| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 7 września 2005 r.

w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Członkom Państwowej Komisji Wyborczej oraz okręgowych i obwodowych komisji wyborczych, zwanych dalej „komisjami”, przysługują w związku z udziałem w pracach w tych komisjach diety oraz zwrot kosztów podróży na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990 oraz z 2004 r. Nr 271, poz. 2686), z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszego rozporządzenia.

2. Dieta dla członków komisji wynosi półtorej diety ustalonej na podstawie przepisów, o których mowa w ust. 1.

3. Dieta, której wysokość określono w ust. 2, nie przysługuje za czas związany z przeprowadzeniem i ustaleniem wyników głosowania.

§ 2.
1. Członkom komisji w związku z udziałem w pracach tych komisji przysługuje zwrot kosztów przejazdu publicznymi środkami komunikacji.

2. W uzasadnionych przypadkach, związanych w szczególności z brakiem możliwości dojazdu publicznymi środkami komunikacji, członkom komisji przysługuje zwrot kosztów przejazdu innymi środkami transportu zbiorowego lub, za zgodą przewodniczącego komisji, własnym pojazdem samochodowym według stawek określonych w przepisach, o których mowa w § 1 ust. 1.

§ 3.
Członkom komisji w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich przysługują diety i zwrot kosztów podróży na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1991, z 2003 r. Nr 199, poz. 1951 oraz z 2004 r. Nr 271, poz. 2687).
§ 4.
Należności, o których mowa w § 1–3, są wypłacane na podstawie rachunków, oświadczeń i poleceń wyjazdu służbowego akceptowanych przez przewodniczącego albo, z jego upoważnienia, przez zastępcę przewodniczącego właściwej komisji.
§ 5.
1. Członkom okręgowych i obwodowych komisji wyborczych za czas związany z przeprowadzeniem głosowania oraz ustaleniem wyników głosowania przysługuje zryczałtowana dieta w wysokości:

1) członkom okręgowych komisji wyborczych

– 380 zł;

2) przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych

– 165 zł;

3) zastępcom przewodniczących obwodowych komisji wyborczych

– 150 zł;

4) członkom obwodowych komisji wyborczych

– 135 zł.

2. Zryczałtowana dieta nie przysługuje, jeżeli członek komisji nie uczestniczył w czynnościach, o których mowa w ust. 1.

3. Zryczałtowana dieta jest wypłacana na podstawie pisemnego potwierdzenia przez przewodniczącego albo, z jego upoważnienia, przez zastępcę przewodniczącego właściwej komisji udziału w czynnościach, o których mowa w ust. 1.

§ 6.
1. Należności, o których mowa w § 1–3 oraz § 5, wypłacają:

1) członkom Państwowej Komisji Wyborczej – dyrektor Zespołu Prezydialnego Krajowego Biura Wyborczego;

2) członkom okręgowych komisji wyborczych – dyrektor właściwej miejscowo delegatury Krajowego Biura Wyborczego;

3) członkom obwodowych komisji wyborczych – właściwy miejscowo wójt (burmistrz, prezydent miasta) i konsul, z zastrzeżeniem pkt 4;

4) członkom obwodowych komisji wyborczych na polskich statkach morskich – dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborczego właściwej miejscowo dla siedziby armatora.

2. Należności są pokrywane z budżetu państwa ze środków finansowych przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów.

§ 7.
Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 sierpnia 2000 r. w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży oraz zryczałtowanej diety dla członków komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 72, poz. 848).
§ 8.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: R. Kalisz

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – administracja publiczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436 i Nr 283, poz. 2818 oraz z 2005 r. Nr 19, poz. 164).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219.

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 12 września 2005 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Comarch

Producent i dostawca nowoczesnych systemów informatycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »