| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY1)

z dnia 7 września 2005 r.

w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu2)

Na podstawie art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) procedurę dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu;

2) kryteria dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów:

a) niebezpiecznych,

b) obojętnych,

c) innych niż niebezpieczne i obojętne.

§ 2.
Procedura dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu obejmuje:

1) sporządzanie podstawowej charakterystyki odpadów, zwanej dalej „podstawową charakterystyką”;

2) przekazanie podstawowej charakterystyki;

3) poddanie odpadów okresowej kontroli, zwanej dalej „testem zgodności”, w celu weryfikacji informacji zawartych w podstawowej charakterystyce;

4) okresowe dostarczanie testów zgodności;

5) weryfikację odpadów na miejscu ich składowania;

6) wskazanie odpadów, dla których nie sporządza się podstawowej charakterystyki.

§ 3.
1. Podstawowa charakterystyka sporządzana przez wytwórcę lub posiadacza odpadów odpowiedzialnego za gospodarowanie tymi odpadami zawiera:

1) informacje podstawowe:

a) nazwę, siedzibę i adres wytwórcy lub posiadacza odpadów kierującego odpady na składowisko odpadów,

b) kod odpadu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206),

c) syntetyczny opis procesu wytwarzania odpadów uwzględniający podstawowe użyte surowce i wytworzone produkty,

d) oświadczenie o braku w odpadach kierowanych na składowisko odpadów wymienionych w art. 55 ust. 1 pkt 1–4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach,

e) opis zastosowanego procesu unieszkodliwiania lub odzysku, a także opis sposobu segregowania odpadów lub oświadczenie o przyczynie, dla której wymienione działania nie zostały wykonane,

f) opis odpadu podający kolor, postać fizyczną oraz jego zapach,

g) wykaz właściwości z załącznika nr 4 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, w odniesieniu do odpadów niebezpiecznych, które mogą zostać przekwalifikowane na inne niż niebezpieczne na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunków, w których uznaje się, że odpady nie są niebezpieczne (Dz. U. Nr 128, poz. 1347),

h) wskazanie typu składowiska odpadów, na którym odpady po przeprowadzeniu badań zgodnie z kryteriami dopuszczenia odpadów do składowania mogą być składowane,

i) oświadczenie o braku możliwości odzysku, w tym recyklingu odpadów,

j) podanie częstotliwości przeprowadzania testów zgodności;

2) informacje dodatkowe, o ile są istotne dla eksploatacji danego typu składowiska odpadów, dotyczące:

a) fizykochemicznego składu oraz podatności na wymywanie,

b) zachowania środków ostrożności na składowisku odpadów.

2. Podstawową charakterystykę może stanowić kopia wydanej decyzji lub kopia przyjętej informacji, o których mowa w art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, pod warunkiem że zawiera ona informacje, o których mowa w ust. 1.

3. Jeżeli wydana decyzja lub przyjęta informacja nie zawiera wszystkich informacji, o których mowa w ust. 1, podstawową charakterystykę uzupełnia się o brakujące informacje.

§ 4.
1. Podstawową charakterystykę sporządza się dla odpadów:

1) wytwarzanych regularnie, czyli powstających w instalacjach jednego rodzaju pod względem technologicznym, przy zastosowaniu surowców charakterystycznych dla tego procesu technologicznego;

2) wytwarzanych nieregularnie, czyli powstających w instalacjach i procesach różnego rodzaju, lub dla odpadów, których skład nie może zostać jednoznacznie scharakteryzowany, w szczególności odpadów powstających wskutek wstępnego przetwarzania, mieszania lub innych działań powodujących zmianę charakteru lub składu tych odpadów.

2. Podstawową charakterystykę dla odpadów oznaczonych kodem 20 03 01 oraz 19 12 12, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów, powstałych z segregowania odpadów komunalnych, a także odpadów zawierających azbest, sporządza się bez przeprowadzania badań, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. h.

3. Podstawowej charakterystyki nie sporządza się dla odpadów:

1) obojętnych, określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) dla których testy zgodności nie mogą zostać wykonane ze względów technicznych lub właściwe metody badań poszczególnych kryteriów dopuszczania, o których mowa w § 10, są niedostępne.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, odpady mogą być dopuszczone do składowania na składowisku odpadów danego typu, jeżeli wytwórca lub posiadacz odpadów odpowiedzialny za ich zagospodarowanie przekaże informacje w tym zakresie zarządzającemu składowiskiem.

§ 5.
1. Podstawowa charakterystyka dla odpadów wytwarzanych regularnie zawiera informacje, o których mowa w § 3, oraz wskazanie:

1) zmian mogących wystąpić w składzie odpadów;

2) zmian cech charakterystycznych odpadów;

3) podatności odpadów na wymywanie ustalane podczas testu wymywania przeprowadzonego dodatkowo na partii odpadów, o ile test jest uzasadniony;

4) głównych zmieniających się właściwości odpadów.

2. Podstawową charakterystykę sporządza się ponownie, jeżeli w instalacji wprowadzono zmiany związane z zastosowaniem innych surowców, materiałów lub zmiany powodujące zmniejszenie albo zwiększenie negatywnego oddziaływania na środowisko.

§ 6.
Dla każdej partii odpadów wytwarzanych nieregularnie przed ich skierowaniem na składowisko odpadów sporządza się odrębną podstawową charakterystykę.
§ 7.
1. Odpady kierowane na składowisko odpadów danego typu poddaje się testowi zgodności, podczas którego sprawdza się dopuszczalne wartości wymywania oraz dodatkowo wybrane parametry charakterystyczne dla danego rodzaju odpadów.

2. Test zgodności przeprowadza się:

1) co najmniej raz na 12 miesięcy lub częściej, jeżeli wynika z podstawowej charakterystyki;

2) w przypadku zmian w procesie produkcji, w szczególności dotyczących zmiany użytych surowców i materiałów.

3. W przypadku braku zgodności wyniku testu zgodności z informacjami zawartymi w podstawowej charakterystyce podstawową charakterystykę sporządza się ponownie.

4. Testu zgodności nie wykonuje się dla odpadów, o których mowa w § 4 ust. 2 i 3.

§ 8.
1. Weryfikacja odpadów dokonywana przez zarządzającego składowiskiem na miejscu ich składowania polega na:

1) oględzinach przed i po rozładunku odpadów;

2) sprawdzeniu zgodności składowanych odpadów z podstawową charakterystyką.

2. W przypadku stwierdzenia niezgodności składowanych odpadów z informacjami zawartymi w podstawowej charakterystyce lub niedostarczenia testów zgodności w wyznaczonym terminie odmawia się przyjęcia odpadów na składowisko odpadów.

3. Weryfikacja odpadów może być przeprowadzana w miejscu ich wytwarzania, jeżeli są one składowane na składowisku odpadów zarządzanym przez ich wytwórcę.

4. Próbki przyjmowanych odpadów pobiera się co najmniej raz w miesiącu i przechowuje je przez okres co najmniej miesiąca.

§ 9.
1. Podstawową charakterystykę oraz testy zgodności przekazuje się zarządzającemu składowiskiem odpadów przed umieszczeniem odpadów na składowisku odpadów.

2. Podstawowa charakterystyka oraz testy zgodności są przechowywane przez zarządzającego składowiskiem do czasu zamknięcia składowiska, a następnie przekazywane właścicielowi lub zarządzającemu nieruchomością.

§ 10.
1. Kryteria dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów:

1) niebezpiecznych są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia;

2) obojętnych są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

3) innych niż niebezpieczne i obojętne są określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

2. Kryteria dopuszczania odpadów niebezpiecznych lub odpadów innych niż niebezpieczne powstałych w wyniku przekształcenia odpadów niebezpiecznych do składowania na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne są określone w załączniku nr 5 do rozporządzenia.

3. Kryteria dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu uważa się za spełnione, jeżeli są potwierdzone badaniami laboratoryjnymi wykonanymi przez laboratorium akredytowane w zakresie badania parametrów, wyszczególnionych w załącznikach nr 2–5 do rozporządzenia, metodami wyszczególnionymi w decyzji Rady nr 2003/33/WE z dnia 19 grudnia 2002 r. ustanawiającej kryteria i procedury przyjęcia odpadów na składowiskach zgodnie z art. 16 i załącznikiem II do dyrektywy 1999/31/WE w zakresie kryteriów i procedur dopuszczania odpadów na powierzchniowe składowiska odpadów (Dz. Urz. WE L 11 z 16.01.2003 r., str. 27).

§ 11.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Gospodarki i Pracy: J. Piechota

 

1) Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).

2) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 06.05.2005 r. pod numerem 2005/0206/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597). Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia decyzji Rady nr 2003/33/WE z dnia 19 grudnia 2002 r. ustanawiającej kryteria i procedury przyjęcia odpadów na składowiskach zgodnie z art. 16 i załącznikiem II do dyrektywy 1999/31/WE w zakresie kryteriów i procedur dopuszczania odpadów na powierzchniowe składowiska odpadów {Dz. Urz. WE L 11 z 16.01.2003 r., str. 27).

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 113, poz. 984 i Nr 199, poz. 1671, z 2003 r. Nr 7, poz. 78, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1208 i Nr 191, poz. 1956 oraz z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 90, poz. 758, Nr 130, poz. 1087, Nr 175, poz. 1458 i 1462 i Nr 180, poz. 1495.

Załącznik 1. [ODPADY OBOJĘTNE NIEWYMAGAJĄCE SPORZĄDZENIA PODSTAWOWEJ CHARAKTERYSTYKI]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy
z dnia 7 września 2005 r. (poz. 1553)

Załącznik nr 1

ODPADY OBOJĘTNE NIEWYMAGAJĄCE SPORZĄDZENIA PODSTAWOWEJ CHARAKTERYSTYKI1)

Kod odpadu

Opis

10 11 032)

Odpady włókna szklanego i tkanin z włókna szklanego

15 01 07

Opakowania ze szkła

17 01 013)

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

17 01 023)

Gruz ceglany

17 01 033)

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

17 01 073)

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

17 02 02

Szkło

17 05 044)

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03

19 12 05

Szkło

20 01 025)

Szkło

20 02 026)

Gleba i ziemia, w tym kamienie

 

Objaśnienia:

1) Odpady obojętne, co do których nie zachodzi podejrzenie o ich zanieczyszczeniu innymi materiałami lub odpadami, które mogą powodować zwiększone zagrożenie dla środowiska.

2) Odpady włókna szklanego i tkanin z włókna szklanego wyłącznie bez organicznych substancji wiążących.

3) Odpady budowlane o niskiej zawartości innych materiałów, w szczególności metali, tworzyw sztucznych, gleby, substancji organicznych, drewna, gumy, z wyłączeniem odpadów:

– skażonych nieorganicznymi lub organicznymi substancjami niebezpiecznymi podczas procesów produkcyjnych,

– zawierających znaczące ilości powłok ochronnych na bazie substancji chloroorganicznych,

– służących do przechowywania i stosowania innych substancji niebezpiecznych – pestycydów, rtęci itp.

4) Z wyłączeniem wierzchniej warstwy gleby i torfu oraz gleby i kamieni z miejsc skażonych.

5) Wyłącznie selektywnie zbierane szkło.

6) Wyłącznie jako odpady z ogrodów i parków, z wyłączeniem wierzchniej warstwy gleby i torfu.

Załącznik 2. [KRYTERIA DOPUSZCZANIA ODPADÓW DO SKŁADOWANIA NA SKŁADOWISKU ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH]

Załącznik nr 2

KRYTERIA DOPUSZCZANIA ODPADÓW DO SKŁADOWANIA NA SKŁADOWISKU ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH

1. Kryteria decydujące o możliwości skierowania odpadów do składowania na składowisku odpadów niebezpiecznych obejmują:

1) dopuszczalne graniczne wartości wymywania;

2) parametry dodatkowe.

2. Dopuszczalne wartości graniczne dla odpadów ziarnistych o małych wymiarach poszczególnych elementów wyznacza się przy stosunku cieczy do fazy stałej 10 lub 2 l/kg całkowitej zawartości składników, przy czym test pomocniczy wykonuje się w przypadku braku możliwości przeprowadzenia testu podstawowego.

3. Dopuszczalne wartości graniczne dla odpadów monolitycznych o dużych wymiarach poszczególnych elementów wyznacza się zgodnie z testem podstawowym.

Dopuszczalne graniczne wartości wymywania

Lp.

Składnik

Dopuszczalne graniczne wartości wymywania*)

 

ciecz/faza stała = 10 l/kg [mg/kg suchej masy] test podstawowy

ciecz/faza stała = 2 l/kg [mg/kg suchej masy] test pomocniczy

1

2

3

4

1

Arsen (As)

25

6

2

Bar (Ba)

300

100

3

Kadm (Cd)

5

3

4

Chrom całkowity (Cr)

70

25

5

Miedź (Cu)

100

50

6

Rtęć (Hg)

2

0,5

7

Molibden (Mo)

30

20

8

Nikiel (Ni)

40

20

9

Ołów (Pb)

50

25

10

Antymon (Sb)

5

2

11

Selen (Se)

7

4

12

Cynk (Zn)

200

90

13

Chlorki (Cl‾)

25000

17000

14

Fluorki (F‾)

500

200

15

Siarczany (SO42‾)

50000

25000

16

Rozpuszczony węgiel organiczny (DOC)

1000

480

17

Stałe związki rozpuszczone (TDS)

100000

70000

 

Objaśnienie:

*)Dopuszczalne graniczne wartości wymywania w przypadku odpadów składowanych na składowiskach wyposażonych w systemy gromadzenia odcieków kierowanych następnie do oczyszczalni ścieków, z wyjątkiem składników DOC i TDS, uznaje się za spełnione w przypadku wartości wyższych niż określone w tabeli.

Parametry dodatkowe

Lp.

Kryterium

Wartość graniczna

1

Strata przy prażeniu (LOI)

10 %

2

Ogólny węgiel organiczny (TOC)

6 %

3

Zdolność do neutralizacji kwasów (ANC)

do określenia celem uzyskania pH 7

 

Załącznik 3. [KRYTERIA DOPUSZCZANIA ODPADÓW DO SKŁADOWANIA NA SKŁADOWISKU ODPADÓW OBOJĘTNYCH]

Załącznik nr 3

KRYTERIA DOPUSZCZANIA ODPADÓW DO SKŁADOWANIA NA SKŁADOWISKU ODPADÓW OBOJĘTNYCH

1. Kryteria decydujące o możliwości skierowania odpadów do składowania na składowisku odpadów obojętnych obejmują:

1) dopuszczalne graniczne wartości wymywania;

2) parametry dodatkowe.

2. Dopuszczalne wartości graniczne dla odpadów wyznacza się przy stosunku cieczy do fazy stałej 10 lub 2 l/kg całkowitej zawartości składników, przy czym test pomocniczy wykonuje się w przypadku braku możliwości przeprowadzenia testu podstawowego.

Graniczne wartości wymywania

Lp.

Składnik

Dopuszczalne graniczne wartości wymywania*)

ciecz/faza stała = 10 l/kg [mg/kg suchej masy] test podstawowy

ciecz/faza stała = 2 l/kg [mg/kg suchej masy] test pomocniczy

1

2

3

4

1

Arsen (As)

0,5

0,1

2

Bar(Ba)

20

7

3

Kadm (Cd)

0,04

0,03

4

Chrom całkowity (Cr)

0,5

0,2

5

Miedź (Cu)

2

0,9

6

Rtęć (Hg)

0,01

0,003

7

Molibden (Mo)

0,5

0,3

8

Nikiel (Ni)

0,4

0,2

9

Ołów (Pb)

0,5

0,2

10

Antymon (Sb)

0,06

0,02

11

Selen (Se)

0,1

0,06

12

Cynk (Zn)

4

2

13

Chlorki (Cl‾)

800

550

14

Fluorki (F‾)

10

4

15

Siarczany (SO42‾)

1000

560

16

Wskaźnik fenolowy

1

0,5

17

Rozpuszczony węgiel organiczny (DOC)

500

240

18

Stałe związki rozpuszczone (TDS)

4000

2500

 

Objaśnienie:

*)Dopuszczalne graniczne wartości wymywania w przypadku odpadów składowanych na składowiskach wyposażonych w systemy gromadzenia odcieków kierowanych następnie do oczyszczalni ścieków, z wyjątkiem składników DOC i TDS, uznaje się za spełnione w przypadku wartości wyższych niż określone w tabeli.

Parametry dodatkowe

Lp.

Parametr

Wartość graniczna [mg/kg]

1

2

3

1

Ogólny węgiel organiczny (TOC)

30000

2

Benzen, toluen, etylobenzen i ksyleny (BTEX)

6

3

Polichlorowane bifenyle, 7 kongenerów (PCB)

1

4

Olej mineralny (C10 do C40)

500

5

Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)

1

 

Załącznik 4. [KRYTERIA DOPUSZCZANIA ODPADÓW DO SKŁADOWANIA NA SKŁADOWISKU ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE]

Załącznik nr 4

KRYTERIA DOPUSZCZANIA ODPADÓW DO SKŁADOWANIA NA SKŁADOWISKU ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE

1. Kryteria decydujące o możliwości skierowania odpadów do składowania na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne obejmują:

1) dopuszczalne graniczne wartości wymywania;

2) parametry dodatkowe.

2. Dopuszczalne wartości graniczne dla odpadów ziarnistych o małych wymiarach poszczególnych elementów, przeznaczonych do składowania na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne, wyznacza się przy stosunku cieczy do fazy stałej 10 lub 2 l/kg całkowitej zawartości składników, przy czym test pomocniczy wykonuje się w przypadku braku możliwości przeprowadzenia testu podstawowego.

3. Dopuszczalne wartości graniczne dla odpadów monolitycznych o dużych wymiarach poszczególnych elementów wyznacza się zgodnie z testem podstawowym.

4. Składowanie odpadów innych niż niebezpieczne na bazie gipsu odbywa się wyłącznie na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne z odpadami, co do których spełnione zostały wymagania dotyczące rozpuszczonego węgla organicznego i ogólnego węgla organicznego, wyszczególnionych w tabeli określającej dopuszczalne graniczne wartości wymywania oraz określającej parametry dodatkowe.

Graniczne wartości wymywania

Lp.

Składnik

Dopuszczalne graniczne wartości wymywania*)

ciecz/faza stała = 10 l/kg [mg/kg suchej masy] test podstawowy

ciecz/faza stała = 2 l/kg [mg/kg suchej masy] test pomocniczy

1

2

3

4

1

Arsen (As)

2

0,4

2

Bar(Ba)

100

30

3

Kadm (Cd)

1

0,6

4

Chrom całkowity (Cr)

10

4

5

Miedź (Cu)

50

25

6

Rtęć (Hg)

0,2

0,05

7

Molibden (Mo)

10

5

8

Nikiel (Ni)

10

5

9

Ołów (Pb)

10

5

10

Antymon (Sb)

0,7

0,2

11

Selen (Se)

0,5

0,3

12

Cynk (Zn)

50

25

13

Chlorki (Cl‾)

15000

10000

14

Fluorki (F‾)

150

60

15

Siarczany (SO42‾)

20000

10000

16

Rozpuszczony węgiel organiczny (DOC)

800

380

17

Stałe związki rozpuszczone (TDS)

60000

40000

 

Objaśnienie:

*) Dopuszczalne graniczne wartości wymywania w przypadku odpadów składowanych na składowiskach wyposażonych w systemy gromadzenia odcieków kierowanych następnie do oczyszczalni ścieków, z wyjątkiem składników DOC i TDS, uznaje się za spełnione w przypadku wartości wyższych niż określone w tabeli.

Parametry dodatkowe

Lp.

Parametr

Wartość graniczna

1

2

3

1

Ogólny węgiel organiczny (TOC)

5 %

2

Strata przy prażeniu (LOI)

8 %

3

Ciepło spalania dla przetworzonych odpadów komunalnych*)

maksimum 6 MJ/kg

 

Objaśnienie:

*) Niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych z frakcjami obojętnymi celem uzyskania tego parametru.

Załącznik 5. [KRYTERIA DOPUSZCZANIA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH LUB ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE POWSTAŁYCH W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH DO SKŁADOWANIA NA SKŁADOWISKU ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE]

Załącznik nr 5

KRYTERIA DOPUSZCZANIA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH LUB ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE POWSTAŁYCH W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH DO SKŁADOWANIA NA SKŁADOWISKU ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE

1. Kryteria decydujące o możliwości skierowania odpadów do składowania na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne wraz z odpadami innymi niż niebezpieczne obejmują:

1) dopuszczalne graniczne wartości wymywania;

2) parametry dodatkowe.

2. Dopuszczalne wartości graniczne dla odpadów ziarnistych o małych wymiarach poszczególnych elementów, przeznaczonych do składowania w kwaterach razem z odpadami niebezpiecznymi stabilnymi i niereaktywnymi1), wyznacza się przy stosunku cieczy do fazy stałej 10 lub 2 l/kg całkowitej zawartości składników, przy czym test pomocniczy wykonuje się w przypadku braku możliwości przeprowadzenia testu podstawowego.

3. Dopuszczalne wartości graniczne dla odpadów monolitycznych o dużych wymiarach poszczególnych elementów, przeznaczonych do składowania w kwaterze razem z odpadami niebezpiecznymi stabilnymi, niereaktywnymi, wyznacza się zgodnie z testem podstawowym.

Graniczne wartości wymywania

Lp.

Składnik

Dopuszczalne graniczne wartości wymywania*)

 

ciecz/faza stała = 10 l/kg [mg/kg suchej masy] test podstawowy

ciecz/faza stała = 2 l/kg [mg/kg suchej masy] test pomocniczy

1

2

3

4

1

Arsen (As)

2

0,4

2

Bar(Ba)

100

30

3

Kadm (Cd)

1

0,6

 

 

1) Stabilność i niereaktywność odpadu oznacza, że jego podatność na wymywanie nie ulega zmianie w dłuższej perspektywie czasu w warunkach składowiska i przewidywalnych wypadkach:

– w samych odpadach (np. poprzez biodegradację),

– pod wpływem długotrwale oddziaływających warunków otoczenia (np. woda, powietrze, temperatura, ograniczenia mechaniczne),

– na skutek oddziaływania innych odpadów (w tym produktów odpadowych takich, jak substancje wymywane, eluaty i gazy).

1

2

3

4

4

Chrom całkowity (Cr)

10

4

5

Miedź (Cu)

50

25

6

Rtęć (Hg)

0,2

0,05

7

Molibden (Mo)

10

5

8

Nikiel (Ni)

10

5

9

Ołów (Pb)

10

5

10

Antymon (Sb)

0,7

0,2

11

Selen (Se)

0,5

0,3

12

Cynk (Zn)

50

25

13

Chlorki (Cl‾)

15000

10000

14

Fluorki (F‾)

150

60

15

Siarczany (SO42‾)

20000

10000

16

Rozpuszczony węgiel organiczny (DOC)

800

380

17

Stałe związki rozpuszczone (TDS)

60000

40000

 

Objaśnienie:

*) Dopuszczalne graniczne wartości wymywania w przypadku odpadów składowanych na składowiskach wyposażonych w systemy gromadzenia odcieków kierowanych następnie do oczyszczalni ścieków, z wyjątkiem składników DOC i TDS, uznaje się za spełnione w przypadku wartości wyższych niż określone w tabeli.

Parametry dodatkowe

Lp.

Parametr

Wartość graniczna

1

2

3

1

Ogólny węgiel organiczny (TOC)

5 %

2

pH

minimum 6

3

Wytrzymałość na ścinanie

≥ 25 kN/m2

4

Odkształcanie osiowe

≤ 20 %

5

Jednoosiowa wytrzymałość na ściskanie (zgniatanie)

≥ 50 kN/m2

 

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 13 października 2005 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Portal Procesowy

Wydawcą portalu jest kancelaria Wardyński i Wspólnicy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »