reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 18 listopada 2005 r.

w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie art. 80 ust. 6 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1230, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) tryb przyznawania pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu przez strażaka Państwowej Straży Pożarnej, zwanego dalej „strażakiem”;

2) sposób ustalania wysokości i wypłaty pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu przez strażaka, zwanej dalej „pomocą finansową”;

3) wymagane dokumenty do przedłożenia wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej;

4) stawkę pieniężną pomocy finansowej na normę zaludnienia przysługującą strażakowi;

5) termin wypłaty pomocy finansowej;

6) wysokość pomocy finansowej podlegającej zwrotowi w przypadkach, o których mowa w art. 80 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, zwanej dalej „ustawą”;

7) wzór wniosku o przyznanie pomocy finansowej.

§ 2.
1. Strażak mianowany na stałe składa wniosek o przyznanie pomocy finansowej, dołączając do niego dokumenty potwierdzające fakt ubiegania się przez strażaka lub jego małżonka, pozostającego z nim we wspólności majątkowej, o lokal mieszkalny lub dom w miejscowości pełnienia służby albo w miejscowości pobliskiej, a w szczególności:

1) zaświadczenie o członkostwie w spółdzielni mieszkaniowej albo

2) odpis księgi wieczystej oraz umowę kupna lokalu albo domu jednorodzinnego sporządzoną w formie aktu notarialnego lub umowę przedwstępną kupna lokalu albo domu jednorodzinnego, albo

3) umowę kupna spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, albo

4) w przypadku budowy domu jednorodzinnego – aktualny odpis księgi wieczystej potwierdzający własność gruntu (prawo wieczystego użytkowania) oraz pozwolenie właściwego organu na budowę domu.

2. Wzór wniosku o przyznanie pomocy finansowej określa załącznik do rozporządzenia.

§ 3.
1. Wysokość pomocy finansowej ustala się jako iloczyn stawki pieniężnej i liczby norm zaludnienia przysługujących strażakowi.

2. Stawka pieniężna pomocy finansowej wynosi 2 980 zł na każdą normę zaludnienia przysługującą strażakowi według stanu faktycznego na dzień złożenia wniosku.

3. Wypłata przyznanej pomocy finansowej może nastąpić jednorazowo lub w ratach, nie później jednak niż w terminie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o przyznaniu tej pomocy. Liczbę rat, ich wysokość oraz termin wypłaty ustala się w decyzji o przyznaniu pomocy finansowej.

4. Pomoc finansową wypłaca jednostka organizacyjna Państwowej Straży Pożarnej, właściwa ze względu na miejsce pełnienia służby przez wnioskodawcę.

§ 4.
1. W przypadkach, o których mowa w art. 80 ust. 3 ustawy, wysokość pomocy finansowej podlegającej zwrotowi ustala się jako iloczyn liczby norm zaludnienia określonej w decyzji o przyznaniu pomocy finansowej i stawki pieniężnej tej pomocy obowiązującej w dniu powstania obowiązku jej zwrotu.

2. W przypadku, o którym mowa w art. 80 ust. 3 pkt 2 ustawy, wysokość kwoty pomocy finansowej podlegającej zwrotowi, która została ustalona w sposób określony w ust. 1, obniża się o 1/10 za każdy pełny rok służby.

§ 5.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3)

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: L. Dorn

 

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 220, poz. 1897).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 59, poz. 516 i Nr 166, poz. 1609, z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 100, poz. 836 i Nr 164, poz. 1365.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 1998 r. w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 15, poz. 68), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 100, poz. 836).

Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 18 listopada 2005 r. (poz. 2034)

infoRgrafika

infoRgrafika

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 24 grudnia 2005 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Anna Kubicz

Doradca podatkowy, Partner Kancelarii LTCA odpowiedzialny za Dział Cen Transferowych i Compliance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama