Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 16 sierpnia 2005 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 226, poz. 2286 oraz z 2005 r. Nr 8, poz. 58 i Nr 32, poz. 277) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Strefa obejmuje grunty o powierzchni 823,20 ha, położone na terenach miast: Tarnobrzeg, Stalowa Wola, Radom, Pionki, Jasło, Przeworsk oraz gmin: Nowa Dęba, Majdan Królewski, Staszów, Tuczępy, Pionki, Poniatowa, Nisko, Połaniec, Grębów, Jasło, Jedlicze, Gorzyce, Baranów Sandomierski, Rymanów, Ożarów Mazowiecki i Wyszków – w tym 16,79 ha w Wyszkowie przeznaczonych na realizację nowych inwestycji, o których mowa w art. 5a ust. 5 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych."

2) szczegółowy opis granic i terenu tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej, stanowiący załącznik do rozporządzenia, otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Belka

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 117, poz. 1228, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 188, poz. 1840, z 2004 r. Nr 123, poz. 1291 oraz z 2005 r. Nr 167, poz. 1398.

Załącznik 1. [SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC l TERENU TARNOBRZESKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ]

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 16 sierpnia 2005 r. (poz. 1429)

SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC l TERENU TARNOBRZESKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ

Wyświetl załącznik

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 23 września 2005 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2005-09-08
  • Data wejścia w życie: 2005-09-23
  • Data obowiązywania: 2005-09-23
  • Dokument traci ważność: 2006-12-13

Dziennik Ustaw