reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY1)

z dnia 19 września 2005 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 235 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 90, poz. 1005) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w pkt 17 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 18 w brzmieniu:

„18) sprawozdania wyborcze komitetów wyborczych wraz z załączonymi do nich dokumentami, ekspertyzy, opinie i raporty biegłych rewidentów oraz postanowienia Państwowej Komisji Wyborczej w sprawach sprawozdań wyborczych komitetów wyborczych.”;

2) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Dokumenty z wyborów przekazane przez okręgowe komisje wyborcze Państwowej Komisji Wyborczej oraz inne dokumenty z wyborów będące w posiadaniu Państwowej Komisji Wyborczej, w tym dokumentacja zapisana na elektromagnetycznych nośnikach informatycznych, podlegają przekazaniu Kierownikowi Krajowego Biura Wyborczego. Dokumenty te stanowią zasób archiwalny i są przechowywane w Krajowym Biurze Wyborczym do końca kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, a następnie przekazywane właściwemu archiwum państwowemu, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Dokumenty załączone do sprawozdań wyborczych komitetów wyborczych podlegają zniszczeniu po upływie okresów przechowywania określonych przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.3)).

3. Wykazy obywateli popierających utworzenie komitetu wyborczego wyborców oraz wykazy podpisów wyborców popierających zgłoszenia kandydatów na posłów i kandydatów na senatorów są udostępniane na żądanie Sądu Najwyższego oraz sądów, prokuratury i Policji prowadzących postępowanie karne. Wykazy te podlegają zniszczeniu po upływie 5 lat od dnia wyborów.

4. Zniszczenia dokumentów, o których mowa w ust. 2 i 3, dokonuje Kierownik Krajowego Biura Wyborczego lub dyrektor właściwej delegatury Krajowego Biura Wyborczego, w sposób uzgodniony z dyrektorem właściwego archiwum państwowego.

5. Dokumentów, o których mowa w ust. 1–3, stanowiących dowody w sprawach sądowych o orzeczenie przepadku korzyści majątkowych na rzecz Skarbu Państwa oraz w postępowaniach karnych, nie przekazuje się do archiwów państwowych oraz nie niszczy się do czasu zakończenia tych postępowań.”.

§ 2.
1. Dokumenty, o których mowa w § 5 ust. 1 rozporządzenia wymienionego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, przechowywane w Krajowym Biurze Wyborczym, podlegają przekazaniu właściwemu archiwum państwowemu w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

2. Przepisy niniejszego rozporządzenia stosuje się do postępowania z dokumentami, o których mowa w § 5 ust. 2 rozporządzenia wymienionego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, złożonymi w związku z wyborami:

1) do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonymi w 2001 r.;

2) uzupełniającymi do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonymi w latach 2003–2005.

§ 3.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Kultury: W. Dąbrowski

 

1) Minister Kultury kieruje działem administracji rządowej – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury (Dz. U. Nr 134, poz. 1430).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 oraz z 2005 r. Nr 140, poz. 1173.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546 i Nr 213, poz. 2155 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 66.

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 21 września 2005 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Górny

Radca prawny współpracujący z kancelarią prawną LEXBRIDGE Groński Adwokaci i Radcowie Prawni sp. k. we Wrocławiu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama