reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 30 sierpnia 2005 r.

w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania nabytych w niektórych państwach kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów regulowanych

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych (Dz. U. Nr 87, poz. 954, z 2002 r. Nr 71, poz. 655, z 2003 r. Nr 190, poz. 1864 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1.

Rozporządzenie określa:

1) warunki, sposób i tryb odbywania stażu adaptacyjnego, sposób i tryb wykonywania nadzoru nad odbywaniem stażu oraz oceny nabytych przez wnioskodawcę umiejętności, a także sposób ustalania kosztów odbywania stażu adaptacyjnego oraz tryb ich ponoszenia,

2) warunki, sposób i tryb przeprowadzania testu umiejętności oraz oceny wykazanych przez wnioskodawcę umiejętności, a także sposób ustalania kosztów przeprowadzania testu umiejętności oraz tryb ich ponoszenia

– w toku postępowania w sprawie uznania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów regulowanych, zwanego dalej „postępowaniem”.

§ 2.
1. Staż adaptacyjny albo test umiejętności przeprowadza się dla poszczególnych górniczych zawodów regulowanych, zwanych dalej „zawodami górniczymi”.

2. Jeżeli wnioskodawca wnosi o uznanie kwalifikacji do wykonywania więcej niż jednego zawodu górniczego, staż adaptacyjny albo test umiejętności przeprowadza się osobno dla każdego zawodu górniczego.

§ 3.
1. Konieczność odbycia stażu adaptacyjnego albo przystąpienia do testu umiejętności stwierdza się w postanowieniu wydanym w toku postępowania przez właściwy organ określony w przepisach ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1548, z póżn. zm.2)), zwany dalej „organem prowadzącym postępowanie”.

2. Postanowienie, o którym mowa w ust. 1, określa długość stażu adaptacyjnego oraz ustala jego program.

3. Wnioskodawca po otrzymaniu postanowienia, o którym mowa w ust. 1, występuje do organu prowadzącego postępowanie z wnioskiem o odbycie stażu adaptacyjnego albo przeprowadzenie testu umiejętności.

§ 4.
Organ prowadzący postępowanie, po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w § 3 ust. 3, przekazuje postanowienie, o którym mowa w § 3 ust. 1, wraz z kopią dokumentacji zawierającej informację o posiadanych przez wnioskodawcę kwalifikacjach, w tym o wykształceniu i praktyce zawodowej odpowiednio:

1) przedsiębiorcy w rozumieniu art. 6 pkt 6 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96, z późn. zm.3)), zwanego dalej „przedsiębiorcą”, w którego zakładzie górniczym w rozumieniu art. 6 pkt 7 wymienionej ustawy, zwanego dalej „zakładem górniczym”, będzie odbywany staż adaptacyjny, albo

2) komisji egzaminacyjnej przygotowującej i przeprowadzającej test umiejętności, powołanej przez organ prowadzący postępowanie, zwanej dalej „komisją egzaminacyjną”.

§ 5.
Organ prowadzący postępowanie upowszechnia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach podmiotowych ministra właściwego do spraw administracji publicznej informacje o:

1) wymaganiach kwalifikacyjnych dla każdego zawodu górniczego;

2) przedsiębiorcach oraz zakładach górniczych, w których można odbyć staż adaptacyjny.

§ 6.
Staż adaptacyjny i test umiejętności przeprowadza się w języku polskim.

Rozdział 2

Staż adaptacyjny

§ 7.

1. Wnioskodawca, przed wystąpieniem z wnioskiem o odbycie stażu adaptacyjnego, zwanego dalej „stażem”, przekazuje przedsiębiorcy, u którego zamierza odbywać staż, kopię postanowienia, o którym mowa w § 3 ust. 1.

2. Przedsiębiorca, na podstawie otrzymanej kopii postanowienia, o którym mowa w § 3 ust. 1, sporządza dokument zawierający zobowiązanie do nawiązania z wnioskodawcą stosunku prawnego, o którym mowa w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych.

3. W dokumencie, o którym mowa w ust. 2, przedsiębiorca określa w szczególności:

1) rodzaj stosunku prawnego, jaki zostanie nawiązany z wnioskodawcą;

2) termin, w jakim zostanie nawiązany stosunek prawny;

3) okres, na jaki zostanie nawiązany stosunek prawny;

4) obowiązki, jakie zostaną powierzone wnioskodawcy;

5) koszty odbywania przez wnioskodawcę stażu.

4. Okres, o którym mowa w ust. 3 pkt 3, nie może być krótszy niż długość stażu.

§ 8.
1. Wnioskodawca we wniosku o odbycie stażu wskazuje przedsiębiorcę, u którego zamierza odbywać staż.

2. Wnioskodawca do wniosku o odbycie stażu dołącza dokument, o którym mowa w § 7 ust. 2.

§ 9.
1. Staż odbywa się zgodnie z programem stażu.

2. Program stażu jest ustalany po szczegółowej analizie dotychczas posiadanych umiejętności wynikających z dokumentacji zgromadzonej w toku postępowania oraz w oparciu o zakres wiedzy, jaki jest niezbędny do spełnienia wymagań kwalifikacyjnych określonych w przepisach regulacyjnych dla wskazanego przez wnioskodawcę zawodu górniczego.

3. Ustalając program stażu, uwzględnia się w szczególności:

1) dotychczasową praktykę zawodową wnioskodawcy i wymagania kwalifikacyjne stawiane dla wskazanego przez wnioskodawcę zawodu górniczego;

2) organizację i zasady funkcjonowania zakładu górniczego, w tym w zakresie porządku i dyscypliny pracy, obowiązujące w tym zakładzie przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego, a także występujące zagrożenia;

3) długość stażu.

§ 10.
1. Rozpoczęcie odbywania stażu następuje w terminie uzgodnionym przez wnioskodawcę z przedsiębiorcą.

2. Wnioskodawca zawiadamia organ prowadzący postępowanie o terminie rozpoczęcia odbywania stażu.

§ 11.
Prawidłowy przebieg stażu zapewnia kierownik ruchu zakładu górniczego.
§ 12.
1. Staż odbywa się pod nadzorem opiekuna stażu, którym może być osoba kierownictwa lub dozoru ruchu zakładu górniczego, posiadająca kwalifikacje równorzędne albo wyższe od kwalifikacji, o uznanie których występuje wnioskodawca.

2. Opiekun stażu jest wyznaczany przez kierownika ruchu zakładu górniczego.

3. Zmiana opiekuna stażu następuje:

1) z powodu braku możliwości dalszego pełnienia czynności przez opiekuna stażu;

2) na umotywowany wniosek wnioskodawcy złożony nie później niż na 3 miesiące przed dniem zakończenia odbywania stażu;

3) na umotywowany wniosek opiekuna stażu złożony nie później niż na 3 miesiące przed dniem zakończenia odbywania stażu.

4. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 3, kierownik ruchu zakładu górniczego niezwłocznie dokonuje zmiany opiekuna stażu i zawiadamia o tym wnioskodawcę oraz organ prowadzący postępowanie.

§ 13.
Opiekun stażu w trakcie odbywania stażu:

1) określa zadania wykonywane przez wnioskodawcę;

2) sprawuje kontrolę realizacji powierzonych wnioskodawcy obowiązków;

3) udziela, w razie potrzeby, wskazówek dotyczących realizacji powierzonych wnioskodawcy obowiązków;

4) gromadzi informacje o realizacji przez wnioskodawcę programu stażu.

§ 14.
1. Opiekun stażu, za pośrednictwem kierownika ruchu zakładu górniczego, przekazuje przedsiębiorcy informacje o realizacji przez wnioskodawcę programu stażu.

2. Terminy przekazywania informacji, o których mowa w ust. 1, ustala przedsiębiorca.

§ 15.
W trakcie odbywania stażu wnioskodawca:

1) realizuje program stażu;

2) przestrzega porządku organizacyjno-prawnego obowiązującego u przedsiębiorcy.

§ 16.
Organ prowadzący postępowanie wykonuje nadzór nad odbywaniem stażu w szczególności przez:

1) kontrolę realizacji programu stażu;

2) kontrolę warunków odbywania stażu;

3) kontrolę obecności wnioskodawcy w trakcie odbywania stażu;

4) obserwację pracy wykonywanej przez wnioskodawcę w trakcie odbywania stażu;

5) kontrolę postępów wnioskodawcy w przysposobieniu do samodzielnego wykonywania zawodu górniczego;

6) gromadzenie informacji o przebiegu stażu.

§ 17.
1. Oceny umiejętności nabytych przez wnioskodawcę w trakcie odbywania stażu dokonuje opiekun stażu wraz z kierownikiem ruchu zakładu górniczego, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia odbywania stażu.

2. Dokonując oceny, o której mowa w ust. 1, bierze się pod uwagę, czy wnioskodawca uzyskał:

1) umiejętność wykonywania wymaganych dla danego zawodu górniczego czynności w ruchu zakładu górniczego;

2) znajomość obowiązujących w danym zakładzie górniczym przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego, występujących zagrożeń, a także porządku i dyscypliny pracy;

3) znajomość sposobu postępowania w sytuacjach awaryjnych;

4) znajomość sposobu bezpiecznego wykonywania pracy.

3. Ocena, o której mowa w ust. 1, jest dokonywana w formie raportu opiekuna stażu i kierownika ruchu zakładu górniczego; raport zawiera uzasadnione stwierdzenie o przygotowaniu wnioskodawcy do samodzielnego wykonywania zawodu górniczego albo o jego braku.

4. Raport, o którym mowa w ust. 3, jest przekazywany przez przedsiębiorcę, w terminie 3 dni od dnia jego otrzymania:

1) wnioskodawcy, na adres wskazany we wniosku o odbycie stażu;

2) organowi prowadzącemu postępowanie.

§ 18.
1. Koszty odbywania przez wnioskodawcę stażu są ustalane kwotowo przez przedsiębiorcę, stosownie do programu i długości stażu, w szczególności w oparciu o wydatki na pokrycie kosztów materiałów dydaktycznych i pomocy naukowych, kosztów organizacyjno-technicznych oraz kosztów zajęć szkoleniowych zapewniających realizację programu stażu, a także przewidywany zakres obowiązków opiekuna stażu.

2. Wnioskodawca uiszcza koszty, o których mowa w ust. 1, jednorazowo albo miesięcznie w równych częściach, na rachunek bieżący przedsiębiorcy.

§ 19.
1. W uzasadnionych przypadkach, na umotywowany wniosek złożony przez wnioskodawcę, przed dokonaniem oceny, o której mowa w § 17 ust. 1, organ prowadzący postępowanie może przedłużyć staż na czas określony, nieprzekraczający, łącznie z odbytym już stażem, dwóch lat.

2. Do przedłużonego stażu stosuje się odpowiednio przepisy § 7–18.

Rozdział 3

Test umiejętności

§ 20.

1. Test umiejętności, zwany dalej „testem”, jest przeprowadzany co najmniej dwa razy w roku.

2. Terminy przeprowadzania testu wyznacza organ prowadzący postępowanie oraz podaje do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach podmiotowych ministra właściwego do spraw administracji publicznej, nie później niż na 6 miesięcy przed wyznaczonym terminem przeprowadzenia testu.

§ 21.
Wnioskodawca składa wniosek o przeprowadzenie testu nie później niż na 3 miesiące przed wyznaczonym terminem przeprowadzenia testu.
§ 22.
Przewodniczący komisji egzaminacyjnej zawiadamia wnioskodawcę, nie później niż na 30 dni przed wyznaczonym terminem przeprowadzenia testu, o terminie i miejscu przeprowadzenia testu, jego tematyce oraz wysokości opłaty z tytułu kosztów przeprowadzenia testu.
§ 23.
1. Koszty przeprowadzenia testu są ustalane kwotowo przez organ prowadzący postępowanie, w oparciu o rzeczywiste wydatki ponoszone z tytułu egzaminowania wnioskodawców, w szczególności wydatki na pokrycie kosztów wynajęcia sali i druku arkuszy testów oraz innych kosztów organizacyjno-technicznych przeprowadzenia testu, a także w oparciu o liczbę złożonych wniosków o przeprowadzenie testu oraz liczbę zawodów górniczych, dla których będzie przeprowadzony test.

2. Opłatę z tytułu kosztów przeprowadzenia testu uiszcza się na rachunek bieżący – subkonto dochodów urzędu organu prowadzącego postępowanie lub gotówką do kasy urzędu tego organu.

3. Wnioskodawca okazuje dowód uiszczenia opłaty, o której mowa w ust. 2, przed przystąpieniem do testu.

§ 24.
Wnioskodawca, nie później niż na 14 dni przed wyznaczonym terminem przeprowadzenia testu, może wystąpić do przewodniczącego komisji egzaminacyjnej z umotywowanym wnioskiem o przeprowadzenie testu w kolejnym terminie; przewodniczący komisji egzaminacyjnej zawiadamia niezwłocznie wnioskodawcę o przesunięciu terminu przeprowadzenia testu.
§ 25.
1. Test jest opracowywany przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej.

2. Do opracowania testu stosuje się odpowiednio przepis § 9 ust. 2.

§ 26.
1. Test jest przeprowadzany w formie pisemnej z zachowaniem zasady anonimowości.

2. Jeżeli ze względu na chorobę lub niepełnosprawność wnioskodawcy nie jest możliwe przeprowadzenie testu z zachowaniem zasady anonimowości, test jest przeprowadzany w formie możliwej do wykonania przez wnioskodawcę, odnotowanej na arkuszu testu; ocena takiego testu jest dokonywana niezwłocznie po jego zakończeniu.

§ 27.
1. Test składa się z nie więcej niż stu zagadnień lub pytań.

2. Każde z zagadnień lub pytań zawiera nie mniej niż trzy możliwości rozwiązania lub odpowiedzi.

3. Co najmniej 90 % zagadnień lub pytań zawiera jedno rozwiązanie prawidłowe albo jedną odpowiedź prawidłową; pozostałe zagadnienia lub pytania mogą zawierać więcej niż jedno rozwiązanie prawidłowe albo więcej niż jedną odpowiedź prawidłową.

§ 28.
Zagadnienia i pytania oraz możliwości rozwiązań albo odpowiedzi są umieszczane na jednostronnie zadrukowanych arkuszach testu, ostemplowanych przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej.
§ 29.
1. Rozwiązania zagadnień oraz odpowiedzi na pytania są punktowane.

2. Za każde prawidłowe rozwiązanie zagadnienia oraz każdą prawidłową odpowiedź na pytanie ustala się jednakową liczbę punktów; w przypadku gdy więcej niż jedno rozwiązanie lub odpowiedź są prawidłowe, dla zdobycia punktów za takie zagadnienie lub pytanie należy wskazać wszystkie prawidłowe rozwiązania lub odpowiedzi.

3. Kryteria oceny testu, wymienione w ust. 2, są dostępne dla wnioskodawcy w komisji egzaminacyjnej oraz umieszczane na arkuszu testu.

§ 30.
1. Wynik testu określa się jako pozytywny albo negatywny.

2. Za pozytywny uznaje się wynik testu, jeżeli wnioskodawca uzyska więcej niż 70 % punktów możliwych do uzyskania.

§ 31.
1. Oceny wykazanych przez wnioskodawcę umiejętności dokonuje komisja egzaminacyjna w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia przeprowadzenia testu.

2. Ocena, o której mowa w ust. 1, jest dokonywana przez sprawdzenie testu oraz ustalenie jego wyniku.

§ 32.
Z przeprowadzonego testu niezwłocznie po dokonaniu oceny, o której mowa w § 30, komisja egzaminacyjna sporządza protokół zawierający w szczególności:

1) wskazanie wnioskodawcy;

2) skład komisji egzaminacyjnej;

3) wynik testu;

4) podpisy członków komisji egzaminacyjnej.

§ 33.
Komisja egzaminacyjna przekazuje, w terminie 3 dni od dnia sporządzenia protokołu, o którym mowa w § 32:

1) wnioskodawcy, na adres wskazany we wniosku o przeprowadzenie testu – informację o wyniku testu;

2) organowi prowadzącemu postępowanie – ocenę wykazanych przez wnioskodawcę umiejętności wraz z protokołem, o którym mowa w § 32.

§ 34.
1. Nieprzystąpienie przez wnioskodawcę do testu w wyznaczonym terminie bez uzasadnionej przyczyny uważa się za odstąpienie od testu.

2. Ponowne przystąpienie do testu wymaga złożenia nowego wniosku, chyba że nieprzystąpienie do testu w wyznaczonym terminie nastąpiło z uzasadnionej przyczyny.

3. Wnioskodawca, w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia testu, może złożyć przewodniczącemu komisji egzaminacyjnej pisemne oświadczenie o przyczynie nieprzystąpienia do testu w wyznaczonym terminie.

4. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej dokonuje niezwłocznie oceny zasadności przyczyny nieprzystąpienia do testu w wyznaczonym terminie, wskazanej przez wnioskodawcę, kierując się przepisami o usprawiedliwianiu nieobecności w pracy; o dokonanej ocenie informuje wnioskodawcę w terminie 3 dni od dnia jej dokonania.

5. W przypadku nieprzystąpienia do testu w wyznaczonym terminie z uzasadnionej przyczyny przewodniczący komisji egzaminacyjnej zawiadamia wnioskodawcę, nie później niż na 30 dni przed wyznaczonym terminem przeprowadzenia kolejnego testu, o terminie i miejscu przeprowadzenia testu oraz jego tematyce.

6. W przypadku negatywnego testu, na wniosek złożony przez wnioskodawcę, organ prowadzący postępowanie umożliwia ponowne jednokrotne przystąpienie do testu w najbliższym terminie.

7. Do ponownego przystąpienia do testu stosuje się odpowiednio przepisy § 20–34 ust. 1–5.

Rozdział 4

Przepis końcowy

§ 35.

Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania górniczych zawodów regulowanych (Dz. U. Nr 76, poz. 725).
§ 36.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: R. Kalisz

 

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – administracja publiczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436 i Nr 283, poz. 2818 oraz z 2005 r. Nr 19, poz. 164).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 i Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 69, poz. 624, Nr 91, poz. 873, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1206, Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2702 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 33, poz. 288, Nr 155, poz. 1298 i Nr 169, poz. 1414 i 1417.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 111, poz. 726 i Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 117, poz. 1007, Nr 153, poz. 1271, Nr 166, poz. 1360 i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 223, poz. 2219, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 758, Nr 163, poz. 1362, Nr 167, poz. 1398 i Nr 175, poz. 1462.

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 6 października 2005 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Huczko

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama