reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 25 lipca 2005 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji lotnisk i rejestru lotnisk cywilnych

Na podstawie art. 63 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji lotnisk i rejestru lotnisk cywilnych (Dz. U. Nr 122, poz. 1273) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Według kryteriów ogólnych lotniska dzielą się, ze względu na:

1) zakres ruchu statków powietrznych, na:

a) międzynarodowe,

b) krajowe;

2) charakter ruchu statków powietrznych, na:

a) ruchu regularnego,

b) ruchu nieregularnego;

3) dostępność dla użytkowników – zgodnie z art. 54 ustawy;

4) właściciela, na:

a) państwowe – stanowiące własność Skarbu Państwa oraz innych państwowych osób prawnych,

b) komunalne – stanowiące własność gminy oraz innych komunalnych osób prawnych,

c) prywatne – stanowiące własność osób fizycznych oraz osób prawnych innych niż państwowe i komunalne."

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Według kryteriów technicznych lotniska dzielą się, ze względu na:

1) umiejscowienie, na:

a) naziemne,

b) nawodne,

c) na obiektach – w szczególności znajdujące się na budynkach, platformach lub statkach;

2) rodzaj nawierzchni wykorzystywanej do startów i lądowań, na:

a) z drogą startową o nawierzchni sztucznej,

b) bez nawierzchni sztucznej;

3) wymagania techniczne – w zależności od kodów referencyjnych lotniska określonych w załączniku nr 14;

4) rodzaj przyjmowanych statków powietrznych, na:

a) dla samolotów,

b) dla śmigłowców,

c) dla szybowców;

5) kategorię podejść do lądowania, na:

a) z drogą startową nieprzyrządową,

b) z drogą startową przyrządową z podejściem:

– nieprecyzyjnym,

– precyzyjnym kat. I,

– precyzyjnym kat. II,

– precyzyjnym kat. llla,

– precyzyjnym kat. lllb,

– precyzyjnym kat. IIIc;

6) kategorię ochrony przeciwpożarowej lotniska:

a) od 1 do 10 dla samolotów, określoną w tabeli nr 1,

b) od H1 do H3 dla śmigłowców, określoną w tabeli nr 2

– w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

2. Szczegółowe wymagania dotyczące kategorii lotnisk, o których mowa w ust. 1 pkt 5, określają przepisy techniczno-budowlane dotyczące lotnisk cywilnych.

3. Kategorię ochrony przeciwpożarowej lotniska, o której mowa w ust. 1 pkt 6, wyznacza się na podstawie długości całkowitych oraz maksymalnych szerokości kadłubów największych samolotów lub na podstawie całkowitych długości śmigłowców, wykonujących operacje lotnicze na danym lotnisku."

3) w § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zezwolenia Prezesa wymagają zmiany cech lotnisk dotyczące:

1) granicy lotniska;

2) lokalizacji ogrodzenia lotniska;

3) części lotniczej lotniska;

4) granicy pola wzlotów i układu pasów startowych lotniska bez nawierzchni sztucznej;

5) parametrów drogi startowej i jej zabezpieczeń, w tym powodujące zmianę kodu referencyjnego lotniska;

6) rodzajów nawierzchni w granicach pola naziemnego ruchu lotniczego;

7) likwidacji, budowy lub rozbudowy infrastruktury lotniskowej;

8) kategorii podejść do lądowania;

9) dostępności dla użytkowników;

10) kategorii ochrony przeciwpożarowej lotniska, jeżeli skutkuje to zmianą kategorii na okres dłuższy niż 7 dni;

11) powierzchni ograniczających wysokość obiektów budowlanych i naturalnych w otoczeniu lotniska."

4) w § 17 w ust. 2 pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) wokół ogrodzenia lotniska użytku publicznego powinny być poprowadzone kanały techniczne umożliwiające instalowanie wzdłuż niego: nocnego oświetlenia ogrodzenia lotniska, telewizji dozorowej (CCTV) i systemów detekcji ruchu – umożliwiających wykrywanie przypadków nieuprawnionego przekraczania tych ogrodzeń."

5) dodaje się załącznik nr 4 do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
Zarządzający lotniskiem użytku publicznego, zarejestrowanym przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, powinien dostosować lotnisko do wymagań określonych w § 1 pkt 4 w terminie 48 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
§ 3.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: K. Opawski

 

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 54, poz. 535, Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1002, Nr 172, poz. 1805, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 757, Nr 175, poz. 1462 i Nr 180, poz. 1490.

Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 25 lipca 2005 r. (poz. 1633)

Tabela nr 1. Kategorie ochrony przeciwpożarowej lotnisk dla samolotów

Kategoria ochrony przeciwpożarowej lotniska

Całkowita długość samolotu

Maksymalna szerokość kadłuba [w metrach]

1

2

3

1

do długości mniejszej niż 9 m

2

2

od 9 m do długości mniejszej niż 12 m

2

3

od 12 m do długości mniejszej niż 18 m

3

4

od 18 m do długości mniejszej niż 24 m

4

5

od 24 m do długości mniejszej niż 28 m

4

6

od 28 m do długości mniejszej niż 39 m

5

7

od 39 m do długości mniejszej niż 49 m

5

8

od 49 m do długości mniejszej niż 61 m

7

9

od 61 m do długości mniejszej niż 76 m

7

10

od 76 m do długości mniejszej niż 90 m

8

 

Tabela nr 2. Kategorie ochrony przeciwpożarowej lotnisk dla śmigłowców

Kategoria ochrony przeciwpożarowej lotniska

Całkowita długość śmigłowca1)

1

2

H1

do długości mniejszej niż 15 m

H2

od 15 m do długości mniejszej niż 24 m

H3

od 24 m do długości mniejszej niż 35 m

 

 

1) Długość śmigłowca, włączając belkę ogonową oraz wirniki.

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 25 października 2005 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Rogowska

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama