| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY1)

z dnia 19 września 2005 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 66b ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 października 2000 r. w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 83, poz. 944) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w pkt 10 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 11 w brzmieniu:

,,11) sprawozdania wyborcze komitetów wyborczych wraz z załączonymi do nich dokumentami, ekspertyzy i opinie biegłych rewidentów oraz postanowienia Państwowej Komisji Wyborczej w sprawach sprawozdań wyborczych komitetów wyborczych.”;

2) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Dokumenty z wyborów przekazane przez okręgowe komisje wyborcze Państwowej Komisji Wyborczej oraz inne dokumenty z wyborów, będące w posiadaniu Państwowej Komisji Wyborczej, w tym dokumentacja zapisana na elektromagnetycznych nośnikach informatycznych, podlegają przekazaniu Kierownikowi Krajowego Biura Wyborczego. Dokumenty te stanowią zasób archiwalny i są przechowywane w Krajowym Biurze Wyborczym do końca kadencji Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a następnie przekazywane właściwemu archiwum państwowemu, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Dokumenty załączone do sprawozdań wyborczych komitetów wyborczych podlegają zniszczeniu po upływie okresów przechowywania określonych przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.3)).

3. Wykazy podpisów wyborców popierających zgłoszenia kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej są udostępniane wyłącznie na żądanie Sądu Najwyższego oraz sądów, prokuratury i Policji, prowadzących postępowanie karne. Wykazy te podlegają zniszczeniu po upływie 5 lat od dnia wyborów.

4. Zniszczenia dokumentów, o których mowa w ust. 2 i 3, dokonuje Kierownik Krajowego Biura Wyborczego, w sposób uzgodniony z dyrektorem właściwego archiwum państwowego.

5. Dokumentów, o których mowa w ust. 1–3, stanowiących dowody w sprawach sądowych o orzeczenie przepadku korzyści majątkowych na rzecz Skarbu Państwa oraz w postępowaniach karnych, nie przekazuje się do archiwów państwowych oraz nie niszczy się do czasu zakończenia tych postępowań.”.

§ 2.
1. Dokumenty, o których mowa w § 5 ust. 1 rozporządzenia wymienionego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, z wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych przed dniem 9 października 2005 r., przechowywane w Krajowym Biurze Wyborczym, podlegają przekazaniu właściwemu archiwum państwowemu w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

2. Przepisy niniejszego rozporządzenia stosuje się do postępowania z dokumentami, o których mowa w § 5 ust. 2 rozporządzenia wymienionego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, złożonymi w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonymi w 2000 r.

§ 3.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Kultury: W. Dąbrowski

 

1) Minister Kultury kieruje działem administracji rządowej – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury (Dz. U. Nr 134, poz. 1430).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546 i Nr 213, poz. 2155 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 66.

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 21 września 2005 r.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Małecka

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »