REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2005 nr 176 poz. 1467

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 29 lipca 2005 r.

w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 190 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Rozporządzenie określa zakres niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowy sposób rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, Narodowemu Funduszowi Zdrowia lub innym podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych, w tym także w sprawie rodzajów wykorzystywanych nośników informacji oraz wzorów dokumentów.

2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) ustawa – ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

2) Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych – obowiązującą Międzynarodową Statystyczną Klasyfikację Chorób i Problemów Zdrowotnych Rewizja Dziesiąta, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.3));

3) Międzynarodowa Klasyfikacja Procedur Medycznych – obowiązującą Międzynarodową Klasyfikację Procedur Medycznych Rewizja Dziewiąta CM, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej;

4) Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego – Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego potwierdzającą, zgodnie z przepisami o koordynacji, prawo do świadczeń rzeczowych podczas pobytu na terenie innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

5) formularz serii E – formularz serii E potwierdzający, zgodnie z przepisami o koordynacji, prawo do świadczeń rzeczowych podczas pobytu na terenie innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

6) osoba, której udzielono świadczenia – ubezpieczonego, świadczeniobiorcę innego niż ubezpieczony, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy, osobę uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji, osobę, o której mowa w art. 2 ust. 2 ustawy, oraz osobę niebędącą ubezpieczonym, posiadającą uprawnienia do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów ustaw, o których mowa w art. 12 ustawy – którym świadczeniodawca udzielił świadczenia opieki zdrowotnej finansowanego ze środków publicznych na zasadach i w zakresie określonych w ustawie;

7) osobisty numer identyfikacyjny – stały symbol numeryczny, jednoznacznie identyfikujący osobę uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji, nadany przez państwo członkowskie Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

8) identyfikator gminy – identyfikator gminy z rejestru TERYT, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 49 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.

§ 2.
1. Świadczeniodawcy udzielający świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach i w zakresie określonych w ustawie, zwani dalej „świadczeniodawcami”, tworzą i prowadzą rejestr świadczeń opieki zdrowotnej, zwany dalej „rejestrem świadczeń”, zawierający dane charakteryzujące:

1) osobę, której udzielono świadczenia;

2) każde jednostkowe świadczenie opieki zdrowotnej, zwane dalej „świadczeniem”, udzielone osobie, o której mowa w pkt 1.

2. Dane charakteryzujące osobę, której udzielono świadczenia, są gromadzone i przekazywane w odniesieniu do każdego udzielonego tej osobie świadczenia, w zakresie wskazanym w rozporządzeniu.

§ 3.
1. Świadczeniodawca gromadzi następujące dane charakteryzujące osobę, której udzielono świadczenia, zgodnie z zakresem określonym w ust. 2:

1) identyfikator osoby oraz kod identyfikatora, określone zgodnie z tabelą nr 1 i 1a załącznika nr 1 do rozporządzenia, oraz kod rodzaju dokumentu, na podstawie którego ustalono identyfikator, określony zgodnie z tabelą nr 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia;

2) imię (imiona) i nazwisko;

3) adres zamieszkania, a jeżeli osoba, której udzielono świadczenia, nie ma na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, także adres miejsca pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na który składają się:

a) państwo,

b) nazwa miejscowości,

c) kod pocztowy,

d) ulica, numer domu i lokalu;

4) identyfikator gminy miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

5) datę urodzenia;

6) płeć;

7) charakteryzujące uprawnienie do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:

a) kod tytułu uprawnienia,

b) kod i identyfikator dokumentu potwierdzającego uprawnienia do tych świadczeń – określone zgodnie z tabelą nr 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia;

8) w przypadku gdy podstawą udzielenia świadczenia jest dodatkowe uprawnienie rozszerzające zakres świadczeń przysługujących z tytułu uprawnienia, o którym mowa w pkt 7:

a) kod tytułu uprawnienia dodatkowego, określony zgodnie z tabelą nr 4 załącznika nr 1 do rozporządzenia,

b) nazwę dokumentu, który potwierdza uprawnienia do tych świadczeń zgodnie z przepisami odrębnymi, oraz dane identyfikujące ten dokument;

9) dodatkowo w przypadku osoby uprawnionej do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji:

a) informacje charakteryzujące instytucję właściwą osoby uprawnionej do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji:

– symbol państwa, w którym znajduje się instytucja, określony zgodnie z ISO-3166-1,

– skrót nazwy instytucji,

– numer identyfikacyjny instytucji,

b) zakres świadczeń opieki zdrowotnej przysługujących uprawnionemu w rozumieniu przepisów o koordynacji,

c) okres przysługiwania świadczeń opieki zdrowotnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Świadczeniodawca gromadzi dane, o których mowa w:

1) ust. 1 pkt 1–8 – w przypadku udzielania świadczeń ubezpieczonym;

2) ust. 1 – w przypadku udzielania świadczeń osobom uprawnionym do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji;

3) ust. 1 pkt 1, 2, 7 i 8 – w przypadku udzielania świadczeń świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni;

4) ust. 1 pkt 1–3, 7 i 8 – w przypadku udzielenia świadczeń osobom, o których mowa w art. 2 ust. 2 ustawy, oraz osobom niebędącym ubezpieczonymi, posiadającym uprawnienia do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów ustaw, o których mowa w art. 12 ustawy.

§ 4.
1. Świadczeniodawca gromadzi następujące dane charakteryzujące udzielone świadczenie, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3:

1) kod świadczenia, na który składa się resortowy kod identyfikacyjny funkcji ochrony zdrowia wraz z kodem przyporządkowanej mu jednostki sprawozdawczej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia, zwany dalej „kodem świadczenia”;

2) w przypadku gdy jednostką sprawozdawczą jest:

a) osoba leczona – dodatkowo liczbę osobodni lub dni – w zależności od rodzaju opieki,

b) program zdrowotny – dodatkowo liczbę osób objętych programem;

3) kod przyczyny głównej według Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (kod tworzą pierwsze trzy znaki, a jeżeli świadczenie zostało udzielone na oddziale szpitalnym – pierwsze cztery znaki);

4) kody nie więcej niż dwóch przyczyn współistniejących istotnych dla udzielenia tego świadczenia według Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (kod tworzą pierwsze cztery znaki), jeżeli świadczenie zostało udzielone na oddziale szpitalnym;

5) kody nie więcej niż 5 zrealizowanych procedur medycznych według Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych (kod tworzą pierwsze cztery znaki);

6) datę rozpoczęcia wykonywania świadczenia, a jeżeli świadczenie obejmuje dokonanie przeszczepu – dodatkowo datę jego wykonania;

7) kod trybu przyjęcia osoby, której udzielono świadczenia, określony według załącznika nr 3 do rozporządzenia, jeżeli świadczenie zostało udzielone na oddziale szpitalnym;

8) datę zakończenia wykonywania świadczenia;

9) kod trybu wypisu osoby, której udzielono świadczenia, określony według załącznika nr 3 do rozporządzenia; jeżeli świadczenie zostało udzielone na oddziale szpitalnym, a przyczyną wypisu jest zgon – dodatkowo kod bezpośredniej przyczyny zgonu według Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (kod tworzą pierwsze cztery znaki);

10) datę wpisu na listę oczekujących;

11) numer w księdze głównej przyjęć i wypisów, pod którym dokonano wpisu o przyjęciu osoby, której udzielono świadczenia, wraz z numerem księgi głównej – jeżeli świadczenie zostało udzielone na oddziale szpitalnym;

12) identyfikator świadczeniodawcy udzielającego świadczenia i jego komórki organizacyjnej, jeżeli jest ona wyodrębniona w jego strukturze, określony według załącznika nr 4 do rozporządzenia, zwany dalej „identyfikatorem świadczeniodawcy”;

13) numer prawa wykonywania zawodu lekarza (lekarza dentysty, felczera, pielęgniarki albo położnej) udzielającego świadczenia;

14) charakteryzujące skierowanie lub zlecenie, jeżeli świadczenie zostało udzielone na podstawie skierowania lub zlecenia:

a) datę skierowania lub zlecenia,

b) identyfikator skierowania lub zlecenia, jeżeli występuje,

c) identyfikator świadczeniodawcy wystawiającego skierowanie lub zlecenie i jego komórki organizacyjnej, jeżeli jest ona wyodrębniona w jego strukturze, określony według załącznika nr 4 do rozporządzenia,

d) numer prawa wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty lub felczera wystawiającego skierowanie lub zlecenie.

2. Jeżeli świadczenie zdrowotne rzeczowe zostało udzielone na podstawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi, zwane dalej „przedmiotami ortopedycznymi”, albo na środki pomocnicze, świadczeniodawca gromadzi wyłącznie następujące dane dotyczące udzielonego świadczenia:

1) kod świadczenia odnoszący się do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych;

2) charakteryzujące zlecenie:

a) kod przedmiotu ortopedycznego albo środka pomocniczego, określony zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy,

b) datę wystawienia zlecenia,

c) identyfikator świadczeniodawcy wystawiającego skierowanie lub zlecenie i jego komórki organizacyjnej, jeżeli jest ona wyodrębniona w jego strukturze, określony według załącznika nr 4 do rozporządzenia,

d) numer prawa wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty lub felczera wystawiającego zlecenie,

e) kod rodzaju schorzenia według Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (kod tworzą pierwsze trzy znaki);

3) dotyczące realizacji zlecenia:

a) identyfikator świadczeniodawcy,

b) datę przyjęcia zlecenia do realizacji,

c) liczbę wydanych przedmiotów ortopedycznych albo środków pomocniczych,

d) kwotę refundacji,

e) dopłatę poniesioną przez osobę, której udzielono świadczenia,

f) datę odbioru przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego;

4) dotyczące dokonania naprawy przedmiotu ortopedycznego – w przypadku dokonania naprawy:

a) identyfikator świadczeniodawcy,

b) kod naprawy przedmiotu ortopedycznego, określony zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy,

c) kwotę refundacji,

d) kwotę zapłaconą przez osobę, której przedmiot ortopedyczny podlegał naprawie,

e) datę dokonania naprawy.

3. Jeżeli świadczenie towarzyszące zostało udzielone na podstawie zlecenia na przejazd środkiem transportu sanitarnego, świadczeniodawca gromadzi wyłącznie następujące dane dotyczące udzielonego świadczenia:

1) kod świadczenia odnoszący się do przejazdu transportem sanitarnym;

2) charakteryzujące zlecenie:

a) datę zlecenia,

b) identyfikator zlecenia, jeżeli występuje,

c) identyfikator świadczeniodawcy wystawiającego zlecenie i jego komórki organizacyjnej, jeżeli jest ona wyodrębniona w jego strukturze, określony według załącznika nr 4 do rozporządzenia,

d) numer prawa wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty lub felczera wystawiającego zlecenie,

e) kod przyczyny głównej udzielenia świadczenia według Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych, który tworzą pierwsze trzy znaki,

f) stopień niesprawności, określany zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 41 ust. 4 ustawy, przyjmujący symbol w przypadku:

– pierwszego stopnia niesprawności – N1,

– drugiego stopnia niesprawności – N2,

g) kod odpłatności ustalanej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 41 ust. 4 ustawy, przyjmujący wartość dla przejazdu przysługującego:

– bezpłatnie – 0,

– za odpłatnością w wysokości 60 % – 6,

h) kod rodzaju transportu oznaczony zgodnie z kodem specjalności komórki organizacyjnej, określony w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm.4)),

i) kod celu przewozu, przyjmujący symbol w przypadku:

– konieczności podjęcia natychmiastowego leczenia w zakładzie opieki zdrowotnej – C1,

– wynikającym z potrzeby zachowania ciągłości leczenia – C2,

– dysfunkcji narządu ruchu, uniemożliwiającej korzystanie ze środków transportu publicznego – C3,

– innym niż wymieniony w tiret pierwsze – trzecie – C4;

3) charakteryzujące przejazd środkiem transportu:

a) identyfikator świadczeniodawcy,

b) datę udzielenia świadczenia,

c) dopłatę poniesioną przez osobę, której udzielono świadczenia,

d) dodatkowe dane charakteryzujące przejazd:

– czas przejazdu,

– liczbę przejechanych kilometrów.

4. Niezależnie od danych, o których mowa w ust. 1–3, świadczeniodawca gromadzi w odniesieniu do każdego udzielonego świadczenia:

1) identyfikator podmiotu zobowiązanego do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych, określony zgodnie z załącznikiem nr 5 do rozporządzenia;

2) identyfikator umowy zawartej między podmiotem zobowiązanym do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych a świadczeniodawcą, zwanej dalej „umową”;

3) kod świadczenia uzgodniony między świadczeniodawcą a podmiotem zobowiązanym do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych;

4) informacje niezbędne do rozliczenia, jeżeli obowiązek ich rejestrowania wynika z umowy lub z przepisów odrębnych.

§ 5.
1. Świadczeniodawcy, z zastrzeżeniem ust. 2:

1) działający w ramach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia, zwanym dalej „Funduszem”, przekazują oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu:

a) dane, o których mowa w § 4, dotyczące każdego świadczenia wynikającego z zakresu umowy z Funduszem, w tym także wykonanego powyżej wartości umowy,

b) dane dotyczące osoby, której udzielono świadczenia, o których mowa w:

– § 3 ust. 1 pkt 1, z wyłączeniem danych dotyczących kodu dokumentu, oraz pkt 2, 7 lit. a i pkt 8 – w przypadku udzielenia świadczenia ubezpieczonym,

– § 3 ust. 1 pkt 1, z wyłączeniem danych dotyczących kodu dokumentu, oraz pkt 2, 7 i 8 – w przypadku udzielenia świadczenia świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni,

– § 3 ust. 1 – w przypadku udzielania świadczeń osobom uprawnionym do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji;

2) udzielający świadczeń wynikających z art. 12 oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy, które są finansowane ze środków publicznych przez inne niż Fundusz podmioty zobowiązane do finansowania świadczeń ze środków publicznych, przekazują tym podmiotom dane zgodnie z właściwością i w zakresie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 4 ustawy;

3) udzielający świadczeń wysokospecjalistycznych na podstawie umowy zawartej z ministrem właściwym do spraw zdrowia – przekazują temu ministrowi dane:

a) o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1–13 i ust. 4, dotyczące udzielonego świadczenia wysokospecjalistycznego finansowanego przez ministra właściwego do spraw zdrowia,

b) dotyczące osoby, której udzielono świadczenia wysokospecjalistycznego, o których mowa w:

– § 3 ust. 1 pkt 1, z wyłączeniem danych dotyczących kodu dokumentu, oraz pkt 2–5 i 7 – w przypadku udzielenia świadczenia ubezpieczonym,

– § 3 ust. 1 pkt 1, z wyłączeniem danych dotyczących kodu dokumentu, oraz pkt 2 i 7 – w przypadku udzielenia świadczenia świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni,

– § 3 ust. 1 – w przypadku udzielania świadczeń osobom uprawnionym do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji;

4) udzielający świadczeń na podstawie art. 42 ustawy, finansowanych odpowiednio przez Ministra Obrony Narodowej lub ministra właściwego do spraw wewnętrznych, przekazują właściwym ministrom dane, o których mowa w:

a) § 4, dotyczące udzielonego świadczenia finansowanego na podstawie art. 42 ustawy,

b) § 3 ust. 1 pkt 1, z wyłączeniem danych dotyczących kodu dokumentu, oraz pkt 2, 7 i 8, dotyczące osoby, której udzielono świadczenia na podstawie art. 42 ustawy;

5) udzielający świadczeń osobom, o których mowa w art. 2 ust. 2 ustawy, przekazują ministrowi właściwemu do spraw zdrowia dane, o których mowa w:

a) § 4, dotyczące udzielonego świadczenia finansowanego przez ministra właściwego do spraw zdrowia,

b) § 3 ust. 1 pkt 1, z wyłączeniem danych dotyczących kodu dokumentu, oraz pkt 2–3 i 7, dotyczące osób, o których mowa w art. 2 ust. 2 ustawy, którym udzielono świadczenia.

2. Świadczeniodawcy, o których mowa w ust. 1, przekazują odnośnie do udzielonych świadczeń dane, o których mowa w:

1) § 4 ust. 2 pkt 1–3 – jeżeli realizują zlecenie na przedmioty ortopedyczne albo na środki pomocnicze;

2) § 4 ust. 2 pkt 1 i 4 – jeżeli dokonują napraw przedmiotów ortopedycznych.

§ 6.
1. Świadczeniodawca:

1) działający w ramach umowy z Funduszem i udzielający świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach lub świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej,

2) który udziela świadczeń wysokospecjalistycznych:

a) na podstawie umowy z Funduszem,

b) finansowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy

– jest zobowiązany do tworzenia i prowadzenia rejestru danych dotyczących osób oczekujących na udzielenie świadczenia, zwanego dalej „listą oczekujących”.

2. Na liście oczekujących są gromadzone następujące dane:

1) identyfikator listy, na który składa się co najmniej identyfikator świadczeniodawcy, a w przypadku listy oczekujących na udzielenie świadczenia wysokospecjalistycznego także kod tego świadczenia, ustalony między świadczeniodawcą a podmiotem zobowiązanym do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych;

2) numer kolejny;

3) dane dotyczące dokonania wpisu na listę:

a) datę wpisu,

b) godzinę wpisu,

c) imię i nazwisko osoby dokonującej wpisu;

4) dane osoby oczekującej na udzielenie świadczenia:

a) o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, z wyłączeniem danych dotyczących kodu dokumentu, oraz pkt 2 i 3,

b) numer telefonu lub oznaczenie innego sposobu komunikacji ze świadczeniobiorcą lub jego opiekunem;

5) rozpoznanie lub powód planowanego przyjęcia;

6) dane dotyczące planowanego terminu udzielenia świadczenia:

a) termin oznaczony przez wskazanie daty (dzień, miesiąc, rok); jeżeli planowany termin przekracza 6 miesięcy, licząc od daty wpisu na listę, jest dopuszczalne – w chwili wpisywania na listę – wskazanie terminu określonego z dokładnością do tygodnia, miesiąca i roku; w tym przypadku data udzielenia świadczenia powinna być ustalona nie później niż na 14 dni przed planowanym terminem udzielenia świadczenia,

b) kod kategorii wpływającej na wyznaczony termin, zgodnie z zastosowanym kryterium medycznym określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 20 ust. 11 ustawy,

c) każdą zmianę terminu;

7) dane dotyczące skreślenia z listy oczekujących:

a) datę skreślenia,

b) kod przyczyny skreślenia, przyjmujący wartość:

– „1” – wykonanie świadczenia przez danego świadczeniodawcę – w tym przypadku wpisuje się dodatkowo datę rozpoczęcia wykonania świadczenia, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 6, a w przypadku gdy świadczenie zostało udzielone na oddziale szpitalnym, wpisuje się także dane, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 3 i 5 rozporządzenia,

– „2” – powiadomienie przez osobę wpisaną na listę oczekujących o rezygnacji,

– „3” – zaprzestanie wykonywania świadczenia danego rodzaju,

– „4” – inna przyczyna;

8) dopuszczalny czas oczekiwania określony zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy.

3. Świadczeniodawcy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, przekazują oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu właściwemu ze względu na miejsce udzielania świadczenia informację o:

1) liczbie oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej na każdej prowadzonej przez świadczeniodawcę liście oczekujących,

2) średnim czasie oczekiwania na każdej prowadzonej przez świadczeniodawcę liście oczekujących, określonym zgodnie z załącznikiem nr 6 do rozporządzenia:

a) przewidywanym,

b) rzeczywistym

– według poszczególnych kategorii, o których mowa w ust. 2 pkt 6 lit. b.

4. Dane, o których mowa w ust. 2, przekazywane są przez świadczeniodawców, o których mowa w:

1) ust. 1 pkt 2 lit. a – oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu właściwemu ze względu na miejsce udzielania świadczenia oraz ministrowi właściwemu do spraw zdrowia;

2) ust. 1 pkt 2 lit. b – ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.

§ 7.
1. Świadczeniodawcy działający w ramach umów z Funduszem w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej tworzą i prowadzą dodatkowo rejestr osób, które złożyły deklaracje wyboru, o których mowa w art. 56 ust. 1 ustawy, zwany dalej „rejestrem deklaracji”. W przypadku świadczeniodawców, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania, rejestrowane są dane dotyczące dzieci i młodzieży objętych opieką.

2. W rejestrze deklaracji gromadzone są dane:

1) dotyczące lekarza, pielęgniarki albo położnej podstawowej opieki zdrowotnej, do której została złożona deklaracja:

a) numer prawa wykonywania zawodu,

b) numer PESEL,

c) identyfikator umowy z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej;

2) dotyczące osób, które złożyły deklaracje wyboru:

a) o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz 5 i 6, oraz numer PESEL, o ile taki został nadany,

b) nazwisko rodowe,

c) numer telefonu,

d) numer karty ubezpieczenia zdrowotnego – w przypadku ubezpieczonego;

3) kod typu deklaracji, uzgodniony między Funduszem a świadczeniodawcą;

4) określenie, który raz w danym roku dokonywany jest wybór;

5) data dokonania wyboru;

6) data rezygnacji z opieki;

7) kod oddziału wojewódzkiego Funduszu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, a w przypadku studentów i uczniów – także ze względu na miejsce nauki;

8) czynniki mające wpływ na wysokość otrzymywanej stawki kapitacyjnej, jeżeli występują.

3. W rejestrze deklaracji gromadzone są następujące dane dotyczące dzieci i młodzieży objętych profilaktyczną opieką zdrowotną w środowisku nauczania i wychowania:

1) imię i nazwisko;

2) numer PESEL;

3) adres szkoły (placówki), na który składają się:

a) kod pocztowy,

b) miejscowość,

c) ulica,

d) numer;

4) kod typu szkoły (placówki), uzgodniony między Funduszem a świadczeniodawcą, jeżeli typ szkoły (placówki) ma wpływ na wysokość otrzymywanej stawki kapitacyjnej;

5) oznaczenie klasy, w sposób uzgodniony między Funduszem a świadczeniodawcą.

4. Świadczeniodawcy, o których mowa w ust. 1, przekazują oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu dane, o których mowa w ust. 2 pkt 1, numery PESEL osób, które złożyły deklarację, oraz dane, o których mowa w ust. 2 pkt 3, 5 lub 6 oraz 7, a w odniesieniu do dzieci i młodzieży objętych profilaktyczną opieką w środowisku nauczania i wychowania – dane, o których mowa w ust. 3 pkt 2–5.

§ 8.
1. Rejestry, o których mowa w rozporządzeniu, są prowadzone w formie elektronicznej, a dane są przechowywane przez okres 5 lat.

2. W przypadku świadczeń finansowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz Ministra Sprawiedliwości właściwy minister może zwolnić świadczeniodawców od obowiązku gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej w sposób określony w rozporządzeniu. W tym przypadku dane są gromadzone i przekazywane w formie papierowej.

3. Dane są przekazywane w formie komunikatów elektronicznych poprzez dostarczenie nośnika umożliwiającego odczyt informacji w sposób cyfrowy, z zapisanym na nim komunikatem, albo poprzez teletransmisję komunikatu.

4. Wzór budowy komunikatów, o których mowa w ust. 3, określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.

5. Przekazanie komunikatu obejmuje:

1) fazę pierwszą – rejestrację przez świadczeniodawcę faktu wysłania odbiorcy komunikatu elektronicznego;

2) fazę drugą – dostarczenie odbiorcy nośnika z komunikatem albo przesłanie komunikatu poprzez jego teletransmisję;

3) fazę trzecią – rejestrację przez odbiorcę faktu otrzymania komunikatu i kontrolę jego poprawności;

4) fazę czwartą – potwierdzenie przez odbiorcę faktu otrzymania komunikatu, zawierające datę otrzymania komunikatu i jego identyfikator albo przyczynę odrzucenia komunikatu.

§ 9.
1. Świadczeniodawcy przekazują informacje, o których mowa w § 5 i § 6 ust. 3 i 4 oraz § 7 ust. 4, dotyczące każdego okresu sprawozdawczego, którym jest miesiąc kalendarzowy, nie później niż w terminie dziesięciu dni od jego zakończenia.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach świadczeniodawca, po uzyskaniu zgody podmiotu zobowiązanego do finansowania świadczeń ze środków publicznych, może przekazywać dane, o których mowa w ust. 1, w trakcie okresu sprawozdawczego.

3. Na uzasadniony wniosek świadczeniodawcy podmiot zobowiązany do finansowania świadczeń ze środków publicznych może przedłużyć termin przekazania danych, o których mowa w ust. 1, jednak nie dłużej niż o siedem dni kalendarzowych.

§ 10.
1. W 2006 r. świadczeniodawca podstawowej opieki zdrowotnej, z zastrzeżeniem ust. 5, gromadzi i przekazuje do Funduszu dane dotyczące:

1) świadczeniobiorców, którzy złożyli deklaracje wyboru – w zakresie określonym w § 7;

2) świadczeń udzielonych w 2006 r.:

a) świadczeniobiorcom, którzy złożyli deklarację wyboru – w zakresie określonym w ust. 2,

b) świadczeniobiorcom spoza terenu objętego właściwością oddziału Funduszu, z którym świadczeniodawca zawarł umowę – w zakresie określonym w ust. 3.

2. Świadczeniodawca, w odniesieniu do świadczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, będący:

1) lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, gromadzi i przekazuje dane dotyczące liczby:

a) udzielonych porad,

b) wykonanych wizyt domowych,

c) patronaży do 6. tygodnia życia,

d) wykonanych badań bilansowych (2, 4 lata, 6 lat);

2) pielęgniarką środowiskową oraz pielęgniarką rodzinną, gromadzi i przekazuje dane dotyczące liczby wykonanych:

a) świadczeń profilaktycznych, w tym wizyt patronażowych,

b) świadczeń diagnostycznych,

c) świadczeń pielęgnacyjnych,

d) świadczeń leczniczych,

e) świadczeń rehabilitacyjnych;

3) położną podstawowej opieki zdrowotnej, gromadzi i przekazuje dane dotyczące liczby wykonanych:

a) świadczeń profilaktycznych, w tym wizyt patronażowych,

b) świadczeń diagnostycznych,

c) świadczeń pielęgnacyjnych,

d) świadczeń leczniczych,

e) świadczeń rehabilitacyjnych;

4) pielęgniarką środowiskową w środowisku nauczania i wychowania, gromadzi i przekazuje dane dotyczące liczby:

a) wykonanych świadczeń do badań bilansowych,

b) wykonanych badań przesiewowych,

c) szczepień ochronnych wykonanych po kwalifikacji lekarskiej w gabinetach profilaktyki w szkole,

d) wykonanych świadczeń uczniom z problemami szkolnymi,

e) udokumentowanych świadczeń profilaktycznych.

3. Świadczeniodawca, w odniesieniu do świadczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b, będący:

1) lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, gromadzi i przekazuje następujące dane:

a) numer PESEL osoby, której udzielono świadczenia,

b) datę udzielenia świadczenia,

c) kod przyczyny udzielonego świadczenia według Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych;

2) pielęgniarką podstawowej opieki zdrowotnej, położną podstawowej opieki zdrowotnej albo pielęgniarką środowiskową w środowisku nauczania i wychowania, gromadzi i przekazuje następujące dane:

a) numer PESEL osoby, której udzielono świadczenia,

b) datę udzielenia świadczenia,

c) kod wykonanej procedury według Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych.

4. Dane, o których mowa w ust. 1, dotyczące każdego okresu sprawozdawczego, którym jest miesiąc kalendarzowy, przekazywane są do Funduszu nie później niż w terminie dziesięciu dni od jego zakończenia.

5. W przypadku udzielenia świadczenia osobie uprawnionej do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji, świadczeniodawca gromadzi i przekazuje dane, o których mowa w § 3 ust. 1 oraz § 4 ust. 1 pkt 1, 3, 5, 6, 8 i 12–13 i ust. 4.

§ 11.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2006 r.

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 132, poz. 1110, Nr 138, poz. 1154, Nr 157, poz. 1314, Nr 164, poz. 1366 i Nr 169, poz. 1411.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 100, poz. 1080, z 2003 r. Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 163, poz. 1362.

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, 1383 i 1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151 i 1152, Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081 i Nr 223, poz. 2215, z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 i Nr 169, poz. 1420.

Załącznik 1. [IDENTYFIKATORY I KODY IDENTYFIKATORÓW OSÓB, KTÓRYM UDZIELONO ŚWIADCZENIA, KODY UPRAWNIEŃ TYCH OSÓB ORAZ KODY IDENTYFIKATORÓW DOKUMENTÓW]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 29 lipca 2005 r. ( poz. 1467)

Załącznik nr 1

IDENTYFIKATORY I KODY IDENTYFIKATORÓW OSÓB, KTÓRYM UDZIELONO ŚWIADCZENIA, KODY UPRAWNIEŃ TYCH OSÓB ORAZ KODY IDENTYFIKATORÓW DOKUMENTÓW

Wyświetl załącznik

Załącznik 2. [KOD ŚWIADCZENIA]

Załącznik nr 2

KOD ŚWIADCZENIA

Wyświetl załącznik

Załącznik 3.

Załącznik nr 3

Wyświetl załącznik

Załącznik 4. [IDENTYFIKATOR ŚWIADCZENIODAWCY I JEGO KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ]

Załącznik nr 4

IDENTYFIKATOR ŚWIADCZENIODAWCY I JEGO KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ

Wyświetl załącznik

Załącznik 5. [IDENTYFIKATOR PODMIOTU ZOBOWIĄZANEGO DO FINANSOWANIA ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH]

Załącznik nr 5

IDENTYFIKATOR PODMIOTU ZOBOWIĄZANEGO DO FINANSOWANIA ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

Wyświetl załącznik

Załącznik 6. [ŚREDNI CZAS OCZEKIWANIA]

Załącznik nr 6

ŚREDNI CZAS OCZEKIWANIA

Wyświetl załącznik

Załącznik 7. [WZÓR BUDOWY KOMUNIKATÓW ELEKTRONICZNYCH]

Załącznik nr 7

WZÓR BUDOWY KOMUNIKATÓW ELEKTRONICZNYCH

Wyświetl załącznik

[1] § 11 w brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz.U. Nr 266, poz. 2248). Zmiana weszła w życie 31 grudnia 2005 r.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA