| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 31 sierpnia 2005 r.

w sprawie sposobu składania wniosków o zmianę wpisu do rejestru brokerów ubezpieczeniowych oraz wykazu dokumentów dołączanych do takich wniosków

Na podstawie art. 46 ust. 4 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. Nr 124, poz. 1154, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 48, poz. 447 i Nr 167, poz. 1396) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) sposób składania wniosków o zmianę wpisu do rejestru brokerów ubezpieczeniowych, zwanych dalej „wnioskami o zmianę wpisu"

2) wykaz dokumentów dołączanych do wniosków o zmianę wpisu.

§ 2.
1. Wnioski o zmianę wpisu składane są na piśmie.

2. Wniosek o zmianę wpisu podpisywany jest przez brokera ubezpieczeniowego.

3. W przypadku gdy brokerem ubezpieczeniowym jest osoba prawna, wniosek o zmianę wpisu podpisują osoby uprawnione do jej reprezentacji.

§ 3.
Do wniosku o zmianę wpisu, w przypadku gdy wnioskodawca jest osobą fizyczną, dołącza się następujące dokumenty:

1) w przypadku zmiany danych osobowych, o których mowa w art. 44 ust. 1 pkt 2 lit. a–c ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym, zwanej dalej „ustawą", kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego zmianę tych danych;

2) w przypadku zmiany danych, o których mowa w art. 44 ust. 1 pkt 2 lit. d–f ustawy, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej albo odpis z rejestru przedsiębiorców, potwierdzające zmianę tych danych;

3) w przypadku zmiany danych, o których mowa w art. 44 ust. 1 pkt 5 ustawy, pisemną informację, o której mowa odpowiednio w art. 32 ust. 2 lub art. 32 ust. 7 ustawy;

4) w przypadku zmiany danych dotyczących osób fizycznych, o których mowa w art. 44 ust. 1 pkt 7 ustawy, broker ubezpieczeniowy obowiązany jest złożyć:

a) oświadczenie stwierdzające, że wniosek o zmianę wpisu, dotyczący osoby fizycznej, przy pomocy której wykonywane są czynności brokerskie, został sporządzony na podstawie dokumentów wymienionych w § 5,

b) oświadczenie stwierdzające, że osoba fizyczna wykonująca w imieniu brokera ubezpieczeniowego czynności brokerskie spełnia wymogi określone w art. 28 ust. 3 pkt 1 lit. a–e ustawy;

5) w przypadku zmiany danych, o których mowa w art. 44 ust. 1 pkt 8 ustawy, oryginał lub kopię polisy poświadczoną przez zakład ubezpieczeń, stwierdzającą zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej.

§ 4.
1. Do wniosku o zmianę wpisu, w przypadku gdy wnioskodawca jest osobą prawną, w przypadku zmiany danych, o których mowa w art. 44 ust. 2 pkt 2 lit. a–d ustawy, dołącza się następujące dokumenty:

1) akt notarialny umowy spółki, potwierdzający zaistniałe zmiany;

2) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, potwierdzający zaistniałe zmiany.

2. Do wniosku o zmianę wpisu, w przypadku gdy wnioskodawca jest osobą prawną, w przypadku zmiany danych osobowych osób wchodzących w skład zarządu, o których mowa w art. 44 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy, należy dołączyć kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego zmianę tych danych oraz:

1) w przypadku zmian dotyczących składu zarządu, należy dodatkowo dołączyć:

a) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych,

b) informację o osobie, wydaną z Krajowego Rejestru Karnego, lub zaświadczenie o niekaralności, wydane przez organ innego państwa, właściwy do wydawania zaświadczeń o niekaralności, nie później niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku o zmianę wpisu, świadczące o niekaralności za przestępstwa określone w art. 28 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy,

c) kopię świadectwa dojrzałości lub świadectwa ukończenia szkoły dającej wykształcenie średnie lub dyplomu ukończenia szkoły wyższej,

d) oświadczenie, że wnioskodawca był lub nie był członkiem zarządu brokera ubezpieczeniowego lub reasekuracyjnego będącego osobą prawną, któremu cofnięto zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń lub reasekuracji,

e) oświadczenia, że wnioskodawca był lub nie był brokerem ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym (osoba fizyczna), któremu cofnięto zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń lub reasekuracji;

2) w przypadku zmian dotyczących składu członków zarządu, którzy spełniają wymogi określone w art. 28 ust. 3 pkt 1 lit. e i f ustawy, należy dodatkowo dołączyć:

a) kopię zaświadczenia o zdanym egzaminie przed Komisją Egzaminacyjną dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych,

b) informację o przebiegu pracy zawodowej oraz świadectwa pracy, umowy agencyjne lub inne dokumenty, potwierdzające co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w zakresie ubezpieczeń, zdobyte w okresie 5 lat bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej.

3. Do wniosku o zmianę wpisu, w przypadku gdy wnioskodawca jest osobą prawną, w przypadku zmiany danych, o których mowa w art. 44 ust. 2 pkt 4 ustawy, dołącza się pisemną informację, o której mowa odpowiednio w art. 32 ust. 2 lub art. 32 ust. 7 ustawy.

4. Do wniosku o zmianę wpisu, w przypadku gdy wnioskodawca jest osobą prawną, w przypadku zmiany danych, o których mowa w art. 44 ust. 2 pkt 6 ustawy, w odniesieniu do osób fizycznych, broker ubezpieczeniowy obowiązany jest złożyć:

1) oświadczenie stwierdzające, że wniosek o zmianę wpisu, dotyczący osoby fizycznej, przy pomocy której wykonywane są czynności brokerskie, został sporządzony na podstawie dokumentów wymienionych w § 5;

2) oświadczenie stwierdzające, że osoba fizyczna wykonująca w imieniu brokera ubezpieczeniowego czynności brokerskie spełnia wymogi określone w art. 28 ust. 3 pkt 1 lit. a–e ustawy.

5. Do wniosku o zmianę wpisu, w przypadku gdy wnioskodawca jest osobą prawną, w przypadku zmiany danych, o których mowa w art. 44 ust. 2 pkt 7 ustawy, dołącza się oryginał lub kopię polisy poświadczoną przez zakład ubezpieczeń, stwierdzającą zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej.

§ 5.
Wniosek o zmianę wpisu w stosunku do danych, o których mowa w § 3 pkt 4 i § 4 ust. 4, sporządza się na podstawie następujących dokumentów, będących w posiadaniu brokera:

1) oświadczenia osoby fizycznej o pełnej zdolności do czynności prawnych;

2) informacji o osobie, wydanej z Krajowego Rejestru Karnego, lub zaświadczenia o niekaralności, wydanego przez organ innego państwa, właściwy do wydawania zaświadczeń o niekaralności, nie później niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku, świadczących o niekaralności za przestępstwa określone w art. 28 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy;

3) kopii świadectwa dojrzałości lub świadectwa ukończenia szkoły dającej wykształcenie średnie lub kopii dyplomu ukończenia szkoły wyższej;

4) kopii dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz miejsce zamieszkania;

5) kopii zaświadczenia o zdanym egzaminie przed Komisją Egzaminacyjną dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych.

§ 6.
1. Oświadczenia, o których mowa w § 3 pkt 4 i § 4 ust. 4, składane są na piśmie oddzielnie dla każdej osoby fizycznej, przy pomocy której wykonywane są czynności brokerskie.

2. Oświadczenia, o których mowa w § 3 pkt 4 i § 4 ust. 4, podpisywane są przez brokera ubezpieczeniowego.

3. W przypadku gdy brokerem ubezpieczeniowym jest osoba prawna, oświadczenia, o których mowa w ust. 2, podpisują osoby uprawnione do jej reprezentacji.

§ 7.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 15 września 2005 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Kredyt Inkaso S.A.

Nowoczesna windykacja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »