reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 31 sierpnia 2005 r.

w sprawie przenoszenia do dyspozycji funkcjonariuszy Straży Granicznej

Na podstawie art. 39a ust. 5 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1399, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) przełożonych właściwych do przenoszenia funkcjonariuszy Straży Granicznej do dyspozycji;

2) warunki i tryb przenoszenia do dyspozycji;

3) sposób pełnienia służby w okresie pozostawania w dyspozycji.

§ 2.
1. W sprawie przenoszenia do dyspozycji funkcjonariuszy Straży Granicznej, zwanych dalej „funkcjonariuszami”, przełożonymi właściwymi są:

1) Komendant Główny Straży Granicznej – dla funkcjonariuszy, których odwołanie lub zwolnienie z dotychczasowego stanowiska służbowego ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, zwana dalej „ustawą”, zastrzega dla Prezesa Rady Ministrów, dla ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub dla Komendanta Głównego Straży Granicznej;

2) komendant oddziału i komendant ośrodka szkolenia Straży Granicznej – dla funkcjonariuszy, których zwolnienie z dotychczasowych stanowisk służbowych ustawa zastrzega dla tych komendantów.

2. Komendant Główny Straży Granicznej może przenieść funkcjonariuszy do dyspozycji swojej albo dyspozycji komendanta oddziału lub komendanta ośrodka szkolenia Straży Granicznej.

3. Komendant oddziału i komendant ośrodka szkolenia Straży Granicznej mogą przenosić funkcjonariuszy wyłącznie do swojej dyspozycji.

§ 3.
1. Przeniesienie funkcjonariusza do dyspozycji następuje na podstawie rozkazu personalnego.

2. W rozkazie o przeniesieniu do dyspozycji określa się datę, z którą następuje przeniesienie do dyspozycji, oraz przełożonego, do którego dyspozycji funkcjonariusz jest przenoszony, jak również wskazuje, czy przeniesienie następuje w związku z przewidywanym wyznaczeniem funkcjonariusza na inne stanowisko służbowe, czy też w związku z przewidywanym zwolnieniem ze służby.

3. Do rozkazu, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio wydane na podstawie art. 85 ust. 1 pkt 1 ustawy przepisy dotyczące rozkazu personalnego w sprawie zmiany stosunku służbowego.

§ 4.
Dokonując przeniesienia funkcjonariusza do dyspozycji, uwzględnia się następujące warunki:

1) dotychczasowy przebieg służby funkcjonariusza, posiadane przez niego kwalifikacje zawodowe oraz predyspozycje, jak również istniejące możliwości etatowe i potrzeby ewentualnego mianowania danego funkcjonariusza na inne równorzędne stanowisko służbowe – jeżeli przeniesienie do dyspozycji ma nastąpić w związku z przewidywanym wyznaczeniem tego funkcjonariusza na inne stanowisko służbowe;

2) podstawy do zwolnienia funkcjonariusza ze służby, przewidywany termin tego zwolnienia oraz występowanie okoliczności uniemożliwiających zwolnienie funkcjonariusza ze służby bezpośrednio po jego zwolnieniu lub odwołaniu go z dotychczas zajmowanego stanowiska służbowego – jeżeli przeniesienie do dyspozycji ma nastąpić w związku z przewidywanym zwolnieniem funkcjonariusza ze służby.

§ 5.
1. Rozkaz w sprawie przeniesienia funkcjonariusza do dyspozycji wydaje się niezwłocznie po podjęciu przez właściwy organ decyzji w sprawie zwolnienia lub odwołania funkcjonariusza z dotychczas zajmowanego stanowiska służbowego.

2. Rozkaz, o którym mowa w ust. 1, wydaje się z urzędu lub na wniosek dotychczasowego bezpośredniego przełożonego funkcjonariusza.

§ 6.
1. W okresie pozostawania w dyspozycji funkcjonariusz może zostać:

1) wyznaczony do wykonywania określonych zadań służbowych, jeżeli charakter tych zadań odpowiada posiadanym przez funkcjonariusza kwalifikacjom lub do pełnienia na określonych warunkach dyżurów;

2) skierowany do odbycia odpowiednich kursów, szkoleń lub praktyk zawodowych.

2. Określając warunki pełnienia dyżurów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, ustala się w szczególności:

1) miejsce pełnienia dyżurów i sposób bezpośredniego kontaktowania się w tym czasie z funkcjonariuszem, biorąc pod uwagę wnioski funkcjonariusza, o ile ich uwzględnienie nie wpłynie negatywnie na możliwość niezwłocznego podjęcia przez funkcjonariusza wykonania zadania służbowego podczas dyżuru;

2) terminy dyżurów, z zastrzeżeniem, że czas trwania jednego dyżuru nie może przekroczyć 2 godzin oraz że w ciągu jednego dnia nie można wyznaczyć więcej niż dwóch dyżurów, trwających łącznie 2 godziny.

3. W sprawach, o których mowa w ust. 1 i 2, właściwy jest przełożony, do którego dyspozycji funkcjonariusz został przeniesiony.

4. Przepisy ust. 1–3 nie mają zastosowania do funkcjonariusza przeniesionego do dyspozycji w związku z przewidywanym zwolnieniem ze służby.

§ 7.
Przepisy § 6 stosuje się również do funkcjonariuszy przeniesionych do dyspozycji przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
§ 8.
Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2002 r. w sprawie przenoszenia do dyspozycji funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. Nr 34, poz. 321).
§ 9.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: R. Kalisz

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436 i Nr 283, poz. 2818 oraz z 2005 r. Nr 19, poz. 164).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 128, poz. 1175, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609 i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 171, poz. 1800, Nr 172, poz. 1805, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 757.

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 6 października 2005 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

SMM Legal

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama