| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 5 września 2005 r.

w sprawie kwalifikacji osób wykonujących zabiegi odkażania lub zwalczania szkodników w zakładach

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o wymaganiach weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. Nr 33, poz. 288 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 68 i Nr 23, poz. 188) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) kwalifikacje wymagane od osób wykonujących zabiegi odkażania lub zwalczania szkodników w zakładach;

2) sposób i warunki uzyskiwania kwalifikacji, w tym zakres szkolenia osób, o których mowa w pkt 1;

3) wzór zaświadczenia potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji w zakresie wykonywania zabiegów odkażania lub zwalczania szkodników w zakładach, zwanego dalej „zaświadczeniem”;

4) tryb powoływania komisji przeprowadzającej egzaminy oraz zakres i sposób przeprowadzania egzaminu.

§ 2.
Zabiegi odkażania lub zwalczania szkodników w zakładach może wykonywać osoba, która:

1) odbyła szkolenie, o którym mowa w § 3;

2) zdała egzamin określony w § 6, obejmujący sprawdzenie znajomości zagadnień zawartych w programach szkolenia, potwierdzony wydaniem zaświadczenia.

§ 3.
1. Szkolenia dla osób wykonujących zabiegi odkażania lub zwalczania szkodników w zakładach są prowadzone w formie kursu, przez podmioty upoważnione przez wojewódzkiego lekarza weterynarii do prowadzenia takich szkoleń.

2. Upoważnienie do prowadzenia szkoleń wydaje właściwy miejscowo wojewódzki lekarz weterynarii na wniosek podmiotu dysponującego przygotowaną merytorycznie kadrą dydaktyczną i posiadającego doświadczenie organizacyjne w prowadzeniu tego typu szkoleń.

3. Programy szkoleń dla osób wykonujących zabiegi odkażania lub zwalczania szkodników w zakładach są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 4.
Osobom posiadającym co najmniej 5-letni staż pracy przy przeprowadzaniu zabiegów odkażania lub zwalczania szkodników, które ukończyły:

1) studia wyższe na kierunku biologia, chemia, weterynaria lub

2) studia podyplomowe w zakresie przeprowadzania zabiegów odkażania lub zwalczania szkodników, lub

3) szkolenia, przed wejściem w życie rozporządzenia, których program odpowiada programowi szkolenia określonemu w załączniku nr 1 do rozporządzenia

– wydaje się zaświadczenie, po zdaniu egzaminu, o którym mowa w § 6.

§ 5.
1. Zaświadczenie jest ważne przez 5 lat od dnia jego wydania.

2. Wzór zaświadczenia jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

3. Zaświadczenie, na kolejne 5 lat, wydaje się na wniosek zainteresowanego, po odbyciu przez niego szkoleń uzupełniających i zdaniu egzaminu, o którym mowa w § 6.

4. Szkolenia uzupełniające są prowadzone w formie kursu w wymiarze 30 godzin w zakresie odkażania i 40 godzin w zakresie zwalczania szkodników w zakładach.

5. Szkolenia uzupełniające prowadzi się zgodnie z programem szkolenia określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 6.
1. Egzamin przeprowadza komisja egzaminacyjna, w skład której wchodzą przewodniczący komisji egzaminacyjnej – wojewódzki lekarz weterynarii właściwy ze względu na miejsce szkolenia oraz powołane przez niego co najmniej dwie osoby posiadające:

1) co najmniej 7-letnią praktykę w zakresie odkażania lub zwalczania szkodników lub

2) wykształcenie wyższe na kierunku biologia, chemia lub weterynaria.

2. Komisja egzaminacyjna przeprowadza egzamin w formie testu pisemnego obejmującego sprawdzenie znajomości zagadnień zawartych w programach szkoleń, o których mowa w § 3 ust. 3.

3. Test pisemny przygotowuje komisja egzaminacyjna.

§ 7.
1. Z posiedzenia komisji egzaminacyjnej sporządza się protokół zawierający wyniki egzaminu, który podpisują członkowie komisji.

2. Protokół przechowuje przewodniczący komisji egzaminacyjnej przez 6 lat od dnia przeprowadzenia egzaminu.

§ 8.
1. Warunkiem zdania egzaminu jest udzielenie co najmniej 75 % poprawnych odpowiedzi na pytania testu pisemnego, o którym mowa w § 6 ust. 2.

2. Osobom, które zdały egzamin, komisja egzaminacyjna wydaje zaświadczenie w terminie 30 dni od dnia egzaminu.

§ 9.
1. Osoby wykonujące przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zabiegi odkażania lub zwalczania szkodników w zakładach mogą wykonywać te zabiegi, mimo braku potwierdzenia wymaganych kwalifikacji, przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

2. Osoby zatrudnione przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, w zespołach lub na samodzielnych stanowiskach do spraw odkażania w powiatowych inspektoratach weterynarii zachowują dotychczasowe uprawnienia do wykonywania zabiegów odkażania lub zwalczania szkodników przez okres 5 lat od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

§ 10.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: J. J. Pilarczyk

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z
dnia 5 września 2005 r. (poz. 1512)

Załącznik 1.

Załącznik nr 1

I. PROGRAM SZKOLENIA DLA OSÓB WYKONUJĄCYCH ZABIEGI ODKAŻANIA W ZAKŁADACH

Lp.

Temat

Wykłady

Ćwiczenia

liczba godzin

1

Podstawowe wiadomości z zakresu mikrobiologii. Budowa, rozmnażanie, metabolizm, zagrożenia:

 

 

 

– priony,

 

 

 

– wirusy i riketsje,

 

 

 

– bakterie,

 

 

 

– grzyby

8

4

2

Podstawowe pojęcia z epidemiologii i epizoocjologii

4

3

Zakażenia, drogi szerzenia się chorób zakaźnych i pasożytniczych

4

4

Charakterystyka środków dezynfekcyjnych:

 

 

 

– klasyfikacja według substancji aktywnych,

 

 

 

– mechanizm biobójczego działania,

 

 

 

– techniki zabiegów dezynfekcyjnych,

 

 

 

– toksyczność,

 

 

 

– zagrożenia dla człowieka, produkcji i środowiska wynikające z niewłaściwego posługiwania się środkami dezynfekcyjnymi

10

 

5

Mycie i odkażanie w obiektach inwentarskich oraz w zakładach przetwórstwa spożywczego:

 

 

 

– zasady doboru preparatów,

 

 

 

– czynniki warunkujące prawidłowy przebieg procesu odkażania,

 

 

 

– ocena skuteczności procesu mycia i odkażania,

 

 

 

– odkażanie wody

8

4

6

Odkażanie w przypadku wystąpienia chorób zakaźnych u ludzi i zwierząt oraz zagrożeń bioterrorystycznych

4

 

7

Uregulowania prawne dotyczące zabiegów odkażania oraz ich rola w systemach jakości obowiązujących w przetwórstwie spożywczym

4

 

8

Dokumentacja zabiegów odkażania

2

2

9

Aparatura i sprzęt do zabiegów odkażania

2

10

Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania zabiegów odkażania

2

2

 

Razem godzin

46

14

 

II. PROGRAM SZKOLENIA DLA OSÓB WYKONUJĄCYCH ZABIEGI ZWALCZANIA SZKODNIKÓW W ZAKŁADACH

Lp.

Temat

Wykłady

Ćwiczenia

liczba godzin

1

Podstawowe wiadomości o stawonogach uznanych za szkodniki, ze względu na ich gospodarcze znaczenie:

 

 

 

– zarys biologii, klasyfikacja, rozmnażanie,

 

 

 

– identyfikacja szkodników,

 

 

 

– zagrożenia dla przetwórstwa spożywczego wynikające z obecności szkodliwych stawonogów,

 

 

 

– profilaktyka oraz dopuszczone sposoby monitorowania obecności stawonogów

10

4

2

Środki dezynsekcyjne dopuszczone do stosowania w przetwórstwie spożywczym:

 

 

 

– klasyfikacja według substancji aktywnych.

 

 

 

– mechanizm działania,

 

 

 

– techniki zabiegów i sprzęt w zabiegach dezynsekcyjnych,

 

 

 

– toksyczność,

 

 

 

– zagrożenia dla człowieka, produkcji i środowiska wynikające z niewłaściwego posługiwania się środkami dezynsekcyjnymi

10

3

Przygotowanie obiektu do zabiegu dezynsekcji w przypadku zastosowania techniki stwarzającej zagrożenie produkcji czynnikiem chemicznym

2

2

4

Podstawowe wiadomości o gryzoniach:

 

 

 

– zarys biologii i identyfikacja gatunków o znaczeniu gospodarczym,

 

 

 

– symptomy obecności gryzoni i sposoby monitorowania gryzoni,

 

 

 

– szkodliwość, etologia gryzoni oraz wynikające z tego następstwa w podejmowanej działalności prewencyjnej

10

2

5

Charakterystyka środków deratyzacyjnych:

 

 

 

– klasyfikacja według substancji aktywnych i mechanizm działania,

 

 

 

– toksyczność,

 

 

 

– zagrożenia dla człowieka, produkcji i środowiska wynikające z niewłaściwego posługiwania się środkami deratyzacyjnymi

10

6

Ochrona obiektów przed szkodnikami innymi niż wymienione w lp. 1 i 4

4

2

7

Zintegrowane metody ochrony przed szkodnikami (IPM)

4

2

8

Uregulowania prawne dotyczące prewencji i zabiegów zwalczania szkodników w zakładach oraz ich rola w systemach jakości obowiązujących w przetwórstwie spożywczym

4

9

Dokumentacja zwalczania i monitorowania szkodników w aspekcie zasad dobrej praktyki higienicznej (GHP) i dobrej praktyki produkcyjnej (GMP)

2

2

10

Aparatura i sprzęt do zabiegów dezynsekcji i deratyzacji

2

4

11

Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania zabiegów dezynsekcji i deratyzacji

2

2

 

Razem godzin

60

20

 

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 6 października 2005 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

MyAdvice

MyAdvice jest nowoczesną kancelarią prawno-podatkową, oferującą kompleksową obsługę przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »