| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 13 września 2005 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego

Na podstawie art. 65 ust. 2, art. 69 ust. 5, art. 70 ust. 5, art. 71 ust. 5, art. 72 ust. 5, art. 73 ust. 7 i art. 75 ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 i Nr 68, poz. 623 oraz z 2005 r. Nr 160, poz. 1341) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 87, poz. 825, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Stawki akcyzy, określone w poz. 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia i w poz. 1 pkt 3 lit. c załącznika nr 2 do rozporządzenia, stosuje się dla olejów opałowych przeznaczonych na cele opałowe, z których 30 % lub więcej objętościowo destyluje w 350 °C oraz których gęstość w temperaturze 15 °C jest niższa od 890 kg/m3, w przypadku gdy oleje te są zabarwione na czerwono i oznaczone znacznikiem.",

b) uchyla się ust. 3;

2) w § 4:

a) w ust. 1:

– zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„Podatnik sprzedający wyroby wymienione w poz. 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia lub w poz. 1 pkt 3 lit. b i lit. c załącznika nr 2 do rozporządzenia jest obowiązany w przypadku tej sprzedaży:",

– pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym niemającym osobowości prawnej oraz osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą – do uzyskania od nabywcy oświadczenia o przeznaczeniu nabywanych wyrobów, uprawniającym do stosowania stawek wymienionych w poz. 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia; oświadczenie może być złożone w wystawianej fakturze VAT, a jeżeli jest składane odrębnie, powinno zawierać dane dotyczące nabywcy, datę złożenia tego oświadczenia oraz powinno być dołączone do kopii faktury VAT;",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Importer i podmiot dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów określonych w poz.1 pkt 3 lit. b i lit. c załącznika nr 2 do rozporządzenia składa właściwemu naczelnikowi urzędu celnego, a w przypadku importu – przyjmującemu zgłoszenie celne w procedurze dopuszczenia do obrotu, oświadczenie, że przywożone wyroby zostaną przeznaczone na cele opałowe lub będą odprzedane z przeznaczeniem na cele opałowe.",

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Podatnik sprzedający wyroby wymienione w poz. 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia lub w poz. 1 pkt 3 lit. b i lit. c załącznik nr 2 do rozporządzenia oraz importer i podmiot dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów, określonych w poz. 1 pkt 3 lit. b i lit. c załącznika nr 2 do rozporządzenia, przekazuje do właściwego naczelnika urzędu celnego, a w przypadku importu – przyjmującemu zgłoszenie celne w procedurze dopuszczenia do obrotu, w terminie do dnia 25 miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, miesięczne zestawienia oświadczeń, o których mowa w ust. 1 i 3, wraz z ich kopiami; oryginały oświadczeń winny być przechowywane przez podatników, importerów i podmioty dokonujące nabycia wewnątrzwspólnotowego do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego i udostępniane w celu kontroli.",

d) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Zestawienie, o którym mowa w ust. 4, powinno zawierać:

1) nazwę i siedzibę podmiotu, obowiązanego do przedłożenia zestawienia;

2) wyszczególnienie dat składanych oświadczeń;

3) datę oraz podpis przedkładającego zestawienie."

3) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

a) poz. 1 otrzymuje brzmienie:

1

2

3

4

1

23.20

Produkty rafinacji ropy naftowej oraz frakcje benzynowe otrzymywane z przerobu ropy naftowej, z wyłączeniem grupowania PKWiU 23.20.18, 23.20.2, gdzie indziej niesklasyfikowane2) w tym:

1 882,00 zł/1 000 I

 

 

1) paliwa silnikowe benzynowe, w tym:

 

 

 

a) benzyna silnikowa nieetylizowana (bezołowiowa) (PKWiU 23.20.11-00.2) oraz benzyna silnikowa nieetylizowana z udziałem biokomponentów (PKWiU 23.20.11-00.30)

1 315,00 zł/1 000 I

 

 

b) benzyna silnikowa lotnicza do silników tłokowych (PKWiU 23.20.11-00.40 i 23.20.13-00.90)

1 822,00 zł/1 000 I

 

 

c) frakcje benzynowe otrzymywane z procesów specyficznych służące do komponowania handlowych benzyn silnikowych (PKWiU 23.20.13-00.10)

1 747,00 zł/1 000 I

 

 

2) paliwa do lotniczych silników turbinowych (PKWiU 23.20.12, 23.20.14-00.10)

1 072,00 zł/1 000 I

 

 

3) nafta z wyjątkiem nafty do lotniczych silników turbinowych (PKWiU 23.20.14-00.10)

1 822,00 zł/1 000 I

 

 

4) benzyny specjalne (PKWiU 23.20.13-00.2)

1 822,00 zł/1 000 I

 

 

5) oleje napędowe (PKWiU 23.20.15) oraz oleje średnie pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKWiU 23.20.16), w tym oleje o zawartości siarki:

1 180,00 zł/1 000 I

 

 

a) powyżej 0,001 % do 0,005 % włącznie

1 099,00 zł/1 000 I

 

 

b) do 0,001 % włącznie

1 048,00 zł/1 000 I

 

b) poz. 2 otrzymuje brzmienie:

 

1

2

3

4

2

bez względu na symbol PKWiU

Oleje opałowe przeznaczone na cele opałowe, z których 30 % lub więcej objętościowo destyluje przy 350 °C oraz których gęstość w temperaturze 15 °C jest niższa od 890 kg/m3, w przypadku gdy są zabarwione na czerwono i oznaczone znacznikiem

232,00 zł/1 000 I

 

c) poz. 4 otrzymuje brzmienie:

 

1

2

3

4

4

bez względu na symbol PKWiU

Wyroby przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, inne niż wymienione w poz. 1–3 z wyłączeniem komponentów uzyskiwanych w wyniku katalitycznego przerobu odpadów z tworzyw sztucznych PKWiU 24.66.32-90.00

1 882,00 zł/1 000 I

 

d) poz. 29 otrzymuje brzmienie:

 

1

2

3

4

29

 

Wyroby niewymienione w poz. 1–28 z wyłączeniem ciężkich olejów opałowych przeznaczonych na cele opałowe, dla których stosuje się stawkę akcyzy określoną w art. 65 ust. 1 ustawy

0
(stawka zero)

 

4) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

a) poz. 1 otrzymuje brzmienie:

 

1

2

3

4

1

bez względu na kod CN

Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, inne niż surowe; preparaty gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, zawierające 70 % masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze preparatów, z wyłączeniem towarów klasyfikowanych do kodów CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, 27112) z czego:

1 882,00 zł/1 000 l

 

 

1) oleje lekkie

w tym:

1 747,00 zł/1 000 I

 

 

a) benzyna silnikowa z zawartością ołowiu przekraczającą 0,013 g/l

1 747,00 zł/1 000 I

 

 

b) benzyna silnikowa z zawartością ołowiu nieprzekraczającą 0,013 g/l

1 315,00 zł/1 000 I

 

 

c) benzyny specjalne, benzyna lotnicza, paliwa typu benzyny do silników odrzutowych

1 822,00 zł/1 000 I

 

 

2) oleje średnie

w tym:

1 822,00 zł/1 000 I

 

 

– paliwa do silników odrzutowych

1 072,00 zł/1 000 I

 

 

3) oleje ciężkie:

 

 

 

a) oleje napędowe

1 180,00 zł/1 000 I

 

 

w tym o zawartości siarki:
– powyżej 0,001 % do 0,005 % włącznie

1 099,00 zł/1 000 I

 

 

– do 0,001 % włącznie

1 048,00 zł/1 000 I

 

2710 19 41

b) pozostałe oleje napędowe, w przypadku gdy są zabarwione na czerwono i oznaczone znacznikiem, przeznaczone na cele opałowe

232,00 zł/1 000 I

 

2710 19 45

 

 

2710 19 49

 

 

bez względu na kod CN

c) oleje opałowe przeznaczone na cele opałowe, z których 30% lub więcej objętościowo destyluje przy 350 °C oraz których gęstość w temperaturze 15 °C jest niższa od 890 kg/m3, w przypadku gdy są zabarwione na czerwono i oznaczone znacznikiem

232,00 zł/1 000 l

 

bez względu na kod CN

d) mieszaniny olejów napędowych zawierające w masie mniej niż 70 % olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, służące do napędu silników spalinowych
z czego o zawartości siarki:

1 180,00 zł/1 000 I

 

 

– powyżej 0,001 % do 0,005 % włącznie

1 099,00 zł/1 000 l

 

 

– do 0,001 % włącznie

1 048,00 zł/1 000 I

 

b) poz. 24 otrzymuje brzmienie:

 

1

2

3

4

24

 

Wyroby niewymienione w poz. 1–23 z wyłączeniem ciężkich olejów opałowych przeznaczonych na cele opałowe, dla których stosuje się stawkę akcyzy określoną w art. 65 ust. 1 ustawy

0
(stawka zero)

 

§ 2.
Jeżeli obowiązek podatkowy w akcyzie powstał przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się dotychczasowe stawki akcyzy.
§ 3.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 113, poz. 1190, Nr 256, poz. 2570 i Nr 279, poz. 2763 oraz z 2005 r. Nr 40, poz. 380 i Nr 103, poz. 865.

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 15 września 2005 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Waz

Managing Partner w Leaware - spółce tworzącej aplikacje mobilne i webowe dla klientów na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »