczy następujący po tym dniu.

6. Jednostka nadrzędna, przyjmując sprawozdania jednostkowe, jest obowiązana sprawdzić fakt potwierdzenia oddziału okręgowego, o którym mowa w ust. 3.

7. Dysponenci środków budżetu państwa uzgadniają sprawozdanie Rb-23 za wszystkie okresy sprawozdawcze – w zakresie kwot środków otrzymanych i przekazanych – z dysponentami środków budżetu państwa wyższego i niższego stopnia.

8. Naczelnicy urzędów skarbowych i dyrektorzy izb celnych, jako organy podatkowe oraz dysponenci środków budżetu państwa, uzgadniają z Ministerstwem Finansów kwoty dochodów przekazane na rachunki bieżące budżetu państwa za każdy kwartał roku budżetowego, z tym że:

1) naczelnicy urzędów skarbowych, jako organy podatkowe uzgadniają kwoty dochodów za pośrednictwem izb skarbowych;

2) dysponenci środków budżetu państwa uzgadniają kwoty dochodów za pośrednictwem dysponentów głównych budżetu państwa.

§ 21.
Kierownicy państwowych jednostek budżetowych i kierownicy agencji otrzymujący środki na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności potwierdzają w bankach, w których prowadzone są ich rachunki, stany środków na tych rachunkach na koniec okresu sprawozdawczego poprzez odciśnięcie stempla dziennego na sprawozdaniu Rb-23 PRF.

Rozdział 7

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 22.

Dysponenci środków, o których mowa w art. 72 i 77 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 273, poz. 2703), sporządzają i przekazują sprawozdania z rozliczenia tych środków na zasadach określonych w przepisach obowiązujących w dniu 31 grudnia 2004 r.
§ 23.
Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do sprawozdań za okresy sprawozdawcze, poczynając od sprawozdań miesięcznych za wrzesień 2005 r., kwartalnych za III kwartał 2005 r. i rocznych za 2005 r., z zastrzeżeniem § 24 i 25.
§ 24.
Półroczne sprawozdanie Rb-FC o środkach funduszu celowego otrzymanych na zadania inne niż określone w ustawie tworzącej fundusz jest sporządzane w terminie do dnia 30 września 2005 r.
§ 25.
1. Jednostkowe sprawozdania kwartalne Rb-34 z wykonania planów finansowych dochodów własnych samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych są sporządzane po raz pierwszy za II kwartał 2005 r. i przekazywane zarządowi jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 10 października 2005 r.

2. Zbiorcze sprawozdania Rb-34 za II kwartał 2005 r. zarządy jednostek samorządu terytorialnego sporządzają i przekazują w formie dokumentu i w formie elektronicznej do właściwych terytorialnie regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 25 października 2005 r.

3. Dane ze sprawozdań, o których mowa w ust. 2, regionalne izby obrachunkowe przekazują w formie elektronicznej do Ministerstwa Finansów w terminie do dnia 9 listopada 2005 r.

§ 26.
Sprawozdanie roczne Rb-WS o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki sektora finansów publicznych jest sporządzane po raz pierwszy za okres sprawozdawczy roczny 2005 i obejmuje wydatki poniesione od dnia 1 stycznia 2005 r.
§ 27.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.4)

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114 i Nr 64, poz. 565.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 60, poz. 700 i 703, Nr 86, poz. 958, Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1315 i 1324, z 2001 r. Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190 i Nr 125, poz. 1363, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 141, poz. 1179, Nr 169, poz. 1384, Nr 199, poz. 1672, Nr 200, poz. 1684 i Nr 230, poz. 1922, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 96, poz. 874, Nr 137, poz. 1302, Nr 180, poz. 1759, Nr 202, poz. 1957, Nr 217, poz. 2124 i Nr 223, poz. 2218, z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 121, poz. 1262, Nr 123, poz. 1291, Nr 146, poz. 1546, Nr 171, poz. 1800, Nr 210, poz. 2135 i Nr 254, poz. 2533 oraz z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 57, poz. 491, Nr 78, poz. 684, Nr 143, poz. 1199, Nr 155, poz. 1298 i Nr 169, poz. 1419 i 1420.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 72, poz. 841 i Nr 93, poz. 1032, z 2002 r. Nr 32, poz. 307 i Nr 93, poz. 835, z 2003 r. Nr 108, poz. 1012 i Nr 137, poz. 1306, z 2004 r. Nr 118, poz. 1232 oraz z 2005 r. Nr 32, poz. 280 i Nr 68, poz. 591.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 marca 2001 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 24, poz. 279, z 2003 r. Nr 125, poz. 1160 oraz z 2004 r. Nr 250, poz. 2505).

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 19 sierpnia 2005 r. (poz. 1426)

Załącznik nr 1

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

Załącznik 3.

Załącznik nr 3

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 4.

Załącznik nr 4

infoRgrafika

Załącznik 5.

Załącznik nr 5

infoRgrafika

Załącznik 6.

Załącznik nr 6

infoRgrafika

Załącznik 7.

Załącznik nr 7

infoRgrafika

Załącznik 8.

Załącznik nr 8

infoRgrafika

Załącznik 9.

Załącznik nr 9

infoRgrafika

Załącznik 10.

Załącznik nr 10

infoRgrafika

Załącznik 11.

Załącznik nr 11

infoRgrafika

Załącznik 12.

Załącznik nr 12

infoRgrafika

Załącznik 13.

Załącznik nr 13

infoRgrafika

Załącznik 14.

Załącznik nr 14

infoRgrafika

Załącznik 15.

Załącznik nr 15

infoRgrafika

Załącznik 16.

Załącznik nr 16

infoRgrafika

Załącznik 17.

Załącznik nr 17

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 18.

Załącznik nr 18

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 19.

Załącznik nr 19

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 20.

Załącznik nr 20

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 21.

Załącznik nr 21

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 22.

Załącznik nr 22

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 23.

Załącznik nr 23

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 24.

Załącznik nr 24

infoRgrafika

Załącznik 25.

Załącznik nr 25

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 26.

Załącznik nr 26

infoRgrafika

Załącznik 27.

Załącznik nr 27

infoRgrafika

Załącznik 28.

Załącznik nr 28

infoRgrafika

 

w tys. zł

bez znaku po przecinku

Lp.

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

Wydatki strukturalne

1

2

3

1

1. Sektor produkcyjny (2+7+16+31+40+46+54+59)

 

2

11 Rolnictwo (3+4+5+6)

 

3

111 Inwestycje w gospodarstwa rolne

 

4

112 Rozpoczynanie działalności przez młodych rolników

 

5

113 Specjalistyczne dokształcanie zawodowe w dziedzinie rolnictwa

 

6

114 Poprawa przetwarzania i obrotu produktami rolnymi

 

7

12 Leśnictwo (8+9+10+11+12+13+14+15)

 

8

121 Inwestycje w leśnictwie

 

9

122 Inwestycje w technologie pozyskiwania, przetwarzania oraz obrotu produktami leśnymi

 

10

123 Promowanie nowych rynków zbytu produktów leśnych

 

11

124 Zakładanie stowarzyszeń właścicieli lasów

 

12

125 Odbudowanie potencjału produkcji leśnej zachwianego na skutek klęsk i wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych

 

13

126 Zalesianie na gruntach niewykorzystanych rolniczo

 

14

127 Poprawa i utrzymanie stabilności ekologicznej w lasach chronionych

 

15

128 Specjalistyczne dokształcanie zawodowe w dziedzinie leśnictwa

 

16

13 Promowanie adaptacji i rozwoju obszarów wiejskich (17+18+19+20+21+22+23+24+25+26+27+28+29+30)

 

17

1301 Wspieranie działań służących poprawie jakości gruntów

 

18

1302 Scalanie gruntów

 

 

Lp.

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

Wydatki strukturalne

19

1303 Wdrażanie usług związanych ze wspieraniem i zarządzaniem gospodarstwem rolnym

 

20

1304 Obrót produktami rolnymi dobrej jakości

 

21

1305 Podstawowe usługi dla gospodarstw i ludności wiejskiej

 

22

1306 Odnowa i rozwój wsi oraz ochrona i kultywowanie dziedzictwa kulturowego na wsi

 

23

1307 Różnicowanie działalności rolniczej i działalności okołorolniczej w celu zapewnienia dywersyfikacji zatrudnienia lub alternatywnych źródeł dochodów w rolnictwie

 

24

1308 Zarządzanie zasobami wodnymi dla potrzeb rolnictwa

 

25

1309 Rozwój i poprawa infrastruktury związanej z rozwojem rolnictwa

 

26

1310 Wspieranie działalności turystycznej

 

27

1311 Wspieranie rozwoju rzemiosła związanego z gospodarstwami rolnymi

 

28

1312 Ochrona środowiska naturalnego w związku z utrzymaniem gruntów, lasów i krajobrazów, jak również z poprawą dobrostanu zwierząt

 

29

1313 Odbudowanie potencjału produkcji rolnej zachwianej na skutek klęsk żywiołowych i wprowadzenie właściwych instrumentów zapobiegawczych

 

30

1314 Montaż finansowy

 

31

14 Rybołówstwo (32+33+34+35+36+37+38+39)

 

32

141 Dostosowanie nakładu połowowego do zasobów

 

33

142 Odnowa i modernizacja floty rybackiej

 

34

143 Przetwórstwo i rynek rybny, znajdowanie oraz promowanie nowych rynków zbytu na produkty rybne, działania organizacji obrotu rynkowego

 

35

144 Ochrona i rozwój zasobów wodnych, chów i hodowla ryb oraz rybactwo śródlądowe

 

36

145 Rybacka infrastruktura portowa

 

37

146 Działania społeczno-ekonomiczne oraz czasowe zawieszenie działalności i inne rekompensaty finansowe

 

38

147 Rybołówstwo przybrzeżne

 

39

148 Środki finansowane w ramach innych funduszy strukturalnych (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – EFRR, Europejskiego Funduszu Społecznego – EFS)

 

40

15 Wsparcie dla dużych przedsiębiorstw (41+42+43+44+45)

 

41

151 Inwestycje w kapitał rzeczowy (budynki i wyposażenie, współfinansowanie pomocy państwa)

 

42

152 Technologie przyjazne środowisku, czyste i oszczędne technologie energetyczne

 

43

153 Usługi doradztwa dla przedsiębiorstw (umiędzynarodowienie działalności, zarządzanie eksportowe i środowiskowe, zakup technologii)

 

44

154 Usługi dla udziałowców (opieka zdrowotna i bezpieczeństwo, zapewnienie opieki osobom będącym na ich utrzymaniu)

 

45

155 Montaż finansowy

 

46

16 Pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) oraz dla rzemiosła (47+48+49+50+51+52+53)

 

 

Lp.

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

Wydatki strukturalne

47

161 Inwestycje w kapitał rzeczowy (budynki i wyposażenie, współfinansowanie pomocy państwa) – nabycie albo koszt wytworzenia środków trwałych

 

48

162 Technologie przyjazne środowisku, czyste i oszczędne technologie energetyczne

 

49

163 Usługi doradztwa dla przedsiębiorstw (informacja, planowanie działalności, usługi konsultingowe, marketing, projekty, umiędzynarodowienie działalności, zarządzanie eksportowe i środowiskowe, zakup technologii)

 

50

164 Wspólne usługi dla przedsiębiorców (parki przemysłowe i naukowo-- technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości, stymulacja rozwoju usług, promocja, powiązania, konferencje, targi handlowe)

 

51

165 Montaż finansowy

 

52

166 Usługi społeczne dla pracowników (opieka dla osób pozostających na ich utrzymaniu, ochrona zdrowia, bezpieczeństwo, działalność w zakresie kultury)

 

53

167 Dokształcanie zawodowe dla małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) oraz dla sektora rzemieślniczego

 

54

17 Turystyka (55+56+57+58)

 

55

171 Inwestycje majątkowe (centra informacji, baza noclegowa, zaplecze gastronomiczne, punkty usługowe)

 

56

172 Przedsięwzięcia mające na celu rozwój i świadczenie usług turystycznych, działalności sportowej, kulturowej i rekreacyjnej oraz dziedzictwo kulturowe

 

57

173 Wspólne usługi dla przemysłu turystycznego obejmujące działalność promocyjną, sieci, konferencje i targi handlowe

 

58

174 Specjalistyczne dokształcanie zawodowe w dziedzinie turystyki

 

59

18 Badania, rozwój technologiczny i działania innowacyjne (B+R) (60+61+62+63)

 

60

181 Projekty badawcze prowadzone przez jednostki naukowe

 

61

182 Innowacyjność i transfer technologii, ustanawianie wzajemnych powiązań i nawiązywanie współpracy między przedsiębiorstwami lub instytucjami naukowymi

 

62

183 Infrastruktura badawczo-rozwojowa (B+R)

 

63

184 Kształcenie pracowników naukowych

 

64

2. Zasoby ludzkie (65+66+67+68+69)

 

65

21 Polityka rynku pracy

 

66

22 Przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego

 

67

23 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego niezwiązanego ze szczególnym sektorem (osobami, firmami)

 

68

24 Potencjał adaptacyjny pracowników, przedsiębiorczość, innowacyjność, technologie komunikacyjne i informacyjne (osoby i firmy)

 

69

25 Działania na rzecz kobiet na rynku pracy

 

70

3. Infrastruktura podstawowa (71+85+90+94+101+106)

 

71

31 Infrastruktura transportowa
(72+73+74+75+76+77+78+79+80+81+82+83+84)

 

72

311 Kolej

 

 

Lp.

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

Wydatki strukturalne

73

312 Drogi

 

74

3121 Drogi krajowe

 

75

3122 Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne

 

76

3123 Ścieżki rowerowe

 

77

313 Autostrady

 

78

314 Lotniska

 

79

315 Porty

 

80

3161 Śródlądowe drogi wodne

 

81

3162 Morskie drogi wodne

 

82

317 Transport miejski

 

83

318 Transport multimodalny

 

84

319 Inteligentne systemy transportowe

 

85

32 Infrastruktura telekomunikacyjna i społeczeństwo informacyjne (86+87+88+89)

 

86

321 Infrastruktura podstawowa

 

87

322 Technologie komunikacyjne i informacyjne (w tym bezpieczeństwo przesyłania danych)

 

88

323 Usługi i projekty wdrożeniowe dla obywateli (opieka zdrowotna, administracja, edukacja)

 

89

324 Usługi i projekty wdrożeniowe dla małych i średnich przedsiębiorstw (handel i transakcje elektroniczne, edukacja i szkolenia, sieci)

 

90

33 Infrastruktura energetyczna (produkcja, dystrybucja) (91+92+93)

 

91

331 Elektryczność, gaz, produkty naftowe, paliwo stałe

 

92

332 Odnawialne źródła energii (energia słoneczna, energia wiatrowa, wodna, energia organiczna - biomasa)

 

93

333 Efektywność wykorzystania energii, jej uzyskiwania i kontrola jej zużycia

 

94

34 Infrastruktura środowiskowa (w tym woda) (95+96+97+98+99+100)

 

95

341 Ochrona powietrza

 

96

342 Ochrona przed hałasem

 

97

343 Unieszkodliwienie, utylizacja i zagospodarowanie odpadów komunalnych i przemysłowych (w tym odpadów szpitalnych i niebezpiecznych)

 

98

344 Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi (pobór, przechowywanie, uzdatnianie i dystrybucja)

 

99

345 Oczyszczanie ścieków

 

100

346 Zasoby wodne

 

101

35 Planowanie przestrzenne i odnowa (102+103+104+105)

 

102

351 Odnowa i adaptacja zdegradowanych obszarów przemysłowych i wojskowych

 

103

352 Odnowa terenów miejskich

 

104

353 Ochrona, poprawa i odtworzenie środowiska naturalnego

 

105

354 Utrzymywanie i odbudowa dziedzictwa kulturowego

 

106

36 Infrastruktura społeczna i ochrony zdrowia publicznego

 

107

4. Różne (108)

 

 

Lp.

Klasyfikacja wydatków strukturalnych

Wydatki strukturalne

108

41 Pomoc techniczna i działania innowacyjne (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego–EFRR, Europejski Fundusz Społeczny–EFS, Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji RolnejEFOiGR, Finansowy Instrument Wspierania RybołówstwaFIWR) (109+110+111+112+113)

 

109

411 Przygotowanie, wdrożenie, monitorowanie, upowszechnianie

 

110

412 Ocena (ewaluacja)

 

111

413 Badania

 

112

114 Działania innowacyjne

 

113

415 Działania informacyjne i promocyjne

 

114

Razem (1+64+70+107)

 

 

Data:

Tel.....................................

Sporządził:..................................

Główny Księgowy/Skarbnik.............................

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu...........................................................................

 

Załącznik 29.

Załącznik nr 29

infoRgrafika

Załącznik 30.

Załącznik nr 30

infoRgrafika

Załącznik 31. [INSTRUKCJA SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ BUDŻETOWYCH W ZAKRESIE BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ W ZAKRESIE PRZEPŁYWU I WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW NA PREFINANSOWANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI]

Załącznik nr 31

INSTRUKCJA SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ BUDŻETOWYCH W ZAKRESIE BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ W ZAKRESIE PRZEPŁYWU I WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW NA PREFINANSOWANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

Rozdział 1

Sprawozdanie Rb-23 miesięczne/roczne o stanie środków na rachunkach bankowych państwowych jednostek budżetowych, z wyłączeniem rachunków izb celnych

§ 1. 1. W sprawozdaniach jednostkowych miesięcznych i rocznych wykazuje się:

1) w wierszu 11 – dochody wykonane według sprawozdania Rb-27 sporządzonego za dany okres sprawozdawczy;

2) w wierszu 12 – dochody przekazane na rachunek bieżący budżetu państwa;

3) w wierszu 13 – stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym dochodów z wyszczególnieniem: dochodów państwowych jednostek budżetowych (wiersz 14) oraz pozostałych wpływów niezaliczonych do dochodów budżetu państwa i nieujętych w sprawozdaniu Rb-27 (wiersz 15);

4) w wierszu 21 dysponent główny wykazuje środki otrzymane z Ministerstwa Finansów, dysponent drugiego stopnia – od dysponenta głównego, dysponent trzeciego stopnia, odpowiednio, od dysponenta drugiego stopnia lub od dysponenta głównego, na realizację planu wydatków bieżącego roku;

5) w wierszu 22 wykazuje się wykonane wydatki według sprawozdania Rb-28 sporządzonego za dany okres sprawozdawczy;

6) w wierszu 23 dysponent główny lub dysponent drugiego stopnia wykazuje środki przekazane podległym dysponentom na realizację wydatków bieżącego roku;

7) w wierszu 24 wykazuje się stan środków na rachunku bieżącym wydatków – obejmujący sumę kwot wykazanych w wierszach 25 i 26;

8) w wierszu 25 wykazuje się środki dotyczące wydatków danego roku budżetowego;

9) w wierszu 26 wykazuje się środki na sfinansowanie wydatków, o których mowa w art. 102 ustawy o finansach publicznych;

10) w wierszu 31 wykazuje się środki na wynagrodzenia wypłacone „z dołu” za dany miesiąc i zaliczone do wydatków danego okresu sprawozdawczego (ujęte w sprawozdaniu Rb-28), które zostały pobrane z banków krajowych, z wyjątkiem banków spółdzielczych, w ramach zastępczej obsługi bankowej, lecz nie obciążają jeszcze rachunków bieżących wydatków państwowych jednostek budżetowych w oddziałach okręgowych Narodowego Banku Polskiego;

11) w wierszu 32 wykazuje się środki na wynagrodzenia wypłacone „z góry” – przekazane do końca okresu sprawozdawczego na rachunki pracowników lub przekazane na rachunki pomocnicze w bankach spółdzielczych z rachunków bieżących państwowych jednostek budżetowych prowadzonych w oddziałach okręgowych Narodowego Banku Polskiego, na wypłatę wynagrodzeń w następnym miesiącu (okresie sprawozdawczym), które obciążają rachunki bieżące wydatków państwowych jednostek budżetowych, a nie dotyczą danego okresu sprawozdawczego (nieujęte w sprawozdaniu Rb-28);

12) w wierszach 42–47 wykazuje się środki na rachunkach: dochodów własnych, akredytywy budżetowej, sum depozytowych i sum na zlecenie, w tym środków innych jednostek organizacyjnych na finansowanie inwestycji z wydzieleniem środków państwowych jednostek budżetowych;

13) w wierszu 51 wykazuje się wpłaty z tytułu dochodów dokonane w kasie jednostki i nieprzekazane na moment sprawozdawczy na rachunek NBP oraz wpłaty przekazane do banków w ramach zastępczej obsługi kasowej, które nie wpłynęły na rachunek bieżący NBP do końca okresu sprawozdawczego.

2. W sprawozdaniu jednostkowym rocznym kwoty wykazane w wierszu 11 powinny być zgodne z kwotami wykazanymi w wierszu 12, a kwoty wykazane w wierszu 21 powinny być zgodne z kwotami wykazanymi w wierszu 22.

§ 2. 1. Sprawozdania łączne sporządza się w pełnym zakresie informacji wynikających ze sprawozdań jednostkowych, przy uwzględnieniu następujących uwag:

1) kwoty wykazane w wierszu 21 i wierszu 23 nie podlegają sumowaniu;

2) stan środków wykazany:

a) w wierszu 13 powinien być zgodny z sumą kwot wykazanych w wierszach: 14 i 15, z wyjątkiem sprawozdań łącznych dysponentów części, którym podlegają placówki,

b) w wierszu 24 powinien być zgodny z wyliczeniem kwot z wierszy: 21–22+31–32+26, z wyjątkiem sprawozdań łącznych dysponentów części, którym podlegają placówki.

2. W przypadku gdy minister jest dysponentem kilku części budżetowych, sprawozdanie sporządza się łącznie dla wszystkich części; w kolumnie 1 sprawozdania wyszczególnia się numery wszystkich części, których sprawozdanie dotyczy.

Rozdział 2

Sprawozdanie Rb-23A miesięczne/roczne o stanie środków na rachunkach bankowych izb celnych do gromadzenia dochodów budżetowych z podatku akcyzowego

§ 3. 1. W sprawozdaniach jednostkowych miesięcznych i rocznych wykazuje się:

1) w wierszu 11 – dochody wykonane z tytułu podatku akcyzowego, wykazane w sprawozdaniu Rb-27 organu podatkowego;

2) w wierszu 12 – dochody z tytułu podatku akcyzowego przekazane na rachunek bieżący budżetu państwa;

3) w wierszu 13 – stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym do gromadzenia dochodów z podatku akcyzowego z wyszczególnieniem: dochodów z tytułu podatku akcyzowego (wiersz 14) oraz pozostałych wpływów niezaliczonych do dochodów budżetu państwa i nieujętych w sprawozdaniu Rb-27 organu podatkowego (wiersz 15);

4) w wierszu 16 – wpłaty z tytułu dochodów dokonane w kasie jednostki i nieprzekazane na moment sprawozdawczy na rachunek NBP oraz wpłaty przekazane do banków w ramach zastępczej obsługi kasowej, które nie wpłynęły na rachunek bieżący NBP do końca okresu sprawozdawczego.

2. W sprawozdaniu jednostkowym rocznym kwoty wykazane w wierszu 11 powinny być zgodne z kwotami wykazanymi w wierszu 12.

§ 4. Sprawozdania łączne sporządza się w pełnym zakresie informacji wynikających ze sprawozdań jednostkowych.

Rozdział 3

Sprawozdanie Rb-23B miesięczne/roczne o stanie środków na rachunkach bankowych izb celnych (z wyłączeniem rachunku do gromadzenia dochodów budżetowych z podatku akcyzowego)

§ 5. 1. W sprawozdaniach jednostkowych miesięcznych i rocznych wykazuje się:

1) w wierszu 11 – zrealizowane dochody jednostki budżetowej według sprawozdania Rb-27 sporządzonego za dany okres sprawozdawczy;

2) w wierszu 11a – zrealizowane dochody organu podatkowego w zakresie podatku VAT od importu, wykazane w sprawozdaniu Rb-27 organu podatkowego;

3) w wierszu 12 – dochody jednostki budżetowej przekazane na rachunek bieżący budżetu państwa do gromadzenia dochodów państwowych jednostek budżetowych;

4) w wierszu 12a – dochody z zakresu VAT od importu przekazane na centralny rachunek bieżący budżetu państwa do gromadzenia dochodów z tytułu podatku VAT import;

5) w wierszu 13 – stan środków na rachunku bieżącym dochodów izby celnej, z wyszczególnieniem: dochodów jednostki budżetowej (wiersz 14), dochodów z tytułu podatku VAT od importu (wiersz 14a), podatków pobranych, a nieprzekazanych do urzędu skarbowego lub rachunek bieżący budżetu państwa i niewykazanych w sprawozdaniu Rb-27 (wiersz 15) oraz inne wpływy niewykazane w sprawozdaniu Rb-27 (wiersz 16), dochodów z podatku akcyzowego nieprzekazanych na koniec okresu sprawozdawczego na rachunek dla gromadzenia akcyzy (wiersz 17);

6) w wierszu 21 dysponent główny wykazuje środki otrzymane z Ministerstwa Finansów, dysponent drugiego stopnia – od dysponenta głównego, dysponent trzeciego stopnia, odpowiednio, od dysponenta drugiego stopnia lub od dysponenta głównego, na realizację planu wydatków bieżącego roku;

7) w wierszu 22 wykazuje się wykonane wydatki według sprawozdania Rb-28 sporządzonego za dany okres sprawozdawczy;

8) w wierszu 23 dysponent główny lub dysponent drugiego stopnia wykazuje środki przekazane podległym dysponentom na realizację wydatków bieżącego roku;

9) w wierszu 24 wykazuje się stan środków na rachunku bieżącym wydatków państwowej jednostki budżetowej – obejmujący sumę kwot wykazanych w wierszach 25 i 26;

10) w wierszu 25 wykazuje się środki dotyczące wydatków danego roku budżetowego;

11) w wierszu 26 wykazuje się środki na sfinansowanie wydatków, o których mowa w art. 102 ustawy o finansach publicznych;

12) w wierszu 31 wykazuje się środki na wynagrodzenia wypłacone „z dołu” za dany miesiąc i zaliczone do wydatków danego okresu sprawozdawczego (ujęte w sprawozdaniu Rb-28), które zostały pobrane z banków krajowych, z wyjątkiem banków spółdzielczych, w ramach zastępczej obsługi bankowej, lecz nie obciążają jeszcze rachunków bieżących wydatków państwowych jednostek budżetowych w oddziałach okręgowych Narodowego Banku Polskiego;

13) w wierszu 32 wykazuje się środki na wynagrodzenia wypłacone „z góry” – przekazane do końca okresu sprawozdawczego na rachunki pracowników lub przekazane na rachunki pomocnicze w bankach spółdzielczych z rachunków bieżących państwowych jednostek budżetowych prowadzonych w oddziałach okręgowych Narodowego Banku Polskiego, na wypłatę wynagrodzeń w następnym miesiącu (okresie sprawozdawczym), które obciążają rachunki bieżące wydatków państwowych jednostek budżetowych, a nie dotyczą danego okresu sprawozdawczego (nieujęte w sprawozdaniu Rb-28);

14) w wierszach 18–18c wykazuje się, w szczegółowości do paragrafów, podatki pobrane, a nieprzekazane do urzędów skarbowych lub na centralny rachunek bieżący budżetu państwa według stanu na koniec okresu sprawozdawczego;

15) w wierszach 42–47 wykazuje się środki na rachunkach pomocniczych izb celnych z wyodrębnieniem środków zgromadzonych na rachunkach dochodów własnych, na akredytywie budżetowej, sum depozytowych oraz sum na zlecenie, w tym środków innych jednostek organizacyjnych na finansowanie inwestycji z wydzieleniem środków państwowych jednostek budżetowych;

16) w wierszach 52 i 53 wykazuje się wpłaty z tytułu dochodów dokonane w kasie jednostki i nieprzekazane na moment sprawozdawczy na rachunek NBP oraz wpłaty przekazane do banków w ramach zastępczej obsługi kasowej, które nie wpłynęły na rachunek bieżący NBP do końca okresu sprawozdawczego.

2. W sprawozdaniu jednostkowym rocznym:

1) kwoty wykazane w wierszu 11 powinny być zgodne z kwotami wykazanymi w wierszu 12;

2) kwoty wykazane w wierszu 11a powinny być zgodne z kwotami wykazanymi w wierszu 12a;

3) kwoty wykazane w wierszu 21 powinny być zgodne z kwotami wykazanymi w wierszu 22.

§ 6. 1. Sprawozdania łączne sporządza się w pełnym zakresie informacji wynikających ze sprawozdań jednostkowych, przy uwzględnieniu następujących uwag:

1) kwoty wykazane w wierszu 21 i wierszu 23 nie podlegają sumowaniu;

2) stan środków wykazany:

a) w wierszu 13 powinien być zgodny z sumą kwot wykazanych w wierszach: 14, 14a, 15, 16 i 17,

b) w wierszu 18 powinien być zgodny z sumą kwot wykazanych w wierszach: 18a, 18b i 18c,

c) w wierszu 19 powinien być zgodny z sumą kwot wykazanych w wierszach: 19a, 19b, 19c i 19d,

d) w wierszu 24 powinien być zgodny z wyliczeniem kwot z wierszy: 21–22+31–32+26.

2. Dysponent części 19 sporządza sprawozdanie łączne na podstawie sprawozdań Rb-23 i Rb-23B.

Rozdział 4

Sprawozdanie Rb-24 miesięczne/roczne o stanie środków na rachunkach bieżących urzędów skarbowych dla gromadzenia dochodów budżetowych

§ 7. Sprawozdanie jednostkowe sporządza się w sposób określony w formularzu, na którym są naniesione szczegółowe wyjaśnienia dotyczące wypełniania.

Rozdział 5

Sprawozdanie Rb-27 miesięczne/roczne z wykonania planu dochodów budżetowych

§ 8. Sprawozdania jednostkowe miesięczne i roczne składane przez:

1) dysponentów środków budżetu państwa wszystkich stopni,

2) naczelników urzędów skarbowych, jako organy podatkowe,

3) dyrektorów izb celnych, jako organy podatkowe,

4) Ministerstwo Finansów – departament przekazujący udziały jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

– są sporządzane w układzie: dział, rozdział, paragraf; sumowaniu podlegają kwoty wyszczególnione w rozdziałach.

§ 9. 1. W sprawozdaniach, o których mowa w § 8 pkt 1, wypełnia się następujące kolumny:

1) w sprawozdaniach miesięcznych za: styczeń, luty, kwiecień, maj, lipiec, sierpień, październik, listopad, grudzień – „Plan”, „Dochody wykonane”;

2) w sprawozdaniach miesięcznych za: marzec, czerwiec, wrzesień oraz w sprawozdaniu rocznym – „Plan”, „Należności”, „Potrącenia i inne zmniejszenia dochodów”, „Dochody wykonane” oraz dotyczące salda końcowego kolumny: „należności pozostałe do zapłaty, ogółem”, „w tym zaległości netto” oraz „nadpłaty”.

2. Sprawozdania jednostkowe, odpowiednio do okresów sprawozdawczych, sporządza się następująco:

1) w kolumnie „Plan” wykazuje się kwoty planu wynikające z układu wykonawczego na dany rok;

2) w kolumnie „Należności” wykazuje się: salda początkowe (należności pozostałych do zapłaty zmniejszone o nadpłaty), powiększone o kwoty przypisów z tytułu dochodów budżetowych, których termin płatności przypada na dany rok budżetowy, po zmniejszeniu o kwoty odpisów; jeżeli kwota nadpłat i odpisów przewyższa kwotę należności pozostałych do zapłaty i przypisów, wówczas różnicę wykazuje się jako liczbę ujemną; jeżeli dochody budżetowe zostały wykonane bez przypisu należności, a przepisy odrębne nie przewidują przypisu dla tego rodzaju dochodów, w kolumnie „Należności” należy wykazać kwotę zrealizowanych dochodów na podstawie ewidencji analitycznej do konta rachunku bieżącego dochodów jednostki budżetowej;

3) w kolumnie „Potrącenia i inne zmniejszenia dochodów” wykazuje się zmniejszenia dochodów, dokonane na podstawie odrębnych przepisów, w tym ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2002 r. Nr 110, poz. 968, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1090, Nr 141, poz. 1178, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, Nr 199, poz. 1672, Nr 200, poz. 1679 i Nr 216, poz. 1824, z 2003 r. Nr 80, poz. 718, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 193, poz. 1884, Nr 217, poz. 2124 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 870 i 871, Nr 96, poz. 959 i Nr 116, poz. 1203 oraz z 2005 r. Nr 86, poz. 732) – na pokrycie opłaty komorniczej i wydatków, o których mowa w art. 66 § 1 tej ustawy, ustawy o finansach publicznych – na odpisy na fundusz motywacyjny od dochodów budżetu państwa uzyskanych z tytułu przepadku rzeczy lub korzyści majątkowych pochodzących z ujawnienia przestępstw i wykroczeń przeciwko mieniu oraz przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych;

4) w kolumnie „Dochody wykonane” wykazuje się dochody wykonane na podstawie księgowości analitycznej do rachunku bieżącego dochodów;

5) w odpowiednich kolumnach salda końcowego (11–13) wykazuje się, na podstawie księgowości analitycznej do konta należności z tytułu dochodów budżetowych, należności pozostałe do zapłaty, w tym zaległości netto (należności pozostałe do zapłaty, których termin zapłaty minął) oraz nadpłaty (kwoty nadpłacone). W kolumnie „zaległości netto” nie należy wykazywać zaległości płatnych w ratach (jeżeli termin spłaty raty nie minął), odroczonych (w przypadku gdy odroczony termin płatności nie minął), kwot objętych wstrzymaniem wykonania decyzji na mocy postanowienia organu podatkowego lub sądu administracyjnego oraz zaległości w postępowaniu ugodowym lub układowym.

3. Dochody budżetu państwa uzyskane przez jednostki samorządu terytorialnego w wyniku realizacji zadań administracji rządowej włączane są do sprawozdań łącznych dysponentów środków budżetu państwa, przekazujących jednostkom samorządu terytorialnego dotacje na realizację tych zadań, w jednym paragrafie „Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego” następująco:

1) w sprawozdaniach za styczeń, luty, kwiecień, maj, lipiec, sierpień, październik, listopad, grudzień:

a) w kolumnie „Plan” – kwoty wynikające z układu wykonawczego dysponenta środków budżetu państwa na dany rok,

b) w kolumnie „Dochody wykonane” – kwoty dochodów otrzymanych od jednostek samorządu terytorialnego, wynikające z ewidencji analitycznej do rachunku bieżącego – dochodów;

2) w sprawozdaniach za marzec, czerwiec, wrzesień i rok:

a) w kolumnach „Plan” i „Dochody wykonane” – zgodnie z pkt 1,

b) w kolumnie „Należności” – zsumowane w ramach rozdziału kwoty wykazane przez jednostki samorządu terytorialnego w sprawozdaniach Rb-27ZZ w kolumnie „Należności”,

c) w kolumnie „Potrącenia i inne zmniejszenia dochodów” – zsumowane w ramach rozdziału kwoty wykazane w sprawozdaniach Rb-27ZZ w kolumnie „w tym dochody potrącone przez jednostki samorządu terytorialnego”,

d) w kolumnie „należności pozostałe do zapłaty” – różnice pomiędzy kwotami wykazanymi w kolumnie „Należności” a kwotami wykazanymi w kolumnach „Potrącenia i inne zmniejszenia dochodów” i „Dochody wykonane”,

e) w kolumnie „w tym zaległości netto” – zsumowane w ramach rozdziału kwoty wykazane w sprawozdaniach Rb-27ZZ w kolumnie „w tym zaległości”,

f) w kolumnie „nadpłaty” – zsumowane w ramach rozdziału kwoty wykazane w sprawozdaniach Rb-27ZZ w kolumnie „nadpłaty”.

4. Sprawozdanie miesięczne za marzec, czerwiec, wrzesień oraz sprawozdanie roczne, z wyjątkiem sprawozdań zawierających dane dotyczące placówek (w rozdziałach dotyczących placówek, powinno się bilansować w następujący sposób: kwota wykazana w kolumnie „Należności” minus kwota wykazana w kolumnie „Potrącenia i inne zmniejszenia dochodów” minus kwota wykazana w kolumnie „Dochody wykonane” równa się kwocie wykazanej w kolumnie „należności pozostałe do zapłaty” minus kwota wykazana w kolumnie „nadpłaty”, z zastrzeżeniem ust. 5.

5. W przypadku gdy w sprawozdaniu Rb-27ZZ występują nadpłaty, to sprawozdanie Rb-27 może się nie bilansować o kwotę tych nadpłat.

6. W przypadku gdy minister jest dysponentem kilku części budżetowych, sporządza sprawozdania dla poszczególnych części budżetowych, na odrębnych formularzach.

§ 10. 1. W sprawozdaniach, o których mowa w § 8 pkt 2, wypełnia się następujące kolumny:

1) w sprawozdaniach miesięcznych za: styczeń, luty, kwiecień, maj, lipiec, sierpień, październik, listopad, grudzień w zakresie: „Dochodów wykonanych” i „Dochodów przekazanych w okresie sprawozdawczym”;

2) w sprawozdaniach miesięcznych za: marzec, czerwiec, wrzesień oraz w sprawozdaniu rocznym w zakresie: „Należności”, „Potrąceń i innych zmniejszeń dochodów”, „Dochodów wykonanych”, „Dochodów przekazanych w okresie sprawozdawczym” oraz „Salda końcowe”, odpowiednich kolumn: należności pozostałych do zapłaty, zaległości netto i nadpłat.

2. Urzędy skarbowe jako organy podatkowe sporządzają sprawozdania jednostkowe w zakresie:

1) budżetu państwa za okresy wymienione w ust. 1;

2) wykonania dochodów poszczególnych budżetów jednostek samorządu terytorialnego za marzec, czerwiec, wrzesień oraz rok.

3. W sprawozdaniach, o których mowa w ust. 2 pkt 1, wykazuje się, odpowiednio do okresów sprawozdawczych:

1) dochody budżetu państwa z tytułu podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych:

a) w kolumnie „Należności” – salda początkowe należności pozostałych do zapłaty zmniejszone o nadpłaty i powiększone o kwoty przypisów, po zmniejszeniu ich o kwoty odpisów; jeżeli kwota nadpłat i odpisów przewyższa kwotę należności pozostałych do zapłaty i przypisów, wówczas różnicę wykazuje się jako liczbę ujemną,

b) w kolumnie „Potrącenia i inne zmniejszenia dochodów”:

– zryczałtowane wynagrodzenie płatników i inkasentów, odpowiednio do art. 28 § 1 i 2 ustawy – Ordynacja podatkowa,

– potrącenia zobowiązań podatkowych z wzajemnej, bezspornej i wymagalnej wierzytelności podatników wobec Skarbu Państwa z tytułów wymienionych w art. 64 i art. 66 § 1 pkt 1 ustawy – Ordynacja podatkowa,

– odpisy na fundusz motywacyjny od dochodów budżetu państwa uzyskanych z tytułu przepadku rzeczy lub korzyści majątkowych pochodzących z ujawnienia przestępstw i wykroczeń przeciwko mieniu oraz przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych – art. 18b ustawy o finansach publicznych,

c) w kolumnie „Dochody wykonane” – na podstawie księgowości podatkowej, wpłaty po zmniejszeniu o dokonane zwroty; jeżeli suma zwrotów przewyższa sumę wpłat, różnicę wykazuje się jako liczbę ujemną,

d) w kolumnie „Saldo końcowe” – odpowiednio, należności pozostałe do zapłaty, zaległości netto oraz nadpłaty, ustalone na podstawie danych analitycznych kont podatkowych; w kolumnie „zaległości netto” nie należy wykazywać zaległości płatnych w ratach (jeżeli termin spłaty raty nie minął), odroczonych (w przypadku gdy odroczony termin płatności nie minął), kwot objętych wstrzymaniem wykonania decyzji na mocy postanowienia organu podatkowego lub sądu administracyjnego oraz zaległości w postępowaniu ugodowym lub układowym;

2) udziały jednostek samorządu terytorialnego we wpływach dochodów budżetu państwa należne za dany okres sprawozdawczy, które zmniejszają dochody budżetu państwa:

a) w kolumnie „Należności” – salda początkowe należności pozostałych do zapłaty zmniejszone o nadpłaty, powiększone o należne udziały jednostek samorządu terytorialnego we wpływach dochodów budżetu państwa za dany okres sprawozdawczy,

b) w kolumnie „Dochody wykonane” – wykonane oraz należne, a nieprzekazane do końca okresu sprawozdawczego udziały jednostek samorządu terytorialnego we wpływach dochodów budżetu państwa za dany okres sprawozdawczy; w sprawozdaniu rocznym wykazuje się przekazane do jednostek samorządu terytorialnego kwoty udziałów jednostek samorządu terytorialnego we wpływach dochodów budżetu państwa, w tym za grudzień przekazane w styczniu następnego roku,

c) w kolumnie „Dochody przekazane w okresie sprawozdawczym” – przekazane do jednostek samorządu terytorialnego kwoty udziałów jednostek samorządu terytorialnego we wpływach dochodów budżetu państwa; w sprawozdaniu rocznym również przekazane za grudzień w styczniu następnego roku,

d) w kolumnie „Saldo końcowe” – odpowiednio, należności pozostałe do zapłaty, zaległości netto oraz nadpłaty, wynikające z rozliczeń udziałów z poszczególnymi jednostkami samorządu terytorialnego

– wykazuje się ze znakiem minus.

4. W sprawozdaniach, o których mowa w ust. 2 pkt 2, wykazuje się za dany okres sprawozdawczy:

1) dochody gmin z tytułu podatków i opłat:

a) w kolumnie „Należności” – salda początkowe należności pozostałych do zapłaty zmniejszone o nadpłaty i powiększone o kwoty przypisów, po zmniejszeniu ich o kwoty odpisów; jeżeli kwota nadpłat i odpisów przewyższa kwotę należności pozostałych do zapłaty i przypisów, wówczas różnicę wykazuje się jako liczbę ujemną,

b) w kolumnie „Dochody wykonane” – na podstawie księgowości podatkowej, wpłaty po zmniejszeniu o dokonane zwroty; jeżeli suma zwrotów przewyższa sumę wpłat, różnicę wykazuje się jako liczbę ujemną,

c) w rubryce „Dochody przekazane w okresie sprawozdawczym” – przekazane kwoty dochodów do jednostek samorządu terytorialnego; w sprawozdaniu rocznym również przekazane za grudzień w styczniu następnego roku.

d) w kolumnie „Saldo końcowe” – odpowiednio, należności pozostałe do zapłaty, zaległości netto oraz nadpłaty, ustalone na podstawie danych analitycznych kont podatkowych; w kolumnie „zaległości netto” nie należy wykazywać należności, których termin zapłaty minął, a które są objęte postępowaniem restrukturyzacyjnym, podlegają wstrzymaniu wykonania, są objęte postępowaniem ugodowym lub układowym, w których odroczono termin płatności (w przypadku gdy odroczony termin płatności nie minął), bądź rozłożono płatności na raty (w przypadku, gdy termin płatności raty nie minął);

2) udziały jednostek samorządu terytorialnego we wpływach dochodów budżetu państwa należne za dany okres sprawozdawczy:

a) w kolumnie „Należności” – salda początkowe należności pozostałych do zapłaty zmniejszone o nadpłaty, powiększone o należne udziały jednostek samorządu terytorialnego we wpływach dochodów budżetu państwa za dany okres sprawozdawczy,

b) w kolumnie „Dochody wykonane” – wykonane oraz należne, a nieprzekazane do końca okresu sprawozdawczego udziały jednostek samorządu terytorialnego we wpływach dochodów budżetu państwa za dany okres sprawozdawczy; w sprawozdaniu rocznym wykazuje się przekazane do jednostek samorządu terytorialnego kwoty udziałów jednostek samorządu terytorialnego we wpływach dochodów budżetu państwa, w tym za grudzień przekazane w styczniu następnego roku,

c) w kolumnie „Dochody przekazane w okresie sprawozdawczym” – przekazane do jednostek samorządu terytorialnego kwoty udziałów jednostek samorządu terytorialnego we wpływach dochodów budżetu państwa; w sprawozdaniu rocznym również przekazane za grudzień w styczniu następnego roku,

d) w kolumnie „Saldo końcowe” – odpowiednio, należności pozostałe do zapłaty, zaległości oraz nadpłaty, wynikające z rozliczeń z poszczególnymi jednostkami samorządu terytorialnego.

5. Sprawozdania, o których mowa w ust. 2, powinny bilansować się w następujący sposób:

1) dla tytułów wymienionych w ust. 3 pkt 1 i ust. 4 pkt 1 – należności minus potrącenia i inne zmniejszenia dochodów minus dochody wykonane (wpłaty minus zwroty) równają się należnościom pozostałym do zapłaty minus nadpłaty;

2) dla tytułów wymienionych w ust. 3 pkt 2 oraz ust. 4 pkt 2 – należności minus dochody przekazane w okresie sprawozdawczym równają się należnościom pozostałym do zapłaty minus nadpłaty.

§ 11. 1. W sprawozdaniach, o których mowa w § 8 pkt 3, wypełnia się następujące kolumny:

1) w sprawozdaniach miesięcznych za: styczeń, luty, kwiecień, maj, lipiec, sierpień, październik, listopad, grudzień – „Dochody wykonane"

2) w sprawozdaniach miesięcznych za: marzec, czerwiec, wrzesień oraz w sprawozdaniu rocznym – „Należności”, „Potrącenia i inne zmniejszenia dochodów”, „Dochody wykonane” oraz w zakresie „Salda końcowego”, odpowiednie kolumny: „należności pozostałe do zapłaty”, „zaległości netto” i „nadpłaty”.

2. W sprawozdaniach wykazuje się odpowiednio do okresów sprawozdawczych dochody budżetu państwa z tytułu podatków, opłat oraz innych niepodatkowych należności budżetowych:

1) w kolumnie „Należności” – salda początkowe należności pozostałych do zapłaty zmniejszone o nadpłaty i powiększone o kwoty przypisów, po zmniejszeniu ich o kwoty odpisów; jeżeli kwota nadpłat i odpisów przewyższa kwotę należności pozostałych do zapłaty i przypisów, wówczas różnicę wykazuje się jako liczbę ujemną;

2) w kolumnie „Potrącenia i inne zmniejszenia dochodów”:

a) zryczałtowane wynagrodzenie płatników i inkasentów, odpowiednio do art. 28 § 1 i 2 ustawy – Ordynacja podatkowa,

b) potrącenia zobowiązań podatkowych z wzajemnej, bezspornej i wymagalnej wierzytelności podatników wobec Skarbu Państwa z tytułów wymienionych w art. 64 i art. 66 § 1 pkt 1 ustawy – Ordynacja podatkowa,

c) odpisy na fundusz motywacyjny od dochodów budżetu państwa uzyskanych z tytułu przepadku rzeczy lub korzyści majątkowych pochodzących z ujawnienia przestępstw i wykroczeń przeciwko mieniu oraz przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych – art. 18b ustawy o finansach publicznych;

3) w kolumnie „Dochody wykonane” – na podstawie księgowości podatkowej, wpłaty po zmniejszeniu o dokonane zwroty; jeżeli suma zwrotów przewyższa sumę wpłat, różnicę wykazuje się jako liczbę ujemną;

4) w kolumnie „Saldo końcowe” – odpowiednio, należności pozostałe do zapłaty, zaległości netto oraz nadpłaty, ustalone na podstawie danych analitycznych kont podatkowych;

5) w kolumnie „zaległości netto” nie należy wykazywać zaległości płatnych w ratach (jeżeli termin spłaty raty nie minął), odroczonych (w przypadku gdy odroczony termin płatności nie minął), kwot objętych wstrzymaniem wykonania decyzji na mocy postanowienia organu podatkowego lub sądu administracyjnego oraz zaległości w postępowaniu ugodowym lub układowym.

3. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1 pkt 2, powinny bilansować się w następujący sposób: należności minus potrącenia i inne zmniejszenia dochodów minus dochody wykonane (wpłaty minus zwroty) równają się należnościom pozostałym do zapłaty minus nadpłaty.

§ 12. 1. W sprawozdaniach, o których mowa w § 8 pkt 4, wypełnia się następujące kolumny:

1) w sprawozdaniach miesięcznych za: styczeń, luty, kwiecień, maj, lipiec, sierpień, październik, listopad, grudzień – „Dochody wykonane” i „Dochody przekazane w okresie sprawozdawczym”;

2) w sprawozdaniach miesięcznych za: marzec, czerwiec, wrzesień oraz w sprawozdaniu rocznym – „Należności”, „Dochody wykonane”, „Dochody przekazane w okresie sprawozdawczym” oraz „Saldo końcowe”, odpowiednie kolumny: należności pozostałe do zapłaty, zaległości netto i nadpłaty.

2. Ministerstwo Finansów (departament przekazujący udziały jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych) sporządza sprawozdania jednostkowe, o których mowa w § 8 pkt 4, w zakresie:

1) budżetu państwa – za okresy sprawozdawcze wymienione w ust. 1;

2) poszczególnych budżetów jednostek samorządu terytorialnego – za rok.

3. W sprawozdaniach, o których mowa w ust. 2 pkt 1, wykazuje się, odpowiednio do okresów sprawozdawczych, udziały jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych należne za dany okres sprawozdawczy, które zmniejszają dochody budżetu państwa:

1) w kolumnie „Należności” – salda początkowe należności pozostałych do zapłaty zmniejszone o nadpłaty, powiększone o należne udziały jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych za dany okres sprawozdawczy,

2) w kolumnie „Dochody wykonane” – wykonane oraz należne, a nieprzekazane do końca okresu sprawozdawczego udziały jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych za dany okres sprawozdawczy; w sprawozdaniu rocznym wykazuje się przekazane do jednostek samorządu terytorialnego kwoty udziałów jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym przekazane w styczniu następnego roku udziały za grudzień oraz ostateczne rozliczenie udziałów,

3) w kolumnie „Dochody przekazane w okresie sprawozdawczym” – przekazane do jednostek samorządu terytorialnego kwoty udziałów jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych; w sprawozdaniu rocznym również przekazane w styczniu następnego roku udziały za grudzień oraz ostateczne rozliczenie udziałów,

4) w kolumnie „Saldo końcowe” – odpowiednio, należności pozostałe do zapłaty, zaległości oraz nadpłaty, wynikające z rozliczeń udziałów z poszczególnymi jednostkami samorządu terytorialnego

– wykazuje się ze znakiem minus.

4. W sprawozdaniach, o których mowa w ust. 2 pkt 2, wykazuje się udziały jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych należne za dany rok:

1) w kolumnie „Należności” – salda początkowe należności pozostałych do zapłaty zmniejszone o nadpłaty, powiększone o należne udziały jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych za dany rok;

2) w kolumnie „Dochody wykonane” i „Dochody przekazane w okresie sprawozdawczym” – wykazuje się przekazane do jednostek samorządu terytorialnego kwoty udziałów jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych za dany rok, w tym przekazane w styczniu następnego roku udziały za grudzień oraz ostateczne rozliczenie udziałów;

3) w kolumnie „Saldo końcowe” – odpowiednio, należności pozostałe do zapłaty, zaległości oraz nadpłaty, wynikające z rozliczeń z poszczególnymi jednostkami samorządu terytorialnego.

5. Sprawozdania, o których mowa w ust. 2, powinny bilansować się w następujący sposób: należności minus dochody przekazane w okresie sprawozdawczym równają się należnościom pozostałym do zapłaty minus nadpłaty.

§ 13. Sprawozdania łączne w pełnym zakresie informacji wynikających ze sprawozdań jednostkowych sporządzają:

1) dysponenci główni i dysponenci drugiego stopnia o dochodach budżetu państwa w zakresie ustalonym w § 9;

2) izby skarbowe w zakresie ustalonym w § 10;

3) Ministerstwo Finansów (Departament Budżetu Państwa) o dochodach budżetu państwa pobieranych przez organy podatkowe w zakresie ustalonym w § 10 ust. 1–3 i 5, § 11 oraz udziałów jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych i środków zgromadzonych na rachunkach izb celnych nieprzekazanych na właściwe rachunki;

4) dysponent części 19 Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe sporządza dwa sprawozdania łączne:

a) dla dochodów, o których mowa w pkt 1; sprawozdanie to przekazuje w formie dokumentu i w formie elektronicznej,

b) dla dochodów całej części budżetowej na podstawie sprawozdania łącznego, o którym mowa w pkt 1, oraz sprawozdania łącznego o dochodach pobieranych przez organy podatkowe, o którym mowa w pkt 3; sprawozdanie to przekazuje w formie dokumentu.

Rozdział 6

Sprawozdanie Rb-28 miesięczne/roczne z wykonania planu wydatków budżetu państwa

§ 14. 1. Sprawozdanie jednostkowe sporządza się w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf; sumowaniu podlegają kwoty wyszczególnione w rozdziałach.

2. Sprawozdanie sporządza się w zakresie następujących danych:

1) w sprawozdaniach miesięcznych za:

a) styczeń, luty, kwiecień, maj, lipiec, sierpień, październik, listopad – „Plan” i „Wykonanie”,

b) za grudzień – wymienione w lit. a oraz „Zobowiązania według stanu na koniec okresu sprawozdawczego” (kolumny 9–11) i „Wydatki, które nie wygasły z upływem bieżącego roku budżetowego” (kolumna 12);

2) w sprawozdaniach miesięcznych za: marzec, czerwiec, wrzesień – „Plan”, „Zaangażowanie”, „Wykonanie” oraz „Zobowiązania według stanu na koniec okresu sprawozdawczego” (kolumny 9–11);

3) w sprawozdaniu rocznym – dane wymienione w pkt 2 oraz „Wydatki, które nie wygasły z upływem bieżącego roku budżetowego”.

3. Sprawozdanie sporządza się następująco:

1) w kolumnie „Plan (po zmianach)” wykazuje się dane o planowanych wydatkach według układu wykonawczego z uwzględnieniem zmian dokonanych w trybie określonym w ustawie o finansach publicznych;

2) w kolumnie „Zaangażowanie” wykazuje się obroty strony Ma konta 998 „Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego”;

3) w kolumnie „Wykonanie” wykazuje się wykonane wydatki, na podstawie danych księgowości analitycznej do konta rachunek bieżący jednostki budżetowej;

4) w kolumnie „Zobowiązania ogółem” wykazuje się wszystkie uznane przez jednostkę zobowiązania, niespłacone do końca okresu sprawozdawczego;

5) w kolumnie „zobowiązania wymagalne powstałe w latach ubiegłych” wykazuje się nieprzedawnione i nieumorzone zobowiązania, które przed upływem danego okresu sprawozdawczego nie zostały uregulowane, a których termin zapłaty minął przed dniem 1 stycznia bieżącego roku;

6) w kolumnie „zobowiązania wymagalne powstałe w roku bieżącym” wykazuje się nieumorzone zobowiązania powstałe w okresie od dnia 1 stycznia roku bieżącego do końca okresu sprawozdawczego, które przed upływem danego okresu sprawozdawczego nie zostały uregulowane, a których termin zapłaty minął;

7) w kolumnie „wydatki, które nie wygasły z upływem bieżącego roku budżetowego” wykazuje się wydatki ujęte w ustalonym przez Radę Ministrów planie finansowym, o którym mowa w art. 102 ustawy o finansach publicznych; kolumnę tę wypełnia się w sprawozdaniu miesięcznym za grudzień i w sprawozdaniu rocznym.

4. Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących wykazuje się, wprowadzając symbol 4990 zamiast paragrafu; niewłaściwe obciążenie wykazuje się zapisem zwykłym, a niewłaściwe uznania rachunku – jako liczbę ujemną.

Rozdział 7

Sprawozdanie Rb-28NW miesięczne/roczne z wykonania planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego

§ 15. 1. Dysponenci środków budżetu państwa realizujący wydatki, o których mowa w art. 102 ustawy o finansach publicznych, sporządzają sprawozdania z wykonania planów tych wydatków w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf odrębnie dla wydatków, które nie wygasają z mocy ustawy, i odrębnie dla wydatków ujętych w wykazie Rady Ministrów; sumowaniu podlegają kwoty wyszczególnione w rozdziałach.

2. W kolumnie „Plan” wykazuje się, ustalony przez Radę Ministrów, plan finansowy, o którym mowa w art. 102 ustawy o finansach publicznych.

3. W kolumnie „Wykonanie” – wykazuje się wykonanie wydatków na podstawie danych księgowości analitycznej do konta rachunek bieżący jednostki budżetowej.

4. Dane w sprawozdaniach wykazuje się według klasyfikacji budżetowej obowiązującej w roku, w którym ustalony został plan przez Radę Ministrów.

Rozdział 8

Sprawozdanie Rb-Z kwartalne o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń

§ 16. 1. Sprawozdania jednostkowe składane przez:

1) dysponentów środków budżetu państwa,

2) kierowników państwowych zakładów budżetowych,

3) kierowników gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych,

4) dysponentów państwowych funduszy celowych nieposiadających osobowości prawnej

– są sporządzane w układzie określonym w formularzu.

2. Osoby:

1) o których mowa w ust. 1 pkt 1–3 – sporządzają sprawozdania w zakresie danych dotyczących wierszy ze strony pierwszej formularza, oznaczonych symbolami: E, E4 i E41,

2) o których mowa w ust. 1 pkt 4 – sporządzają sprawozdania w zakresie danych dotyczących wierszy ze strony pierwszej formularza, oznaczonych symbolami: E, E2, E21, E4 i E41

– przy uwzględnieniu określeń, o których mowa w § 12 załącznika nr 32 do rozporządzenia.

§ 17. Sprawozdania łączne, w pełnym zakresie danych wynikających ze sprawozdań jednostkowych, sporządza się:

1) odrębnie dla:

a) państwowych jednostek budżetowych,

b) państwowych zakładów budżetowych,

c) gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych,

d) państwowych funduszy celowych nieposiadających osobowości prawnej;

2) zbiorczo dla wszystkich jednostek, o których mowa w pkt 1.

§ 18. W przypadku kiedy stan zobowiązań za dany okres sprawozdawczy uległ zmianie po złożeniu sprawozdania, korekty sprawozdań Rb-Z są przekazywane w ciągu 5 dni od dnia stwierdzenia rozbieżności.

Rozdział 9

Sprawozdanie Rb-N kwartalne o stanie należności

§ 19. 1. Sprawozdania jednostkowe składane przez:

1) dysponentów środków budżetu państwa,

2) kierowników państwowych zakładów budżetowych,

3) kierowników gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych,

4) dysponentów państwowych funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej

– są sporządzane w układzie określonym w formularzu.

2. Osoby:

1) o których mowa w ust. 1 pkt 1–3 – sporządzają sprawozdania w zakresie danych dotyczących wierszy oznaczonych symbolami: N, N4 i N41,

2) o których mowa w ust. 1 pkt 4 – sporządzają sprawozdania w zakresie danych dotyczących wierszy oznaczonych symbolami: N, N2, N21, N4 i N41

– przy uwzględnieniu określeń, o których mowa w § 19, 20 i 21 załącznika nr 32 do rozporządzenia.

§ 20. Sprawozdania łączne, w pełnym zakresie danych wynikających ze sprawozdań jednostkowych, sporządza się:

1) odrębnie dla:

a) państwowych jednostek budżetowych,

b) państwowych zakładów budżetowych,

c) gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych,

d) państwowych funduszy celowych nieposiadających osobowości prawnej;

2) zbiorczo dla wszystkich jednostek, o których mowa w pkt 1.

§ 21. W przypadku kiedy stan należności za dany okres sprawozdawczy uległ zmianie po złożeniu sprawozdania, korekty sprawozdań Rb-N przekazywane są w ciągu 5 dni od dnia stwierdzenia rozbieżności.

Rozdział 10

Sprawozdanie Rb-30 półroczne/roczne z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych

§ 22. 1. Sprawozdanie jednostkowe sporządza się w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf.

2. W dziale A „Przychody”: w kolumnach: „Plan”, „Wykonanie” wykazuje się:

1) według paragrafów:

a) przychody,

b) dotacje (bez dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji). Dotacje przedmiotowe wykazuje się w kwotach netto, tj. bez podatku VAT. Rozliczenie podatku VAT z urzędem skarbowym wykazuje się w informacji 2 części D sprawozdania;

2) w wydzielonych wierszach:

a) „I 110” – pokrycie amortyzacji,

b) „K 100” – pozostałe przychody nieokreślone w paragrafach klasyfikacji budżetowej oraz inne zwiększenia środków obrotowych (w szczególności: zyski nadzwyczajne, zmiana stanu produktów, środki obrotowe otrzymane nieodpłatnie),

c) „K 110” – stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego.

3. W dziale B „Koszty i inne obciążenia” w kolumnach: „Plan” i „Wykonanie” wykazuje się:

1) według paragrafów – koszty i inne obciążenia;

2) w wydzielonych wierszach:

a) „J 100” – środki własne zarezerwowane na inwestycje,

b) „I 100” – odpisy amortyzacji,

c) „P 100” – zmniejszenia środków obrotowych, poza wykazanymi w paragrafach klasyfikacji budżetowej, w szczególności: straty nadzwyczajne, zmiana stanu produktów, odpisanie przedawnionych i umorzonych należności, odpisy aktualizujące należności,

d) „P 110” – podatek dochodowy od osób prawnych,

e) „P 120” – wpłatę do budżetu nadwyżki środków obrotowych,

f) „P 130” – stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego.

4. W dziale C wykazuje się według stanu na początek i koniec okresu sprawozdawczego:

1) w wierszu W 010 – środki pieniężne (w tym środki w kasie);

2) w wierszu W 020 – należności netto, tj. należności po pomniejszeniu o odpis aktualizujący oraz odsetki od należności niezapłaconych w terminie;

3) w wierszu W 021 – kwotę odpisu aktualizującego należności;

4) w wierszu W 022 – kwotę odsetek od należności niezapłaconych w terminie;

5) w wierszu W 030 – pozostałe środki obrotowe;

6) w wierszu W 040 – zobowiązania i inne rozliczenia, wyodrębniając spośród nich zobowiązania wobec inwestycji finansowane z:

a) środków własnych (wiersz W 041),

b) dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (wiersz W 042),

c) środków z innych źródeł (wiersz W 043);

7) w wierszu W 070 – stan środków obrotowych netto.

5. W dziale C w danych uzupełniających dotyczących należności i zobowiązań należy wykazać część należności i zobowiązań spośród wymienionych w wierszach W 020 i W 040:

1) w wierszu W 080 – należności od pracowników;

2) w wierszu W 081 – należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług;

3) w wierszu W 090 – zobowiązania z tytułu wynagrodzeń;

4) w wierszu W 091 – zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne;

5) w wierszu W 092 – zobowiązania z tytułu składek na FUS;

6) w wierszu W 093 – zobowiązania z tytułu składek na Fundusz Pracy;

7) w wierszu W 094 – zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług.

6. W dziale D „Dane uzupełniające” wykazuje się:

1) w części 1. „Informacja o finansowaniu inwestycji zakładu budżetowego”:

a) w kolumnie „Plan” – planowane wydatki inwestycyjne oraz źródła ich finansowania,

b) w kolumnie „Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego”:

– poniesione wydatki inwestycyjne od początku roku do końca okresu sprawozdawczego,

– źródła, z których zostały sfinansowane wydatki inwestycyjne,

– stan zobowiązań inwestycyjnych z tytułu wykonywanej inwestycji,

– stan zobowiązań wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji w części, w jakiej nie została wykorzystana w roku budżetowym;

2) w części 2. „Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem” – stan rozliczeń kasowych z budżetem w okresie od dnia 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego:

a) w wierszu Z 100 – z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych,

b) w wierszu Z 101 – z tytułu wpłaty nadwyżki środków obrotowych,

c) w wierszu Z 102 – z tytułu podatku VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych,

z wyszczególnieniem wpłat dokonanych w danym roku budżetowym za poprzedni rok budżetowy i wpłat zaliczek za dany rok budżetowy.

Rozdział 11

Sprawozdanie Rb-31 półroczne/roczne z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych

§ 23. 1. Sprawozdanie jednostkowe sporządza się w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf.

2. W sprawozdaniu jednostkowym za I półrocze nie wypełnia się działu C i D.

3. W dziale A „Przychody” w kolumnach: „Plan”, „Wykonanie” wykazuje się:

1) według paragrafów:

a) przychody,

b) dotacje z budżetu; dotacje przedmiotowe wykazuje się w kwotach netto, tj. bez podatku VAT, a rozliczenie podatku VAT z urzędem skarbowym wykazuje się w części F sprawozdania;

2) w wydzielonych wierszach:

a) „I 110” – pokrycie amortyzacji,

b) „K 100” – pozostałe przychody nieokreślone w paragrafach klasyfikacji budżetowej oraz inne zwiększenia środków obrotowych (w szczególności: zyski nadzwyczajne, zmiana stanu produktów, środki obrotowe otrzymane nieodpłatnie).

4. W dziale B „Koszty i inne obciążenia' w kolumnach: „Plan” i „Wykonanie” wykazuje się:

1) według paragrafów – koszty i inne obciążenia;

2) w wydzielonych wierszach:

a) „I 100” – odpisy amortyzacji,

b) „P 100” – zmniejszenia środków obrotowych, poza wykazanymi w paragrafach klasyfikacji budżetowej, w szczególności: straty nadzwyczajne, zmiana stanu produktów, odpisanie przedawnionych i umorzonych należności, odpis aktualizujący należności.

5. W dziale C w kolumnach „Plan” i „Wykonanie” w odpowiednich wierszach wykazuje się:

1) w wierszu S 100 – wynik finansowy brutto;

2) w wierszu Q 110 – ustalony podatek dochodowy od osób prawnych;

3) w wierszu Q 111 – kwotę zwolnienia od podatku dochodowego, o którym mowa w art. 6 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych;

4) w wierszu Q 120 – inne obciążenia wyniku finansowego. W wierszu tym wykazuje się kwotę pomniejszającą, na podstawie odrębnych przepisów, kwotę zysku do podziału z budżetem (w tym również kwotę niewykorzystanej darowizny);

5) w wierszu R 200 – zysk do podziału;

6) w wierszu R 210 – wpłatę z zysku do budżetu;

7) w wierszu R 100 – zysk pozostający w gospodarstwie pomocniczym;

8) w wierszu R 110 – stratę.

6. Formuły opisane w formularzu odnoszą się do sprawozdań jednostkowych; w sprawozdaniach łącznych, sporządzanych w szczegółowości sprawozdań jednostkowych może wystąpić zarówno zysk, jak i strata. W takich przypadkach ma zastosowanie następująca formuła: S 100 = Q 110+Q 120+R 200+R 110.

7. W dziale D w kolumnach „Plan” i „Wykonanie” wykazuje się:

1) w wierszu T 100 – kwotę zysku; kwota ta powinna być zgodna z kwotą wykazaną w wierszu R 100 części C sprawozdania;

2) w wierszu T 200 – kwotę straty; kwota ta powinna być zgodna z kwotą wykazaną w wierszu R 110 części C sprawozdania;

3) w wierszach T 120, T 130 i T 140 – sposób podziału zysku pozostającego w gospodarstwie pomocniczym; suma kwot wykazana w tych wierszach powinna być zgodna z kwotą wykazaną w wierszu T 100;

4) w wierszu T 210 – zmniejszenie środków obrotowych na pokrycie straty; kwota wykazana w tym wierszu powinna być zgodna z kwotą wykazaną w wierszu R 110 części C sprawozdania.

8. W dziale E wykazuje się według stanu na początek i koniec okresu sprawozdawczego:

1) w wierszu W 010 – środki pieniężne (w tym środki w kasie);

2) w wierszu W 020 – należności netto, tj. należności po pomniejszeniu o odpis aktualizujący oraz odsetki od należności niezapłaconych w terminie;

3) w wierszu W 021 – kwotę odpisu aktualizującego należności;

4) w wierszu W 022 – kwotę odsetek od należności niezapłaconych w terminie;

5) w wierszu W 030 – pozostałe środki obrotowe;

6) w wierszu W 040 – zobowiązania;

7) w wierszu W 070 – stan środków obrotowych netto.

9. W dziale E w danych uzupełniających dotyczących należności i zobowiązań należy wykazać część należności i zobowiązań spośród wymienionych w wierszach W 020 i W 040:

1) w wierszu W 080 – należności od pracowników;

2) w wierszu W 081 – należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług;

3) w wierszu W 090 – zobowiązania z tytułu wynagrodzeń;

4) w wierszu W 091 – zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne;

5) w wierszu W 092 – zobowiązania z tytułu składek na FUS;

6) w wierszu W 093 – zobowiązania z tytułu składek na Fundusz Pracy;

7) w wierszu W 094 – zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług.

10. W części F sprawozdania – „Dane uzupełniające” wykazuje się stan rozliczeń kasowych z budżetem w okresie od dnia 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego:

1) w wierszu Z 100 – z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych,

2) w wierszu Z 101 – z tytułu wpłaty zysku do budżetu,

3) w wierszu Z 102 – z tytułu podatku VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych,

z wyszczególnieniem wpłat dokonanych w danym roku budżetowym za poprzedni rok budżetowy i wpłat zaliczek za dany rok budżetowy.

§ 24. W sprawozdaniach łącznych rocznych sumuje się ze sprawozdań jednostkowych oddzielnie wynik finansowy netto – zysk i oddzielnie wynik finansowy netto – strata.

Rozdział 12

Sprawozdanie Rb-33 półroczne/roczne z wykonania planów finansowych funduszy celowych (nieposiadających osobowości prawnej)

§ 25. 1. Sprawozdanie jednostkowe sporządza się w pełnym zakresie danych, wynikającym z formularza, w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf, oddzielnie dla każdego funduszu. W kolumnie identyfikującej fundusz należy wstawić odpowiedni symbol.

2. Przyjmuje się następujące symbole identyfikujące fundusze:

1) 301 – Fundusz Ubezpieczeń Społecznych;

2) 302 – Fundusz Emerytalno-Rentowy;

3) 303 – Fundusz Pracy;

4) 304 – Fundusz Alimentacyjny w Likwidacji;

5) 305 – Państwowy Fundusz Kombatantów;

6) 306 – Fundusz Administracyjny;

7) 308 – Centralny Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych;

8) 310 – Fundusz Prewencji i Rehabilitacji;

9) 312 – Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym;

10) 313 – Fundusz Promocji Twórczości;

11) 315 – Fundusz Wsparcia Policji;

12) 316 – Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego;

13) 317 – Fundusz – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców;

14) 318 – Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej;

15) 319 – Fundusz Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów;

16) 330 – Fundusz Reprywatyzacji;

17) 331 – Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców;

18) 332 – Fundusz Skarbu Państwa;

19) 333 – Fundusz Nauki i Technologii Polskiej;

20) 334 – Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych;

21) 335 – Fundusz Promocji Kultury;

22) 336 – Fundusz Pomocy Postpenitencjarnej;

23) 337 – Fundusz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy.

3. W przypadku utworzenia nowego funduszu Minister Finansów, na wniosek dysponenta funduszu, dokonuje nadania symbolu funduszu dla celów sprawozdawczości budżetowej.

4. W dziale A „Przychody” w kolumnach: „Plan” i „Wykonanie” wykazuje się:

1) według paragrafów:

a) przychody własne,

b) dotacje z budżetu;

2) w wydzielonym wierszu:

a) „I 110” – pokrycie amortyzacji,

b) „K 100” – pozostałe przychody nieokreślone w paragrafach klasyfikacji budżetowej oraz inne zwiększenia środków obrotowych,

c) „K 110” – stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego.

5. W dziale B „Koszty i inne obciążenia” w kolumnach: „Plan” i „Wykonanie” wykazuje się:

1) według paragrafów:

a) koszty,

b) transfery na rzecz ludności i inne obciążenia;

2) w wydzielonych wierszach:

a) „I 100” – odpisy amortyzacji,

b) „P 100” – inne obciążenia, niewykazane w paragrafach, oraz inne zmniejszenia środków obrotowych,

c) „P 130” – stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego.

6. W dziale C wykazuje się według stanu na początek i koniec okresu sprawozdawczego, w wydzielonych wierszach:

1) „W 010” – środki pieniężne (w tym środki w kasie);

2) „W 020” – należności netto, tj. należności po pomniejszeniu o odpis aktualizujący oraz odsetki od należności niezapłaconych w terminie;

3) „W 021” – kwotę odpisu aktualizującego należności;

4) „W 022” – kwotę odsetek od należności niezapłaconych w terminie;

5) „W 030” – pozostałe środki obrotowe;

6) „W 040” – zobowiązania;

7) „W 070” – stan środków obrotowych netto.

7. W dziale D wykazuje się uszczegółowienie kwot należności i zobowiązań wykazanych w dziale C, odpowiednio w wierszu W 020 i W 040.

Rozdział 13

Sprawozdanie Rb-34 kwartalne z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych

§ 26. 1. Sprawozdanie jednostkowe sporządza się oddzielnie dla poszczególnych tytułów pozyskiwania dochodów, w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf; sumowaniu podlegają kwoty wyszczególnione w rozdziałach. W kolumnie identyfikującej źródło powstania dochodów należy wprowadzić odpowiedni symbol.

2. Przyjmuje się następujące symbole identyfikujące źródło powstania dochodów własnych:

1) A – dochody z opłat za udostępnianie dokumentacji przetargowej;

2) B – dochody ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej;

3) C – dochody z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie oddane jednostce budżetowej w zarząd bądź użytkowanie;

4) D – dochody z działalności wykraczającej poza zakres działalności podstawowej, określonej w statucie, polegającej między innymi na świadczeniu usług, w tym szkoleniowych i informacyjnych;

5) E – dochody z opłat egzaminacyjnych, za wydawanie świadectw i certyfikatów, jak również za sprawdzanie kwalifikacji;

6) F – dochody z wpisów i wpłat z tytułu prowadzenia postępowań odwoławczych;

7) G – dochody ze sprzedaży zapasów mobilizacyjnych;

8) H – dochody w związku z realizacją zadań i przedsięwzięć we współpracy ze służbami specjalnymi innych państw;

9) I – dochody za czynności polegające na zapewnieniu bezpieczeństwa imprez masowych;

10) J – dochody z Narodowego Funduszu Zdrowia za udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej i podstawowych świadczeń lekarza dentysty w jednostkach utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości i ministra właściwego do spraw wewnętrznych;

11) K – dochody z opłat za wykonywanie czynności, o których mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 33, poz. 287, Nr 91, poz. 877 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 23, poz. 188, Nr 33, poz. 289 i Nr 163, poz. 1362);

12) L – dochody z opłat, o których mowa w art. 22a ust. 5, art. 68b ust. 6 i art. 77a ust. 9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020 i Nr 131, poz. 1091);

13) Ł – dochody z wpływów z działalności, o której mowa w art. 1 ust. 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114 i Nr 64, poz. 565);

14) M – dochody z opłat z tytułu zryczałtowanych kosztów rzeczywistych za wykonane czynności konsularne;

15) N – dochody z wpływów z najmu, dzierżawy lub sprzedaży składników majątkowych placówek zagranicznych w wysokości 75 % tych wpływów;

16) O – dochody z odsetek z tytułu wkładów i lokat na rachunkach bankowych placówek zagranicznych;

17) P – środki finansowe, o których mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1267 i Nr 273, poz. 2703).

3. W przypadku ustanowienia nowych źródeł dochodów własnych jednostka uprawniona występuje do Ministra Finansów o nadania symbolu dla potrzeb sprawozdawczości budżetowej.

4. W dziale A „Dochody” w kolumnach: „Plan” i „Wykonanie” wykazuje się:

1) w szczegółowości dział, rozdział, paragraf – wpływy środków pieniężnych na wydzielony rachunek dochodów własnych;

2) w wydzielonym wierszu „K 150” – stan środków pieniężnych na wydzielonym rachunku dochodów własnych na początku okresu sprawozdawczego.

5. W dziale B „Wydatki” w kolumnach: „Plan” i „Wykonanie” wykazuje się:

1) w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf – poniesione wydatki;

2) w wydzielonym wierszu „P 150” – stan środków pieniężnych na wydzielonym rachunku dochodów własnych na koniec okresu sprawozdawczego.

6. W dziale C wykazuje się według stanu na początek i koniec okresu sprawozdawczego:

1) w wierszu W 020 – należności;

2) w wierszu W 040 – zobowiązania.

Rozdział 14

Sprawozdanie Rb-40 półroczne/roczne z wykonania określonego w ustawie budżetowej na dany rok planu finansowego państwowego funduszu celowego

§ 27. 1. Dysponenci państwowych funduszy celowych i zarządy państwowych funduszy celowych sporządzają sprawozdania z wykonania planów finansowych funduszy w zakresie danych i w szczegółowości wynikającej z ustawy budżetowej.

2. Sprawozdania państwowych funduszy celowych posiadających osobowość prawną, przed ich przekazaniem do Ministerstwa Finansów, powinny być parafowane przez ministra nadzorującego działalność danego funduszu.

Rozdział 15

Sprawozdanie Rb-50 kwartalne o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

§ 28. 1. Dysponenci główni środków budżetu państwa, przekazujący jednostkom samorządu terytorialnego dotacje na wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, sporządzają za II i IV kwartał, na podstawie sprawozdań otrzymanych od zarządów tych jednostek, łączne sprawozdania Rb-50, oddzielnie dla gmin, powiatów oraz samorządów województw, w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf na odrębnych formularzach:

1) dla dotacji;

2) dla wydatków.

2. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, dysponenci główni środków budżetu państwa przekazują do Ministerstwa Finansów.

Rozdział 16

Sprawozdanie Rb-70 kwartalne o zatrudnieniu i wynagrodzeniach

§ 29. 1. Sprawozdanie jednostkowe Rb-70 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach sporządzają, na oddzielnych formularzach dla każdego z występujących rodzajów zadań i form organizacyjno-prawnych, kierownicy:

1) jednostek budżetowych,

2) zakładów budżetowych,

3) gospodarstw pomocniczych,

4) szkół wyższych

– w szczegółowości: dział, rozdział, status zatrudnienia.

2. Wymienione w ust. 1 państwowe jednostki organizacyjne sporządzają sprawozdania Rb-70, bez uwzględnienia osób zatrudnionych do wykonywania prac interwencyjnych i robót publicznych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 13 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne (Dz. U. Nr 161, poz. 1683 i Nr 257, poz. 2576).

3. Zatrudnienie i wynagrodzenia, dla zadania wymienionego w ust. 2, wykazuje się na oddzielnym formularzu, z dokładnym określeniem w tytule formy organizacyjno-prawnej i rodzaju zadania, wyłącznie w zakresie wykonania. W kolumnie 14 – „Wykonanie wynagrodzeń osobowych” należy podać wysokość wynagrodzeń finansowanych przez daną jednostkę organizacyjną (bez ujmowania wynagrodzeń w części finansowanej z Funduszu Pracy).

4. Państwowe jednostki organizacyjne, wymienione w ust. 1, sporządzają sprawozdania dla wszystkich zatrudnionych według statusu zatrudnienia; w odrębnych pozycjach należy wymienić oddzielnie:

1) osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń;

2) osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe;

3) członków korpusu służby cywilnej;

4) etatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych;

5) sądowych kuratorów zawodowych;

6) ekspertów, asesorów i aplikantów eksperckich Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej;

7) asesorów i aplikantów sądowych i prokuratorskich;

8) funkcjonariuszy Służby Celnej;

9) sędziów i prokuratorów;

10) żołnierzy i funkcjonariuszy;

11) etatowych członków kolegiów regionalnych izb obrachunkowych;

12) pracowników Rządowego Centrum Legislacji, niezaliczonych do grup pracowniczych wymienionych w pkt 1–11;

13) osadzonych;

14) członków służby zagranicznej niebędących członkami korpusu służby cywilnej;

15) pracowników niebędących członkami służby zagranicznej, zatrudnionych w placówkach na podstawie umów o pracę (zawartych na podstawie prawa polskiego).

§ 30. 1. W poszczególnych kolumnach sprawozdania ujmuje się:

1) w kolumnie 1 – symbol części budżetowej;

2) w kolumnie 2 – symbol statystyczny województwa;

3) w kolumnie 3 – dysponenci części budżetowych mogą wprowadzać oznaczenie dysponentów podległych (nie należy wypełniać w sprawozdaniu łącznym dysponenta części budżetowej i wprowadzać do rekordu na dyskietce);

4) w kolumnie 4 – wykazuje się odpowiednie symbole przyjęte do oznaczenia form organizacyjno--prawnych:

a) 020 – jednostki budżetowe,

b) 031 – zakłady budżetowe dotowane,

c) 032 – zakłady budżetowe niedotowane,

d) 050 – szkoły wyższe,

e) 061 – gospodarstwa pomocnicze dotowane,

f) 062 – gospodarstwa pomocnicze niedotowane;

5) w kolumnie 5 – wykazuje się odpowiednie symbole przyjęte do oznaczenia rodzaju zadania:

a) A – podstawowa działalność jednostki organizacyjnej (nie obejmuje zadań wymienionych jako B, N i Z),

b) B – osoby zatrudnione do prac interwencyjnych i robót publicznych,

c) N – nauczyciele zatrudnieni w szkołach i placówkach prowadzonych przez organy administracji rządowej, tj. nieobjęci ustawą z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, z 2001 r. Nr 85, poz. 924, Nr 100, poz. 1080 i Nr 154, poz. 1784 i 1799, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 152, poz. 1267, Nr 213, poz. 1802 i Nr 214, poz. 1805, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, Nr 166, poz. 1609, Nr 179, poz. 1750, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, Nr 240, poz. 2407 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 164, poz. 1365);

d) Z – pracownicy zatrudnieni w placówkach;

6) w kolumnach 6 i 7 – wprowadza się odpowiednio dział i rozdział według klasyfikacji budżetowej;

7) w kolumnie 8 – podaje się następujące symbole dla statusu zatrudnienia:

a) 01 – osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń,

b) 02 – osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe,

c) 03 – członkowie korpusu służby cywilnej,

d) 04 – etatowi członkowie samorządowych kolegiów odwoławczych,

e) 05 – sądowi kuratorzy zawodowi,

f) 06 – eksperci, asesorzy i aplikanci eksperccy Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej,

g) 07 – asesorzy i aplikanci sądowi i prokuratorscy,

h) 08 – funkcjonariusze Służby Celnej,

i) 09 – sędziowie i prokuratorzy,

j) 10 – żołnierze i funkcjonariusze,

k) 11 – etatowi członkowie kolegiów regionalnych izb obrachunkowych,

I) 12 – pracownicy Rządowego Centrum Legislacji niezaliczeni do grup pracowniczych wymienionych w lit. a–k,

m) 13 – osadzeni,

n) 14 – członkowie służby zagranicznej niebędący członkami korpusu służby cywilnej,

o) 15 – pracownicy niebędący członkami służby zagranicznej, zatrudnieni w placówkach na podstawie umów o pracę (zawartych na podstawie prawa polskiego);

8) w kolumnie 9 – „Plan po zmianach” wykazuje się zatrudnienie, na które jednostka sprawozdawcza otrzymała wynagrodzenia osobowe, nie wliczając osób zatrudnionych poza granicami kraju; przyznane zwiększenie zatrudnienia w ciągu roku, z późniejszym terminem uruchomienia, a także w odniesieniu do jednostek, które w danym roku uległy likwidacji lub przekształceniu, należy wykazać w planie, w ujęciu średniorocznym; jednostki zaliczone do działu 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – podają zatrudnienie ustalone we własnym zakresie; w odniesieniu do pracowników nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń jest to plan zatrudnienia jednostki;

9) w kolumnie 10 – „Przeciętne wykonanie w okresie sprawozdawczym” wykazuje się przeciętną liczbę zatrudnionych, w przeliczeniu na pełnozatrudnionych (z dokładnością do osoby) w okresie sprawozdawczym, przy czym:

a) przeciętną liczbę zatrudnionych w okresie sprawozdawczym oblicza się, dodając przeciętne liczby zatrudnionych, w tym także na zastępstwo, w poszczególnych miesiącach roku, które upłynęły od początku roku do końca okresu sprawozdawczego, i dzieląc otrzymaną sumę przez liczbę tych miesięcy; przeciętną liczbę zatrudnionych w danym miesiącu oblicza się, dodając połowę stanu zatrudnionych na początku miesiąca, stan zatrudnionych w 15 dniu miesiąca oraz połowę stanu w ostatnim dniu miesiąca; otrzymaną sumę dzieli się przez 2,

b) do stanu zatrudnionych nie wlicza się osób będących na urlopach bezpłatnych, wychowawczych i macierzyńskich oraz zasiłkach chorobowych, tj. osób, które nie otrzymują za dany okres wynagrodzenia od zakładu pracy,

c) w odniesieniu do jednostek, które w danym roku uległy przekształceniu lub likwidacji, podaje się w wykonaniu przeciętną liczbę zatrudnionych za okres, w którym te jednostki funkcjonowały w państwowej sferze budżetowej; oznacza to, że jeżeli jednostka np. funkcjonowała przez 4 miesiące i zatrudniała 15 osób, to średniorocznie wykazuje 5 osób (15 osób x 4 miesiące : 12 miesięcy),

d) zatrudnienie osób niepełnosprawnych należy ujmować tylko z tych miesięcy, w których wynagrodzenia tych osób były finansowane z wynagrodzeń danej jednostki, w przeliczeniu na przeciętną liczbę zatrudnionych w okresie sprawozdawczym; oznacza to, że jeżeli w ciągu roku były zatrudnione 4 osoby niepełnosprawne, których wynagrodzenia co drugi miesiąc były finansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, to średniorocznie wykazuje się 2 osoby;

10) w kolumnie 11 – „Stan na koniec okresu sprawozdawczego” wykazuje się liczbę zatrudnionych w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego w przeliczeniu na pełnozatrudnionych (z dokładnością do osoby), tj. podaje się stan ewidencyjny pełnozatrudnionych (po przeliczeniu); do ustalenia stanu zatrudnienia stosuje się pkt 9 lit. b;

11) w kolumnach 12 i 13 – wykazuje się wysokość wynagrodzeń osobowych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, uposażenia żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy oraz dodatkowe uposażenia roczne żołnierzy zawodowych i nagrody roczne funkcjonariuszy (§ 401–405 i 407 klasyfikacji budżetowej) ustalone dla jednostki sprawozdawczej w ramach wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na dany rok, tj. plan po zmianach wprowadzonych na podstawie obowiązujących przepisów przez dysponentów środków budżetowych; w kolumnie „Plan po zmianach”:

a) w państwowych jednostkach budżetowych dane liczbowe powinny obejmować wynagrodzenia wynikające z załącznika do ustawy budżetowej „Zatrudnienie i wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych” – w sprawozdaniu dysponenta części budżetowej, a w przypadku sprawozdań jednostek podległych – kwoty wynagrodzeń określone przez dysponenta części budżetowej, powiększone o:

– wynagrodzenia przyznane z rezerwy na zmiany organizacyjne i nowe zadania na podstawie uchwał Rady Ministrów,

– wynagrodzenia na podstawie decyzji Ministra Finansów w związku z rozdysponowaniem rezerw celowych.

Plan po zmianach powinien również uwzględniać zmiany wprowadzone na podstawie art. 96 ustawy o finansach publicznych,

b) w państwowych zakładach budżetowych i gospodarstwach pomocniczych państwowych jednostek budżetowych oraz państwowych szkołach wyższych nie uwzględnia się wypłat wynagrodzeń, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie określenia przypadków, w których wynagrodzenia w jednostkach państwowej sfery budżetowej mogą być wypłacane ponad ustalony poziom wynagrodzeń (Dz. U. Nr 38, poz. 339);

12) w kolumnach 14–16 – wykazuje się wykonanie wynagrodzeń osobowych (w tym także nagród motywacyjnych wypłacanych z funduszy motywacyjnych), dodatkowego wynagrodzenia rocznego, uposażeń oraz nagród i zapomóg żołnierzy zawodowych, o których mowa w art. 73 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135 oraz z 2005 r. Nr 122, poz. 1025), dodatkowego uposażenia rocznego żołnierzy zawodowych oraz uposażenia i nagród rocznych funkcjonariuszy (§ 401–405, 406 tylko w zakresie dotyczącym nagród i zapomóg żołnierzy zawodowych, 407 i 419 klasyfikacji budżetowej) od początku roku do końca okresu sprawozdawczego (nie uwzględnia się wypłat wynagrodzeń finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Funduszu Pracy). Wynagrodzenia w kolumnach 14–16 należy wykazywać w ujęciu kosztowym, a w odniesieniu do dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatkowego uposażenia rocznego żołnierzy zawodowych i nagród rocznych funkcjonariuszy – w ujęciu kasowym.

2. Dysponenci środków budżetowych nie mogą zwiększać planu wynagrodzeń ustalonego w ust. 1 pkt 11 lit. a.

§ 31. 1. W kolumnach 14–16 kwoty wynagrodzeń powinny być ujmowane w wysokości zgodnej z kwotami brutto listy płac (łącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne opłacanymi przez ubezpieczonych oraz z zaliczką na podatek dochodowy od tych wynagrodzeń, niezależnie od terminu płatności). Dane liczbowe wykazane w „Wykonaniu” według list płac brutto nie mogą przekraczać ustalonego zgodnie z § 30 ust. 1 pkt 11 planu po zmianach wynagrodzeń, z wyjątkiem wypłat wynagrodzeń ponad ustalony poziom wynagrodzeń, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie określenia przypadków, w których wynagrodzenia w jednostkach państwowej sfery budżetowej mogą być wypłacane ponad ustalony poziom wynagrodzeń. Wypłaty ponad ustalony poziom wynagrodzeń obejmują także nagrody motywacyjne wypłacane z funduszy motywacyjnych (§ 419 klasyfikacji budżetowej).

2. Wypłaty dodatkowych wynagrodzeń rocznych pracownikom, z którymi rozwiązano stosunek pracy w związku z likwidacją urzędu zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1080, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 72, poz. 802 i Nr 110, poz. 1255, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2003 r. Nr 199, poz. 1939 i Nr 223, poz. 2217 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1202) ujmuje się w kolumnie 16.

3. Dla państwowych szkół wyższych, przy przeliczaniu zatrudnienia na pełnozatrudnionych oraz rozliczaniu wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego, należy stosować zasady wynikające z § 16 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 1991 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej uczelni (Dz. U. Nr 84, poz. 380 i Nr 112, poz. 485 oraz z 2005 r. Nr 101, poz. 842).

4. Jednostki, w których występują wynagrodzenia wypłacane na podstawie rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1 – w sprawozdaniu, w kolumnach 14 i 16, powinny wykazać łączne wynagrodzenia, w kolumnie 15 zaś – wynagrodzenia wypłacone ponad ustalony poziom wynagrodzeń.

§ 32. 1. Dysponenci części budżetowych sporządzają sprawozdanie łączne w szczegółowości określonej dla sprawozdań jednostkowych i przekazują na formularzu oraz na dyskietce do Głównego Urzędu Statystycznego pod adresem: Centralny Ośrodek Informatyki Statystycznej – Zakład w Radomiu, 26-600 Radom, ul. Planty 39/45.

2. Sprawozdanie na dyskietce sporządza się według wytycznych Centralnego Ośrodka Informatyki Statystycznej.

3. W sporządzonych przez dysponentów części budżetowych sprawozdaniach Rb-70 nie wykazuje się pozycji zbiorczych.

Rozdział 17

Sprawozdanie Rb-71 kwartalne z wykonania planu wydatków/dotacji na finansowanie inwestycji wieloletnich

§ 33. 1. Sprawozdanie sporządza się w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf.

2. W poszczególnych kolumnach sprawozdania wykazuje się:

1) w kolumnie 1 i 2 – symbol części budżetowej;

2) w kolumnach 3, 4 i 5 – dział, rozdział, paragraf według klasyfikacji budżetowej;

3) w kolumnie 6 – nazwę inwestycji figurującą w załączniku do ustawy budżetowej;

4) w kolumnie 7 – dane o planowanych wydatkach/dotacjach według układu wykonawczego z uwzględnieniem zmian dokonanych w trybie określonym w ustawie o finansach publicznych; w przypadku zmiany planu należy do sprawozdania dołączyć informację o numerze i dacie decyzji;

5) w kolumnie 8 – wykonane wydatki/dotacje na podstawie danych księgowości analitycznej do konta rachunek bieżący jednostki;

6) w kolumnie 9 – wszystkie uznane przez jednostki realizujące inwestycje zobowiązania niespłacone do końca okresu sprawozdawczego;

7) w kolumnie 10 – zobowiązania, których termin zapłaty minął przed upływem danego okresu sprawozdawczego, a nie są ani przedawnione, ani umorzone;

8) w kolumnie 11 – wydatki/dotacje ujęte w ustalonym przez Radę Ministrów planie finansowym, o którym mowa w art. 102 ustawy o finansach publicznych.

3. W pierwszym wierszu kolumn 7, 8, 9, 10 i 11 wykazuje się sumę kwot zawartych w następnych wierszach.

4. Sprawozdanie przekazywane na nośnikach elektronicznych sporządza się według szablonu dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod adresem www.mf.gov.pl. w zakładce Budżet Państwa/Szablony.

Rozdział 18

Sprawozdania sporządzane przez placówki i sposób ich włączania do sprawozdań łącznych dysponentów głównych

§ 34. 1. Kierownik placówki sporządza i przekazuje do dysponenta głównego środków budżetu państwa sprawozdania jednostkowe:

1) Rb-23PL – kwartalne sprawozdanie z rozliczenia środków pieniężnych placówki;

2) Rb-27PL – kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych placówki;

3) Rb-28PL – kwartalne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych placówki;

4) Rb-34 – kwartalne sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych.

2. Dane w sprawozdaniach wykazuje się:

1) w zakresie planu – w kwotach wynikających z planów finansowych placówki;

2) w zakresie wykonania – narastająco od początku roku do końca okresu sprawozdawczego lub, w przypadkach określonych w sprawozdaniach, według stanu na określony dzień.

3. Sprawozdanie jednostkowe sporządza się w walucie, w której prowadzona jest rachunkowość.

4. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, sporządza się, wykazując:

1) w rubrykach 2 i 3 – nazwę i symbol waluty, w której sporządzane jest sprawozdanie;

2) w wierszu 1 – stan środków pieniężnych na dzień 1 stycznia na rachunkach bankowych i w kasie – suma sald konta 101 „Kasa” i 131 „Rachunki bieżące”;

3) w wierszu 2 – pozostałość dochodów wykonanych w roku ubiegłym – saldo konta 750 „Przychody budżetowe”;

4) w wierszu 3 – pozostałość środków budżetowych otrzymanych w roku ubiegłym na wykonywanie wydatków, jeżeli przepisy odrębne tak stanowią – część salda konta 810 „Fundusz środków na wydatki budżetowe”;

5) w wierszach 4 i 6 – dane ustalone na podstawie bilansu kont szczegółowych, prowadzonych w ramach kont syntetycznych, dla dochodów własnych i sum obcych;

6) w wierszu 5 – stałą zaliczkę – część salda konta 200 „Rozrachunki”;

7) w wierszu 7 – środki budżetowe przyznane przez dysponenta głównego w okresie sprawozdawczym na wykonywanie wydatków budżetowych;

8) w wierszu 8 – wykonane dochody budżetowe w okresie sprawozdawczym;

9) w wierszu 9 – wykonane wydatki w okresie sprawozdawczym;

10) w wierszu 9a – wykonane wydatki w okresie sprawozdawczym ze środków stałej zaliczki przyznanej w latach poprzednich;

11) w wierszu 10 – stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego na rachunkach bankowych i w kasie – suma sald konta 101 „Kasa” i 131 „Rachunki bieżące”;

12) w wierszu 11 – pozostałość dochodów budżetowych wykonanych w placówce; saldo konta 750 „Przychody budżetowe”;

13) w wierszu 12 – pozostałość środków budżetowych przyznanych przez dysponenta głównego na wykonywanie wydatków; część salda konta 810 „Fundusz środków na wydatki budżetowe”;

14) w wierszach 13 i 15 – dane ustalone na podstawie bilansu kont szczegółowych, prowadzonych w ramach kont syntetycznych dla dochodów własnych i sum obcych;

15) w wierszu 14 – stałą zaliczkę – część salda konta 200 „Rozrachunki”.

5. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, sporządza się, wykazując:

1) w rubryce 2 i 3 – nazwę i symbol waluty, w której sporządzane jest sprawozdanie;

2) w kolumnie „Plan” – kwoty wynikające z planu finansowego dochodów placówki;

3) w kolumnie „Wykonanie” – na podstawie danych ewidencji analitycznej dochodów budżetowych prowadzonej do konta 750 „Przychody budżetowe”, kwoty zrealizowanych dochodów budżetowych po zmniejszeniu o dokonane zwroty; jeżeli suma zwrotów przewyższa sumę wpłat, różnicę wykazuje się jako liczbę ujemną.

6. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, sporządza się, wykazując:

1) w rubryce 2 i 3 – nazwę i symbol waluty, w której sporządzane jest sprawozdanie;

2) w kolumnie „Plan” – kwoty wynikające z planu finansowego wydatków placówki;

3) w kolumnie „Wykonanie” – kwoty wykonanych wydatków budżetowych placówki na podstawie danych ewidencji analitycznej kosztów budżetowych, prowadzonej do konta 400 „Koszty budżetowe”.

7. Sprawozdanie jednostkowe, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, sporządza w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf, oddzielnie dla poszczególnych tytułów pozyskiwania dochodów. W kolumnie identyfikującej źródło powstania dochodów należy wprowadzić odpowiedni symbol; wykaz symboli identyfikujących źródło powstania dochodów określa § 26 ust. 2.

8. W sprawozdaniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, wykazuje się:

1) w dziale A „Dochody”:

a) w kolumnie „Plan” – kwoty planowanych dochodów w planie finansowym,

b) w kolumnie „Wykonanie” – kwoty wydatków na podstawie danych ewidencji analitycznej dochodów własnych;

2) w dziale „Wydatki”:

a) w kolumnie „Plan” – kwoty planowanych wydatków w planie finansowym,

b) w kolumnie „Wykonanie” – kwoty wydatków, na podstawie danych ewidencji analitycznej wydatków sfinansowanych z dochodów własnych;

3) w wierszu K 150 „Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego” – stan środków pieniężnych na dzień 1 stycznia na rachunku bankowym i w kasie ustalony na podstawie konta szczegółowego, prowadzonego w ramach konta syntetycznego, dla dochodów własnych;

4) w wierszu „Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego” – stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego na rachunkach bankowych i w kasie ustalony na podstawie konta szczegółowego, prowadzonego w ramach konta syntetycznego, dla dochodów własnych.

9. Sprawozdania jednostkowe, o których mowa w ust. 1, przekazywane są dysponentowi głównemu środków budżetu państwa w terminie 15 dni po upływie I, II i III kwartału i do dnia 8 lutego po upływie IV kwartału.

§ 35. 1. Dysponent główny, w zależności od okresu sprawozdawczego, w sprawozdaniu łącznym o dochodach wykazuje odpowiednio:

1) dane ze sprawozdań placówek;

2) kwoty wynikające z otrzymanych przelewów pieniężnych dochodów budżetowych z placówek, otrzymane w danym okresie sprawozdawczym;

3) kwoty przekazanych środków pieniężnych – z rachunku bieżącego wydatków na rachunek bieżący dochodów – stanowiące równowartość zrealizowanych przez placówkę dochodów w danym okresie sprawozdawczym i pozostawionych w placówce, jako środki przyznane na finansowanie wydatków.

2. Sprawozdanie łączne o dochodach w poszczególnych okresach sprawozdawczych dysponent główny sporządza następująco:

1) za miesiąc styczeń włącza do sprawozdania Rb-27 kwoty, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, i wykazuje w jednym paragrafie jako nierozliczone dochody otrzymane z placówek;

2) za miesiąc luty włącza do sprawozdania Rb-27, kwoty, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, i wykazuje w jednym paragrafie jako nierozliczone dochody otrzymane z placówek;

3) za miesiąc marzec włącza do sprawozdania Rb-27, w poszczególnych paragrafach dochodów, kwoty ze sprawozdań placówek o dochodach za I kwartał – po przeliczeniu na złote po kursie stanowiącym średnią arytmetyczną średnich kursów na dzień kończący poprzedni miesiąc, ustalony dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski, a różnicę (dodatnią lub ujemną) pomiędzy wysokością środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, a sumą tak przeliczonych kwot wykazuje w jednym paragrafie jako nierozliczone dochody otrzymane z placówek;

4) za miesiąc kwiecień włącza do sprawozdania Rb-27, w poszczególnych paragrafach dochodów, przeliczone kwoty ze sprawozdań placówek o dochodach za I kwartał, a różnicę (dodatnią lub ujemną) pomiędzy wysokością środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, a sumą tych kwot wykazuje w jednym paragrafie jako nierozliczone dochody otrzymane z placówek;

5) za miesiąc maj włącza do sprawozdania Rb-27, w poszczególnych paragrafach dochodów, przeliczone kwoty ze sprawozdań placówek o dochodach za I kwartał, a różnicę (dodatnią lub ujemną) pomiędzy wysokością środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, a sumą tych kwot wykazuje w jednym paragrafie jako nierozliczone dochody otrzymane z placówek;

6) za miesiąc czerwiec włącza do sprawozdania Rb-27, w poszczególnych paragrafach dochodów, kwoty ze sprawozdań placówek o dochodach za II kwartał – po przeliczeniu na złote po kursie stanowiącym średnią arytmetyczną średnich kursów na dzień kończący poprzedni miesiąc, ustalony dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski, a różnicę (dodatnią lub ujemną) pomiędzy wysokością środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, a sumą tak przeliczonych kwot wykazuje w jednym paragrafie jako nierozliczone dochody otrzymane z placówek;

7) za miesiąc lipiec włącza do sprawozdania Rb-27, w poszczególnych paragrafach dochodów, przeliczone kwoty ze sprawozdań placówek o dochodach za II kwartał, a różnicę (dodatnią lub ujemną) pomiędzy wysokością środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, a sumą tych kwot wykazuje w jednym paragrafie jako nierozliczone dochody otrzymane z placówek;

8) za miesiąc sierpień włącza do sprawozdania Rb-27, w poszczególnych paragrafach dochodów, przeliczone kwoty ze sprawozdań placówek o dochodach za II kwartał, a różnicę (dodatnią lub ujemną) pomiędzy wysokością środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, a sumą tych kwot wykazuje w jednym paragrafie jako nierozliczone dochody otrzymane z placówek;

9) za miesiąc wrzesień włącza do sprawozdania Rb-27, w poszczególnych paragrafach dochodów, kwoty ze sprawozdań placówek o dochodach za III kwartał – po przeliczeniu na złote po kursie stanowiącym średnią arytmetyczną średnich kursów na dzień kończący poprzedni miesiąc, ustalony dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski, a różnicę (dodatnią lub ujemną) pomiędzy wysokością środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, a sumą tak przeliczonych kwot wykazuje w jednym paragrafie jako nierozliczone dochody otrzymane z placówek;

10) za miesiąc październik włącza do sprawozdania Rb-27, w poszczególnych paragrafach dochodów, przeliczone kwoty ze sprawozdań placówek o dochodach za III kwartał, a różnicę (dodatnią lub ujemną) pomiędzy wysokością środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, a sumą tych kwot wykazuje w jednym paragrafie jako nierozliczone dochody otrzymane z placówek;

11) za miesiąc listopad włącza do sprawozdania Rb-27, w poszczególnych paragrafach dochodów, przeliczone kwoty ze sprawozdań placówek o dochodach za III kwartał, a różnicę (dodatnią lub ujemną) pomiędzy wysokością środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, a sumą tych kwot wykazuje w jednym paragrafie jako nierozliczone dochody otrzymane z placówek;

12) za miesiąc grudzień włącza do sprawozdania Rb-27, w poszczególnych paragrafach dochodów, przeliczone kwoty ze sprawozdań placówek o dochodach za III kwartał, a różnicę (dodatnią lub ujemną) pomiędzy wysokością środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, a sumą tych kwot wykazuje w jednym paragrafie jako nierozliczone dochody otrzymane z placówek;

13) za rok włącza do sprawozdania Rb-27, w poszczególnych paragrafach dochodów, kwoty ze sprawozdań placówek o dochodach za IV kwartał – po przeliczeniu na złote po kursie stanowiącym średnią arytmetyczną średnich kursów na dzień kończący rok budżetowy, ustalony dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski, a różnicę (dodatnią lub ujemną) pomiędzy wysokością środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, a sumą tak przeliczonych kwot wykazuje w jednym paragrafie, określonym w klasyfikacji budżetowej dla różnic kursowych.

3. Dysponent główny, w zależności od okresu sprawozdawczego, w sprawozdaniu łącznym o wydatkach (Rb-28) wykazuje odpowiednio:

1) dane ze sprawozdań placówek;

2) kwoty środków pieniężnych przekazanych placówkom na wydatki budżetowe w danym okresie sprawozdawczym;

3) kwoty przekazanych w danym okresie sprawozdawczym środków pieniężnych – z rachunku bieżącego wydatków na rachunek bieżący dochodów – stanowiące równowartość zrealizowanych dochodów przez placówki i pozostawionych im jako środki przyznane na finansowanie wydatków.

4. Sprawozdanie łączne o wydatkach w poszczególnych okresach sprawozdawczych dysponent główny sporządza następująco:

1) za miesiąc styczeń włącza do sprawozdania Rb-28 kwoty, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 3, i wykazuje w jednym paragrafie jako nierozliczone środki budżetowe;

2) za miesiąc luty włącza do sprawozdania Rb-28 kwoty, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 3, i wykazuje w jednym paragrafie jako nierozliczone środki budżetowe;

3) za miesiąc marzec włącza do sprawozdania Rb-28, w poszczególnych paragrafach wydatków, kwoty ze sprawozdań placówek za I kwartał – po przeliczeniu na złote po kursie stanowiącym średnią arytmetyczną średnich kursów na dzień kończący poprzedni miesiąc, ustalony dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski – a różnicę (dodatnią lub ujemną) pomiędzy wysokością środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, a sumą tak przeliczonych kwot wykazuje w jednym paragrafie jako nierozliczone środki budżetowe;

4) za miesiąc kwiecień włącza do sprawozdania Rb-28, w poszczególnych paragrafach wydatków, przeliczone kwoty ze sprawozdań placówek za I kwartał, a różnicę (dodatnią lub ujemną) pomiędzy wysokością środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, a sumą przeliczonych kwot wykazuje w jednym paragrafie jako nierozliczone środki budżetowe;

5) za miesiąc maj włącza do sprawozdania Rb-28, w poszczególnych paragrafach wydatków, przeliczone kwoty ze sprawozdań placówek za I kwartał, a różnicę (dodatnią lub ujemną) pomiędzy wysokością środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, a sumą przeliczonych kwot wykazuje w jednym paragrafie jako nierozliczone środki budżetowe;

6) za miesiąc czerwiec włącza do sprawozdania Rb-28, w poszczególnych paragrafach wydatków, kwoty ze sprawozdań placówek za II kwartał – po przeliczeniu na złote po kursie stanowiącym średnią arytmetyczną średnich kursów na dzień kończący poprzedni miesiąc, ustalony dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski, a różnicę (dodatnią lub ujemną) pomiędzy wysokością środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, a sumą tak przeliczonych kwot wykazuje w jednym paragrafie jako nierozliczone środki budżetowe;

7) za miesiąc lipiec włącza do sprawozdania Rb-28, w poszczególnych paragrafach wydatków, przeliczone kwoty ze sprawozdań placówek za II kwartał, a różnicę (dodatnią lub ujemną) pomiędzy wysokością środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, a sumą tych kwot wykazuje w jednym paragrafie jako nierozliczone środki budżetowe;

8) za miesiąc sierpień włącza do sprawozdania Rb-28, w poszczególnych paragrafach wydatków, przeliczone kwoty ze sprawozdań placówek za II kwartał, a różnicę (dodatnią lub ujemną) pomiędzy wysokością środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, a sumą tych kwot wykazuje w jednym paragrafie jako nierozliczone środki budżetowe;

9) za miesiąc wrzesień włącza do sprawozdania Rb-28, w poszczególnych paragrafach wydatków, kwoty ze sprawozdań placówek za III kwartał – po przeliczeniu na złote po kursie stanowiącym średnią arytmetyczną średnich kursów na dzień kończący poprzedni miesiąc, ustalony dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski, a różnicę (dodatnią lub ujemną) pomiędzy wysokością środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, a sumą tak przeliczonych kwot wykazuje w jednym paragrafie jako nierozliczone środki budżetowe;

10) za miesiąc październik włącza do sprawozdania Rb-28, w poszczególnych paragrafach wydatków, przeliczone kwoty ze sprawozdań placówek za III kwartał, a różnicę (dodatnią lub ujemną) pomiędzy wysokością środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, a sumą tych kwot wykazuje w jednym paragrafie jako nierozliczone środki budżetowe;

11) za miesiąc listopad włącza do sprawozdania Rb-28, w poszczególnych paragrafach wydatków, przeliczone kwoty ze sprawozdań placówek za III kwartał, a różnicę (dodatnią lub ujemną) pomiędzy wysokością środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, a sumą tych kwot wykazuje w jednym paragrafie jako nierozliczone środki budżetowe;

12) za miesiąc grudzień włącza do sprawozdania Rb-28, w poszczególnych paragrafach wydatków, przeliczone kwoty ze sprawozdań placówek za III kwartał, a różnicę (dodatnią lub ujemną) pomiędzy wysokością środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, a sumą tych kwot wykazuje w jednym paragrafie jako nierozliczone środki budżetowe;

13) za rok włącza do sprawozdania Rb-28, w poszczególnych paragrafach wydatków, kwoty ze sprawozdań placówek za IV kwartał – po przeliczeniu na złote po kursie stanowiącym średnią arytmetyczną średnich kursów na dzień kończący rok budżetowy, ustalony dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski, a różnicę (dodatnią lub ujemną) pomiędzy wysokością środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, po uwzględnieniu zwrotów środków z placówek, a sumą tak przeliczonych kwot wykazuje w jednym paragrafie określonym w klasyfikacji budżetowej dla różnic kursowych.

5. Dysponent główny do sprawozdań łącznych Rb-34 o dochodach własnych i wydatkach nimi sfinansowanych włącza dane ze sprawozdań placówek z wykonania planów dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych po przeliczeniu ich na złote przy zastosowaniu kursu średniego Narodowego Banku Polskiego, aktualnego na dzień kończący okres sprawozdawczy.

6. Dysponent główny sporządza sprawozdanie łączne Rb-23PL:

1) ze sprawozdań placówek Rb-23PL za IV kwartał;

2) w zakresie danych dotyczących wierszy od 1 do 6 i od 10 do 15, po ich przeliczeniu przy zastosowaniu kursu średniego NBP aktualnego na dzień kończący rok budżetowy.

7. Dysponent główny na otrzymanych sprawozdaniach jednostkowych umieszcza adnotację o kursie waluty, według którego przeliczane są dane ze sprawozdań jednostkowych.

8. Do czasu otrzymania oryginałów sprawozdań dane ze sprawozdań przekazanych faksem lub pocztą elektroniczną mogą być włączone do sprawozdań łącznych dysponenta głównego.

9. Przesłanie sprawozdania faksem lub pocztą elektroniczną nie zwalnia kierownika placówki z obowiązku przekazania oryginału sprawozdania.

10. Dysponent główny sprawdza, czy otrzymany oryginał sprawozdania jest zgodny ze sprawozdaniem przekazanym faksem lub pocztą elektroniczną. Jeżeli dane wykazane w sprawozdaniu przekazanym faksem lub pocztą elektroniczną są niezgodne z danymi wykazanymi w oryginale sprawozdania placówki, dysponent główny koryguje sprawozdanie łączne za odpowiedni okres sprawozdawczy.

11. Dopuszcza się, aby w sytuacjach kryzysowych (np. ewakuacja placówki), gdy nie jest możliwe otrzymanie sprawozdania z placówki, dysponent główny włączył do sprawozdania łącznego dane placówki z poprzedniego okresu sprawozdawczego w ramach danego roku budżetowego oraz:

1) w zakresie dochodów:

a) kwoty wynikające z otrzymanych przelewów pieniężnych dochodów budżetowych z placówek, otrzymane w danym okresie sprawozdawczym,

b) kwoty przekazanych środków pieniężnych – z rachunku bieżącego wydatków na rachunek bieżący dochodów – stanowiące równowartość zrealizowanych przez placówkę dochodów w danym okresie sprawozdawczym i pozostawionych w placówce, jako środki przyznane na finansowanie wydatków,

2) w zakresie wydatków:

a) kwoty środków pieniężnych przekazanych placówkom na wydatki budżetowe w danym okresie sprawozdawczym,

b) kwoty przekazanych w danym okresie sprawozdawczym środków pieniężnych – z rachunku bieżącego wydatków na rachunek bieżący dochodów – stanowiące równowartość zrealizowanych dochodów przez placówki i pozostawionych im jako środki przyznane na finansowanie wydatków,

a w przypadku braku sprawozdań w danym roku budżetowym, odpowiednio dane, o których mowa w pkt 1 i 2 lit. a i b; dane te należy wykazać w § „nierozliczone dochody otrzymane z placówek polskich za granicą” w sprawozdaniu Rb-27 i w § „nierozliczone środki budżetowe przekazane jednostkom budżetowym mającym siedziby poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej na finansowanie wydatków” w sprawozdaniu Rb-28.

Rozdział 19

Sprawozdanie Rb-FM półroczne/roczne o przepływach środków na rachunku funduszu motywacyjnego

§ 36. 1. Państwowa jednostka budżetowa posiadająca wyodrębniony rachunek funduszu motywacyjnego sporządza sprawozdanie z przepływu środków na tym rachunku, wykazując:

1) w wierszu 1 – stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na początku okresu sprawozdawczego;

2) w wierszu 2 – wpływy środków pieniężnych z części dochodów budżetu państwa na fundusz motywacyjny;

3) w wierszu 3 – wydatkowane środki z funduszu motywacyjnego;

4) w wierszu 4 – stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego.

2. Sprawozdania łączne sporządza się w pełnym zakresie danych wynikających ze sprawozdań jednostkowych.

Rozdział 20

Sprawozdanie Rb-FC półroczne/roczne o środkach funduszu celowego otrzymanych na zadania inne niż określone w ustawie tworzącej fundusz

§ 37. 1. Sprawozdanie sporządza kierownik jednostki organizacyjnej wydatkującej środki z funduszu celowego na realizację zadań innych niż określone w ustawie tworzącej fundusz, wykazując:

1) w wierszu 1 – środki funduszu otrzymane w okresie sprawozdawczym;

2) w wierszu 2 – środki wydatkowane;

3) w wierszu 3 – środki zwrócone w okresie sprawozdawczym;

4) w wierszu 4 – stan środków na rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego.

2. Sprawozdanie, przed przekazaniem dysponentowi funduszu, powinno być parafowane przez właściwego, ze względu na finansowany cel, dysponenta części budżetowej.

Rozdział 21

Sprawozdania budżetowe z rozliczenia środków na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

§ 38. 1. Pożyczkobiorcy – kierownicy państwowych jednostek budżetowych i kierownicy agencji – sporządzają i przekazują do Ministerstwa Finansów sprawozdania:

1) Rb-23 PRF – miesięczne/roczne sprawozdanie o środkach na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności;

2) Rb-28 PRF – miesięczne/roczne sprawozdanie z wydatkowania środków na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

2. Sprawozdanie Rb-23 PRF sporządza się w zakresie danych dotyczących rachunków bankowych otwartych dla potrzeb operacji pieniężnych dotyczących prefinansowania, w ramach pożyczek zaciągniętych z budżetu państwa, programów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i projektów realizowanych z udziałem Funduszu Spójności, wykazując:

1) w wierszu 11 – kwotę środków finansowych otrzymanych od początku realizacji programu/projektu do ostatniego dnia okresu sprawozdawczego;

2) w wierszu 12 – kwotę środków otrzymanych od początku bieżącego roku budżetowego do ostatniego dnia okresu sprawozdawczego;

3) w wierszu 13 – kwotę dokonanych przez pożyczkobiorcę zwrotów niewykorzystanych środków finansowych na rachunek Ministerstwa Finansów od początku realizacji programu/projektu;

4) w wierszu 14 – kwotę dokonanych przez pożyczkobiorcę zwrotów niewykorzystanych środków finansowych na rachunek Ministerstwa Finansów w bieżącym roku budżetowym;

5) w wierszu 15 – kwotę wydatkowanych środków na prefinansowanie od początku realizacji programu/projektu;

6) w wierszu 16 – kwotę wydatkowanych środków w bieżącym roku budżetowym;

7) w wierszu 17 – stan środków na rachunku bankowym.

3. Sprawozdanie Rb-28 PRF sporządza się zgodnie z treścią formularza w zakresie wydatków poniesionych ze środków na prefinansowanie i zaciągniętych zobowiązań – odrębnie dla każdego programu realizowanego z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i projektu realizowanego z udziałem środków pochodzących z Funduszu Spójności – w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf (sumowaniu podlegają kwoty wyszczególnione w rozdziałach), wykazując:

1) w kolumnie 3 – symbol programu w przypadku zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych lub symbol projektu w przypadku zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Funduszu Spójności;

2) w kolumnie 4 – numer umowy pożyczki;

3) w kolumnach 5–7 – odpowiednią dla danego wydatku klasyfikację budżetową;

4) w kolumnie 8 – plan wydatkowania środków na prefinansowanie w całym okresie realizacji programu lub projektu;

5) w kolumnie 9 – plan wydatkowania środków na prefinansowanie w bieżącym roku budżetowym;

6) w kolumnie 10 – wydatkowanie środków na prefinansowanie od początku realizacji programu/projektu;

7) w kolumnie 11 – wydatkowanie środków na prefinansowanie w bieżącym roku budżetowym;

8) w kolumnie 12 – wszystkie, uznane przez jednostkę zobowiązania związane z realizacją zadań finansowanych ze środków na prefinansowanie, niespłacone do końca okresu sprawozdawczego;

9) w kolumnie 13 – te zobowiązania spośród wykazanych w kolumnie 12, których termin zapłaty minął przed upływem danego okresu sprawozdawczego, a nie są przedawnione ani umorzone.

4. Jako symbole programów/projektów wykazywane w kolumnie 3 sprawozdania Rb-28 PRF przyjmuje się pierwsze litery nazw programów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych, np. symbol SPOWKP – dla Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrostu Konkurencyjności Przedsiębiorstw, symbol SPORZL – dla Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich, symbol SPOT – dla Sektorowego Programu Operacyjnego – Transport itd., lub projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z Funduszu Spójności.

5. W celu zapewnienia kontroli prawidłowości wykazanych danych w sprawozdaniu należy stosować odpowiednie liczby kontrolne; liczbę kontrolną stanowi suma symboli: działu, rozdziału, paragrafów, którą zamieszcza się w rubryce „paragraf” z wyrównaniem prawostronnym w tym wierszu, w którym podaje się kwotę ogółem rozdziału.

Rozdział 22

Ustalanie kompletności oraz prawidłowości sprawozdań łącznych

§ 39. 1. Dla ustalenia kompletności sprawozdań łącznych sporządza się następujące zestawienia kwot:

1) według działów – dla sprawozdań: Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-50, na odrębnych odpowiednich formularzach tych sprawozdań,

2) według rozdziałów (wiersze L i S) – dla sprawozdań Rb-30 i (wiersze H i N) – dla sprawozdań Rb-31, na odrębnych odpowiednich formularzach tych sprawozdań,

3) według symboli poszczególnych funduszy celowych (wiersze L i S) – na odrębnym formularzu sprawozdania Rb-33,

4) według symboli identyfikujących źródło powstania dochodów własnych (wiersze L i S) – na odrębnym formularzu sprawozdania Rb-34,

5) według poszczególnych umów pożyczki, zestawienie zbiorczych kwot w zakresie danych dotyczących kolumn: 8–13 – na odrębnym formularzu Rb-28 PRF,

przy czym zestawienia kwot wymienionych w pkt 1–5 należy podsumować.

2. W celu zapewnienia kontroli prawidłowości wprowadzania danych w sprawozdaniach łącznych należy stosować odpowiednie liczby kontrolne:

1) dla sprawozdań Rb-27, Rb-28, Rb-34 oraz Rb-50 – liczbę kontrolną stanowi suma symboli: działu, rozdziału, paragrafów, którą zamieszcza się w rubryce „paragraf” z wyrównaniem prawostronnym w tym wierszu, w którym podaje się kwotę ogółem rozdziału;

2) dla sprawozdań Rb-30, Rb-31 i Rb-33 – liczby kontrolne stanowią po stronie „Przychody” i „Koszty i inne obciążenia”/„Wydatki” sumę symboli odpowiednio: zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, funduszy celowych oraz działu, rozdziału, paragrafów; liczby kontrolne zamieszcza się w rubryce „paragraf” w wierszu „H” dla przychodów (obok „Razem” z wyrównaniem prawostronnym) w wierszu „N” dla kosztów i innych obciążeń lub wydatków (obok „Razem” z wyrównaniem prawostronnym).

3. Przyjmuje się następujące symbole, umieszczane w rubryce 7 sprawozdań Rb-30, Rb-31, Rb-33:

1) 100 – dla zakładów budżetowych;

2) 400 – dla gospodarstw pomocniczych;

3) 300 – dla funduszy celowych.

Rozdział 23

Struktury zbiorów sprawozdań przekazywanych na nośnikach elektronicznych

§ 40. 1. Dane ze sprawozdań łącznych: Rb-24, Rb-27, Rb-28, Rb-28 NW, Rb-28 PRF, Rb-50, Rb-30, Rb-31, Rb-33, Rb-34 dysponenci główni przekazują do Ministerstwa Finansów na nośnikach elektronicznych (dyskietka 3 1/2” lub poczta elektroniczna) w postaci zbiorów typu baza danych lub tekstowych, bez sum zbiorczych i pozycji kontrolnych.

2. Struktura zbiorów sprawozdań przekazywanych na nośnikach elektronicznych jest następująca:

1) nazwa zbioru

Zxnnrrmc, gdzie:

x – rodzaj sprawozdania

D – dla dochodów ew. dotacji,

W – dla wydatków,

P – dla sprawozdań Rb-30, 31, 33, 34,

F – dla sprawozdania Rb-28 PRF,

nn – nr sprawozdania, np. 27, 28, 30,

rr – rok sprawozdawczy,

mc – miesiąc sprawozdawczy,

przykłady nazw zbiorów:

dla sprawozdań Rb-27 za marzec roku 2001 – ZD270103,

dla sprawozdań Rb-30 za czerwiec roku 2001 – ZP300106,

2) zbiór (plik) może być przedstawiony jako:

a) baza danych (dbf),

b) zbiór tekstowy (txt)

o stałej długości pól (patrz pkt 3) w rekordzie, bez „separatorów” między polami w zbiorze tekstowym,

3) struktura zbiorów:

a) dla sprawozdań Rb-24

Nazwa pola

Typ pola

Długość pola

Uwagi

Izba

Numeryczny

2

symbol izby

SUBK

Znakowy

5

symbol pozycji z kol. 4

KW1

Numeryczny

16

kwota z kol. 5

KW2

Numeryczny

16

kwota z kol. 6

KW3

Numeryczny

16

kwota z kol. 7

KW4

Numeryczny

16

kwota z kol. 8

KW5

Numeryczny

16

kwota z kol. 9

KW6

Numeryczny

16

kwota z kol. 10

 

b) dla sprawozdań Rb-27

Nazwa pola

Typ pola

Długość pola

Uwagi

CZ

Numeryczny

2

symbol części z rubr. 1

WOJ

Numeryczny

2

symbol woj. z rubr. 2

DZ

Numeryczny

3

symbol działu

ROZ

Numeryczny

5

symbol rozdziału

PAR

Numeryczny

4

symbol paragrafu

KW1

Numeryczny

16

kwota z kol. 6

KW2

Numeryczny

16

kwota z kol. 7

KW3

Numeryczny

16

kwota z kol. 8

KW4

Numeryczny

16

kwota z kol. 9

KW5

Numeryczny

16

kwota z kol. 10

KW6

Numeryczny

16

kwota z kol. 11

KW7

Numeryczny

16

kwota z kol. 12

KW8

Numeryczny

16

kwota z koi. 13

 

c) dla sprawozdań Rb-28

Nazwa pola

Typ pola

Długość pola

Uwagi

CZ

Numeryczny

2

symbol części z rubr. 1

WOJ

Numeryczny

2

symbol woj. z rubr. 2

DZ

Numeryczny

3

symbol działu

ROZ

Numeryczny

5

symbol rozdziału

PAR

Numeryczny

4

symbol paragrafu

KW1

Numeryczny

16

kwota z kol. 6

KW2

Numeryczny

16

kwota z kol. 7

KW3

Numeryczny

16

kwota z kol. 8

KW4

Numeryczny

16

kwota z kol. 9

KW5

Numeryczny

16

kwota z kol. 10

KW6

Numeryczny

16

kwota z kol. 11

KW7

Numeryczny

16

kwota z kol. 12

 

d) dla sprawozdań Rb-28NW

Nazwa pola

Typ pola

Długość pola

Uwagi

CZ

Numeryczny

2

symbol części z rubr. 1

WOJ

Numeryczny

2

symbol woj. z rubr. 2

DZ

Numeryczny

3

symbol działu

ROZ

Numeryczny

5

symbol rozdziału

PAR

Numeryczny

4

symbol paragrafu

KW1

Numeryczny

16

kwota z kol. 6

KW2

Numeryczny

16

kwota z kol. 7

 

e) dla sprawozdań Rb-50

Nazwa pola

Typ pola

Długość pola

Uwagi

CZ

Numeryczny

2

symbol części z rubr. 8

WOJ

Numeryczny

2

symbol woj. z rubr. 2

DZ

Numeryczny

3

symbol działu

ROZ

Numeryczny

5

symbol rozdziału

PAR

Numeryczny

4

symbol paragrafu

KW1

Numeryczny

16

kwota z kol. 12

KW2

Numeryczny

16

kwota z kol. 13

 

f) dla sprawozdań Rb-30, Rb-31, Rb-33

Nazwa pola

Typ pola

Długość pola

Uwagi

CZ

Numeryczny

2

symbol części z rubr. 8

WOJ

Numeryczny

2

symbol woj. z rubr. 1

RTT

Numeryczny

3

symbol typu środka z rubr. 7

DZ

Numeryczny

3

symbol działu

ROZ

Numeryczny

5

symbol rozdziału

KOD

Znakowy

1

symbol pozycji - kol. 11

PAR

Numeryczny

4

symbol z kol. 12 (par/symbol)

KW1

Numeryczny

16

kwota z kol. 13

KW2

Numeryczny

16

kwota z kol. 14

 

g) dla sprawozdania Rb-34

Nazwa pola

Typ pola

Długość pola

Uwagi

CZ

Numeryczny

2

symbol części z rubr. 7

WOJ

Numeryczny

2

symbol woj. z rubr. 1

SYMB

Znakowy

1

symbol identyfikujący źródło powstania dochodów z rubr. 8

DZ

Numeryczny

3

symbol działu

ROZ

Numeryczny

5

symbol rozdziału

KOD

Znakowy

1

symbol pozycji - kol. 9

PAR

Numeryczny

4

symbol z kol. 12

KW1

Numeryczny

16

kwota z kol. 13

KW2

Numeryczny

16

kwota z kol. 14

 

h) dla sprawozdania Rb-28 PRF

Nazwa pola

Typ pola

Długość pola

Uwagi

CZ

Numeryczny

2

Symbol części z rubr. 1

WOJ

Numeryczny

2

Symbol woj. z rubr. 2

SYMBPRG

Znakowy

6

Symbol programu lub projektu z rubr. 3

NRUPOZ

Znakowy

19

Numer umowy pożyczki z kol. 4
Pierwsze 6 znaków jest zarezerwowane na symbol programu (projektu).
Jeżeli symbol programu (projektu) składa się z mniejszej liczby znaków niż 6, to należy uzupełnić go spacjami do 6 pozycji włącznie.

DZ

Numeryczny

3

Symbol działu z kol. 5

ROZ

Numeryczny

5

Symbol rozdziału z kol. 6

PAR

Numeryczny

4

Symbol paragrafu z kol. 7

KW1

Numeryczny

16

Kwota z kol. 8

KW2

Numeryczny

16

Kwota z kol. 9

KW3

Numeryczny

16

Kwota z kol. 10

KW4

Numeryczny

16

Kwota z kol. 11

KW5

Numeryczny

16

Kwota z kol. 12

KW6

Numeryczny

16

Kwota z kol. 13

 

Załącznik 32. [INSTRUKCJA SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ BUDŻETOWYCH W ZAKRESIE BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO]

Załącznik nr 32

INSTRUKCJA SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ BUDŻETOWYCH W ZAKRESIE BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Rozdział 1

Sprawozdanie Rb-27S miesięczne/roczne z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

§ 1. Sprawozdania jednostkowe są sporządzane w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf; sumowaniu podlegają kwoty wyszczególnione w rozdziałach.

§ 2. 1. Jednostka samorządu terytorialnego sporządza sprawozdanie jednostkowe z następujących dochodów budżetowych:

1) z tytułu podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych, pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego – zgodnie z § 3 ust. 1 – oraz pobieranych przez urzędy skarbowe na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, stosując odpowiednio przepis § 10 ust. 4 załącznika nr 31 do rozporządzenia;

2) dochodów jednostki budżetowej – zgodnie z § 3 ust. 2;

3) udziałów jednostki samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, przekazanych z centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego;

4) dotacji celowych i subwencji ogólnej otrzymanych z budżetu państwa;

5) dotacji celowych z funduszy celowych oraz dotacji celowych na zadania realizowane przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego.

2. Jednostki samorządu terytorialnego w sprawozdaniach jednostkowych sporządzanych za miesiące: styczeń, luty, kwiecień, maj, lipiec, sierpień, październik, listopad oraz grudzień – w kolumnie „Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)” – wykazują dochody budżetowe, pobrane przez urzędy skarbowe na rzecz jednostki samorządu terytorialnego, w wysokości otrzymanych wpływów na rachunek bieżący.

3. Jednostki budżetowe podległe jednostkom samorządu terytorialnego sporządzają sprawozdania jednostkowe z wykonania planu dochodów budżetowych zgodnie z § 3 ust. 2.

§ 3. 1. Sprawozdanie jednostkowe z wykonania planu dochodów budżetowych z tytułu podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych, pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego – sporządza się na podstawie danych księgowości podatkowej, w sposób następujący:

1) w kolumnie „Plan (po zmianach)” – wykazuje się dane o planowanych dochodach, zgodnie z planem po ewentualnych zmianach;

2) w kolumnie „Należności” wykazuje się: salda początkowe (należności pozostałych do zapłaty zmniejszone o nadpłaty), powiększone o kwoty przypisów należności z tytułu dochodów budżetowych, których termin płatności przypada na dany rok budżetowy, po zmniejszeniu ich o kwoty odpisów; jeżeli kwota nadpłat i odpisów przewyższa kwotę należności pozostałych do zapłaty i przypisów, wówczas różnicę wykazuje się jako liczbę ujemną;

3) w kolumnie „Potrącenia” ujmuje się skutki wykorzystania szczególnych przypadków wygaśnięcia zobowiązań podatkowych, o których mowa w art. 65 i art. 66 § 1 pkt 2 ustawy – Ordynacja podatkowa; skutków tych nie wykazuje się w kolumnie „Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)”;

4) w kolumnie „Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)” wykazuje się dochody wykonane na podstawie ewidencji analitycznej do rachunku bieżącego – subkonto dochodów;

5) w kolumnie „Dochody otrzymane” wykazuje się kwoty równe dochodom wykazanym w kolumnie „Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)”;

6) wpływy z podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości, pobierane w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, wykazuje się w kwotach odrębnych dla poszczególnych podatków; odrębne kwoty każdego z tych podatków ustala się przy pomocy wskaźników, wyliczonych na podstawie rejestru wymiarowego oraz rejestru przypisów i odpisów, stanowiących udział poszczególnych podatków w łącznym zobowiązaniu pieniężnym;

7) w odpowiednich kolumnach „Saldo końcowe” wykazuje się należności pozostałe do zapłaty, zaległości oraz nadpłaty ustalone na podstawie danych analitycznych kont podatkowych;

8) w kolumnie „Należności pozostałe do zapłaty” wykazuje się kwoty stanowiące różnicę pomiędzy kwotami wykazanymi w kolumnie „Należności” oraz kwotami wykazanymi w kolumnie „Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)” z uwzględnieniem nadpłat i potrąceń;

9) w kolumnie „Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy” wykazuje się kwoty stanowiące różnicę pomiędzy dochodami, jakie gmina lub miasto na prawach powiatu mogłaby uzyskać, stosując górne stawki podatkowe, a dochodami, jakie uzyskała, stosując niższe stawki uchwalone przez radę gminy lub miasta na prawach powiatu; w przypadku zastosowania przez gminę lub miasto na prawach powiatu obniżenia górnej stawki różnicę – pomiędzy stawką górną a przyjętą w uchwale przez radę gminy lub miasta na prawach powiatu, przemnożoną przez podstawę opodatkowania – wykazuje się w kolumnie „Skutki obniżenia górnych stawek...” sprawozdań dotyczących dochodów budżetowych narastająco od początku roku do końca okresu sprawozdawczego;

10) w kolumnie „Skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień...” wykazuje się kwoty dotyczące skutków udzielonych przez organ podatkowy gminy lub miasta na prawach powiatu za okres sprawozdawczy ulg, umorzeń i zwolnień w podatkach i opłatach, stanowiących dochód budżetu gminy (bez ulg i zwolnień ustawowych), a także skutki finansowe wynikające ze zwolnień i ulg w podatkach i opłatach wprowadzonych przepisami uchwał rad gmin lub miast na prawach powiatu, wydanymi na podstawie ustawowych upoważnień; wykazywane w tej kolumnie skutki ulg powinny wynikać z decyzji właściwych organów gminy lub miasta na prawach powiatu, w zakresie zarówno bieżących, jak i zaległych należności; wykazane kwoty powinny być zgodne z rejestrami przypisów i odpisów; w kolumnie tej wykazuje się również skutki ulg, umorzeń i zwolnień w podatkach i opłatach, stanowiących dochód budżetu gminy, udzielane w trybie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966); w kolumnie tej nie wykazuje się skutków finansowych wynikających z ugody zawartej w bankowym postępowaniu ugodowym, a także będących wynikiem orzeczeń wydanych przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze jako organu II instancji;

11) w kolumnie „Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy” wykazuje się kwoty dotyczące skutków decyzji organów podatkowych za okres sprawozdawczy. Skutki wykazane w tej kolumnie powinny wynikać z decyzji organu podatkowego, zarówno w zakresie bieżących, jak i zaległych należności, wykazane kwoty nie muszą wynikać z rejestrów przypisów i odpisów.

2. Sprawozdania jednostkowe z wykonania planu dochodów budżetowych jednostek budżetowych sporządza się w zakresie wpływów planowanych, należnych, wykonanych i otrzymanych oraz należności pozostałych do zapłaty i nadpłat, z zastrzeżeniem ust. 5. Dochody wykonane wykazuje się na podstawie danych księgowości analitycznej dochodów budżetowych do rachunku bieżącego – subkonto dochodów.

3. Udziały jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, otrzymane z centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa, wykazuje się następująco:

1) w kolumnie „Plan (po zmianach)” – wykazuje się dane o planowanych dochodach, zgodnie z planem po ewentualnych zmianach;

2) w kolumnie „Należności” – należne udziały jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;

3) w kolumnie „Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)” – przekazane do jednostek samorządu terytorialnego kwoty udziałów tych jednostek we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, należne za okres, którego sprawozdanie dotyczy;

4) w kolumnie „Dochody otrzymane” – kwoty udziałów, które wpłynęły na rachunki bankowe jednostek samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym;

5) w kolumnach „Saldo końcowe” – odpowiednio: należności pozostałe do zapłaty, zaległości oraz nadpłaty wynikające z rozliczeń budżetu państwa z jednostkami samorządu terytorialnego.

4. Dochody z tytułu subwencji ogólnej i dotacji celowych, otrzymanych z budżetu państwa, wykazuje się, z zastrzeżeniem ust. 5, w następujący sposób:

1) w kolumnie „Plan (po zmianach)” – wykazuje się dane o planowanych dochodach, zgodnie z planem po ewentualnych zmianach; kwoty planowanych dochodów powinny być zgodne w zakresie:

a) subwencji ogólnej – z ostatnim zawiadomieniem Ministra Finansów o przyznanych kwotach subwencji ogólnej i jej poszczególnych części,

b) dotacji celowych z budżetu państwa – z decyzjami dysponentów części budżetowych o przyznanych kwotach dotacji celowych;

2) w kolumnie „Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)” – wykazane kwoty powinny być zgodne z kwotami subwencji ogólnej i jej poszczególnych części przekazanymi przez Ministra Finansów oraz kwotami dotacji celowych, przekazanymi przez dysponentów części budżetu państwa, z zastrzeżeniem ust. 6;

3) w kolumnie „Dochody otrzymane” – kwoty subwencji ogólnej i dotacji celowych, które wpłynęły na rachunek bankowy jednostek samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym.

5. Dochody budżetowe wykonane bez przypisu należności, dla których przepisy odrębne nie przewidują przypisu, w kolumnie „Należności” należy wykazać w wysokości zrealizowanych dochodów, na podstawie ewidencji analitycznej do konta rachunku bieżącego – subkonto dochodów.

6. W sprawozdaniach rocznych jednostki samorządu terytorialnego wykazują wysokość otrzymanych dotacji celowych, po potrąceniu zwrotów dokonanych do dnia 15 stycznia roku następującego po roku, za który sporządzane jest sprawozdanie.

§ 4. Sprawozdania jednostkowe z wykonania planu dochodów budżetowych:

1) jednostki budżetowe, gminy, miasta na prawach powiatu, powiaty i samorządy województw oraz związki jednostek samorządu terytorialnego za: styczeń, luty, kwiecień, maj, lipiec, sierpień, październik, listopad oraz grudzień – wypełniają w zakresie wpływów planowanych i wykonanych;

2) jednostki budżetowe, powiaty i samorządy województw oraz związki jednostek samorządu terytorialnego za: marzec, czerwiec, wrzesień i za rok – wypełniają kolumny: „Plan (po zmianach)”, „Należności”, „Potrącenia”, „Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)”, „Dochody otrzymane”, „Saldo końcowe”;

3) gminy oraz miasta na prawach powiatu za: marzec, czerwiec, wrzesień i za rok – wypełniają kolumny: „Plan (po zmianach)”, „Należności”, „Potrącenia”, „Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)”, „Dochody otrzymane”, „Saldo końcowe”, „Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy”, „Skutki udzielonych przez gminę: ulg, umorzeń i zwolnień...”, „Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy”.

Rozdział 2

Sprawozdanie Rb-27ZZ kwartalne z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

§ 5. 1. Sprawozdanie jednostkowe sporządza się zgodnie z treścią formularza w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf określający źródło powstania dochodów; sumowaniu podlegają kwoty wyszczególnione w rozdziałach.

2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, należne budżetowi państwa, nie są wykazywane w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego.

§ 6. 1. W sprawozdaniach jednostkowych jednostek bezpośrednio realizujących zadania:

1) w kolumnie „Plan” wykazuje się kwoty wynikające z planu finansowego jednostki realizującej zadanie;

2) w kolumnie „Należności” wykazuje się salda początkowe (należności pozostałych do zapłaty zmniejszone o nadpłaty), powiększone o kwoty przypisów należności z tytułu dochodów budżetowych, których termin płatności przypada na dany rok budżetowy, po zmniejszeniu ich o kwoty odpisów, z uwzględnieniem § 3 ust. 5; jeżeli kwota nadpłat i odpisów przewyższa kwotę należności pozostałych do zapłaty i przypisów, wówczas różnicę wykazuje się jako liczbę ujemną;

3) w kolumnie „Dochody wykonane ogółem” wykazuje się dochody wykonane na podstawie ewidencji analitycznej do konta rachunek bieżący jednostki budżetowej;

4) w kolumnie „Dochody przekazane” wykazuje się dochody przekazane na rachunek bieżący jednostki samorządu terytorialnego;

5) w odpowiednich kolumnach dotyczących salda końcowego wykazuje się, na podstawie księgowości analitycznej do konta należności z tytułu dochodów budżetowych, należności pozostałe do zapłaty, w tym zaległości (należności pozostałe do zapłaty, których termin zapłaty minął) oraz nadpłaty (kwoty nadpłacone);

6) jednostka realizująca zadanie, podległa jednostce samorządu terytorialnego, nie wypełnia kolumny „Dochody potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego”.

2. Jednostki samorządu terytorialnego, na podstawie sprawozdań jednostkowych, sporządzają sprawozdanie zbiorcze w szczegółowości sprawozdania jednostkowego, z tym że w kolumnie:

1) „Dochody potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego” wykazują dochody wykonane, należne jednostce samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów;

2) „Dochody przekazane” wykazują kwotę dochodów przekazanych na rachunek bieżący – subkonto dochodów dysponenta głównego środków budżetu państwa przekazującego dotację.

Rozdział 3

Sprawozdanie Rb-PDP półroczne/roczne z wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy i miasta na prawach powiatu

§ 7. 1. W sprawozdaniach z wykonania podstawowych dochodów podatkowych dane zamieszczone w kolumnie „Wykonanie”, dotyczące:

1) dochodów pobieranych przez urzędy skarbowe i przekazywanych na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego – powinny być zgodne z danymi wykazywanymi w sporządzanych przez urzędy skarbowe sprawozdaniach jednostkowych Rb-27 o dochodach budżetowych w kolumnie „Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)”;

2) dochodów z tytułu:

a) podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, opłacanego w formie karty podatkowej,

b) podatku od czynności cywilnoprawnych

– wykazuje się w wysokości pomniejszonej o dokonane przez urząd skarbowy potrącenia na fundusz motywacyjny z tytułu odpisu od dodatkowych wpływów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych;

3) dochodów z tytułu udziałów jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, przekazanych z centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa na rachunki właściwych budżetów jednostek samorządu terytorialnego – powinny być zgodne z dochodami wykazanymi w kolumnie „Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)” sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów samorządowych jednostek budżetowych i jednostek samorządu terytorialnego.

2. Kwoty poszczególnych dochodów, wykazane w kolumnie „Wykonanie”, powinny być zgodne z sumą odpowiadających tym dochodom paragrafów we wszystkich działach wykazanych w sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów samorządowych jednostek budżetowych i jednostek samorządu terytorialnego w kolumnie „Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)”, odpowiednio do przepisów rozporządzenia.

3. Kwoty, dotyczące skutków obniżenia górnych stawek podatków, skutków udzielonych ulg, umorzeń, zwolnień oraz skutków decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa obliczonych za okres sprawozdawczy – wykazane w odpowiednich kolumnach sprawozdania powinny być zgodne z odpowiadającymi tym kwotom skutkami, wykazanymi w sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów samorządowych jednostek budżetowych i jednostek samorządu terytorialnego, odpowiednio do przepisów rozporządzenia.

Rozdział 4

Sprawozdanie Rb-28S miesięczne/roczne z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

§ 8. 1. Sprawozdania jednostkowe są sporządzane w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf; sumowaniu podlegają kwoty wyszczególnione w rozdziałach.

2. Sprawozdania sporządza się następująco:

1) w kolumnie „Plan (po zmianach)” wykazuje się dane o planowanych wydatkach;

2) w kolumnie „Zaangażowanie” wykazuje się dane według stanu na dzień kończący okres sprawozdawczy, wynikające z ewidencji księgowej zaangażowanie środków budżetowych obciążające plan finansowy wydatków danego roku budżetowego z tytułu:

a) wykonanych wydatków,

b) podjętych zobowiązań, w tym niespłaconych zobowiązań z lat ubiegłych, związanych z funkcjonowaniem jednostki budżetowej i wypełnianiem przez nią określonych zadań statutowych;

3) w kolumnie „Wydatki wykonane” wykazuje się zrealizowane wydatki na podstawie danych księgowości analitycznej do rachunku bieżącego;

4) w kolumnie „Zobowiązania ogółem” wykazuje się wszystkie bezsporne zobowiązania niespłacone do końca okresu sprawozdawczego;

5) w kolumnie „Zobowiązania wymagalne” wykazuje się zobowiązania, których termin zapłaty minął przed upływem okresu sprawozdawczego, a nie są ani przedawnione, ani umorzone;

6) w kolumnie „Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego” wykazuje się wydatki, których wykaz organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić zgodnie z art. 130 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych; kolumnę tę wypełnia się tylko w sprawozdaniu za 4 kwartały roku sprawozdawczego.

3. Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących wykazuje się, wprowadzając symbol 4990 zamiast paragrafu. Niewłaściwe obciążenie wykazuje się zapisem zwykłym, a niewłaściwe uznanie rachunku – jako liczbę ujemną.

4. Pojęcie wydatków majątkowych określa art. 69 ust. 6 ustawy o finansach publicznych.

5. Jednostki budżetowe, gminy, miasta na prawach powiatu, powiaty i samorządy województw oraz związki jednostek samorządu terytorialnego sprawozdania jednostkowe z wykonania planu wydatków budżetowych za styczeń, luty, kwiecień, maj, lipiec, sierpień, październik, listopad oraz grudzień – wypełniają w zakresie wydatków planowanych i wykonanych.

§ 9. Jednostki samorządu terytorialnego sporządzają zbiorcze sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych, w pełnym zakresie informacji wynikających ze sprawozdań jednostkowych z wykonania planu wydatków budżetowych, w tym o wydatkach budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami.

Rozdział 5

Sprawozdanie Rb-NDS kwartalne o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego

§ 10. 1. W sprawozdaniu o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego:

1) dochody:

a) w kolumnie „Plan (po zmianach)” – powinny być zgodne z danymi wykazanymi w kolumnie „Plan (po zmianach)” sprawozdania z wykonania planu dochodów budżetowych,

b) w kolumnie „Wykonanie” – powinny być zgodne z danymi wykazanymi w kolumnie „Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)” sprawozdania z wykonania planu dochodów budżetowych;

2) wydatki – powinny być zgodne z danymi ze sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych;

3) nadwyżka/deficyt – stanowi różnicę pomiędzy dochodami ogółem a wydatkami ogółem;

4) finansowanie – stanowi różnicę pomiędzy przychodami ogółem a rozchodami ogółem jednostki samorządu terytorialnego, której wysokość powinna zapewnić pokrycie kwoty deficytu, w przypadku jego wystąpienia;

5) dane dotyczące przychodów i rozchodów jednostki samorządu terytorialnego po stronie planu powinny być zgodne z planem budżetu uchwalonym przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego na koniec okresu sprawozdawczego;

6) dane po stronie wykonania dotyczące przychodów z tytułu:

a) kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji – zawierają łączne kwoty zobowiązań dla poszczególnych tytułów i powinny być zgodne z danymi wynikającymi z urządzeń księgowych za dany okres sprawozdawczy,

b) spłat pożyczek udzielonych, papierów wartościowych, prywatyzacji majątku – powinny być zgodne z faktycznie wykonanymi przychodami wynikającymi z urządzeń księgowych za dany okres sprawozdawczy,

c) nadwyżki z lat ubiegłych oraz przychodów z innych źródeł – wykazuje się w wysokości środków faktycznie osiągniętych za lata ubiegłe, w tym, w odniesieniu do nadwyżki z lat ubiegłych oraz przychodów z innych źródeł, również kwotę zaangażowaną na pokrycie deficytu;

7) dane dotyczące rozchodów jednostki samorządu terytorialnego po stronie wykonania powinny być zgodne z faktycznie wykonanymi rozchodami, wynikającymi z urządzeń księgowych za dany okres sprawozdawczy.

2. Przez prefinansowanie należy rozumieć środki publiczne, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych.

Rozdział 6

Sprawozdanie Rb-Z kwartalne o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń

§ 11. W sprawozdaniu o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń jednostek samorządu terytorialnego, w pozycjach odnoszących się do zobowiązań według tytułów dłużnych, wykazuje się kwoty zadłużenia ogółem, w tym zadłużenie długoterminowe, przy czym przez pojęcie „zadłużenie długoterminowe” rozumie się zadłużenie, którego pierwotny termin spłaty, czy też wykupu jest dłuższy niż rok.

§ 12. 1. Pojęcie wartości nominalnej zobowiązań według tytułów dłużnych określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wartości zobowiązań zaliczanych do państwowego długu publicznego, długu Skarbu Państwa, wartości zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji oraz kwoty przewidywanych wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji (Dz. U. Nr 109, poz. 1244), z zastrzeżeniem § 13, 15 i 16.

2. Przez wymagalne zobowiązania należy rozumieć wszystkie bezsporne zobowiązania, których termin zapłaty minął przed upływem danego okresu sprawozdawczego, a nie są one przedawnione ani umorzone.

3. Do państwowego długu publicznego zalicza się wymagalne zobowiązania jednostek, o których mowa w § 3 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego (Dz. U. Nr 38, poz. 364). W przypadku jednostek samorządu terytorialnego dotyczy to zobowiązań wymagalnych jednostki samorządu terytorialnego jako jednostki budżetowej i jako organu, podległych jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i funduszy celowych nieposiadających osobowości prawnej.

§ 13. 1. Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji oznacza kwotę, którą poręczyciel (gwarant) byłby zobowiązany zapłacić, gdyby dłużnik, za którego udzielono poręczenia (gwarancji), nie dokonał spłaty zobowiązania samodzielnie. W przypadku kredytów i pożyczek objętych poręczeniami (gwarancjami) uwzględnia się zarówno kwotę świadczenia głównego (kapitału), jak i świadczeń ubocznych (odsetek oraz innych opłat), o ile zostały objęte poręczeniem (gwarancją).

2. Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym oznacza kwotę, którą poręczyciel (gwarant) byłby zobowiązany zapłacić, gdyby dłużnik, za którego udzielono poręczenia (gwarancji), nie dokonał spłaty zobowiązania samodzielnie w danym roku budżetowym.

3. Wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji oznacza kwotę wymagalnych zobowiązań – świadczeń poręczyciela (gwaranta) należnych do zapłaty w dniu wymagalności.

4. Przez wartość wierzytelności, wynikających ze spłat dokonanych za dłużników w ramach realizacji umów poręczenia lub gwarancji, należy rozumieć sumę należności (wierzytelności), przysługujących jednostce samorządu terytorialnego od dłużników, z tytułu spłat dokonanych przez jednostkę samorządu terytorialnego za tych dłużników w wyniku realizacji zawartych umów poręczenia lub gwarancji; wierzytelności te stanowią sumę: łącznej kwoty dokonanych spłat (należności głównej) oraz należności ubocznych, w szczególności naliczonych odsetek za zwłokę w spłacie należności głównej.

5. Wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń lub gwarancji (wydatki) oznacza wartość wydatkowanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego środków – tytułem spłaty zobowiązań, zaciągniętych i niespłaconych przez dłużników, poręczonych lub gwarantowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego – obejmującą wartość faktycznie spłaconych środków (należności głównej i należności ubocznych) w ramach realizacji umów poręczenia lub gwarancji.

6. Kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń i gwarancji (dochody) oznacza sumę faktycznie odzyskanych przez jednostkę samorządu terytorialnego kwot: należności głównej (kwot wcześniej dokonanych spłat przez jednostkę samorządu terytorialnego za dłużników z tytułu realizacji zawartych umów poręczenia lub gwarancji) oraz należności ubocznych, w szczególności naliczonych odsetek za zwłokę w spłacie należności głównej.

7. Przez wartość poręczeń i gwarancji, udzielonych w okresie sprawozdawczym, należy rozumieć nominalną wartość poręczeń i gwarancji, udzielonych w okresie sprawozdawczym, obejmującą łączną wysokość należności głównej oraz należności ubocznych, poręczonych lub gwarantowanych.

§ 14. Przez wartość zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji, udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego, rozumie się wartość nominalną niewymagalnych oraz wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji, przy wyłączeniu wzajemnych zobowiązań podmiotów sektora finansów publicznych z tego tytułu, z tym że wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji oznacza kwotę świadczenia poręczyciela (gwaranta) należną do zapłaty w dniu wymagalności zobowiązania.

§ 15. Do wyliczenia wartości nominalnej zobowiązania objętego poręczeniem lub gwarancją, podlegającego oprocentowaniu według zmiennych stóp procentowych, przyjmuje się stopę procentową obowiązującą:

1) w ostatnim dniu roku budżetowego – w przypadku gdy okres sprawozdawczy dotyczy roku budżetowego albo

2) w ostatnim dniu kwartału roku budżetowego – w przypadku gdy okres sprawozdawczy dotyczy kwartału roku budżetowego.

§ 16. Do wyliczenia wartości nominalnej zobowiązania jednostek samorządu terytorialnego, objętego poręczeniem lub gwarancją płatnego w walucie obcej, stosuje się średni kurs tej waluty ogłoszony przez Narodowy Bank Polski, odpowiednio w terminach, o których mowa w § 15, a w przypadku, gdy kurs taki nie jest ogłoszony, średni kurs walut, ogłoszony przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym danego okresu sprawozdawczego.

§ 17. Do wyliczenia wartości nominalnej zobowiązania jednostek samorządu terytorialnego, objętego poręczeniem lub gwarancją, których wartość jest nieoznaczona, przyjmuje się prognozowaną wartość zobowiązania z uwzględnieniem zasady ostrożnej wyceny.

§ 18. Do wyliczenia wartości nominalnej zobowiązania wynikającego z zawartych umów o terminie płatności, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadającym w latach następnych (łącznie z leasingiem) przyjmuje się wartość zobowiązań z uwzględnieniem rat spłaconych na koniec okresu sprawozdawczego.

Rozdział 7

Sprawozdanie Rb-N kwartalne o stanie należności

§ 19. W sprawozdaniu o stanie należności jednostek samorządu terytorialnego, w pozycjach odnoszących się do tytułów należności, wykazuje się kwoty należności ogółem, w tym należności długoterminowe, przy czym przez pojęcie należności „długoterminowe” rozumie się należności, których pierwotny termin zapłaty, czy też wykupu, jest dłuższy niż rok.

§ 20. 1. Należności danej jednostki, stanowiące zobowiązanie innych jednostek wobec jednostki sporządzającej sprawozdanie, wykazuje się według tytułu, z którego wynika, oraz dłużnika.

2. Należności wykazuje się według następujących tytułów:

1) papiery wartościowe, poza papierami udziałowymi, dopuszczone do publicznego obrotu, dla których istnieje płynny rynek wtórny, z uwzględnieniem podziału na:

a) krótkoterminowe papiery wartościowe, których termin wykupu jest nie dłuższy niż rok (bony skarbowe, obligacje, bony komercyjne, pozostałe papiery wartościowe),

b) długoterminowe papiery wartościowe, których termin wykupu jest dłuższy niż rok (obligacje, pozostałe papiery wartościowe);

2) pożyczki i kredyty, w tym papiery wartościowe, poza papierami udziałowymi, nieujęte w pkt 1, których zbywalność jest ograniczona z uwzględnieniem podziału na:

a) pożyczki i kredyty krótkoterminowe, których termin zapłaty jest nie dłuższy niż rok,

b) pożyczki i kredyty długoterminowe, których termin zapłaty jest dłuższy niż rok;

3) depozyty, przez które należy rozumieć:

a) depozyty zbywalne, przez które należy rozumieć takie depozyty, które można natychmiast wymienić na pieniądze, lub które są zbywalne, w szczególności na podstawie czeku, bankowego zlecenia płatniczego, zarówno bez jakichkolwiek ograniczeń, jak i bez kary pieniężnej,

b) inne depozyty, których nie można używać do dokonywania płatności w dowolnym czasie i nie są one wymienialne na pieniądze lub depozyty zbywalne bez znaczących ograniczeń lub kary pieniężnej;

4) należności wymagalne, przez które należy rozumieć wszystkie bezsporne należności, których termin płatności dla dłużnika minął, a nie są przedawnione ani umorzone, w szczególności należności wynikające z dostaw towarów i usług, prawomocnych orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji; w przypadku jednostek samorządu terytorialnego dotyczy to należności wymagalnych: jednostki samorządu terytorialnego jako jednostki budżetowej i jako organu, podległych jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i funduszy celowych nieposiadających osobowości prawnej.

§ 21. 1. Należności określa się według wartości nominalnej.

2. Do określenia wartości nominalnej należności stosuje się odpowiednio przepisy rozporządzenia wymienionego w § 12 ust. 1, z zastrzeżeniem poręczeń i gwarancji, do których stosuje się odpowiednio § 13, 15 i 16.

Rozdział 8

Sprawozdanie Rb-50 kwartalne o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

§ 22. 1. Jednostki samorządu terytorialnego sporządzają sprawozdania według poszczególnych dysponentów środków budżetu państwa przekazujących dotacje, w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf; sumowaniu podlegają kwoty wyszczególnione w rozdziałach.

2. Sprawozdania Rb-50 sporządza się oddzielnie dla:

1) dotacji;

2) wydatków.

3. W sprawozdaniu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, wykazuje się w kolumnie:

1) „Plan (po zmianach)” – wynikające z planu finansowego kwoty dochodów z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji;

2) „Wykonanie” – kwoty otrzymanych dotacji; w sprawozdaniu za 4 kwartał po uwzględnieniu zwrotów dokonanych do dnia 15 stycznia roku następującego po roku budżetowym.

4. W sprawozdaniu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, wykazuje się w kolumnie:

1) „Plan (po zmianach)” – planowane wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego ustawami – finansowane z dotacji, o których mowa w ust. 3 pkt 1;

2) „Wykonanie” – wykonane w danym roku wydatki z dotacji, o których mowa w ust. 3 pkt 2; w przypadku gdy na mocy odrębnych przepisów jednostki samorządu terytorialnego realizują zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, na finansowanie których otrzymują dotacje przeznaczone na zwrot wydatków, to dane dotyczące wydatków innych niż określone powyżej wykazuje się w danych uzupełniających.

5. Jednostki organizacyjne bezpośrednio realizujące zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami jednostce samorządu terytorialnego sporządzają sprawozdanie jednostkowe w szczegółowości wymienionej w ust. 1 i przekazują je zarządom jednostek samorządu terytorialnego.

6. Miasta na prawach powiatu sporządzają odrębne sprawozdania Rb-50 dla zadań gminnych i powiatowych.

7. W przypadku gdy na mocy odrębnych przepisów zadanie z zakresu administracji rządowej jest realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, to sprawozdania sporządzają jednostki przekazujące i otrzymujące dotacje.

§ 23. Zarządy jednostek samorządu terytorialnego sporządzają zbiorcze sprawozdanie w szczegółowości sprawozdań jednostkowych i przekazują je do dysponentów budżetu państwa przekazujących dotacje.

Rozdział 9

Sprawozdania z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, dochodów własnych jednostek budżetowych oraz funduszy celowych nieposiadających osobowości prawnej

§ 24. 1. Sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, dochodów własnych jednostek budżetowych oraz funduszy celowych, dysponowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, sporządza się, z uwzględnieniem § 39 załącznika nr 31 do rozporządzenia, odpowiednio dla:

1) zakładów budżetowych – Rb-30 – zgodnie z zasadami określonymi w § 22 załącznika nr 31 do rozporządzenia;

2) gospodarstw pomocniczych samorządowych jednostek budżetowych – Rb-31 – zgodnie z zasadami określonymi w § 23 i 24 załącznika nr 31 do rozporządzenia;

3) funduszy celowych – Rb-33 – zgodnie z zasadami określonymi w § 25 ust. 1, 3–7 załącznika nr 31 do rozporządzenia, przyjmując symbole określone w ust. 2;

4) dochodów własnych – Rb-34 – zgodnie z zasadami określonymi w § 26 ust. 1, 3–6 załącznika nr 31 do rozporządzenia.

2. Przyjmuje się następujące symbole identyfikujące poszczególne fundusze celowe dla funduszy celowych dysponowanych przez jednostki samorządu terytorialnego:

1) 307 – Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych;

2) 311 – Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym;

3) 322 – Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym;

4) 323 – Gminny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym;

5) 324 – Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

6) 325 – Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

7) 321 – Fundusz Socjalny Wsi; może być dysponowany do czasu wyczerpania środków zgromadzonych na rachunku tego Funduszu i do tego czasu powinien być włączany do sprawozdawczości budżetowej gmin.

3. Nadania symbolu nowemu funduszowi dokonuje Minister Finansów na wniosek dysponenta funduszu.

Rozdział 10

Ustalanie kompletności i prawidłowości sprawozdań

§ 25. 1. W celu zapewnienia kontroli prawidłowości wprowadzania danych na nośniki danych w sprawozdaniach zbiorczych zarówno o dochodach, jak i wydatkach budżetowych należy stosować liczby kontrolne obliczane jako suma symboli: działu, rozdziału i paragrafów w ramach każdego rozdziału. Liczby kontrolne zamieszcza się w kolumnie „Paragraf” w tym wierszu, w którym podaje się kwotę ogółem rozdziału.

2. Dla sprawozdań Rb-30, Rb-31 należy stosować liczby kontrolne obliczone jako suma symboli: działu, rozdziału i paragrafów oraz symboli:

1) 100 – dla zakładów budżetowych,

2) 400 – dla gospodarstw pomocniczych,

a dla funduszy celowych (sprawozdanie Rb-33) stosuje się symbole zgodne z § 24 ust. 2. W przypadku sprawozdania Rb-34 należy stosować liczby kontrolne obliczone jako suma symboli: działu, rozdziału i paragrafów.

3. Dla ustalenia kompletności sprawozdań zbiorczych sporządza się zestawienia zbiorcze według działów.

4. Składane komplety sprawozdań powinny zawierać numerację stron poszczególnych formularzy sprawozdawczych.

Rozdział 11

Struktury zbiorów sprawozdań przekazywanych na nośnikach elektronicznych

§ 26. Pliki sprawozdań przekazywanych na nośnikach elektronicznych posiadają następujące struktury:

1) struktura pliku Rb-27S sprawozdania z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego;

plik w formacie dbf (wersja 4) posiada następującą strukturę:

 

Lp.

Nazwa pola

Typ

Liczba znaków

Opis pola

Uwagi

1

REGON

Znakowe

9

Identyfikator REGON wg GUS

 

2

WK

Znakowe

2

Kod województwa JST lub siedziby związku JST wg GUS*

 

3

PK

Znakowe

2

Kod powiatu JST lub siedziby związku JST wg GUS*

dla sprawozdań z województw zawsze = '00'

4

GK

Znakowe

2

Kod gminy lub siedziby związku JST wg GUS*

dla sprawozdań z województw i powiatów zawsze = '00'

5

GT

Znakowe

1

Typ gminy wg GUS*

dla sprawozdań z województw i powiatów zawsze = '0', dla związków JST = 'Z'

6

PT

Znakowe

1

Typ związku JST lub powiatu

dla sprawozdań z JST: '0' -gminy i województwa, '1' -powiaty, '2' - miasta na prawach powiatu: dla związków pomiędzy JST: '6' - gminno-powiatowe, '7' -międzypowiatowe, '8' -międzygminne, '9' - inne związki JST

7

ROK

Znakowe

2

Ostatnie dwie cyfry roku sprawozdawczego

 

8

KWARTAL

Znakowe

1

Cyfra kwartału

1 - za m-c marzec, 2 - za m-c czerwiec, 3 - za m-c wrzesień, 4 - roczne

9

DAT SKW

Data

8

Data źródłowa sporządzenia sprawozdania lub korekty (data sprawozdania)

 

10

UWAGI

Memo

10

Uwagi o zaistniałych błędach

 

11

DZIAL

Znakowe

3

Dział według klasyfikacji budżetowej

 

12

ROZDZIAL

Znakowe

5

Rozdział według klasyfikacji budżetowej

 

13

STATUS

Znakowe

1

Wyróżnik:

0 - dane jednostkowe, 1 - podsumowanie rozdziału

 

14

PAR

Znakowe

7

Paragraf według klasyfikacji budżetowej lub liczba kontrolna dla podsumowania rozdziału

 

15

R1

Numeryczne

15

Plan (po zmianach)

 

16

R2

Numeryczne

15

Należności (salda początkowe plus przypisy minus odpisy)

 

17

R3

Numeryczne

15

Potrącenia

 

18

R4

Numeryczne

15

Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)

 

19

R9

Numeryczne

15

Dochody otrzymane

 

20

R10

Numeryczne

15

Saldo końcowe – ogółem należności pozostałe do zapłaty

 

21

R5

Numeryczne

15

Saldo końcowe – ogółem należności pozostałe do zapłaty (w tym zaległości)

 

22

R6

Numeryczne

15

Saldo końcowe - nadpłaty

 

 

Lp.

Nazwa pola

Typ

Liczba znaków

Opis pola

Uwagi

23

R7

Numeryczne

15

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy

wypełniane tylko przez gminy i miasta na prawach powiatu

24

R8

Numeryczne

15

Skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)

wypełniane tylko przez gminy i miasta na prawach powiatu

25

R11

Numeryczne

15

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy

wypełniane tylko przez gminy i miasta na prawach powiatu

 

2) struktura pliku Rb-PDP sprawozdania z wykonania podstawowych dochodów podatkowych;

plik w formacie dbf (wersja 4) posiada następującą strukturę:

 

Lp.

Nazwa pola

Typ

Liczba znaków

Opis pola

Uwagi

1

REGON

Znakowe

9

Identyfikator REGON wg GUS

 

2

WK

Znakowe

2

Kod województwa JST lub siedziby związku JST wg GUS*

 

3

PK

Znakowe

2

Kod powiatu JST lub siedziby związku JST wg GUS*

dla sprawozdań z województw zawsze = '00'

4

GK

Znakowe

2

Kod gminy lub siedziby związku JST wg GUS*

dla sprawozdań z województw i powiatów zawsze = '00'

5

GT

Znakowe

1

Typ gminy wg GUS*

dla sprawozdań z województw i powiatów zawsze ='0', dla związków JST = 'Z'

6

PT

Znakowe

1

Typ związku JST lub powiatu

dla sprawozdań z JST: '0' -gminy i województwa, '1' -powiaty, '2' - miasta na prawach powiatu; dla związków pomiędzy JST: '6' - gminno-powiatowe, '7' -między powiatowe, '8' -międzygminne, '9' – inne związki JST

7

ROK

Znakowe

2

Ostatnie dwie cyfry roku sprawozdawczego

 

8

KWARTAL

Znakowe

1

Cyfra kwartału

 

g

DAT SKW

Data

8

Data źródłowa sporządzenia sprawozdania lub korekty (data sprawozdania)

 

10

UWAGI

Memo

10

Uwagi o zaistniałych błędach

 

11

A1WP

Numeryczne

15

Ogółem podstawowe dochody podatkowe - wykonanie

 

 

Lp.

Nazwa pola

Typ

Liczba znaków

Opis pola

Uwagi

12

U1

Numeryczne

15

Ogółem podstawowe dochody podatkowe - skutki obniżenia górnych stawek podatków

 

13

UU1P

Numeryczne

15

Ogółem podstawowe dochody podatkowe - skutki udzielonych ulg, umorzeń i zwolnień

 

14

UUU1P

Numeryczne

15

Ogółem podstawowe dochody podatkowe – skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy

 

15

A2W

Numeryczne

15

Udziały we wpływach z podatku doch. od osób prawnych i jedn. org. nieposiadających osobowości prawnej -wykonanie

Część gminna

16

A3W

Numeryczne

15

Udziały we wpływach z podatku doch. od osób fizycznych -wykonanie

Część gminna

17

A4W

Numeryczne

15

Podatek rolny - wykonanie

 

18

U4

Numeryczne

15

Podatek rolny - skutki obniżenia górnych stawek podatków

 

19

UU4

Numeryczne

15

Podatek rolny - skutki udzielonych ulg, umorzeń i zwolnień

 

20

UUU4

Numeryczne

15

Podatek rolny – skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy

 

21

A5W

Numeryczne

15

Podatek od nieruchomości -wykonanie

 

22

U5

Numeryczne

15

Podatek od nieruchomości -skutki obniżenia górnych stawek podatków

 

23

UU5

Numeryczne

15

Podatek od nieruchomości -skutki udzielonych ulg, umorzeń i zwolnień

 

24

UUU5

Numeryczne

15

Podatek od nieruchomości -skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy

 

25

A6W

Numeryczne

15

Podatek leśny - wykonanie

 

25a

U6

Numeryczne

15

Podatek leśny – skutki obniżenia górnych stawek podatków

 

26

UU6

Numeryczne

15

Podatek leśny - skutki udzielonych ulg, umorzeń i zwolnień

 

 

Lp.

Nazwa pola

Typ

Liczba znaków

Opis pola

Uwagi

27

UUU6

Numeryczne

15

Podatek leśny – skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy

 

28

A7W

Numeryczne

15

Podatek od środków transportowych - wykonanie

 

28a

U7

Numeryczne

15

Podatek od środków transportowych – skutki obniżenia górnych stawek podatków"

 

29

UU7

Numeryczne

15

Podatek od środków transp. -skutki udziel, przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień

 

30

UUU7

Numeryczne

15

Podatek od środków transp. –skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy

 

31

A8W

Numeryczne

15

Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - wykonanie

 

32

UU8

Numeryczne

15

Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej -skutki udziel, przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień

 

33

UUU8

Numeryczne

15

Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy

 

34

A9W

Numeryczne

15

Podatek od czynności cywilnoprawnych – wykonanie

 

35

UU9

Numeryczne

15

Podatek od czynności cywilnoprawnych - skutki udzielonych ulg, umorzeń i zwolnień

 

36

UUU9

Numeryczne

15

Podatek od czynności cywilnoprawnych - skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy

 

37

A10W

Numeryczne

15

Wpływy z opłaty skarbowej –wykonanie

 

 

Lp.

Nazwa pola

Typ

Liczba znaków

Opis pola

Uwagi

38

UU10

Numeryczne

15

Wpływy z opłaty skarbowej -skutki udziel, przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień

 

39

UUU10

Numeryczne

15

Wpływy z opłaty skarbowej-skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy

 

40

A11W

Numeryczne

15

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - wykonanie

 

41

UU11

Numeryczne

15

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - skutki udziel, przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień

 

42

UUU11

Numeryczne

15

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy

 

43

A111W

Numeryczne

15

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - wykonanie od przedsiębiorstwa górniczego

 

44

UU111

Numeryczne

15

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstwa górniczego – skutki udziel, przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień

 

45

UUU111

Numeryczne

15

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstwa górniczego - skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy

 

 

3) struktura pliku Rb-28S sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego;

plik w formacie dbf (wersja 4) posiada następującą strukturę:

Lp.

Nazwa pola

Typ

Liczba znaków

Opis pola

Uwagi

1

REGON

Znakowe

9

Identyfikator REGON wg GUS

 

2

WK

Znakowe

2

Kod województwa JST lub siedziby związku JST wg GUS*

 

3

PK

Znakowe

2

Kod powiatu JST lub siedziby związku JST wg GUS*

dla sprawozdań z województw zawsze = '00'

4

GK

Znakowe

2

Kod gminy lub siedziby związku JST wg GUS*

dla sprawozdań z województw i powiatów zawsze = '00'

 

Lp.

Nazwa pola

Typ

Liczba znaków

Opis pola

Uwagi

5

GT

Znakowe

1

Typ gminy wg GUS*

dla sprawozdań z województw i powiatów zawsze = '0', dla związków JST = 'Z'

6

PT

Znakowe

1

Typ związku JST lub powiatu

dla sprawozdań z JST: '0' -gminy i województwa, '1' -powiaty, '2' - miasta na prawach powiatu; dla związków pomiędzy JST: '6' -gminno-powiatowe, '7' – międzypowiatowe, '8' -międzygminne, '9' – inne związki JST

7

ROK

Znakowe

2

Ostatnie dwie cyfry roku sprawozdawczego

 

8

KWARTAL

Znakowe

1

Cyfra kwartału

1 - za m-c marzec, 2 - za m-c czerwiec, 3 - za m-c wrzesień, 4 - roczne

9

DAT SKW

Data

8

Data źródłowa sporządzenia sprawozdania lub korekty (data sprawozdania)

 

10

UWAGI

Memo

10

Uwagi o zaistniałych błędach

 

11

DZIAL

Znakowe

3

Dział według klasyfikacji budżetowej

 

12

ROZDZIAL

Znakowe

5

Rozdział według klasyfikacji budżetowej

 

13

STATUS

Znakowe

1

Wyróżnik:

0 - dane jednostkowe,

1 - podsumowanie rozdziału

 

14

PAR

Znakowe

7

Paragraf według klasyfikacji budżetowej lub liczba kontrolna dla podsumowania rozdziału

 

15

R1

Numeryczne

15

Plan (po zmianach)

 

16

R10

Numeryczne

15

Zaangażowanie

 

17

R4

Numeryczne

15

Wydatki wykonane

 

18

R11

Numeryczne

15

Zobowiązania - ogółem

 

19

R12

Numeryczne

15

Zobowiązania - wymagalne

 

20

R9

Numeryczne

15

Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (art. 130 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)

wypełniane tylko za 4 kwartały roku sprawozdawczego

 

4) struktura pliku Rb-NDS sprawozdania o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego;

plik w formacie dbf (wersja 4) posiada następującą strukturę:

Lp.

Nazwa pola

Typ

Liczba znaków

Opis pola

Uwagi

1

REGON

Znakowe

9

Identyfikator REGON wg GUS

 

2

WK

Znakowe

2

Kod województwa JST lub siedziby związku JST wg GUS*

 

3

PK

Znakowe

2

Kod powiatu JST lub siedziby związku JST wg GUS*

dla sprawozdań z województw zawsze = '00'

4

GK

Znakowe

2

Kod gminy lub siedziby związku JST wg GUS*

dla sprawozdań z województw i powiatów zawsze = '00'

5

GT

Znakowe

1

Typ gminy wg GUS*

dla sprawozdań z województw i powiatów zawsze = '0', dla związków JST = 'Z'

6

PT

Znakowe

1

Typ związku JST lub powiatu

dla sprawozdań z JST: '0' - gminy i województwa, '1' -powiaty, '2' - miasta na prawach powiatu;dla związków pomiędzy JST: '6' - gminno-powiatowe, '7' -międzypowiatowe, '8' - międzygminne, '9' – inne związki JST

7

ROK

Znakowe

2

Ostatnie dwie cyfry roku sprawozdawczego

 

8

KWARTAL

Znakowe

1

Cyfra kwartału

 

9

DAT SKW

Data

8

Data źródłowa sporządzenia sprawozdania lub korekty (data sprawozdania)

 

10

UWAGI

Memo

10

Uwagi o zaistniałych błędach

 

11

AP

Numeryczne

15

Dochody ogółem - plan (po zmianach)

 

12

AW

Numeryczne

15

Dochody ogółem - wykonanie od początku roku

 

13

BP

Numeryczne

15

Wydatki ogółem - plan (po zmianach)

 

14

BW

Numeryczne

15

Wydatki ogółem – wykonanie od początku roku

 

15

B1P

Numeryczne

15

Wydatki bieżące – plan (po zmianach)

 

16

B1W

Numeryczne

15

Wydatki bieżące - wykonanie od początku roku

 

17

B2P

Numeryczne

15

Wydatki majątkowe – plan (po zmianach)

 

18

B2W

Numeryczne

15

Wydatki majątkowe - wykonanie od początku roku

 

 

Lp.

Nazwa pola

Typ

Liczba znaków

Opis pola

Uwagi

19

CP

Numeryczne

15

Nadwyżka / deficyt – plan (po zmianach)

 

20

CW

Numeryczne

15

Nadwyżka / deficyt - wykonanie od początku roku

 

21

DP

Numeryczne

15

Finansowanie - plan (po zmianach)

 

22

DW

Numeryczne

15

Finansowanie – wykonanie od początku roku

 

23

D1P

Numeryczne

15

Przychody ogółem – plan (po zmianach)

 

24

D1W

Numeryczne

15

Przychody ogółem - wykonanie od początku roku

 

25

D11P

Numeryczne

15

Kredyty i pożyczki – plan (po zmianach), w tym:

 

26

D11W

Numeryczne

15

Kredyty i pożyczki - wykonanie od początku roku, w tym:

 

27

D111P

Numeryczne

15

Kredyty i pożyczki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE – plan (po zmianach), w tym:

 

28

D111W

Numeryczne

15

Kredyty i pożyczki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE – wykonanie od początku roku, w tym:

 

29

D1111P

Numeryczne

15

Pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa – plan (po zmianach)

 

30

D1111W

Numeryczne

15

Pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa –wykonanie od początku roku

 

31

D12P

Numeryczne

15

Spłata pożyczek udzielonych - plan (po zmianach)

 

32

D12W

Numeryczne

15

Spłata pożyczek udzielonych –wykonanie od początku roku

 

33

D13P

Numeryczne

15

Nadwyżka z lat ubiegłych - plan (po zmianach), w tym:

 

34

D13W

Numeryczne

15

Nadwyżka z lat ubiegłych - wykonanie od początku roku, w tym:

 

35

D131P

Numeryczne

15

Środki na pokrycie deficytu - plan (po zmianach)

 

36

D131W

Numeryczne

15

Środki na pokrycie deficytu -wykonanie od początku roku

 

37

D14P

Numeryczne

15

Papiery wartościowe - plan (po zmianach), w tym:

 

38

D14W

Numeryczne

15

Papiery wartościowe - wykonanie od początku roku, w tym:

 

 

Lp.

Nazwa pola

Typ

Liczba znaków

Opis pola

Uwagi

39

D141P

Numeryczne

15

Papiery wartościowe na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE – plan (po zmianach)

 

40

D141W

Numeryczne

15

Papiery wartościowe na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE – wykonanie od początku roku

 

41

D15P

Numeryczne

15

Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych - plan (po zmianach), w tym:

 

42

D15W

Numeryczne

15

Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych -wykonanie od początku roku, w tym:

 

43

D151P

Numeryczne

15

Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE – plan (po zmianach)

 

44

D151W

Numeryczne

15

Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE – wykonanie od początku roku

 

45

D16P

Numeryczne

15

Prywatyzacja majątku jst. - plan (po zmianach)

 

46

D16W

Numeryczne

15

Prywatyzacja majątku jst. - wykonanie od początku roku

 

47

D17P

Numeryczne

15

Inne źródła - plan (po zmianach), w tym:

 

48

D17W

Numeryczne

15

Inne źródła – wykonanie od początku roku, w tym:

 

49

D171P

Numeryczne

15

Środki na pokrycie deficytu - plan (po zmianach)

 

50

D171W

Numeryczne

15

Środki na pokrycie deficytu - wykonanie od początku roku

 

51

D2P

Numeryczne

15

Rozchody ogółem – plan (po zmianach), z tego:

 

52

D2W

Numeryczne

15

Rozchody ogółem - wykonanie od początku roku, z tego:

 

53

D21P

Numeryczne

15

Spłaty kredytów i pożyczek - plan (po zmianach), w tym:

 

54

D21W

Numeryczne

15

Spłaty kredytów i pożyczek - wykonanie od początku roku, w tym:

 

 

Lp.

Nazwa pola

Typ

Liczba znaków

Opis pola

Uwagi

55

D211P

Numeryczne

15

Spłaty kredytów i pożyczek na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE – plan (po zmianach), w tym:

 

56

D211W

Numeryczne

15

Spłaty kredytów i pożyczek na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UEwykonanie od początku roku, w tym:

 

57

D2111P

Numeryczne

15

Spłaty pożyczek na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymanych z budżetu państwaplan (po zmianach)

 

58

D2111W

Numeryczne

15

Spłaty pożyczek na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymanych z budżetu państwa –wykonanie od początku roku

 

59

D22P

Numeryczne

15

Pożyczki - plan (po zmianach)

 

60

D22W

Numeryczne

15

Pożyczki - wykonanie od początku roku

 

61

D23P

Numeryczne

15

Lokaty w bankachplan (po zmianach)

 

62

D23W

Numeryczne

15

Lokaty w bankach - wykonanie od początku roku

 

63

D24P

Numeryczne

15

Wykup papierów wartościowych - plan (po zmianach), w tym:

 

64

D24W

Numeryczne

15

Wykup papierów wartościowychwykonanie od początku roku, w tym:

 

65

D241P

Numeryczne

15

Wykup papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE – plan (po zmianach)

 

66

D241W

Numeryczne

15

Wykup papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE – wykonanie od początku roku

 

67

D25P

Numeryczne

15

Wykup obligacji samorządowych - plan (po zmianach), w tym:

 

68

D25W

Numeryczne

15

Wykup obligacji samorządowychwykonanie od początku roku, w tym:

 

 


Lp.

Nazwa pola

Typ

Liczba znaków

Opis pola

Uwagi

69

D251P

Numeryczne

15

Wykup obligacji samorządowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE – plan (po zmianach)

 

70

D251W

Numeryczne

15

Wykup obligacji samorządowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE – wykonanie od początku roku

 

71

D26P

Numeryczne

15

Inne cele - plan (po zmianach)

 

72

D26W

Numeryczne

15

Inne cele - wykonanie od początku roku

 

 

5) struktura pliku Rb-Z sprawozdania o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń;

plik w formacie dbf (wersja 4) posiada następującą strukturę:

a) część I

 

Lp.

Nazwa pola

Typ

Liczba znaków

Opis pola

Uwagi

1

REGON

Znakowe

9

Identyfikator REGON wg GUS

 

2

WK

Znakowe

2

Kod województwa JST lub siedziby związku JST wg GUS*

 

3

PK

Znakowe

2

Kod powiatu JST lub siedziby związku JST wg GUS*

dla sprawozdań z województw
zawsze = '00'

4

GK

Znakowe

2

Kod gminy lub siedziby związku JST wg GUS*

dla sprawozdań z województw
i powiatów zawsze = '00'

5

GT

Znakowe

1

Typ gminy wg GUS*

dla sprawozdań z województw i powiatów zawsze = '0',
dla związków JST = 'Z'

6

PT

Znakowe

1

Typ związku JST lub powiatu

dla sprawozdań z JST: '0' - gminy i województwa,
'1' - powiaty,
'2' - miasta na prawach powiatu;
dla związków
pomiędzy JST:
'6' – gminno-powiatowe,
7' - międzypowiatowe,
'8' - międzygminne,
'9'inne związki JST

7

ROK

Znakowe

2

Ostatnie dwie cyfry roku sprawozdawczego

 

8

KWARTAL

Znakowe

1

Cyfra kwartału

 

 

Lp.

Nazwa pola

Typ

Liczba znaków

Opis pola

Uwagi

9

DAT SKW

Data

8

Data źródłowa sporządzenia sprawozdania lub korekty (data sprawozdania)

 

10

UWAGI

Memo

10

Uwagi o zaistniałych błędach

 

11

E

Numeryczne

15

Zobowiązania wg tytułów dłużnychkwota zadłużenia OGÓŁEM

 

12

EKO

Numeryczne

15

Zobowiązania wg tytułów dłużnych wobec wierzycieli krajowych - OGÓŁEM

 

13

EKF

Numeryczne

15

Zobowiązania wg tytułów dłużnych wobec wierzycieli krajowych - sektor finansów publicznych

 

14

EKR

Numeryczne

15

Zobowiązania wg tytułów dłużnych wobec wierzycieli krajowych - grupa I

 

15

EKP

Numeryczne

15

Zobowiązania wg tytułów dłużnych wobec wierzycieli krajowych - Skarb Państwa

 

16

EKS

Numeryczne

15

Zobowiązania wg tytułów dłużnych wobec wierzycieli krajowych - grupa II

 

17

EKU

Numeryczne

15

Zobowiązania wg tytułów dłużnych wobec wierzycieli krajowych - grupa III

 

18

EKC

Numeryczne

15

Zobowiązania wg tytułów dłużnych wobec wierzycieli krajowych - bank centralny

 

19

EKK

Numeryczne

15

Zobowiązania wg tytułów dłużnych wobec wierzycieli krajowych - banki komercyjne

 

20

EZO

Numeryczne

15

Zobowiązania wg tytułów dłużnych wobec wierzycieli zagranicznych - OGÓŁEM

 

21

EZZ

Numeryczne

15

Zobowiązania wg tytułów dłużnych wobec wierzycieli zagranicznych - rządy innych państw

 

22

EZF

Numeryczne

15

Zobowiązania wg tytułów dłużnych wobec wierzycieli zagranicznych - międzynarodowe instytucje finansowe

 

23

E1

Numeryczne

15

Emisja papierów wartościowychkwota zadłużenia OGÓŁEM

 

24

E1KO

Numeryczne

15

Emisja papierów wartościowych (krajowa) - OGÓŁEM

 

25

E1KF

Numeryczne

15

Emisja papierów wartościowych (krajowa) - sektor finansów publicznych

 

26

E1KR

Numeryczne

15

Emisja papierów wartościowych (krajowa) - grupa I

 

27

E1KP

Numeryczne

15

Emisja papierów wartościowych (krajowa) - Skarb Państwa

 

28

E1KS

Numeryczne

15

Emisja papierów wartościowych (krajowa) - grupa II

 

29

E1KU

Numeryczne

15

Emisja papierów wartościowych (krajowa) - grupa III

 

30

E1KC

Numeryczne

15

Emisja papierów wartościowych (krajowa) - bank centralny

 

31

E1KK

Numeryczne

15

Emisja papierów wartościowych (krajowa) - banki komercyjne

 

 

Lp.

Nazwa pola

Typ

Liczba znaków

Opis pola

Uwagi

32

E1ZO

Numeryczne

15

Emisja papierów wartościowych (zagraniczna) - OGÓŁEM

 

33

E1ZZ

Numeryczne

15

Emisja papierów wartościowych (zagraniczna)rządy innych państw

 

34

E1ZF

Numeryczne

15

Emisja papierów wartościowych (zagraniczna) - międzynarodowe instytucje finansowe

 

35

E11

Numeryczne

15

Emisja papierów wartościowych długoterminowychkwota zadłużenia OGÓŁEM

 

36

E11KO

Numeryczne

15

Emisja papierów wartościowych długoterminowa (krajowa) - OGÓŁEM

 

37

E11KF

Numeryczne

15

Emisja papierów wartościowych długoterminowych (krajowa)sektor finansów publicznych

 

38

E11KR

Numeryczne

15

Emisja papierów wartościowych długoterminowych (krajowa) - grupa I

 

39

E11KP

Numeryczne

15

Emisja papierów wartościowych długoterminowych (krajowa) - Skarb Państwa

 

40

E11KS

Numeryczne

15

Emisja papierów wartościowych długoterminowych (krajowa) - grupa II

 

41

E11KU

Numeryczne

15

Emisja papierów wartościowych długoterminowych (krajowa) - grupa III

 

42

E11KC

Numeryczne

15

Emisja papierów wartościowych długoterminowych (krajowa) - bank centralny

 

43

E11KK

Numeryczne

15

Emisja papierów wartościowych długoterminowych (krajowa) – banki komercyjne

 

44

E11ZO

Numeryczne

15

Emisja papierów wartościowych długoterminowych (zagraniczna) - OGÓŁEM

 

45

E11ZZ

Numeryczne

15

Emisja papierów wartościowych długoterminowych (zagraniczna) – rządy innych państw

 

46

E11ZF

Numeryczne

15

Emisja papierów wartościowych długoterminowych (zagraniczna) - międzynarodowe instytucje finansowe

 

47

E2

Numeryczne

15

Kredyty i pożyczki - kwota zadłużenia OGÓŁEM

 

48

E2KO

Numeryczne

15

Kredyty i pożyczki (krajowe) - OGÓŁEM

 

49

E2KF

Numeryczne

15

Kredyty i pożyczki (krajowe)sektor finansów publicznych

 

50

E2KR

Numeryczne

15

Kredyty i pożyczki (krajowe) - grupa I

 

51

E2KP

Numeryczne

15

Kredyty i pożyczki (krajowe) - Skarb Państwa

 

52

E2KS

Numeryczne

15

Kredyty i pożyczki (krajowe) - grupa II

 

53

E2KU

Numeryczne

15

Kredyty i pożyczki (krajowe) - grupa III

 

54

E2KC

Numeryczne

15

Kredyty i pożyczki (krajowe) - bank centralny

 

55

E2KK

Numeryczne

15

Kredyty i pożyczki (krajowe)banki komercyjne

 

 

Lp.

Nazwa pola

Typ

Liczba znaków

Opis pola

Uwagi

56

E2ZO

Numeryczne

15

Kredyty i pożyczki (zagraniczne) - OGÓŁEM

 

57

E2ZZ

Numeryczne

15

Kredyty i pożyczki (zagraniczne)rządy innych państw

 

58

E2ZF

Numeryczne

15

Kredyty i pożyczki (zagraniczne) - międzynarodowe instytucje finansowe

 

59

E21

Numeryczne

15

Kredyty i pożyczki długoterminowekwota zadłużenia OGÓŁEM

 

60

E21KO

Numeryczne

15

Kredyty i pożyczki długoterminowe (krajowe) - OGÓŁEM

 

61

E21KF

Numeryczne

15

Kredyty i pożyczki długoterminowe (krajowe) - sektor finansów publicznych

 

62

E21KR

Numeryczne

15

Kredyty i pożyczki długoterminowe (krajowe) - grupa I

 

63

E21KP

Numeryczne

15

Kredyty i pożyczki długoterminowe (krajowe) - Skarb Państwa

 

64

E21KS

Numeryczne

15

Kredyty i pożyczki długoterminowe (krajowe) - grupa II

 

65

E21KU

Numeryczne

15

Kredyty i pożyczki długoterminowe (krajowe) - grupa III

 

66

E21KC

Numeryczne

15

Kredyty i pożyczki długoterminowe (krajowe) - bank centralny

 

67

E21KK

Numeryczne

15

Kredyty i pożyczki długoterminowe (krajowe) - banki komercyjne

 

68

E21ZO

Numeryczne

15

Kredyty i pożyczki długoterminowe (zagraniczne) - OGÓŁEM

 

69

E21ZZ

Numeryczne

15

Kredyty i pożyczki długoterminowe (zagraniczne)rządy innych państw

 

70

E21ZF

Numeryczne

15

Kredyty i pożyczki długoterminowe (zagraniczne) - międzynarodowe instytucje finansowe

 

71

E3

Numeryczne

15

Przyjęte depozytykwota zadłużenia OGÓŁEM

 

72

E3KO

Numeryczne

15

Przyjęte depozyty (krajowe) -OGÓŁEM

 

73

E3KF

Numeryczne

15

Przyjęte depozyty (krajowe)sektor finansów publicznych

 

74

E3KR

Numeryczne

15

Przyjęte depozyty (krajowe) - grupa I

 

75

E3KP

Numeryczne

15

Przyjęte depozyty (krajowe) - Skarb Państwa

 

76

E3KS

Numeryczne

15

Przyjęte depozyty (krajowe) - grupa II

 

77

E3KU

Numeryczne

15

Przyjęte depozyty (krajowe) - grupa III

 

78

E3KC

Numeryczne

15

Przyjęte depozyty (krajowe) - bank centralny

 

79

E3KK

Numeryczne

15

Przyjęte depozyty (krajowe)banki komercyjne

 

80

E3ZO

Numeryczne

15

Przyjęte depozyty (zagraniczne) - OGÓŁEM

 

81

E3ZZ

Numeryczne

15

Przyjęte depozyty (zagraniczne)rządy innych państw

 

82

E3ZF

Numeryczne

15

Przyjęte depozyty (zagraniczne) - międzynarodowe instytucje finansowe

 

 

Lp.

Nazwa pola

Typ

Liczba znaków

Opis pola

Uwagi

83

E4

Numeryczne

15

Wymagalne zobowiązania - kwota zadłużenia OGÓŁEM

 

84

E4KO

Numeryczne

15

Wymagalne zobowiązania (krajowe) - OGÓŁEM

 

85

E4KF

Numeryczne

15

Wymagalne zobowiązania (krajowe) – sektor finansów publicznych

 

86

E4KR

Numeryczne

15

Wymagalne zobowiązania (krajowe) - grupa I

 

87

E4KP

Numeryczne

15

Wymagalne zobowiązania (krajowe) - Skarb Państwa

 

88

E4KS

Numeryczne

15

Wymagalne zobowiązania (krajowe) - grupa II

 

89

E4KU