| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 6 października 2005 r.

w sprawie umieszczania osób uprawnionych do wojskowego zaopatrzenia emerytalnego oraz członków ich rodzin w domu emeryta wojskowego

Na podstawie art. 29 ust. 6 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 66, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) tryb przyjmowania do domu emeryta wojskowego;

2) tryb rozpatrywania odwołań;

3) zakres świadczonej opieki przez ten dom, z uwzględnieniem szczególnych potrzeb osób samotnych w podeszłym wieku.

§ 2.
1. Postępowanie o przyjęcie do domu emeryta wojskowego wszczyna się na wniosek zainteresowanego.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach związanych ze stanem zdrowia lub brakiem zdolności do samodzielnej egzystencji postępowanie, o którym mowa w ust. 1, wszczyna się na wniosek pełnomocnika zainteresowanego.

3. Zainteresowany lub jego pełnomocnik zgłasza wniosek do dyrektora domu emeryta wojskowego na piśmie.

4. Wniosek powinien zawierać:

1) imię i nazwisko zainteresowanego;

2) imiona rodziców;

3) datę i miejsce urodzenia;

4) adres zamieszkania i adres do korespondencji;

5) numer PESEL;

6) numer NIP;

7) podpis zainteresowanego lub jego pełnomocnika.

§ 3.
Zainteresowany ubiegający się o przyjęcie do domu emeryta wojskowego lub jego pełnomocnik załącza do wniosku następujące dokumenty:

1) zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do pobytu w tym domu;

2) decyzję wojskowego organu emerytalnego ustalającą wysokość emerytury lub renty;

3) dokumenty określające wysokość osiąganego dochodu.

§ 4.
1. Przyjęcie lub odmowa przyjęcia do domu emeryta wojskowego następuje na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez dyrektora domu emeryta wojskowego.

2. Od decyzji, o której mowa w ust. 1, przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Ministra Obrony Narodowej.

§ 5.
1. Osobom zamieszkującym w domu emeryta wojskowego zapewnia się poczucie bezpieczeństwa osobistego, jak również warunki bytowe i zdrowotne, uwzględniając stopień sprawności psychicznej i fizycznej tych osób oraz prawo do intymnego, godnego życia.

2. Osobom zamieszkującym w domu emeryta wojskowego zapewnia się:

1) zakwaterowanie;

2) pomieszczenia ogólnego użytku: jadalnię, pokoje dziennego pobytu, pomieszczenia do terapii i rehabilitacji, pomieszczenia pomocnicze do prania i suszenia, kuchenkę pomocniczą, palarnię, pokój gościnny, kaplicę, pomieszczenia sanitarne, gabinet zabiegowo-lekarski;

3) całodzienne wyżywienie;

4) pomoc ambulatoryjną;

5) pomoc w podstawowych czynnościach życiowych;

6) pomoc w zakresie utrzymania higieny i czystości;

7) bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych;

8) organizację i umożliwienie udziału w terapii zajęciowej;

9) możliwość podnoszenia sprawności i aktywności fizycznej i umysłowej mieszkańców;

10) możliwość korzystania z biblioteki oraz prasy codziennej;

11) organizację świąt, uroczystości okazjonalnych, udział w imprezach kulturalnych i turystycznych;

12) niezbędną pomoc w załatwianiu spraw osobistych;

13) pogrzeb zgodnie z wyznaniem zmarłego mieszkańca domu.

§ 6.
Mieszkańcy domu emeryta wojskowego mają prawo do organizowania się, w tym także do wyboru rady mieszkańców, w celu reprezentowania swoich interesów. Dyrektor domu emeryta wojskowego zapewnia niezbędne warunki funkcjonowania rady mieszkańców.
§ 7.
Szczegółowe warunki pobytu mieszkańców w domu emeryta wojskowego określa regulamin, przygotowany przez dyrektora domu emeryta wojskowego po zasięgnięciu opinii rady mieszkańców oraz zatwierdzony przez Ministra Obrony Narodowej.
§ 8.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1264 i Nr 191, poz. 1954 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 65 i Nr 130, poz. 1085.

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 grudnia 1995 r. w sprawie zasad umieszczania osób uprawnionych do wojskowego zaopatrzenia emerytalnego oraz członków ich rodzin w domu emeryta wojskowego (Dz. U. z 1996 r. Nr 9, poz. 51 oraz z 1998 r. Nr 87, poz. 553).

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 5 listopada 2005 r.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria prawna KL Law Polska Sp. z o.o.

Ekspert z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »