| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 19 lipca 2005 r.

w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 20061)

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ustala się „Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2006”, zwany dalej „Programem”, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§ 2.
Program obejmuje zbieranie i przekazywanie danych statystycznych bieżących w roku 2006 i danych za rok 2006 oraz wskazanych danych za lata poprzednie.
§ 3.
Jeżeli określony w Programie obowiązek przekazywania danych statystycznych jest uzależniony od liczby pracujących – liczbę pracujących przyjmuje się według stanu na dzień 30 listopada roku poprzedzającego przekazywanie danych statystycznych.
§ 4.
Jeżeli określony w Programie obowiązek przekazywania danych na formularzach statystycznych jest nałożony na podmioty gospodarki narodowej, które w okresie sprawozdawczym znalazły się w stanie upadłości, to obowiązki statystyczne dla tych podmiotów wypełniają syndykowie masy upadłości.
§ 5.
Sprawozdania statystyczne, o których mowa w Programie, są przekazywane w formie pisemnej lub elektronicznej.
§ 6.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Belka

(Załącznik do rozporządzenia stanowi oddzielny załącznik do niniejszego numeru)

 

1) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają:

– przepisy dyrektyw: nr 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz. Urz. WE L 103 z 25.04.1979, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 1, str. 98); nr 80/1119/EWG z dnia 17 listopada 1980 r. w sprawie sprawozdań statystycznych dotyczących przewozu rzeczy po wodnych drogach śródlądowych (Dz. Urz. WE L 339 z 15.12.1980, str. 30; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 07, t. 1, str. 94); nr 89/130/EWG, Euratom z dnia 13 lutego 1980 r. w sprawie harmonizacji obliczania produktu narodowego brutto w cenach rynkowych (Dz. Urz. WE L 049 z 21.02.1989, str. 26; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 01, t. 1, str. 194); nr 90/377/EWG z dnia 29 czerwca 1990 r. dotyczącej wspólnotowej procedury w celu poprawy przejrzystości cen gazu i energii elektrycznej dla końcowych odbiorców przemysłowych (Dz. Urz. WE L 185 z 17.07.1990, str. 16; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 12, t. 1, str. 138); nr 91/440/EWG z dnia 29 lipca 1991 r. w sprawie rozwoju kolei wspólnotowych (Dz. Urz. WE L 237 z 24.08.1991, str. 25; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 07, t. 1, str. 341); nr 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz. Urz. WE L 206 z 22.07.1992, str. 7; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 2, str. 102); nr 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między Państwami Członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992, str. 38); nr 93/23/EWG z dnia 1 czerwca 1993 r. w sprawie prowadzenia badań statystycznych dotyczących produkcji świń (Dz. Urz. WE L 149 z 21.06.1993, str.1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 03, t. 14, str. 239); nr 93/24/EWG z dnia 1 czerwca 1993 r. w sprawie prowadzenia badań statystycznych dotyczących hodowli bydła (Dz. Urz. WE L 149 z 21.06.1993, str. 5; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 03, t. 14, str. 243); nr 93/25/EWG z dnia 1 czerwca 1993 r. w sprawie badań statystycznych prowadzonych w dziedzinie hodowli owiec i kóz (Dz. Urz. WE L 149 z 21.06.1993, str. 10; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 03, t. 14, str. 248); nr 95/57/WE z dnia 23 listopada 1995 r. w sprawie zbierania informacji statystycznych w dziedzinie turystyki (Dz. Urz. WE L 291 z 06.12.1995, str. 32; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 15, str. 419); nr 95/64/WE z dnia 8 grudnia 1995 r. w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do przewozu rzeczy i osób drogą morską (Dz. Urz. WE L 320 z 30.12.1995, str. 25; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 07, t. 2, str. 330); nr 96/16/WE z dnia 19 marca 1996 r. w sprawie prowadzenia badań statystycznych dotyczących mleka i przetworów mlecznych (Dz. Urz. WE L 078 z 28.03.1996, str. 27; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 03, t. 18, str. 492); nr 97/77/WE z dnia 16 grudnia 1997 r. zmieniającej dyrektywy nr 92/23/EWG, nr 93/24/EWG i nr 93/25/EWG w sprawie prowadzenia badań statystycznych dotyczących produkcji świń, bydła oraz owiec i kóz (Dz. Urz. WE L 010 z 16.01.1998, str. 28; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 03, t. 22, str. 225); nr 2001/109/WE z dnia 19 grudnia 2001 r. dotyczącej badań statystycznych, które mają być prowadzone przez Państwa Członkowskie w celu ustalenia potencjału produkcyjnego plantacji niektórych gatunków drzew owocowych (Dz. Urz. WE L 013 z 16.01.2002, str. 21; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 03, t. 35, str. 26); nr 2003/54/WE z dnia 26 czerwca 2003 r. dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylającej dyrektywę nr 96/92/WE (Dz. Urz. UE L 176 z 15.07.2003, str. 37; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 12, t. 2, str. 211); nr 2003/55/WE z dnia 26 czerwca 2003 r. dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylającej dyrektywę nr 98/30/WE (Dz. Urz. UE L 176 z 15.07.2003, str. 57; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 12, t. 2, str. 230); nr 2003/107/WE z dnia 5 grudnia 2003 r. zmieniającej dyrektywę Rady 96/16/WE w sprawie prowadzenia badań statystycznych dotyczących mleka i przetworów mlecznych (Dz. Urz. UE L 007 z 13.01.2004, str. 40); nr 2004/51/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. zmieniającej dyrektywę nr 91/440/EWG w sprawie rozwoju kolei wspólnotowych (Dz. Urz. UE L 164 z 30.04.2004, str. 164); oraz

– postanowienia decyzji: nr 1272/75/EWWiS z dnia 16 maja 1975 r. w sprawie obowiązkowych działań w przemyśle żelaza i stali w celu dostarczania informacji dotyczących produkcji żelaza i stali (Dz. Urz. WE L 130 z 21.05.1975, str. 7); nr 76/806/EWG z dnia 1 października 1976 r. ustanawiającej dodatkowe przepisy dotyczące badań statystycznych mających na celu ustalenie przez Państwa Członkowskie potencjału produkcyjnego plantacji niektórych gatunków drzew owocowych (Dz. Urz. WE L 285 z 16.10.1976, str. 34; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 03, t. 3, str. 57); nr 86/1566/EWWiS z dnia 24 lutego 1986 r. dotyczącej statystyki żelaza i stali (Dz. Urz. WE L 141 z 28.05.1986, str. 1); nr 91/450/EWG, Euratom z dnia 26 lipca 1991 r. określającej terytorium Państw Członkowskich w celu wykonania art. 1 dyrektywy Rady nr 89/130/EWG, Euratom w sprawie harmonizacji obliczania produktu narodowego brutto w cenach rynkowych (Dz. Urz. WE L 240 z 29.08.1991, str. 36; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 01, t. 1, str. 218); nr 91/3010/EWWiS z dnia 15 października 1991 r. dotyczącej informacji udzielanych na temat inwestycji przez przedsiębiorstwa hutnictwa stali (Dz. Urz. WE L 286 z 16.10.1991, str. 20); nr 91/3731/EWWiS z dnia 18 października 1991 r. dotyczącej kwestionariuszy zamieszczonych w aneksie do decyzji nr 1566/86/EWWiS, nr 4104/88/EWWiS i nr 3938/89/EWWiS (Dz. Urz. WE L 359 z 30.12.1991, str. 1); nr 92/3641/EWWiS z dnia 24 listopada 1992 r. zmieniającej kwestionariusze podane w aneksie do decyzji nr 1566/86/EWWiS, dotyczącej statystyki przemysłu hutniczego (Dz. Urz. WE L 376 z 22.12.1992, str. 1); nr 93/454/EWG, Euratom z dnia 22 lipca 1993 r. określającej podatki związane z produkcją i przywozem w celu wykonania art. 1 dyrektywy Rady 89/130/EWG, Euratom w sprawie harmonizacji obliczania produktu narodowego brutto w cenach rynkowych (Dz. Urz. WE L 213 z 24.08.1993, str. 18; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 01, t. 1, str. 257); nr 93/475/EWG, Euratom z dnia 22 lipca 1993 r. definiującej subsydia produkcyjne i przywozowe do celu wykonania art. 1 dyrektywy Rady 89/130/EWG, Euratom w sprawie harmonizacji obliczania produktu narodowego brutto w cenach rynkowych (Dz. Urz. WE L 224 z 03.09.1993, str. 27; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 01, t. 1, str. 259); nr 93/570/EWG, Euratom z dnia 4 października 1993 r. definiującej różnicę między „innymi podatkami związanymi z produkcją” a „konsumpcją pośrednią” w celu wykonania art. 1 dyrektywy Rady 89/130/EWG, Euratom w sprawie harmonizacji obliczania produktu narodowego brutto w cenach rynkowych (Dz. Urz. WE L 276 z 09.11.1993, str. 13; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 01, t. 1, str. 261); nr 94/168/WE, Euratom z dnia 22 lutego 1994 r. w sprawie środków, które należy przyjąć w celu wykonania dyrektywy Rady 89/130/EWG, Euratom w sprawie harmonizacji obliczania produktu narodowego brutto w cenach rynkowych (Dz. Urz. WE L 077 z 19.03.1994, str. 51, Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 01, t. 1, str. 272); nr 95/309/WE, Euratom z dnia 18 lipca 1995 r. określającej zasady szacowania usług mieszkaniowych do celów wykonania art. 1 dyrektywy Rady 89/130/EWG, Euratom w sprawie harmonizacji obliczania produktu narodowego brutto w cenach rynkowych (tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. WE L 186 z 05.08.1995, str. 59; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 01, t. 1, str. 322); nr 97/80/WE z dnia 18 grudnia 1996 r. ustanawiającej przepisy w celu wykonania dyrektywy Rady 96/16/WE w sprawie prowadzenia badań statystycznych dotyczących sektora mleka i przetworów mlecznych (tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. WE L 024 z 25.01.1997, str. 26; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 03, t. 20, str. 214); nr 97/394/WE z dnia 6 czerwca 1997 r. ustanawiającej minimalne dane wymagane w odniesieniu do baz danych dotyczących zwierząt i produktów zwierzęcych wprowadzanych do Wspólnoty (tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. WE L 164 z 21.06.1997, str. 42; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 03, t. 21, str. 157); nr 98/527/WE z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie postępowania w przypadkach nadużyć finansowych w zakresie podatku VAT (rozbieżności między teoretycznymi wpływami z podatku VAT i rzeczywistymi wpływami z podatku VAT) dla celów zbiorczej rachunkowości narodowo-gospodarczej (notyfikowana jako dokument nr C(1998) 2202) (tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. WE L 234 z 21.08.1998, str. 39; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 09, t. 1, str. 309); nr 98/582/WE z dnia 6 października 1998 r. zmieniającej decyzję Komisji 97/80/WE ustanawiającą przepisy w celu wykonania dyrektywy Rady 96/16/WE w sprawie prowadzenia badań statystycznych dotyczących sektora mleka i przetworów mlecznych (Dz. Urz. WE L 281 z 17.10.1998, str. 36; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 03, t. 24, str. 51); nr 98/715/WE z dnia 30 listopada 1998 r. wyjaśniającej załącznik A do rozporządzenia Rady (WE) nr 2223/96 w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych we Wspólnocie w odniesieniu do zasad pomiaru cen i wolumenów (notyfikowana jako dokument nr C(1998) 3685) (tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.1998, str. 33; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 10, t. 1, str. 139); nr 99/35/WE z dnia 9 grudnia 1998 r. w sprawie procedur wprowadzania w życie dyrektywy Rady 95/57/WE w sprawie zbierania informacji statystycznych w dziedzinie turystyki (notyfikowana jako dokument nr C(1998) 3950) (tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. WE L 009 z 15.01.1999, str. 23; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 16, t. 1, str. 30); nr 2000/363/WE z dnia 28 kwietnia 2000 r. w sprawie zasad wykonania dyrektywy Rady nr 95/64/EWG w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do przewozu towarów i pasażerów drogą morską (notyfikowana jako dokument C(2000) 1134) (tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. WE L 132 z 05.06.2000, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 07, t. 5, str. 34); nr 1273/2000/EWWiS z dnia 16 czerwca 2000 r. zmieniającej decyzję nr 1566/86/EWWiS dotyczącą statystyki odnoszącej się do żelaza i stali (Dz. Urz. WE L 144 z 17.06.2000, str. 18); nr 2002/38/WE z dnia 27 grudnia 2001 r. określającej parametry dla przeglądów oraz ustanawiającej zasady kodów i standardów dla transkrypcji, w formie do odczytu maszynowego danych odnoszących się do przeglądów plantacji niektórych gatunków drzew owocowych (notyfikowana jako dokument nr C(2001) 4626) (Dz. Urz. WE L 016 z 18.01.2002, str. 35; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 03, t. 35, str. 38); nr 2367/2002/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wspólnotowego programu statystycznego na lata 2003–2007 (tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. WE L 358 z 31.12.2002, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 16, t. 1, str. 172); nr 2002/990/WE z dnia 17 grudnia 2002 r. wyjaśniającej ponownie załącznik A do rozporządzenia Rady (WE) nr 2223/96 w odniesieniu do zasad pomiaru cen i wolumenów w rachunkach narodowych (notyfikowana jako dokument nr C(2002) 5054) (tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. WE L 347 z 20.12.2002, str. 42); nr 2003/369/WE z dnia 16 maja 2003 r. zmieniającej decyzję 85/377/EWG ustanawiającą wspólnotową typologię dla gospodarstw rolniczych (notyfikowana jako dokument nr C(2003) 1557) (Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2003, str. 48; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 03, t. 38, str. 564); nr 1608/2003/WE z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie sporządzania i rozwoju statystyk Wspólnoty z zakresu nauki i techniki (tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 230 z 16.09.2003, str. 1); nr 280/2004/WE z dnia 11 lutego 2004 r. dotyczącej mechanizmu monitorowania emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie i wykonania Protokołu z Kioto (Dz. Urz. UE L 049 z 19.02.2004, str. 1); nr 2004/747/WE z dnia 26 października 2004 r. ustalającej szczegółowe zasady stosowania dyrektywy Rady 93/25/EWG w zakresie prowadzenia badań statystycznych dotyczących pogłowia i hodowli owiec i kóz (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4092) (tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 329 z 04.11.2004, str. 14); nr 2004/760/WE z dnia 26 października 2004 r. ustalającej szczegółowe zasady stosowania dyrektywy Rady 93/23/EWG w sprawie prowadzenia badań statystycznych dotyczących pogłowia i hodowli trzody chlewnej (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4090) (tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 337 z 13.11.2004, str. 59); nr 2004/761/WE z dnia 26 października 2004 r. ustanawiającej przepisy wykonawcze do dyrektywy Rady 93/24/EWG w sprawie badań statystycznych dotyczących pogłowia i produkcji w sektorze bydła (notyfikowana jako dokument nr K (2004) 4091) (tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 337 z 13.11.2004, str. 64); nr 2005/288/WE z dnia 18 marca 2005 r. zmieniającej decyzję 97/80/WE ustanawiającą przepisy w celu wykonania dyrektywy Rady 96/16/WE w sprawie prowadzenia badań statystycznych dotyczących sektora mleka i przetworów mlecznych (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 754) (tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 088 z 07.04.2005, str. 10).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 100, poz. 1080, z 2003 r. Nr 217, poz. 2125 oraz z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 163, poz. 1362.

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 1 października 2005 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kapała-Sokalska

Adwokat, właściciel Kancelarii Adwokackiej AKS

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »