reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 25 października 2005 r.

w sprawie wymagań kwalifikacyjnych oraz szkoleń dla strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej i osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Na podstawie art. 16a ust. 6 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) wymagania kwalifikacyjne, jakie powinni spełniać pracownicy na poszczególnych stanowiskach pracy w jednostkach ochrony przeciwpożarowej;

2) zakres szkolenia podstawowego i uzupełniającego do wykonywania zawodu strażaka;

3) zakres szkoleń specjalistów i inspektorów ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 4 ust. 2a i 2b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, zwanej dalej „ustawą”;

4) podmioty uprawnione do przeprowadzania szkoleń, o których mowa w pkt 2 i 3, oraz formę i elementy składowe programów szkoleń oraz tryb ustalania programów tych szkoleń;

5) tryb wydawania oraz wzory zaświadczeń i świadectw, stwierdzających ukończenie szkoleń oraz okres ważności zaświadczeń.

§ 2.
Wymagania kwalifikacyjne, jakie powinni spełniać pracownicy na poszczególnych stanowiskach pracy w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§ 3.
1. Szkolenie podstawowe strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej obejmuje w szczególności:

1) organizacyjno-prawne podstawy pracy i służby w jednostkach ochrony przeciwpożarowej;

2) bezpieczeństwo i higienę pracy;

3) podstawy psychologii;

4) ratownictwo medyczne;

5) fizykochemię spalania i środki gaśnicze;

6) bezpieczeństwo budynków;

7) wyposażenie techniczne;

8) taktykę działań gaśniczych i ratowniczych.

2. Szkolenie uzupełniające strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej obejmuje w szczególności:

1) podstawy pedagogiki i psychologii;

2) podstawy profilaktyki pożarowej;

3) podstawowe zagadnienia z zakresu ochrony ludności;

4) bezpieczeństwo budynków, obiektów budowlanych i terenów;

5) wyposażenie techniczne;

6) taktykę działań gaśniczych i ratowniczych;

7) podstawy informatyki.

3. Szkolenia podstawowe i uzupełniające, zwane dalej „szkoleniami zawodowymi”, prowadzą szkoły Państwowej Straży Pożarnej i ośrodki szkolenia w komendach wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej.

4. Świadectwo ukończenia szkoleń zawodowych wydają podmioty prowadzące szkolenia, o których mowa w ust. 3, w terminie 14 dni od dnia ukończenia szkolenia.

5. Wzór świadectwa, o którym mowa w ust. 4, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 4.
1. Szkolenie specjalistów ochrony przeciwpożarowej dla osób, o których mowa w art. 4 ust. 2a ustawy, obejmuje w szczególności:

1) organizację ochrony przeciwpożarowej, obowiązki osoby fizycznej i osoby prawnej, organizacji lub instytucji korzystającej ze środowiska, budynku, obiektu lub terenu w zakresie ich zabezpieczenia przed zagrożeniem pożarowym i innym miejscowym zagrożeniem;

2) zasady ochrony przeciwpożarowej budynków, obiektów budowlanych i terenów;

3) wymagania przeciwpożarowe w zakresie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych;

4) rozpoznawanie i ocenę zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń;

5) określenie sił i środków niezbędnych do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia;

6) tworzenie warunków organizacyjnych i formalno-prawnych zapewniających ochronę ludzi i mienia, a także przeciwdziałających powstawaniu lub minimalizujących skutki pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

2. Szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej dla osób, o których mowa w art. 4 ust. 2b ustawy, obejmuje w szczególności:

1) organizację ochrony przeciwpożarowej, obowiązki właściciela, zarządcy lub użytkownika budynku, obiektu lub terenu w zakresie zapewnienia ochrony przeciwpożarowej;

2) zasady zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku, obiektu budowlanego, terenu oraz instalacji i urządzeń użytkowych;

3) wyposażenie budynku, obiektu budowlanego oraz terenu w urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice;

4) przyczyny powstawania, rozprzestrzeniania się oraz zasady gaszenia pożarów;

5) sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia;

6) zasady ewakuacji ludzi i mienia;

7) zasady działalności profilaktycznej w budynku, obiekcie budowlanym, na terenie, w tym przeprowadzania kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.

§ 5.
1. Szkolenie, o którym mowa w § 4 ust. 1, prowadzi Szkoła Główna Służby Pożarniczej.

2. Szkolenie, o którym mowa w § 4 ust. 2, prowadzą pozostałe szkoły Państwowej Straży Pożarnej i ośrodki szkolenia w komendach wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej.

3. Zaświadczenia stwierdzające ukończenie szkoleń, o których mowa w § 4 ust. 1 i 2, wydają podmioty prowadzące szkolenia, o których mowa w ust. 1 i 2, w terminie 14 dni od dnia ukończenia szkolenia.

4. Wzór zaświadczenia stwierdzającego ukończenie szkolenia specjalistów ochrony przeciwpożarowej określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

5. Wzór zaświadczenia stwierdzającego ukończenie szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 6.
Szkolenia, o których mowa w § 3 ust. 1 i 2 oraz w § 4 ust. 2, na potrzeby ochrony przeciwpożarowej komórek i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych prowadzi Inspektorat Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej.
§ 7.
1. Programy szkoleń zawodowych, szkoleń specjalistów i inspektorów ochrony przeciwpożarowej, zwanych dalej „szkoleniami”, stanowią zbiór usystematyzowanych zgodnie z zasadami dydaktyki:

1) celowych układów umiejętności;

2) treści szkoleń;

3) wytycznych dotyczących realizacji procesu nauczania;

4) zasad oceniania osiągnięć edukacyjnych uczestnika szkolenia.

2. Programy szkoleń zawierają:

1) plany nauczania;

2) szczegółowe bloki tematyczne obejmujące:

a) cele kształcenia określające wiedzę i umiejętności, które słuchacz powinien opanować,

b) materiał nauczania w formie haseł tematycznych, powiązanych z celami kształcenia,

c) wskazania metodyczne odnoszące się do realizacji programu,

d) propozycje sprawdzania i oceny osiągnięć edukacyjnych słuchacza;

3) zasady przeprowadzania egzaminów końcowych.

3. Programy szkoleń ustala Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, z uwzględnieniem:

1) informacji o stanie wiedzy i doświadczeniach z zakresu ochrony przeciwpożarowej;

2) specyfiki jednostki ochrony przeciwpożarowej;

3) dla szkolenia podstawowego – treści zawartych w programie nauczania kwalifikacyjnego szeregowych Państwowej Straży Pożarnej;

4) dla szkolenia uzupełniającego – treści zawartych w programie nauczania kwalifikacyjnego podoficerów Państwowej Straży Pożarnej.

§ 8.
Dokumenty stwierdzające ukończenie szkolenia dla wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, wydane przed wejściem w życie rozporządzenia, zachowują ważność do dnia 23 czerwca 2010 r.
§ 9.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3)

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: R. Kalisz

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436 i Nr 283, poz. 2818 oraz z 2005 r. Nr 19, poz. 164).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 52, poz. 452, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 100, poz. 835 i 836.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 grudnia 1998 r. w sprawie wymagań w zakresie kwalifikacji zawodowych oraz dotyczących warunków fizycznych i psychicznych osób zatrudnionych w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, a także w zakresie kwalifikacji zawodowych innych osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 159, poz. 1050), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 3 ustawy z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 100, poz. 835).

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 października
2005 r. (poz. 1823)

Załącznik 1. [WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE, JAKIE POWINNI SPEŁNIAĆ PRACOWNICY NA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISKACH PRACY W JEDNOSTKACH OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ]

Załącznik nr 1

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE, JAKIE POWINNI SPEŁNIAĆ PRACOWNICY NA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISKACH PRACY W JEDNOSTKACH OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Lp.

Funkcja

Wykształcenie ogólne

Kwalifikacje zawodowe

Staż pracy
w ochronie przeciwpożarowej

1

2

3

4

5

1

Kierownik i zastępca kierownika jednostki ochrony przeciwpożarowej (komendant, szef służby ratowniczej)*)

wyższe

inżynier pożarnictwa

3

średnie

technik pożarnictwa

5

2

Specjalista*)

wyższe

inżynier pożarnictwa

3

Inspektor*)

średnie

technik pożarnictwa

2

4

Dowódca kompanii

wyższe

inżynier pożarnictwa

2

średnie

technik pożarnictwa

3

5

Dowódca plutonu

wyższe

inżynier pożarnictwa

średnie

technik pożarnictwa

1

6

Dowódca sekcji

średnie

technik pożarnictwa

Dowódca zastępu

średnie

strażak

3

7

Dyżurny punktu alarmowego

średnie

technik pożarnictwa

1

strażak

2

8

Kierowca*) operator sprzętu pożarniczego

średnie

strażak

9

Ratownik

średnie

strażak

3

10

Młodszy ratownik

średnie

strażak**)

1

11

Stażysta

średnie

 

*) lub osoba zajmująca analogiczne stanowisko ustalone w regulaminie jednostki ochrony przeciwpożarowej

**) wymagane tylko szkolenie podstawowe strażaka

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3.

Załącznik nr 3

infoRgrafika

Załącznik 4.

Załącznik nr 4

infoRgrafika

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 15 listopada 2005 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Hoffmann

dyrektor sieci zewnętrznej Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama