| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 18 listopada 2005 r.

w sprawie trybu przyznawania strażakowi Państwowej Straży Pożarnej równoważników pieniężnych za remont albo za brak lokalu mieszkalnego

Na podstawie art. 79 ust. 6 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1230, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) tryb przyznawania strażakowi Państwowej Straży Pożarnej, zwanemu dalej „strażakiem”, równoważników pieniężnych za remont albo za brak lokalu mieszkalnego i sposób ustalania ich wysokości;

2) wzór oświadczenia mieszkaniowego;

3) stawkę równoważnika pieniężnego za remont przysługującą na normę zaludnienia;

4) stawkę dzienną równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego;

5) termin wypłaty tych równoważników;

6) jednostki organizacyjne właściwe do wypłaty tych równoważników.

§ 2.
1. Równoważnik pieniężny za remont albo za brak lokalu mieszkalnego przyznaje się na podstawie złożonego przez strażaka oświadczenia mieszkaniowego.

2. Oświadczenie mieszkaniowe strażak składa nie rzadziej niż raz w roku.

3. Wzór oświadczenia mieszkaniowego określa załącznik do rozporządzenia.

§ 3.
1. Stawka równoważnika pieniężnego za remont lokalu mieszkalnego wynosi 99,51 zł na każdą normę zaludnienia przysługującą strażakowi.

2. Wysokość równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego ustala się jako iloczyn kwoty 99,51 zł i liczby norm zaludnienia przysługujących strażakowi i każdemu członkowi jego rodziny.

3. Wypłata równoważnika pieniężnego za remont lokalu mieszkalnego następuje raz w roku, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia oświadczenia mieszkaniowego.

§ 4.
1. Stawka dzienna równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego wynosi:

1) dla strażaka posiadającego członków rodziny, o których mowa w art. 75 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej – 10,39 zł dziennie;

2) dla pozostałych strażaków – 5,19 zł dziennie.

2. Wypłata równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego następuje do dnia 10 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

§ 5.
Równoważniki, o których mowa w § 3 i 4, wypłaca jednostka organizacyjna Państwowej Straży Pożarnej właściwa ze względu na miejsce pełnienia służby przez strażaka.
§ 6.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3)

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: L. Dorn

 

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 220, poz. 1897).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 59, poz. 516 i Nr 166, poz. 1609, z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 100, poz. 836 i Nr 164, poz. 1365.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 1998 r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania strażakom Państwowej Straży Pożarnej równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego i równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego oraz szczegółowych zasad ich wypłaty i zwrotu (Dz. U. Nr 15, poz. 67 oraz z 2005 r. Nr 4, poz. 28), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 100, poz. 836).

Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 18 listopada 2005 r. (poz. 2033)

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 24 grudnia 2005 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Aneta Lech

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »