| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 28 grudnia 2005 r.

w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych oraz banków powierniczych

Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1.

Rozporządzenie określa tryb i warunki postępowania firm inwestycyjnych oraz banków powierniczych w zakresie:

1) promowania świadczonych usług maklerskich oraz kontaktów z potencjalnymi klientami;

2) zawierania transakcji i dokonywania rozliczeń;

3) świadczenia usług maklerskich, w tym w zakresie świadczenia usług maklerskich na rzecz klientów profesjonalnych;

4) prowadzenia ewidencji zawieranych transakcji oraz archiwizacji dokumentów i innych nośników informacji sporządzanych w związku z prowadzeniem działalności maklerskiej lub powierniczej;

5) ustanawiania i realizacji zabezpieczeń spłaty kredytów i pożyczek udzielonych na nabycie maklerskich instrumentów finansowych, oraz zabezpieczania wierzytelności na maklerskich instrumentach finansowych, jeżeli konstrukcja tych instrumentów umożliwia ustanowienie zabezpieczenia;

6) przenoszenia papierów wartościowych w ramach transakcji bezpośrednich, w tym w zakresie upowszechniania informacji o ofercie firmy inwestycyjnej oraz o zawieranych transakcjach;

7) organizowania alternatywnych systemów obrotu, w tym przy przekazywaniu informacji dotyczących tych systemów.

§ 2.
1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;

2) ustawie o ofercie publicznej – rozumie się przez to ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539);

3) usługach maklerskich – rozumie się przez to wykonywane przez firmę inwestycyjną na rzecz klienta, o którym mowa w pkt 5, czynności wskazane w art. 69 ust. 2–4 ustawy;

4) umowie o świadczenie usług maklerskich – rozumie się przez to umowę o świadczenie usług brokerskich, jak również umowę, na podstawie której świadczone są przez firmę inwestycyjną inne usługi maklerskie;

5) kliencie – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej:

a) która zawarła z firmą inwestycyjną umowę o świadczenie usług maklerskich lub z bankiem powierniczym umowę o prowadzenie rachunku papierów wartościowych,

b) z którą umowa o świadczenie usług maklerskich ma zostać zawarta – w przypadku podejmowania przez firmę inwestycyjną działań mających na celu zawarcie tej umowy;

6) kliencie profesjonalnym – rozumie się przez to, z zastrzeżeniem ust. 2, klienta będącego podmiotem wskazanym w art. 132 ust. 1 pkt 1 lit. a–k ustawy lub osobę prawną, która według danych zawartych w ostatnim sprawozdaniu finansowym tej osoby spełnia w momencie zawierania umowy o świadczenie usług maklerskich lub umowy o prowadzenie rachunku papierów wartościowych co najmniej dwa z poniższych kryteriów:

a) suma bilansowa tej osoby prawnej wynosi co najmniej 20 000 000 euro,

b) osiągnięta przez tę osobę prawną wartość przychodów ze sprzedaży wynosi co najmniej 40 000 000 euro,

c) kapitał (fundusz) własny tej osoby prawnej wynosi co najmniej 2 000 000 euro

– przy czym równowartość kwot wskazanych w lit. a–c jest obliczana przy zastosowaniu średniego kursu euro ustalanego przez Narodowy Bank Polski na dzień sporządzenia przez tę osobę sprawozdania finansowego;

7) krajowym rynku regulowanym – rozumie się przez to rynek regulowany, o którym mowa w art. 15 ustawy;

8) zleceniu – rozumie się przez to zlecenie nabycia lub zbycia maklerskich instrumentów finansowych;

9) dyspozycji – rozumie się przez to polecenie klienta dokonania przez firmę inwestycyjną określonej czynności związanej ze świadczeniem danej usługi maklerskiej na rzecz tego klienta, w tym polecenie wystawienia zlecenia na podstawie udzielonego przez klienta pełnomocnictwa, zawierające instrukcję odnośnie do jego treści;

10) zleceniu brokerskim – rozumie się przez to ofertę kupna lub sprzedaży papierów wartościowych lub innych maklerskich instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, a także odpowiedź na taką ofertę, wystawiane przez firmę inwestycyjną na podstawie zlecenia i przekazywane na krajowy rynek regulowany lub do alternatywnego systemu obrotu w celu wykonania tego zlecenia zgodnie z zasadami obrotu na tym rynku lub w tym systemie;

11) ustawie o giełdach towarowych – rozumie się przez to ustawę z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 121, poz. 1019 i Nr 183, poz. 1537 i 1538);

12) giełdzie towarowej – rozumie się przez to zespół osób, urządzeń i środków, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy o giełdach towarowych;

13) rynku pozagiełdowym – rozumie się przez to pozagiełdowy rynek regulowany, o którym mowa w art. 15 ust. 1 pkt 2 ustawy;

14) dniu transakcyjnym – rozumie się przez to dzień, w którym zgodnie z przepisami dotyczącymi danego rynku pozagiełdowego są zawierane na nim transakcje;

15) sesji – rozumie się przez to sesję giełdową, dzień obrotu na towarowym rynku instrumentów finansowych i w alternatywnym systemie obrotu, a także dzień transakcyjny;

16) prawie do otrzymania papieru wartościowego – rozumie się przez to prawo umożliwiające zobowiązanie się do zbycia papieru wartościowego w przypadku, o którym mowa w art. 7 ust. 5 ustawy;

17) prawie do otrzymania maklerskiego instrumentu finansowego – rozumie się przez to prawo do otrzymania papieru wartościowego, jak również odnoszące się do innych maklerskich instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego prawo umożliwiające zobowiązanie się do zbycia takich maklerskich instrumentów finansowych w przypadku, o którym mowa w art. 7 ust. 5, w związku z art. 8 ustawy;

18) rejestrze operacyjnym – rozumie się przez to rejestr maklerskich instrumentów finansowych i praw do otrzymania maklerskich instrumentów finansowych, które mogą być przedmiotem zlecenia sprzedaży przyjętego do wykonania przez firmę inwestycyjną, przed otwarciem rejestru sesji określonego w pkt 19, przy czym liczba maklerskich instrumentów finansowych i praw do otrzymania maklerskich instrumentów finansowych w rejestrze operacyjnym jest równa sumie liczby:

a) maklerskich instrumentów finansowych zapisanych na rachunku papierów wartościowych, z wyłączeniem maklerskich instrumentów finansowych, które były przedmiotem zawartych, ale jeszcze nierozliczonych transakcji sprzedaży, i pozostają nadal zapisane na rachunku papierów wartościowych, oraz

b) praw do otrzymania maklerskich instrumentów finansowych, jeżeli rozliczenie transakcji kupna tych instrumentów jest zabezpieczone przez fundusz, o którym mowa w art. 65 albo 68 ustawy;

19) rejestrze sesji – rozumie się przez to:

a) rejestr maklerskich instrumentów finansowych i praw do otrzymania maklerskich instrumentów finansowych, obejmujący liczbę praw i instrumentów zewidencjonowanych w rejestrze operacyjnym:

– pomniejszaną o liczbę maklerskich instrumentów finansowych i praw do ich otrzymania, które były przedmiotem zawartej na danej sesji transakcji sprzedaży,

– powiększaną o liczbę praw do otrzymania maklerskich instrumentów finansowych, które były przedmiotem zawartej na danej sesji transakcji kupna, oraz

b) wykaz środków pieniężnych, obejmujący sumę niezablokowanych środków pieniężnych zdeponowanych na rachunku pieniężnym powiększaną o środki pieniężne, które będą uzyskane w wyniku zawartych na danej sesji transakcji sprzedaży maklerskich instrumentów finansowych, jeżeli rozliczenie tych transakcji jest zabezpieczone przez fundusz, o którym mowa w art. 65 albo 68 ustawy, i pomniejszane o środki pieniężne, które będą przeznaczone na opłacenie transakcji kupna maklerskich instrumentów finansowych, zawartych na tej sesji;

20) derywatach – rozumie się przez to dopuszczone do obrotu na krajowym rynku regulowanym maklerskie instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c i d ustawy;

21) uczestniku Krajowego Depozytu – rozumie się przez to podmiot, który zawarł z Krajowym Depozytem umowę, o której mowa w art. 52 ust. 1 ustawy;

22) zagranicznym rynku regulowanym – rozumie się przez to zorganizowany na terytorium państwa innego niż Rzeczpospolita Polska system obrotu maklerskimi instrumentami finansowymi, działający w sposób stały i zorganizowany na zasadach określonych przepisami prawa tego państwa, jak również zapewniający, że przy kojarzeniu ofert kupna lub sprzedaży tych maklerskich instrumentów finansowych inwestorzy mają równy i powszechny dostęp do informacji rynkowej w tym samym czasie oraz że zachowane są jednakowe warunki nabywania i zbywania tych instrumentów;

23) zagranicznych instrumentach finansowych – rozumie się przez to maklerskie instrumenty finansowe, które są dopuszczone do obrotu na zagranicznym rynku regulowanym;

24) prawach majątkowych – rozumie się przez to niedopuszczone do obrotu zorganizowanego maklerskie instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c i d ustawy, z wyłączeniem zagranicznych instrumentów finansowych;

25) instrumentach rynku niepublicznego – rozumie się przez to niedopuszczone do obrotu zorganizowanego ani do obrotu na zagranicznym rynku regulowanym maklerskie instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. a i b ustawy;

26) rachunku papierów wartościowych – rozumie się przez to również rachunek, na którym zapisywane są niebędące papierami wartościowymi maklerskie instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu zorganizowanego, w tym w szczególności rachunek derywatów, o którym mowa w pkt 28;

27) rachunku praw majątkowych – rozumie się przez to rachunek, na którym są zapisywane prawa majątkowe;

28) rachunku derywatów – rozumie się przez to rachunek, na którym zapisywane są derywaty;

29) ewidencji – rozumie się przez to system zapisów elektronicznych odzwierciedlający stan posiadania przez klienta instrumentów rynku niepublicznego, udokumentowany przez klienta w sposób określony w przepisach rozporządzenia;

30) rachunku instrumentów rynku niepublicznego – rozumie się przez to rachunek, na którym zapisywane są instrumenty rynku niepublicznego, pozwalający na identyfikację osób, którym przysługują prawa z danych instrumentów;

31) giełdowej izbie rozrachunkowej – rozumie się przez to giełdową izbę rozrachunkową w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy o giełdach towarowych, organizującą i prowadzącą rozliczenia i rozrachunek transakcji giełdowych w zakresie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c i d ustawy;

32) właściwej izbie rozrachunkowej – rozumie się przez to odpowiednio Krajowy Depozyt, giełdową izbę rozrachunkową lub system gwarantujący rozliczanie transakcji zawieranych w alternatywnym systemie obrotu;

33) ustawie o podpisie elektronicznym – rozumie się przez to ustawę z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.2));

34) bezpiecznym podpisie elektronicznym – rozumie się przez to podpis elektroniczny, o którym mowa w art. 3 pkt 2 ustawy o podpisie elektronicznym;

35) kwalifikowanym certyfikacie – rozumie się przez to certyfikat, o którym mowa w art. 3 pkt 12 ustawy o podpisie elektronicznym;

36) weryfikacji bezpiecznego podpisu elektronicznego – rozumie się przez to czynności, o których mowa w art. 3 pkt 22 ustawy o podpisie elektronicznym;

37) ustawie o niektórych zabezpieczeniach finansowych – rozumie się przez to ustawę z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych (Dz. U. Nr 91, poz. 871 oraz z 2005 r. Nr 83, poz. 719 i Nr 183, poz. 1538);

38) umowie o ustanowieniu zabezpieczenia finansowego – rozumie się przez to umowę, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o niektórych zabezpieczeniach finansowych;

39) zabezpieczeniach finansowych – rozumie się przez to zabezpieczenia, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o niektórych zabezpieczeniach finansowych;

40) prawie użycia – rozumie się przez to prawo, o którym mowa w art. 3 pkt 5 ustawy o niektórych zabezpieczeniach finansowych;

41) przedmiocie zastępczym – rozumie się przez to środki pieniężne lub instrumenty finansowe, o których mowa w art. 3 pkt 6 ustawy o niektórych zabezpieczeniach finansowych;

42) podstawie realizacji zabezpieczenia – rozumie się przez to podstawę realizacji zabezpieczenia, o której mowa w art. 3 pkt 4 ustawy o niektórych zabezpieczeniach finansowych;

43) ustawie o zastawie rejestrowym – rozumie się przez to ustawę z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz. U. Nr 149, poz. 703, z późn. zm.3));

44) zastawie finansowym – rozumie się przez to zastaw finansowy, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o niektórych zabezpieczeniach finansowych;

45) blokadzie finansowej – rozumie się przez to zabezpieczenie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o niektórych zabezpieczeniach finansowych;

46) kompensacie – rozumie się przez to kompensatę dokonywaną na podstawie klauzuli kompensacyjnej zawartej w umowie o ustanowieniu zabezpieczenia finansowego, zgodnie z art. 4 ustawy o niektórych zabezpieczeniach finansowych;

47) osobie powiązanej z firmą inwestycyjną – rozumie się przez to osobę wchodzącą w skład statutowych organów firmy inwestycyjnej, osobę zatrudnioną w firmie inwestycyjnej, osobę pozostającą z firmą inwestycyjną w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, jak również podmiot należący do tej samej grupy kapitałowej, do której należy ta firma inwestycyjna.

2. Klientem profesjonalnym jest również podmiot inny niż wskazany w ust. 1 pkt 6, o ile:

1) spełnia w momencie zawierania umowy o świadczenie usług maklerskich lub umowy o prowadzenie rachunku papierów wartościowych co najmniej dwa z poniższych kryteriów:

a) przez cztery kwartały poprzedzające dzień podpisania umowy zawierał transakcje o znacznej wartości z częstotliwością co najmniej 10 transakcji na kwartał,

b) wartość portfela instrumentów finansowych tego podmiotu, według danych na dzień wystąpienia z żądaniem, o którym mowa w pkt 2, wynosi nie mniej niż 500 000 euro,

c) w przypadku osób fizycznych – osoba ta była lub jest zatrudniona w instytucji finansowej co najmniej przez rok, na stanowisku wymagającym wiedzy z zakresu usług lub transakcji, których dotyczy umowa podpisywana z firmą inwestycyjną lub bankiem powierniczym;

oraz

2) wystąpił do firmy inwestycyjnej lub banku powierniczego przed podpisaniem umowy, o której mowa w pkt 1, z żądaniem traktowania go jak klienta profesjonalnego i żądanie to zostało uwzględnione przez firmę inwestycyjną lub bank powierniczy.

Rozdział 2

Tryb i warunki postępowania firm inwestycyjnych w kontaktach z klientami

Oddział 1

Przepisy ogólne

§ 3.

1. Informacje upowszechniane przez firmę inwestycyjną w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez tę firmę inwestycyjną powinny być rzetelne i zrozumiałe.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, zawierają w szczególności:

1) firmę lub nazwę firmy inwestycyjnej;

2) dane pozwalające na bezpośredni kontakt z firmą inwestycyjną;

3) nazwę organu nadzoru, który udzielił firmie inwestycyjnej zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej.

3. W przypadku gdy informacje, o których mowa w ust. 1, zawierają wskazanie korzyści możliwych do osiągnięcia w przypadku skorzystania z usług maklerskich świadczonych przez firmę inwestycyjną, powinny one zawierać również wskazanie poziomu ryzyka inwestycyjnego związanego z danymi usługami.

4. W przypadku gdy informacje, o których mowa w ust. 1, zawierają dane dotyczące efektów usług maklerskich świadczonych przez firmę inwestycyjną w przeszłości, powinny one zawierać również wskazanie źródła tych danych.

5. Upowszechniane przez firmę inwestycyjną dane o charakterze prognoz lub przewidywań na przyszłość powinny być oparte na rzetelnych i obiektywnych przesłankach. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio.

6. W przypadku gdy informacje, o których mowa w ust. 1, zawierają dane o systemie rekompensat, o którym mowa w dziale V ustawy, lub o systemie rekompensat, o którym mowa w art. 136 ust. 1 ustawy, którego uczestnikiem jest firma inwestycyjna, dane te mogą zawierać wyłącznie wskazanie systemu, do którego należy firma inwestycyjna.

§ 4.
1. Przed zawarciem umowy o świadczenie usług maklerskich firma inwestycyjna przekazuje klientowi, w formie pisemnej lub za pomocą elektronicznych nośników informacji, szczegółowe informacje dotyczące firmy inwestycyjnej oraz usługi, która ma być świadczona na podstawie zawieranej umowy.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, zawierają w szczególności:

1) firmę lub nazwę firmy inwestycyjnej oraz nazwę podmiotu dominującego w grupie kapitałowej, do której należy firma inwestycyjna;

2) dane pozwalające na bezpośredni kontakt klienta z firmą inwestycyjną;

3) nazwę organu nadzoru, który udzielił firmie inwestycyjnej zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej;

4) wskazanie zakresu usług maklerskich świadczonych przez firmę inwestycyjną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

5) wskazanie podstawowych zasad ochrony aktywów klienta, gwarantowanej przez system rekompensat, o którym mowa w ustawie, lub inny tego typu system, którego uczestnikiem jest firma inwestycyjna;

6) wskazanie szczegółowych zasad świadczenia usługi maklerskiej, na podstawie zawieranej umowy;

7) opis ryzyka inwestycyjnego związanego z daną usługą maklerską;

8) opis kosztów, jakie klient będzie ponosił w związku z daną usługą maklerską, w tym w szczególności wskazanie opłat i prowizji pobieranych przez firmę inwestycyjną oraz opłat i prowizji pobieranych przez podmioty, z których pośrednictwa korzysta firma inwestycyjna w związku ze świadczeniem danej usługi;

9) wskazanie podstawowych zasad załatwiania przez firmę inwestycyjną skarg klientów składanych w związku ze świadczonymi przez tę firmę inwestycyjną usługami maklerskimi;

10) wskazanie podstawowych zasad postępowania firmy inwestycyjnej w przypadku powstania konfliktu interesów, o którym mowa w § 6 ust. 2;

11) w przypadku gdy na podstawie umowy świadczona ma być usługa polegająca na wykonywaniu zleceń – listę rynków lub podmiotów, gdzie firma inwestycyjna wykonuje zlecenia oraz kryteria, według których firma inwestycyjna dokonuje wyboru rynku lub podmiotu dla wykonania zlecenia wraz z informacją o możliwości ustalenia przez klienta tych kryteriów w sposób dowolny w umowie zawartej z firmą inwestycyjną.

3. W przypadku gdy informacje wskazane w ust. 2 są zamieszczone w regulaminie świadczenia danej usługi, przekazanie klientowi regulaminu przed zawarciem umowy stanowi wykonanie obowiązku, o którym mowa w ust. 1.

4. Firma inwestycyjna obowiązana jest po zawarciu umowy o świadczenie usług polegających na wykonywaniu zleceń udostępniać klientowi listę, o której mowa w ust. 2 pkt 11, oraz jej zmiany w sposób określony w regulaminie świadczenia usług polegających na wykonywaniu zleceń.

5. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku, gdy umowa zawierana jest z klientem profesjonalnym, o ile klient profesjonalny nie zażądał od firmy inwestycyjnej traktowania go jak klienta nieprofesjonalnego.

§ 5.
1. Przed zawarciem umowy o świadczenie usług maklerskich firma inwestycyjna zwraca się do klienta o przedstawienie informacji niezbędnych do dokonania oceny poziomu wiedzy klienta dotyczącej inwestowania w zakresie maklerskich instrumentów finansowych, doświadczenia inwestycyjnego oraz celów inwestycyjnych (indywidualna sytuacja klienta).

2. W przypadku gdy na podstawie zawieranej umowy ma być świadczona usługa zarządzania portfelem maklerskich instrumentów finansowych lub doradztwa inwestycyjnego, firma inwestycyjna zwraca się do klienta dodatkowo o przedstawienie informacji dotyczących maksymalnego poziomu i rodzaju ryzyka, jakie klient jest w stanie zaakceptować w ramach realizacji wskazanych celów inwestycyjnych.

3. Firma inwestycyjna, na podstawie informacji, o których mowa w ust. 1 i 2, dokonuje oceny, czy usługa maklerska, która ma być świadczona na podstawie zawieranej umowy, jest odpowiednia dla danego klienta, biorąc pod uwagę jego indywidualną sytuację.

4. Jeżeli zgodnie z oceną, o której mowa w ust. 3, usługa maklerska, która ma być świadczona na podstawie zawieranej umowy, jest nieodpowiednia dla danego klienta ze względu na zbyt duże ryzyko inwestycyjne, firma inwestycyjna informuje o tym klienta w formie pisemnej lub za pomocą elektronicznych nośników informacji.

5. Przepisów ust. 1–4 nie stosuje się do firmy inwestycyjnej, która zawiera:

1) umowę o przyjmowanie i przekazywanie zleceń do podmiotu uprawnionego do ich wykonania;

2) umowę o wykonywanie zleceń, w ramach świadczonej przez inną firmę inwestycyjną usługi zarządzania portfelem maklerskich instrumentów finansowych;

3) umowę o świadczenie usług maklerskich, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 5 lub 6, ust. 3 pkt 1 lub ust. 4 ustawy;

4) umowę z klientem profesjonalnym, o ile klient profesjonalny nie zażądał od firmy inwestycyjnej traktowania go jak klienta nieprofesjonalnego.

§ 6.
1. Przed zawarciem umowy o świadczenie usług maklerskich firma inwestycyjna informuje klienta, w formie pisemnej lub za pomocą elektronicznych nośników informacji, o istniejących konfliktach interesów związanych ze świadczeniem danej usługi maklerskiej na rzecz tego klienta, o ile organizacja oraz regulacje wewnętrzne firmy inwestycyjnej nie zapewniają, że w przypadku powstania konfliktu interesów nie dojdzie do naruszenia interesu klienta.

2. Przez konflikt interesów rozumie się znane firmie inwestycyjnej okoliczności mogące doprowadzić do powstania sprzeczności między interesem firmy inwestycyjnej lub osoby powiązanej z firmą inwestycyjną i obowiązkiem działania przez tę firmę inwestycyjną w sposób rzetelny z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu klienta tej firmy inwestycyjnej.

3. Konflikt interesów może powstać w szczególności, gdy:

1) firma inwestycyjna lub osoba powiązana z firmą inwestycyjną może uzyskać korzyść lub uniknąć straty wskutek poniesienia straty lub nieuzyskania korzyści przez co najmniej jednego klienta tej firmy inwestycyjnej;

2) firma inwestycyjna lub osoba powiązana z firmą inwestycyjną posiada obiektywny powód, aby preferować klienta lub grupę klientów w stosunku do innego klienta lub grupy klientów tej firmy inwestycyjnej;

3) firma inwestycyjna lub osoba powiązana z firmą inwestycyjną posiada obiektywny powód, aby preferować interes własny lub osoby trzeciej w stosunku do interesów co najmniej jednego klienta tej firmy inwestycyjnej.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, umowa o świadczenie danej usługi maklerskiej może zostać zawarta wyłącznie pod warunkiem, że klient, w formie pisemnej lub za pomocą elektronicznych nośników informacji, potwierdzi otrzymanie informacji wskazanej w ust. 1 oraz potwierdzi wolę zawarcia umowy z firmą inwestycyjną o świadczenie danej usługi maklerskiej.

5. Przepisy ust. 1–4 stosuje się odpowiednio w przypadku powstania konfliktu interesów po zawarciu z klientem umowy o świadczenie usług maklerskich.

Oddział 2

Szczegółowe zasady zawierania umów o świadczenie usług maklerskich

§ 7.

1. Świadczenie usług polegających na wykonywaniu zleceń w sposób określony w art. 73 ustawy, z zastrzeżeniem § 15, odbywa się na podstawie umowy o świadczenie usług brokerskich zawartej między firmą inwestycyjną a klientem. Szczegółowe warunki zawarcia i realizacji tej umowy określa regulamin świadczenia usług brokerskich.

2. W przypadku gdy podmiot, o którym mowa w art. 121 ust. 2 pkt 2 ustawy, pośredniczy w przekazywaniu zleceń klienta, który podpisał z bankiem powierniczym umowę na warunkach, o których mowa w art. 121 ust. 1 ustawy, umowa o świadczenie usług brokerskich może być zawarta pomiędzy firmą inwestycyjną a:

1) klientem, który podpisał z bankiem powierniczym umowę na warunkach, o których mowa w art. 121 ust. 1 ustawy – pod warunkiem że umowy, o których mowa w § 62 ust. 2, są skutecznie zawarte i obowiązują w momencie zawierania umowy o świadczenie usług brokerskich, albo

2) podmiotem, o którym mowa w art. 121 ust. 2 pkt 2 ustawy.

3. Regulamin, o którym mowa w ust. 1, określa w szczególności:

1) tryb i warunki zawierania umowy, o której mowa w ust. 1;

2) tryb składania, modyfikowania i anulowania zleceń kupna i sprzedaży maklerskich instrumentów finansowych;

3) tryb i warunki wykonywania zleceń;

4) tryb i warunki uczestniczenia w dogrywce oraz notowaniach ciągłych, w formie składania ustnych dyspozycji przez klientów zgromadzonych w wydzielonym pomieszczeniu;

5) tryb, warunki i formę ustanawiania pełnomocnictw przez klienta;

6) tryb i warunki prowadzenia rejestru sesji;

7) terminy, warunki i zasady dokonywania rozliczeń z tytułu zawartych transakcji;

8) sposób i terminy sprawdzania pokrycia zleceń, jeżeli sprawdzenie pokrycia jest wymagane zgodnie z umową lub odrębnymi przepisami;

9) tryb i warunki dokonywania płatności za nabywane maklerskie instrumenty finansowe oraz wymogi, jakie powinni spełniać klienci, w zależności od sposobu dokonywania płatności;

10) sposób postępowania firmy inwestycyjnej w przypadku, gdy klient nie dostarcza środków pieniężnych w terminach określonych w umowie lub w odrębnych przepisach;

11) postanowienia zabezpieczające interesy firmy inwestycyjnej w przypadku niewywiązania się klienta z przyjętych zobowiązań, a także sposoby zaspokajania roszczeń firmy inwestycyjnej z aktywów klienta znajdujących się na rachunkach, w ewidencji i w rejestrach klienta prowadzonych przez firmę inwestycyjną lub przechowywanych przez firmę inwestycyjną;

12) sposoby i terminy wnoszenia przez klientów opłat i prowizji, związanych z usługami wykonywanymi na rzecz klientów w związku z umową o świadczenie usług brokerskich, oraz sposób i tryb określania ich wysokości;

13) sposoby i terminy doręczania klientowi potwierdzenia zawarcia transakcji;

14) sposoby i terminy załatwiania skarg składanych przez klientów;

15) tryb i warunki wypowiedzenia oraz rozwiązania umowy, o której mowa w ust. 1;

16) tryb, terminy i warunki zmiany regulaminu, a także sposób informowania klientów o tych zmianach;

17) tryb przekazywania dyspozycji kupna lub sprzedaży maklerskich instrumentów finansowych za pomocą telefonu oraz innych urządzeń technicznych, warunki przekazywania takich dyspozycji oraz sposób identyfikacji osoby przekazującej dyspozycję;

18) tryb i warunki składania zleceń lub dyspozycji za pomocą elektronicznych nośników informacji, w szczególności sposób identyfikacji osoby składającej zlecenie, bądź wskazanie, że ten tryb i warunki podlegają uregulowaniu w umowie z klientem;

19) zasady udzielania porad inwestycyjnych, o których mowa w § 32, oraz zakres odpowiedzialności firmy inwestycyjnej za szkody powstałe wskutek zastosowania się klienta do porady inwestycyjnej;

20) tryb i warunki wystawiania na podstawie zlecenia więcej niż jednego zlecenia brokerskiego bądź wskazanie, że ten tryb i warunki podlegają uregulowaniu w umowie z klientem;

21) tryb i warunki otwierania, prowadzenia i zamykania rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego, jeżeli nie są one przedmiotem regulacji odrębnego regulaminu;

22) tryb i warunki świadczenia usługi polegającej na przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń, jeżeli nie są one przedmiotem regulacji odrębnego regulaminu.

4. Przepisy ust. 3 pkt 4, 6 i 17–22 stosuje się, jeżeli firma inwestycyjna prowadzi działalność określoną w tych przepisach.

5. Do postanowień regulaminu, o których mowa w ust. 3 pkt 21 i 22, o ile nie są one przedmiotem regulacji odrębnego regulaminu, stosuje się odpowiednio przepisy § 14 ust. 2–4 i § 24 ust. 2 i 3.

6. Postanowienia dotyczące świadczenia usług na danym krajowym rynku regulowanym lub w danym alternatywnym systemie obrotu mogą być przedmiotem odrębnego regulaminu.

§ 8.
1. Świadczenie usług polegających na wykonywaniu zleceń nabycia lub zbycia derywatów, z zastrzeżeniem § 15, wymaga zawarcia między firmą inwestycyjną a klientem umowy w tym zakresie. Szczegółowe warunki zawarcia i realizacji tej umowy określa regulamin wykonywania zleceń nabycia lub zbycia derywatów.

2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1, określa w szczególności:

1) tryb i warunki zawierania umowy, o której mowa w ust. 1;

2) tryb składania, modyfikowania i anulowania zleceń kupna i sprzedaży derywatów;

3) tryb i warunki wykonywania zleceń;

4) tryb i warunki uczestniczenia w notowaniach ciągłych, w formie składania ustnych dyspozycji przez klientów zgromadzonych w wydzielonym pomieszczeniu;

5) tryb, warunki i formę ustanawiania pełnomocnictw przez klienta;

6) tryb i warunki prowadzenia rejestru sesji;

7) tryb, warunki i zasady dokonywania rozliczeń z tytułu zawartych transakcji;

8) sposób i terminy sprawdzania pokrycia zleceń, jeżeli sprawdzenie pokrycia jest wymagane zgodnie z umową lub odrębnymi przepisami;

9) sposoby ustalania wysokości depozytu zabezpieczającego oraz tryb informowania klienta o zmianie jego wysokości;

10) sposoby i tryb wnoszenia depozytu zabezpieczającego i jego uzupełniania;

11) tryb przekazywania przez firmę inwestycyjną żądania uzupełnienia depozytu zabezpieczającego do poziomu określonego umową i odrębnymi przepisami;

12) tryb przekazywania przez firmę inwestycyjną informacji dotyczącej konieczności spełnienia zobowiązania wynikającego z pozycji zajętej w zakresie derywatów;

13) sposób postępowania firmy inwestycyjnej w przypadku niewniesienia lub nieuzupełnienia przez klienta depozytu zabezpieczającego lub w przypadku przekroczenia limitów zaangażowania, określonych przez właściwą izbę rozrachunkową;

14) postanowienia zabezpieczające interesy firmy inwestycyjnej w przypadku niewywiązania się klienta z przyjętych zobowiązań, a także sposoby zaspokajania roszczeń firmy inwestycyjnej z aktywów klienta znajdujących się na rachunkach, w ewidencji i rejestrach klienta prowadzonych przez firmę inwestycyjną lub z aktywów klienta przechowywanych przez firmę inwestycyjną;

15) sposoby i terminy wnoszenia przez klientów opłat i prowizji związanych z usługami wykonywanymi na rzecz klientów w związku z umową, o której mowa w ust. 1, oraz sposób i tryb określania ich wysokości;

16) sposoby i terminy doręczania klientowi potwierdzenia zawarcia transakcji;

17) sposoby i terminy załatwiania skarg składanych przez klientów;

18) tryb i warunki wypowiedzenia oraz rozwiązania umowy, o której mowa w ust. 1;

19) tryb, terminy i warunki zmiany regulaminu, a także sposób informowania klientów o tych zmianach;

20) tryb przekazywania dyspozycji kupna lub sprzedaży derywatów za pomocą telefonu oraz innych urządzeń technicznych, warunki przekazywania takich dyspozycji oraz sposób identyfikacji osoby przekazującej dyspozycję;

21) tryb i warunki składania zleceń lub dyspozycji za pomocą elektronicznych nośników informacji, w szczególności sposób identyfikacji osoby składającej zlecenie, bądź wskazanie, że ten tryb i warunki podlegają uregulowaniu w umowie z klientem;

22) zasady udzielania porad inwestycyjnych, o których mowa w § 32, oraz zakres odpowiedzialności firmy inwestycyjnej za szkody powstałe wskutek zastosowania się klienta do porady inwestycyjnej;

23) tryb i warunki wystawiania na podstawie zlecenia więcej niż jednego zlecenia brokerskiego bądź wskazanie, że ten tryb i warunki podlegają uregulowaniu w umowie z klientem;

24) tryb i warunki otwierania, prowadzenia i zamykania rachunku derywatów i rachunku pieniężnego, jeżeli nie są one przedmiotem regulacji odrębnego regulaminu;

25) tryb i warunki świadczenia usługi polegającej na przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń, jeżeli nie są one przedmiotem regulacji odrębnego regulaminu.

3. Jeżeli na podstawie umowy, o której mowa w ust. 1, mają być świadczone usługi polegające na wykonywaniu zleceń nabycia lub zbycia derywatów dopuszczonych do obrotu na regulowanym rynku giełdowym lub pozagiełdowym, przed zawarciem umowy, firma inwestycyjna ma obowiązek uzyskać od klienta informację o Numerze Identyfikacji Klienta w Krajowym Depozycie, jeżeli klient posiada już taki numer.

4. Firma inwestycyjna określi wymagania finansowe, jakie powinien spełniać klient, aby móc za pośrednictwem firmy inwestycyjnej dokonywać transakcji derywatami. Firma inwestycyjna uzależni zawarcie umowy, o której mowa w ust. 1, od uprzedniego uzyskania od klienta oświadczenia o jego sytuacji finansowej, złożonego w formie pisemnej lub za pomocą elektronicznych nośników informacji.

5. Przepisu ust. 4 nie stosuje się w przypadku, gdy umowa zawierana jest z klientem profesjonalnym, o ile klient profesjonalny nie zażądał od firmy inwestycyjnej traktowania go jak klienta nieprofesjonalnego.

6. Przepisy ust. 2 pkt 4, 6 i 20–25 stosuje się, jeżeli firma inwestycyjna prowadzi działalność określoną w tych przepisach.

7. Do postanowień regulaminu, o których mowa w ust. 2 pkt 24 i 25, o ile nie są one przedmiotem regulacji odrębnego regulaminu, stosuje się odpowiednio przepisy § 14 ust. 2–4 i § 24 ust. 2 i 3.

8. Regulamin, o którym mowa w ust. 1, może nie zawierać wszystkich postanowień, o których mowa w ust. 2, jeżeli w danym zakresie zawiera odesłanie do innego regulaminu, który doręczany jest klientowi przed zawarciem umowy, o której mowa w ust. 1.

§ 9.
1. Świadczenie usług polegających na wykonywaniu zleceń nabycia lub zbycia zagranicznych instrumentów finansowych, z zastrzeżeniem § 15, wymaga zawarcia w tym zakresie umowy między firmą inwestycyjną a klientem. Szczegółowe warunki zawarcia i realizacji tej umowy określa regulamin świadczenia usług polegających na wykonywaniu zleceń nabycia lub zbycia zagranicznych instrumentów finansowych.

2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1, określa w szczególności:

1) tryb i warunki zawierania umowy, o której mowa w ust. 1;

2) tryb składania, modyfikowania i anulowania zleceń kupna i sprzedaży zagranicznych instrumentów finansowych;

3) tryb i warunki wykonywania zleceń na zagranicznym rynku regulowanym, na którym firma inwestycyjna pośredniczy w obrocie;

4) terminy i sposoby informowania klienta o zawarciu transakcji;

5) terminy i sposoby informowania klienta o stanie posiadania zagranicznych instrumentów finansowych;

6) określenie sposobu przekazywania przez klienta dyspozycji dotyczących wykonywania praw majątkowych i niemajątkowych związanych z nabytymi przez klienta zagranicznymi instrumentami finansowymi;

7) sposoby i tryb przekazywania klientom informacji o:

a) prawach przysługujących im do zagranicznych instrumentów finansowych oraz

b) przepisach i zwyczajach obowiązujących na danym zagranicznym rynku regulowanym;

8) sposoby informowania klientów o wyborze zagranicznego podmiotu przechowującego zagraniczne instrumenty finansowe, jeżeli usługi są świadczone z wykorzystaniem pośrednictwa takiego podmiotu;

9) tryb, warunki i formę ustanawiania pełnomocnictw przez klienta;

10) terminy, warunki i sposoby dokonywania rozliczeń z tytułu zawartych transakcji;

11) sposoby i terminy sprawdzania pokrycia zleceń, jeżeli sprawdzenie pokrycia jest wymagane przez umowę lub odrębne przepisy;

12) tryb i warunki dokonywania płatności za nabywane zagraniczne instrumenty finansowe oraz warunki, jakie powinni spełniać klienci, w zależności od sposobu płatności;

13) sposoby i terminy doręczania klientowi potwierdzenia zawarcia transakcji;

14) sposób postępowania firmy inwestycyjnej w przypadku, gdy klient nie dostarcza środków pieniężnych w terminach określonych w umowie lub odrębnych przepisach;

15) postanowienia zabezpieczające interesy firmy inwestycyjnej w przypadku niewywiązania się klienta z przyjętych zobowiązań;

16) sposoby i terminy wnoszenia przez klientów opłat i prowizji związanych z umową, o której mowa w ust. 1, oraz sposób i tryb określania ich wysokości;

17) sposoby i terminy załatwiania skarg składanych przez klientów;

18) tryb i warunki wypowiedzenia oraz rozwiązania umowy, o której mowa w ust. 1;

19) tryb, terminy i warunki zmiany regulaminu, a także sposób informowania klientów o tych zmianach;

20) sposób informowania klienta o zasadach przechowywania nabytych zagranicznych instrumentów finansowych przez zagraniczny podmiot, jeżeli usługi są świadczone z wykorzystaniem pośrednictwa takiego podmiotu, oraz tryb i warunki otwierania i prowadzenia rachunku lub rejestru służącego do rejestrowania zagranicznych instrumentów finansowych;

21) tryb przekazywania dyspozycji kupna lub sprzedaży zagranicznych instrumentów finansowych za pomocą telefonu oraz innych urządzeń technicznych, warunki przekazywania takich dyspozycji oraz sposób identyfikacji osoby przekazującej dyspozycję;

22) tryb i warunki składania zleceń lub dyspozycji za pomocą elektronicznych nośników informacji, w szczególności sposób identyfikacji osoby składającej zlecenie, bądź wskazanie, że ten tryb i warunki podlegają uregulowaniu w umowie z klientem;

23) zasady udzielania porad inwestycyjnych, o których mowa w § 32, oraz zakres odpowiedzialności firmy inwestycyjnej za szkody powstałe wskutek zastosowania się klienta do porady inwestycyjnej;

24) tryb i warunki zawierania i realizacji umowy o świadczenie usług polegających na przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń, jeżeli nie są one przedmiotem regulacji odrębnego regulaminu.

3. Przepisy ust. 2 pkt 21–24 stosuje się, jeżeli firma inwestycyjna prowadzi działalność określoną w tych przepisach.

4. Do postanowień regulaminu, o których mowa w ust. 2 pkt 24, o ile nie są one przedmiotem regulacji odrębnego regulaminu, stosuje się odpowiednio przepisy § 14 ust. 2–4.

5. Regulamin, o którym mowa w ust. 1, może nie zawierać wszystkich postanowień, o których mowa w ust. 2, jeżeli w danym zakresie zawiera odesłanie do innego regulaminu, który doręczany jest klientowi przed zawarciem umowy, o której mowa w ust. 1.

6. W przypadku gdy w ramach usług, o których mowa w ust. 1, wykonywane są zlecenia nabycia lub zbycia zagranicznych instrumentów finansowych, którymi obrót związany jest z obowiązkiem posiadania depozytu zabezpieczającego, do regulaminu, o którym mowa w ust. 2, stosuje się dodatkowo przepisy § 8 ust. 2 pkt 9–13.

§ 10.
1. Świadczenie usług polegających na wykonywaniu zleceń nabycia lub zbycia praw majątkowych, z zastrzeżeniem § 15 i § 25 ust. 4, wymaga zawarcia w tym zakresie umowy między firmą inwestycyjną a klientem. Szczegółowe warunki zawarcia i realizacji tej umowy określa regulamin świadczenia usług polegających na wykonywaniu zleceń nabycia lub zbycia praw majątkowych, z zastrzeżeniem ust. 4.

2. Do regulaminu, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy § 7 ust. 3, a w przypadku gdy w ramach usług, o których mowa w ust. 1, wykonywane są zlecenia nabycia lub zbycia praw majątkowych, którymi obrót związany jest z obowiązkiem posiadania depozytu zabezpieczającego, do regulaminu, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy § 8 ust. 2.

3. Przepisów ust. 1 i 2 dotyczących obowiązku opracowania regulaminu świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia praw majątkowych nie stosuje się, jeżeli konstrukcja praw majątkowych lub specyfika obrotu tymi prawami majątkowymi uniemożliwiają uregulowanie praw i obowiązków związanych z zawarciem i realizacją umowy, o której mowa w ust. 1, w sposób jednolity dla wszystkich klientów, na rzecz których świadczone są usługi polegające na wykonywaniu zleceń nabycia lub zbycia praw majątkowych.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, zasady wykonywania zleceń nabycia lub zbycia praw majątkowych określa się w umowie wskazanej w ust. 1. Do umowy stosuje się odpowiednio przepisy § 7 ust. 3, a w przypadku gdy w ramach usług, o których mowa w ust. 1, wykonywane są zlecenia nabycia lub zbycia praw majątkowych, którymi obrót związany jest z obowiązkiem posiadania depozytu zabezpieczającego, do umowy stosuje się odpowiednio przepisy § 8 ust. 2.

5. Firma inwestycyjna określi wymagania finansowe, jakie powinien spełniać klient, aby móc za pośrednictwem firmy inwestycyjnej dokonywać transakcji prawami majątkowymi, którymi obrót związany jest z obowiązkiem posiadania przez klienta depozytu zabezpieczającego. Firma inwestycyjna uzależni zawarcie umowy, o której mowa w ust. 1, od uprzedniego uzyskania od klienta oświadczenia o jego sytuacji finansowej, złożonego w formie pisemnej lub za pomocą elektronicznych nośników informacji.

6. Przepisu ust. 5 nie stosuje się w przypadku, gdy umowa zawierana jest z klientem profesjonalnym, o ile klient profesjonalny nie zażądał od firmy inwestycyjnej traktowania go jak klienta nieprofesjonalnego.

§ 11.
Świadczenie usług polegających na wykonywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów rynku niepublicznego, z zastrzeżeniem § 26 ust. 4, odbywa się na podstawie umowy między firmą inwestycyjną a klientem. Przepisy § 10 stosuje się odpowiednio.
§ 12.
1. Świadczenie usług polegających na zarządzaniu portfelem maklerskich instrumentów finansowych, z zastrzeżeniem § 15, wymaga zawarcia w tym zakresie umowy między firmą inwestycyjną a klientem. Szczegółowe warunki zawarcia i realizacji tej umowy określa regulamin zarządzania portfelami maklerskich instrumentów finansowych.

2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1, określa w szczególności:

1) tryb i warunki zawierania umowy, o której mowa w ust. 1;

2) tryb i warunki podejmowania i realizacji przez firmę inwestycyjną decyzji inwestycyjnych dotyczących aktywów wchodzących w skład zarządzanych portfeli;

3) tryb, warunki i formę ustanawiania pełnomocnictw przez klienta;

4) tryb dokonywania wyboru podmiotu przechowującego aktywa wchodzące w skład zarządzanych przez firmę inwestycyjną portfeli oraz podmiotów wykonujących zlecenia nabycia lub zbycia maklerskich instrumentów finansowych wchodzących w skład zarządzanych przez firmę inwestycyjną portfeli – jeżeli firma inwestycyjna wykorzystuje pośrednictwo takich podmiotów przy świadczeniu usług zarządzania portfelami maklerskich instrumentów finansowych;

5) postanowienia zabezpieczające interesy firmy inwestycyjnej w przypadku niewywiązania się klienta z przyjętych zobowiązań, w tym sposoby zaspokajania roszczeń firmy inwestycyjnej z aktywów klienta wchodzących w skład zarządzanych przez firmę inwestycyjną portfeli;

6) sposoby i terminy wnoszenia przez klientów opłat i prowizji związanych z usługami świadczonymi na rzecz klientów na podstawie umowy, o której mowa w ust. 1, oraz sposób i tryb określania ich wysokości;

7) obiektywne wskaźniki finansowe wykorzystywane przez firmę inwestycyjną w celu ustalenia poziomu efektywności świadczonej usługi zarządzania portfelem maklerskich instrumentów finansowych, z zastrzeżeniem ust. 3;

8) zasady i metody wyceny instrumentów wchodzących w skład zarządzanych przez firmę inwestycyjną portfeli;

9) sposoby i terminy przekazywania przez firmę inwestycyjną klientowi raportów dotyczących składu i wartości zarządzanego portfela maklerskich instrumentów finansowych oraz zakres informacji przekazywanych w raportach;

10) sposoby i terminy informowania klienta o spadku wartości portfela poniżej wielkości ustalonej w umowie z klientem;

11) sposoby i terminy załatwiania skarg składanych przez klientów;

12) tryb i warunki wypowiedzenia oraz rozwiązania umowy, o której mowa w ust. 1;

13) tryb, terminy i warunki zmiany regulaminu, a także sposób informowania klientów o tych zmianach;

14) sposoby i tryb przekazywania przez klienta dyspozycji dotyczących aktywów wchodzących w skład zarządzanego przez firmę inwestycyjną portfela maklerskich instrumentów finansowych.

3. Przepisu ust. 2 pkt 7 nie stosuje się w przypadku, gdy ze względu na specyficzną strategię inwestycyjną, wykorzystywaną do zarządzania portfelem maklerskich instrumentów finansowych, nie jest możliwe wykorzystywanie wskaźników finansowych. W takim przypadku w umowie, o której mowa w ust. 1, przewiduje się alternatywny sposób ustalania poziomu efektywności świadczonej usługi zarządzania portfelem maklerskich instrumentów finansowych.

4. Umowa, o której mowa w ust. 1, określa strategię inwestycyjną, zgodnie z którą świadczona ma być usługa zarządzania portfelem maklerskich instrumentów finansowych.

5. Strategia inwestycyjna zawiera w szczególności wskazanie:

1) celów inwestycyjnych zarządzania portfelem maklerskich instrumentów finansowych;

2) rodzaju maklerskich instrumentów finansowych wchodzących w skład portfela;

3) rodzaju transakcji i inwestycji dokonywanych w ramach zarządzania portfelem maklerskich instrumentów finansowych;

4) ograniczeń i limitów w zakresie dokonywanych transakcji lub inwestycji w ramach zarządzania portfelem maklerskich instrumentów finansowych.

§ 13.
W przypadku zmiany regulaminów, o których mowa w § 7–12, firma inwestycyjna informuje klienta o treści zmiany w takim terminie, aby klient mógł wypowiedzieć umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia, a rozwiązanie umowy nastąpiło przed dniem wejścia w życie zmian.
§ 14.
1. Świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń, z zastrzeżeniem § 7–9 i 15, odbywa się na podstawie umowy zawartej między firmą inwestycyjną a klientem. Szczegółowe warunki zawarcia i realizacji tej umowy określa regulamin przyjmowania i przekazywania zleceń.

2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1, określa w szczególności:

1) tryb i warunki zawierania umowy, o której mowa w ust. 1;

2) tryb składania, modyfikowania i anulowania zleceń kupna lub sprzedaży maklerskich instrumentów finansowych;

3) tryb, warunki i formę ustanawiania pełnomocnictw przez klienta;

4) tryb i zasady przekazywania zleceń;

5) sposoby i terminy wnoszenia przez klientów opłat i prowizji oraz sposób i tryb określania ich wysokości;

6) sposoby doręczania klientowi informacji dotyczących wykonywania zleceń lub nieprzyjęcia do wykonania składanych przez niego zleceń, jeżeli informacje te są dostarczane za pośrednictwem firmy inwestycyjnej przyjmującej i przekazującej zlecenia;

7) tryb przyjmowania i przekazywania przez firmę inwestycyjną dyspozycji nabycia lub zbycia maklerskich instrumentów finansowych za pomocą telefonu oraz innych urządzeń technicznych, warunki przyjmowania i przekazywania takich dyspozycji, sposób identyfikacji osoby składającej dyspozycję oraz tryb przekazywania przez firmę inwestycyjną takich dyspozycji do podmiotu uprawnionego do wystawiania na ich podstawie zleceń;

8) tryb i warunki podejmowania przez firmę inwestycyjną czynności mających na celu znalezienie podmiotu zainteresowanego zawarciem umowy sprzedaży maklerskich instrumentów finansowych ze zleceniodawcą oraz tryb i formę uzyskiwania zgody klienta na taki sposób działania firmy inwestycyjnej;

9) sposoby i terminy załatwiania skarg składanych przez klientów;

10) tryb i warunki wypowiedzenia oraz rozwiązania umowy, o której mowa w ust. 1;

11) tryb, terminy i warunki zmiany regulaminu, a także sposób informowania klientów o tych zmianach;

12) zasady udzielania porad inwestycyjnych, o których mowa w § 32, oraz zakres odpowiedzialności firmy inwestycyjnej za szkody powstałe wskutek zastosowania się klienta do porady inwestycyjnej.

3. W przypadku gdy firma inwestycyjna, według własnego wyboru, zawiera w imieniu i na rachunek klienta, na podstawie udzielonego przez niego pełnomocnictwa, umowy o świadczenie usług brokerskich, umowy o wykonywanie zleceń lub umowy o prowadzenie rachunków lub ewidencji, na których przechowywane mają być maklerskie instrumenty finansowe nabywane na rachunek klienta, lub umowy o przechowywanie nabywanych na rachunek klienta maklerskich instrumentów finansowych, regulamin, o którym mowa w ust. 2, powinien również określać sposób dokonywania wyboru podmiotu świadczącego taką usługę.

4. Przepisy ust. 2 pkt 7, 8 i 12 stosuje się do firmy inwestycyjnej, która prowadzi taką działalność.

§ 15.
1. Szczegółowe warunki zawarcia i realizacji poszczególnych umów o świadczenie usług maklerskich mogą być określone w jednym lub kilku regulaminach świadczenia usług maklerskich, pod warunkiem że regulaminy te zawierają wyraźnie wyodrębnione zapisy odnoszące się do każdej ze świadczonych usług oraz spełniają wymogi przewidziane w przepisach niniejszego oddziału dla poszczególnych regulaminów świadczenia usług maklerskich.

2. Przepisów niniejszego oddziału dotyczących obowiązku opracowania przez firmę inwestycyjną regulaminu świadczenia usług maklerskich nie stosuje się w przypadku, gdy umowa zawierana jest z klientem profesjonalnym, o ile klient profesjonalny nie zażądał od firmy inwestycyjnej traktowania go jak klienta nieprofesjonalnego.

Oddział 3

Prowadzenie rachunków, ewidencji i rejestrów

§ 16.

1. Firma inwestycyjna, która prowadzi dla klienta rachunek papierów wartościowych, otwiera dla tego klienta rejestr operacyjny. Firma inwestycyjna może również otworzyć dla klienta rejestr sesji.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku, gdy na rachunku papierów wartościowych mają być zapisywane maklerskie instrumenty finansowe nabywane w wyniku transakcji, których rozliczenie nie jest zabezpieczone przez fundusz, o którym mowa w art. 65 albo 68 ustawy.

§ 17.
1. Firma inwestycyjna nie otwiera rachunku papierów wartościowych dla klienta, gdy nabywane maklerskie instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu zorganizowanego będą zapisywane na rachunku tego klienta w banku powierniczym lub we właściwej izbie rozrachunkowej.

2. Firma inwestycyjna jest obowiązana do rejestrowania maklerskich instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego zgodnie z procedurami określonymi przez właściwą izbę rozrachunkową.

3. Na rachunku papierów wartościowych odrębnie są rejestrowane maklerskie instrumenty finansowe:

1) służące jako zabezpieczenie wykonania zobowiązań:

a) wynikających z pożyczek maklerskich instrumentów finansowych, udzielonych na podstawie odrębnych przepisów,

b) wynikających z pożyczek lub kredytów na nabycie maklerskich instrumentów finansowych, udzielonych na podstawie odrębnych przepisów,

c) wynikających z derywatów,

d) wynikających z praw majątkowych,

e) innych, określonych w przepisach rozporządzenia;

2) będące przedmiotem:

a) blokady,

b) zastawu,

c) zabezpieczenia finansowego.

4. Maklerskie instrumenty finansowe, o których mowa w ust. 3, mogą być rejestrowane łącznie dla wszystkich lub dla niektórych rodzajów zobowiązań wymienionych w ust. 3, pod warunkiem prowadzenia przez firmę inwestycyjną dokumentacji pozwalającej na określenie liczby maklerskich instrumentów finansowych stanowiących zabezpieczenie dla poszczególnych rodzajów zobowiązań.

5. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy procedury właściwej izby rozrachunkowej wymagają łącznego rejestrowania maklerskich instrumentów finansowych, o których mowa w ust. 3.

§ 18.
1. Firma inwestycyjna dokonuje zapisów w rejestrze sesji na podstawie potwierdzenia wykonania zlecenia brokerskiego kupna lub sprzedaży maklerskich instrumentów finansowych, otrzymanego z giełdy, rynku pozagiełdowego lub alternatywnego systemu obrotu w czasie sesji, jeżeli dowody ewidencyjne potwierdzające zawarcie transakcji nie są udostępniane bezpośrednio po zawarciu transakcji lub firma inwestycyjna nie przetwarza tych dokumentów na bieżąco.

2. Rejestr sesji jest otwierany przed rozpoczęciem sesji lub w czasie jej trwania.

3. Rejestr sesji jest prowadzony wyłącznie w celu sprawdzenia pokrycia zleceń, gdy obowiązek sprawdzenia przez firmę inwestycyjną pokrycia wynika z odrębnych przepisów lub warunków umowy, albo w celu sprawdzenia, czy klient nie przekroczył limitu, o którym mowa w § 42 ust. 3.

4. Rejestr sesji jest zamykany z chwilą zakończenia sesji.

§ 19.
1. Na wniosek klienta banku powierniczego jest możliwe prowadzenie rejestru sesji dla tego klienta.

2. Rejestr sesji, o którym mowa w ust. 1, jest otwierany w firmie inwestycyjnej, z którą klient zawarł umowę o świadczenie usług brokerskich lub umowę o świadczenie usług polegających na wykonywaniu zleceń nabycia lub zbycia derywatów.

3. Początkowy zapis w rejestrze sesji jest dokonywany w wysokości uzgodnionej przez bank powierniczy z klientem i potwierdzonej firmie inwestycyjnej przez ten bank.

§ 20.
1. Firma inwestycyjna nie może wykorzystywać środków pieniężnych zdeponowanych na rachunkach pieniężnych w innym celu niż wykonywanie zleceń lub dyspozycji klienta oraz pokrycie opłat i prowizji z tytułu świadczonych klientowi usług lub pokrycie innych zobowiązań klienta wobec firmy inwestycyjnej, wynikających z umów o świadczenie usług przez firmę inwestycyjną, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Firma inwestycyjna może wykonywać dyspozycje klienta dotyczące jego środków pieniężnych wyłącznie w celu:

1) realizacji zobowiązań wynikających z nabywania lub zbywania maklerskich instrumentów finansowych;

2) pokrywania opłat, prowizji i innych zobowiązań klienta z tytułu umów zawartych między firmą inwestycyjną i klientem lub z tytułu umów zawartych między klientem i towarzystwem funduszy inwestycyjnych, dotyczących zarządzania cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie;

3) dokonywania przelewów dotyczących ustanawiania depozytów zabezpieczających – w przypadku gdy obrót maklerskimi instrumentami finansowymi związany jest z obowiązkiem posiadania przez klienta depozytu zabezpieczającego;

4) spłaty pożyczek i kredytów zaciągniętych przez klienta na nabycie maklerskich instrumentów finansowych;

5) wypłaty środków pieniężnych przez klienta;

6) przelewu środków pieniężnych na rachunek bankowy klienta lub na inny rachunek pieniężny klienta.

3. Firma inwestycyjna, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego jej przez klienta, może składać dyspozycje dotyczące środków pieniężnych klienta zdeponowanych na rachunku pieniężnym klienta w innej firmie inwestycyjnej w celu realizacji zobowiązań klienta wobec firmy inwestycyjnej z tytułu usług świadczonych przez firmę inwestycyjną na rzecz klienta.

§ 21.
1. Na rachunku pieniężnym odrębnie są rejestrowane środki pieniężne:

1) służące jako zabezpieczenie wykonania zobowiązań:

a) wynikających z pożyczek maklerskich instrumentów finansowych, udzielonych na podstawie odrębnych przepisów,

b) wynikających z kredytów lub pożyczek środków pieniężnych na nabycie maklerskich instrumentów finansowych, udzielonych na podstawie odrębnych przepisów,

c) wynikających z derywatów,

d) wynikających z praw majątkowych,

e) innych, określonych w przepisach rozporządzenia;

2) będące przedmiotem:

a) blokady,

b) zabezpieczenia finansowego.

2. Środki służące jako zabezpieczenie wykonania zobowiązań, określonych w ust. 1, mogą być rejestrowane łącznie dla wszystkich lub dla niektórych rodzajów zobowiązań, wymienionych w ust. 1, pod warunkiem prowadzenia przez firmę inwestycyjną dokumentacji pozwalającej na określenie wysokości środków pieniężnych stanowiących zabezpieczenie dla poszczególnych rodzajów zobowiązań.

3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy procedury właściwej izby rozrachunkowej wymagają łącznego rejestrowania środków służących jako zabezpieczenie wykonania zobowiązań określonych w ust. 1.

§ 22.
1. Środki pieniężne klientów są deponowane na rachunkach bankowych prowadzonych dla firmy inwestycyjnej odrębnie od środków pieniężnych firmy inwestycyjnej.

2. Firma inwestycyjna może otwierać lokaty terminowe, których przedmiotem są środki pieniężne klientów.

§ 23.
1. Zapisów na rachunkach papierów wartościowych dokonuje się wyłącznie na podstawie dowodów ewidencyjnych, których minimalną zawartość określa właściwa izba rozrachunkowa.

2. Zapisów w rejestrach operacyjnych dokonuje się wyłącznie na podstawie dowodów ewidencyjnych, których minimalną zawartość określa Krajowy Depozyt.

3. Zapisów na rachunkach pieniężnych dokonuje się na podstawie dowodów ewidencyjnych, których minimalną zawartość określa właściwa izba rozrachunkowa, a także na podstawie prawidłowych i rzetelnych dowodów wystawionych zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 24.
1. Prowadzenie rachunku papierów wartościowych oraz rachunku pieniężnego przez firmę inwestycyjną, a także prowadzenie rachunku papierów wartościowych przez bank powierniczy, odbywa się na podstawie umowy oraz regulaminu prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego, z zastrzeżeniem § 7 ust. 3 pkt 21, § 8 ust. 2 pkt 24 oraz § 29.

2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1, określa w szczególności:

1) tryb i warunki zawierania umowy, o której mowa w ust. 1;

2) sposoby przekazywania przez klienta dyspozycji dotyczących maklerskich instrumentów finansowych i środków pieniężnych zapisanych na rachunku;

3) sposób naliczania odsetek od środków zgromadzonych na rachunku pieniężnym oraz tryb określania ich wysokości, jeżeli umowa przewiduje oprocentowanie tych środków;

4) sposoby udzielania przez klienta pełnomocnictw;

5) tryb, warunki i przyczyny ustanawiania lub znoszenia blokady maklerskich instrumentów finansowych, praw do otrzymania maklerskich instrumentów finansowych oraz środków pieniężnych klienta;

6) sposoby postępowania z maklerskimi instrumentami finansowymi, na których ustanowiono ograniczone prawo rzeczowe lub których zbywalność jest ograniczona;

7) sposoby postępowania z maklerskimi instrumentami finansowymi, stanowiącymi przedmiot zabezpieczenia umowy kredytu lub pożyczki, jeżeli zabezpieczenia nie dokonano w drodze ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego;

8) tryb i warunki przenoszenia maklerskich instrumentów finansowych lub środków pieniężnych na rachunki klienta prowadzone przez inny podmiot;

9) terminy i sposoby wnoszenia przez klientów opłat związanych z prowadzeniem rachunków oraz sposób i tryb określania ich wysokości;

10) sposób sporządzania i przekazywania klientowi wyciągów z rachunków;

11) sposoby i terminy załatwiania skarg składanych przez klientów;

12) tryb i warunki wypowiedzenia oraz rozwiązania umowy, o której mowa w ust. 1, likwidacji rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego, a także tryb postępowania z maklerskimi instrumentami finansowymi oraz środkami pieniężnymi, odnośnie do których klient nie wydał dyspozycji;

13) tryb, terminy i warunki dokonywania zmian regulaminu, a także sposób informowania klientów o tych zmianach.

3. W przypadku gdy na rachunku papierów wartościowych mają być również rejestrowane derywaty, regulamin, o którym mowa w ust. 1, określa dodatkowo:

1) sposoby ustalania wysokości depozytu zabezpieczającego oraz tryb informowania klienta o zmianie jego wysokości;

2) sposoby i tryb wnoszenia depozytu zabezpieczającego oraz jego uzupełniania;

3) tryb przekazywania żądania uzupełnienia zabezpieczenia do poziomu określonego umową i odrębnymi przepisami;

4) sposób postępowania firmy inwestycyjnej lub banku powierniczego w przypadku niewniesienia lub nieuzupełnienia przez klienta zabezpieczenia lub przekroczenia limitów zaangażowania, określonych przez właściwą izbę rozrachunkową lub podmiot organizujący rynek.

4. W przypadku gdy na rachunku papierów wartościowych mają być rejestrowane derywaty, które są dopuszczone do obrotu na regulowanym rynku giełdowym lub pozagiełdowym, bank powierniczy ma obowiązek uzyskać od klienta informację o Numerze Identyfikacji Klienta w Krajowym Depozycie, jeżeli klient posiada już taki numer.

5. Postanowienia, o których mowa w ust. 3, mogą być przedmiotem odrębnego regulaminu.

6. Przepisów ust. 2 dotyczących rachunku pieniężnego nie stosuje się do banków powierniczych.

§ 25.
1. Firma inwestycyjna, która świadczy usługi polegające na wykonywaniu zleceń nabycia lub zbycia praw majątkowych, prowadzi dla klienta rachunek praw majątkowych na podstawie umowy, o której mowa w § 10 ust. 1. Zasady otwierania, prowadzenia i zamykania rachunku praw majątkowych określa regulamin prowadzenia rachunków praw majątkowych, z zastrzeżeniem § 29.

2. Do regulaminu, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy § 24 ust. 2, a w przypadku gdy na rachunkach praw majątkowych mają być rejestrowane prawa majątkowe, którymi obrót związany jest z obowiązkiem posiadania depozytu zabezpieczającego, do regulaminu, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio również przepisy § 24 ust. 3.

3. Przepisów ust. 1 i 2, dotyczących obowiązku opracowania regulaminu prowadzenia rachunków praw majątkowych, nie stosuje się, jeżeli konstrukcja praw majątkowych lub specyfika obrotu tymi prawami majątkowymi uniemożliwiają uregulowanie praw i obowiązków związanych z prowadzeniem rachunków praw majątkowych w sposób jednolity dla wszystkich klientów, na rzecz których prowadzone są przez firmę inwestycyjną rachunki praw majątkowych.

4. W przypadku wskazanym w ust. 3, w umowie, o której mowa w § 10 ust. 1, określa się zasady otwierania, prowadzenia i zamykania rachunku praw majątkowych. Do umowy tej stosuje się odpowiednio przepisy § 24 ust. 2, a w przypadku gdy w ramach usług, o których mowa w ust. 1, wykonywane są zlecenia nabycia lub zbycia praw majątkowych, którymi obrót związany jest z obowiązkiem posiadania depozytu zabezpieczającego – stosuje się odpowiednio również przepisy § 24 ust. 3.

5. Zapisów na rachunku praw majątkowych dokonuje się na podstawie prawidłowych i rzetelnych dowodów ewidencyjnych, których minimalną zawartość określają zasady przyjęte w obrocie danymi prawami majątkowymi.

6. Dowody, o których mowa w ust. 5, mogą być zapisywane lub przekazywane na elektronicznych nośnikach informacji, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej.

7. Firma inwestycyjna jest obowiązana do prowadzenia rachunków praw majątkowych w sposób pozwalający na jednoznaczną identyfikację osób, którym te prawa przysługują.

8. Do rachunków praw majątkowych stosuje się odpowiednio przepisy § 17 ust. 3 i 4.

§ 26.
1. Firma inwestycyjna, która świadczy usługi polegające na wykonywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów rynku niepublicznego, prowadzi dla klienta rachunek instrumentów rynku niepublicznego lub ewidencję na podstawie umowy, o której mowa w § 11. Zasady otwierania, prowadzenia i zamykania rachunku instrumentów rynku niepublicznego lub ewidencji określa regulamin prowadzenia rachunków instrumentów rynku niepublicznego lub ewidencji, z zastrzeżeniem ust. 4 oraz § 29.

2. Do regulaminu, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy § 24 ust. 2, a w przypadku gdy w ramach usług, o których mowa w ust. 1, wykonywane są zlecenia nabycia lub zbycia instrumentów rynku niepublicznego, którymi obrót związany jest z obowiązkiem posiadania depozytu zabezpieczającego – stosuje się odpowiednio również przepisy § 24 ust. 3.

3. Przepisów ust. 1 i 2 dotyczących obowiązku sporządzenia regulaminu prowadzenia rachunków instrumentów rynku niepublicznego lub ewidencji nie stosuje się, jeżeli konstrukcja tych instrumentów lub specyfika dokonywania nimi obrotu uniemożliwiają uregulowanie praw i obowiązków związanych z prowadzeniem tych rachunków lub ewidencji w sposób jednolity dla wszystkich klientów, na rzecz których prowadzone są przez firmę inwestycyjną te rachunki lub ewidencje.

4. W przypadku wskazanym w ust. 3, w umowie, o której mowa w § 11, określa się zasady otwierania, prowadzenia i zamykania rachunku instrumentów rynku niepublicznego lub ewidencji. Do umowy stosuje się odpowiednio przepisy § 24 ust. 2, a w przypadku gdy w ramach usług, o których mowa w ust. 1, wykonywane są zlecenia nabycia lub zbycia instrumentów rynku niepublicznego, którymi obrót związany jest z obowiązkiem posiadania depozytu zabezpieczającego – stosuje się również przepisy § 24 ust. 3.

5. Umowa, o której mowa w ust. 1, powinna zobowiązywać klienta do informowania firmy inwestycyjnej o wszelkich zdarzeniach prawnych mających wpływ na istnienie i treść ewidencjonowanych przez nią praw i przedstawiania jej odpowiednich dokumentów, które potwierdzają ten stan zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

6. Zapisów na rachunkach instrumentów rynku niepublicznego dokonuje się na podstawie prawidłowych i rzetelnych dowodów ewidencyjnych, których minimalną zawartość określają zasady przyjęte w obrocie danymi instrumentami rynku niepublicznego.

7. Zapisów w ewidencji dokonuje się na podstawie dokumentów, o których mowa w ust. 5. Firma inwestycyjna obowiązana jest przechowywać kopie dokumentów stanowiących podstawę zapisów dokonywanych w ewidencji.

8. Do rachunków instrumentów rynku niepublicznego i ewidencji, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy § 17 ust. 2, w zakresie, w jakim na rachunkach instrumentów rynku niepublicznego lub w ewidencji zapisywane są instrumenty rynku niepublicznego, którymi obrót obsługiwany jest przez Krajowy Depozyt, oraz § 17 ust. 3 i 4.

9. Wskazany w ust. 1 obowiązek prowadzenia dla klienta rachunku instrumentów rynku niepublicznego lub ewidencji nie powstaje w przypadku świadczenia przez firmę inwestycyjną, w sposób incydentalny, usługi wykonywania zleceń nabycia lub zbycia tych instrumentów, o ile klient nie zażądał otwarcia rachunku instrumentów rynku niepublicznego lub ewidencji.

§ 27.
1. Firma inwestycyjna świadcząca usługę przechowywania i rejestrowania zmian stanu posiadania maklerskich instrumentów finansowych jest obowiązana prowadzić rejestr przechowywanych instrumentów, umożliwiający ewidencjonowanie zabezpieczeń ustanawianych na prawach z przechowywanych maklerskich instrumentów finansowych.

2. Warunki i sposób prowadzenia rejestru, o którym mowa w ust. 1, określa umowa o przechowywanie i rejestrowanie zmian stanu posiadania maklerskich instrumentów finansowych. Do umowy tej przepisy § 26 ust. 5 i 7 stosuje się odpowiednio.

§ 28.
1. W przypadku zmiany regulaminów, o których mowa w § 24–26, firma inwestycyjna informuje klienta o treści zmiany w takim terminie, aby klient mógł wypowiedzieć umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia, a rozwiązanie umowy nastąpiło przed dniem wejścia w życie zmian.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do banku powierniczego w przypadku zmiany regulaminu prowadzenia rachunków papierów wartościowych.

§ 29.
1. Szczegółowe zasady otwierania, prowadzenia i zamykania rachunku papierów wartościowych, rachunku pieniężnego, rachunku praw majątkowych, rachunku instrumentów rynku niepublicznego oraz ewidencji mogą być określone w jednym lub kilku regulaminach, pod warunkiem że regulaminy te zawierają wyraźnie wyodrębnione zapisy odnoszące się do każdej ze świadczonych usług oraz spełniają wymogi przewidziane w przepisach niniejszego oddziału dla poszczególnych regulaminów.

2. Przepisów niniejszego oddziału dotyczących obowiązku opracowania przez firmę inwestycyjną regulaminu prowadzenia rachunku papierów wartościowych, rachunku pieniężnego, rachunku praw majątkowych, rachunku instrumentów rynku niepublicznego oraz ewidencji nie stosuje się w przypadku, gdy umowa zawierana jest z klientem profesjonalnym, o ile klient profesjonalny nie zażądał od firmy inwestycyjnej traktowania go jak klienta nieprofesjonalnego.

§ 30.
1. W zakresie nieuregulowanym w przepisach niniejszego oddziału, do banku powierniczego stosuje się odpowiednio przepisy § 16, w zakresie odnoszącym się do rejestru operacyjnego, oraz § 17 ust. 2–5, § 18, § 23 ust. 1 i 2 oraz § 29.

2. W odniesieniu do usług świadczonych na rzecz klientów, którzy podpisali z bankiem powierniczym umowę, o której mowa w art. 121 ust. 1 ustawy, do banku powierniczego nie stosuje się przepisów niniejszego oddziału, dotyczących prowadzenia rejestru operacyjnego.

Rozdział 3

Zawieranie transakcji i dokonywanie rozliczeń

Oddział 1

Przyjmowanie i przekazywanie zleceń

§ 31.

1. Firma inwestycyjna przyjmuje zlecenia zawierające w szczególności:

1) dane, ustalone z klientem, umożliwiające jednoznaczną identyfikację klienta;

2) datę i czas wystawienia;

3) rodzaj i liczbę maklerskich instrumentów finansowych będących przedmiotem zlecenia;

4) przedmiot zlecenia (kupno lub sprzedaż);

5) określenie ceny;

6) oznaczenie terminu ważności zlecenia;

7) podpis klienta lub jego pełnomocnika, z zastrzeżeniem ust. 2 – w przypadku zleceń w formie pisemnej.

2. Jeżeli w jednym dokumencie zamieszczono więcej niż jedno zlecenie, powinien on zawierać wyraźne określenie liczby zleceń. W takim przypadku wystarczające jest złożenie jednego podpisu klienta lub jego pełnomocnika.

3. W przypadku, o którym mowa w § 7 ust. 2 pkt 1, zlecenie powinno zawierać dodatkowo dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację podmiotu, o którym mowa w art. 121 ust. 2 pkt 2 ustawy.

4. W przypadku, o którym mowa w § 7 ust. 2 pkt 2, zlecenie powinno zawierać dodatkowo oznaczenie klienta lub klientów, którzy zawarli z bankiem umowę, o której mowa w art. 121 ust. 1 ustawy, oraz na których rachunek zostało złożone zlecenie, pozwalające na jednoznaczną jego lub ich identyfikację, jeżeli umowa zawarta przez firmę inwestycyjną z podmiotem, o którym mowa w art. 121 ust. 2 pkt 2 ustawy, nie przewiduje obowiązku wskazywania przez ten podmiot firmie inwestycyjnej do końca dnia, w którym wykonane zostało zlecenie, osób, na rzecz których zostało złożone zlecenie, ze wskazaniem liczby nabywanych lub zbywanych papierów wartościowych dla poszczególnych osób. W przypadku zleceń wykonywanych częściowo przekazywanie informacji powinno następować każdego dnia, w którym wykonywane było zlecenie, w zakresie, w jakim dotyczą wykonywanej w tym dniu części tego zlecenia.

5. W przypadku zlecenia umożliwiającego wystawienie na jego podstawie więcej niż jednego zlecenia brokerskiego lub innego zlecenia lub oferty przekazywanych na odpowiedni rynek, zamiast liczby maklerskich instrumentów finansowych można podać maksymalną łączną wartość transakcji, będących wynikiem wykonania tego zlecenia.

6. Zlecenie może zawierać dodatkowe warunki jego wykonania, jeżeli nie są one sprzeczne z odrębnymi przepisami i regulaminami przeprowadzania transakcji na rynku, na który jest przekazywane. W szczególności dotyczy to zlecenia umożliwiającego wystawianie na jego podstawie więcej niż jednego zlecenia brokerskiego lub innego zlecenia lub oferty przekazywanych na odpowiedni rynek.

7. Zlecenie powinno zawierać odpowiednie oznaczenia, pozwalające na odróżnienie go od innych zleceń, jeżeli:

1) dotyczy sprzedaży maklerskich instrumentów finansowych, pożyczonych przez firmę inwestycyjną;

2) jego przedmiotem jest kupno maklerskich instrumentów finansowych za środki pieniężne pożyczone od firmy inwestycyjnej;

3) zawiera klauzulę umożliwiającą wystawianie na podstawie zlecenia więcej niż jednego zlecenia brokerskiego lub innego zlecenia lub oferty przekazywanych na odpowiedni rynek.

8. W przypadku gdy przedmiotem zlecenia jest kupno lub sprzedaż maklerskich instrumentów finansowych, które są przedmiotem obrotu na więcej niż jednym rynku, zlecenie powinno również wskazywać rynek, na którym ma zostać wykonane, z zastrzeżeniem § 35 i 38.

9. W przypadku gdy zlecenie składane jest przez pełnomocnika klienta, powinno ono również zawierać wskazanie danych umożliwiających jednoznaczną identyfikację osoby składającej zlecenie.

10. Firma inwestycyjna przyjmuje dyspozycje zawierające odpowiednio dane określone w ust. 1 pkt 1 oraz 3–5, w odniesieniu do dyspozycji, a także oznaczenie terminu ważności wystawionego na ich podstawie zlecenia.

11. Przepisów ust. 1 i 10 nie stosuje się, jeżeli uniemożliwiają to przepisy lub zasady regulujące obrót maklerskimi instrumentami finansowymi, których dotyczy zlecenie lub dyspozycja i charakter usługi, w ramach której przyjmowane są zlecenia lub dyspozycje.

§ 32.
1. Firma inwestycyjna świadcząca usługi polegające na wykonywaniu zleceń lub na przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń może, w ramach tych usług, udzielać klientowi porad inwestycyjnych o charakterze ogólnym, dotyczących inwestowania w maklerskie instrumenty finansowe. Sposób udzielania porad inwestycyjnych określa odpowiednio regulamin świadczenia usług polegających na wykonywaniu zleceń, w tym w szczególności regulamin świadczenia usług brokerskich lub regulamin świadczenia usług polegających na przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń.

2. Porady inwestycyjne, o których mowa w ust. 1, udzielane są klientowi przez pracownika firmy inwestycyjnej posiadającego prawo wykonywania zawodu maklera papierów wartościowych lub doradcy inwestycyjnego.

3. Na wniosek klienta zlecenie złożone na podstawie porady inwestycyjnej powinno zawierać odpowiednie oznaczenie, pozwalające na odróżnienie go od innych zleceń.

§ 33.
1. Zarządzający może wystawiać jedno zlecenie na rzecz swoich klientów, pod warunkiem że w zleceniu tym określi liczbę kupowanych lub sprzedawanych maklerskich instrumentów finansowych dla poszczególnych klientów oraz sposób postępowania firmy inwestycyjnej w przypadku częściowego wykonania zlecenia.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku, gdy umowa zawarta przez firmę inwestycyjną z zarządzającym przewiduje obowiązek wskazywania przez zarządzającego firmie inwestycyjnej do końca dnia, w którym wykonane zostało zlecenie, liczby nabywanych lub zbywanych maklerskich instrumentów finansowych dla poszczególnych klientów, na rzecz których zostało złożone zlecenie. W przypadku zleceń wykonywanych częściowo przekazywanie informacji powinno następować każdego dnia, w którym wykonywane było zlecenie, w zakresie, w jakim informacje te dotyczą wykonywanej w tym dniu części tego zlecenia.

3. W przypadku gdy zlecenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy klientów, dla których zarządzający realizuje jednakową strategię inwestycyjną, zamiast liczby kupowanych lub sprzedawanych maklerskich instrumentów finansowych dla poszczególnych klientów, w zleceniu może zostać określony rodzaj danej strategii inwestycyjnej, przy czym zarządzający jest obowiązany określić liczbę maklerskich instrumentów finansowych kupowanych lub sprzedawanych dla poszczególnych klientów przed rozrachunkiem zawartych transakcji, chyba że regulamin świadczenia usług zarządzania portfelem maklerskich instrumentów finansowych określa szczegółowo sposób postępowania firmy inwestycyjnej przy rozdzielaniu zawartych transakcji na rzecz poszczególnych klientów objętych zleceniem.

4. Przez zarządzającego, o którym mowa w ust. 1, rozumie się:

1) firmę inwestycyjną świadczącą usługę zarządzania portfelami maklerskich instrumentów finansowych;

2) towarzystwo funduszy inwestycyjnych świadczące usługę zarządzania cudzym portfelem papierów wartościowych na zlecenie;

3) towarzystwo funduszy inwestycyjnych zarządzające zbiorczymi portfelami papierów wartościowych uczestników funduszy inwestycyjnych;

4) zagraniczną firmę inwestycyjną oraz podmiot, o którym mowa w art. 115 ust. 1 ustawy, świadczące poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej usługę zarządzania portfelem maklerskich instrumentów finansowych na zlecenie.

§ 34.
1. Firma inwestycyjna świadcząca usługę polegającą na przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń może, na zasadach określonych w odpowiednim regulaminie, po otrzymaniu zlecenia lub dyspozycji, podjąć, za zgodą klienta, który złożył dane zlecenie lub dyspozycję, czynności mające na celu znalezienie podmiotu zainteresowanego zawarciem z klientem umowy sprzedaży maklerskich instrumentów finansowych.

2. W przypadku gdy czynności, o których mowa w ust. 1, mają być podjęte na podstawie dyspozycji złożonej przez klienta, firma inwestycyjna jest obowiązana, przed podjęciem czynności, o których mowa w ust. 1, do wystawienia na podstawie dyspozycji zlecenia. Przepisy § 39–41 stosuje się odpowiednio.

3. Zgoda, o której mowa w ust. 1, zawiera każdorazowo wskazanie zlecenia lub zleceń, których dotyczy. Zgoda, o której mowa w ust. 1, nie może dotyczyć zleceń przyszłych.

§ 35.
Zlecenie lub dyspozycja, o których mowa w § 34 ust. 1 i 2, może nie zawierać wszystkich informacji, o których mowa w § 31 ust. 1, w tym w szczególności wskazania ceny lub liczby maklerskich instrumentów finansowych, będących przedmiotem zlecenia.
§ 36.
1. Czynności, o których mowa w § 34 ust. 1, firma inwestycyjna podejmuje niezwłocznie po otrzymaniu zgody klienta na ich podjęcie.

2. Jeżeli w wyniku podjętych przez firmę inwestycyjną czynności, o których mowa w § 34 ust. 1, w terminie ważności zlecenia, nie doszło do znalezienia podmiotu zainteresowanego zawarciem umowy sprzedaży maklerskich instrumentów finansowych z klientem, firma inwestycyjna informuje o tym klienta w sposób określony w umowie o świadczenie usług polegających na przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń.

Oddział 2

Wykonywanie zleceń w obrocie zorganizowanym

§ 37.

1. Firma inwestycyjna wykonuje umowę o świadczenie usług brokerskich, przyjmując do wykonania, z zastrzeżeniem § 41, pisemne zlecenie.

2. Upoważniony pracownik firmy inwestycyjnej potwierdza, z zastrzeżeniem § 41 ust. 4, przyjęcie zlecenia do wykonania przez złożenie podpisu na dokumencie zawierającym zlecenie lub zlecenia. Obowiązek potwierdzenia złożenia zlecenia nie dotyczy zleceń wystawianych zgodnie z § 39 ust. 2 oraz § 40 ust. 2.

§ 38.
1. Na podstawie zlecenia firma inwestycyjna wystawia zlecenie lub zlecenia brokerskie, które są przekazywane na odpowiedni rynek, z wyłączeniem zleceń wykonywanych na zasadach określonych w art. 38 ust. 2 ustawy oraz zleceń wykonywanych poprzez zawarcie przez firmę inwestycyjną, na własny rachunek, transakcji bezpośrednio z dającym zlecenie na zasadach określonych w oddziale 6.

2. W przypadku gdy przedmiotem zlecenia są maklerskie instrumenty finansowe, dopuszczone do obrotu na kilku rynkach, a klient nie określił w zleceniu rynku, na którym zlecenie ma zostać wykonane, firma inwestycyjna, z zastrzeżeniem ust. 6 oraz przepisów oddziału 6, obowiązana jest wykonać zlecenie na rynku, na którym możliwe jest osiągnięcie najlepszego rezultatu dla klienta, biorąc pod uwagę w szczególności cenę, koszty zawieranej transakcji, wielkość zlecenia, czas i prawdopodobieństwo zawarcia transakcji oraz czas i prawdopodobieństwo rozliczenia transakcji.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, firma inwestycyjna jest obowiązana poinformować klienta w przekazywanym mu potwierdzeniu zawarcia transakcji o rynku, na którym zostało wykonane jego zlecenie.

4. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio w sytuacji, gdy przedmiotem zlecenia jest nabycie lub zbycie maklerskich instrumentów finansowych, będących jednocześnie w obrocie zorganizowanym i na zagranicznym rynku regulowanym.

5. W przypadku gdy zlecenie nie zawiera wszystkich danych, o których mowa w § 31 ust. 1, lub nie może być przyjęte przez firmę inwestycyjną do wykonania z innych powodów, firma inwestycyjna niezwłocznie informuje o tym klienta w sposób uzgodniony w zawartej z nim umowie.

6. Wykonanie zlecenia poza obrotem zorganizowanym, w przypadku gdy jego przedmiotem jest nabycie lub zbycie maklerskich instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, wymaga uprzedniej zgody klienta. Zgoda klienta może być udzielona w umowie o świadczenie usług polegających na wykonywaniu zleceń i dotyczyć wszystkich zleceń wykonywanych na jej podstawie.

7. Firma inwestycyjna obowiązana jest do regularnej weryfikacji zasad wykonywania zleceń, określonych w regulaminie świadczenia usług, polegających na wykonywaniu zleceń, w celu zapewnienia możliwości osiągania najlepszych rezultatów w wyniku wykonywania zleceń.

§ 39.
1. Firma inwestycyjna może przyjmować do wykonania zlecenia wystawiane na podstawie dyspozycji przekazywanych do firmy inwestycyjnej za pomocą telefonu, telefaksu, modemu lub innych urządzeń technicznych, z zastrzeżeniem § 40 ust. 1, jeżeli przewiduje to umowa o świadczenie usług brokerskich, a klient udzielił pełnomocnictwa do wystawiania na podstawie takich dyspozycji zleceń. Pełnomocnictwo może być udzielone imiennie wskazanemu pracownikowi firmy inwestycyjnej lub pracownikom danej firmy inwestycyjnej albo tej firmie, według wyboru klienta.

2. Na podstawie dyspozycji, o której mowa w ust. 1, upoważniony pracownik firmy inwestycyjnej wystawia zlecenie za pomocą elektronicznych nośników informacji, w sposób zapewniający identyfikację upoważnionego pracownika firmy inwestycyjnej. Przez wystawienie zlecenia rozumie się również podpisanie przez upoważnionego pracownika firmy inwestycyjnej dyspozycji zawierającej dane, o których mowa w § 31 ust. 1.

3. System informatyczny firmy inwestycyjnej powinien umożliwiać wydrukowanie zleceń wystawionych za pomocą elektronicznych nośników informacji zgodnie z ust. 2, wraz z oznaczeniem osoby wskazanej w tym przepisie.

4. Firma inwestycyjna obowiązana jest zapewnić zgodność treści zlecenia wystawianego w sposób określony w ust. 2, z treścią dyspozycji, o której mowa w ust. 1, w szczególności poprzez stworzenie wewnętrznych procedur kontroli treści wystawianych zleceń z treścią dyspozycji.

§ 40.
1. Firma inwestycyjna może przyjmować do wykonania zlecenia wystawione na podstawie dyspozycji przekazywanych do firmy inwestycyjnej za pomocą elektronicznych nośników informacji, o ile przewiduje to umowa o świadczenie usług brokerskich, a klient udzielił firmie inwestycyjnej pełnomocnictwa do wystawiania zleceń na podstawie takich dyspozycji.

2. Firma inwestycyjna przy użyciu systemu informatycznego potwierdza przyjęcie dyspozycji złożonej w sposób określony w ust. 1 oraz wystawia, na jej podstawie, zlecenie przy użyciu systemu informatycznego.

3. System informatyczny firmy inwestycyjnej powinien umożliwiać wydrukowanie zleceń wystawionych w sposób, o którym mowa w ust. 2.

4. Firma inwestycyjna obowiązana jest zapewnić zgodność treści zlecenia wystawianego w sposób określony w ust. 2, z treścią dyspozycji, o której mowa w ust. 1, w szczególności poprzez stworzenie wewnętrznych procedur kontroli treści wystawianych zleceń z treścią dyspozycji.

§ 41.
1. Firma inwestycyjna może przyjmować do wykonania zlecenia złożone za pomocą elektronicznych nośników informacji, o ile przewiduje to umowa o świadczenie usług brokerskich.

2. Firma inwestycyjna jest obowiązana sprawdzić, czy zlecenie złożone w sposób określony w ust. 1 zawiera dane, o których mowa w § 31 ust. 1.

3. Zlecenie złożone w sposób określony w ust. 1 powinno zostać opatrzone przez osobę składającą zlecenie bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu.

4. Firma inwestycyjna przy użyciu systemu informatycznego potwierdza przyjęcie zlecenia złożonego w sposób określony w ust. 1.

§ 42.
1. Na zasadach określonych w regulaminie świadczenia usług brokerskich, firma inwestycyjna wystawia zlecenia brokerskie kupna maklerskich instrumentów finansowych na podstawie zlecenia, pod warunkiem że klient:

1) posiada pełne pokrycie wartości zlecenia i przewidywanej prowizji w chwili wystawienia przez firmę inwestycyjną zlecenia brokerskiego;

2) w chwili wystawienia przez firmę inwestycyjną zlecenia brokerskiego posiada częściowe pokrycie wartości zlecenia w wysokości uzgodnionej w umowie o świadczenie usług brokerskich, pod warunkiem że zostały ustanowione zabezpieczenia określone w § 45 ust. 2 i 3 na pozostałą część wartości zlecenia i przewidywanej prowizji;

3) w chwili wystawienia przez firmę inwestycyjną zlecenia brokerskiego posiada ustanowione zabezpieczenia, określone w § 45 ust. 2 i 3, na całkowitą wartość zlecenia i przewidywanej prowizji, albo

4) w chwili wystawienia przez firmę inwestycyjną zlecenia brokerskiego posiada częściowe pokrycie wartości zlecenia, bez ustanowienia zabezpieczeń określonych w § 45 ust. 2 i 3.

2. Firma inwestycyjna może odstąpić od wymogu posiadania przez klienta całkowitego lub częściowego pokrycia wartości zlecenia i przewidywanej prowizji, a także od wymogu ustanowienia przez klienta zabezpieczeń określonych w § 45 ust. 2 i 3, w przypadku gdy w opinii firmy inwestycyjnej pozwala na to ocena stanu finansowego i wiarygodności klienta, dokonana zgodnie z § 46 ust. 1.

3. Firma inwestycyjna określi w umowie o świadczenie usług brokerskich limit maksymalnej wysokości należności firmy inwestycyjnej od klienta z tytułu transakcji zawartych w wyniku wykonania zleceń, które:

1) powinny być zabezpieczone przez klienta w sposób określony w § 45 ust. 2 i 3, w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, lub

2) nie wymagają zabezpieczenia, w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 oraz ust. 2.

4. Wartość zlecenia, którego przedmiotem jest nabycie maklerskich instrumentów finansowych, ustala się jako maksymalną kwotę zobowiązania, które może powstać z tytułu pełnej zapłaty za nabywane maklerskie instrumenty finansowe, przy całkowitym wykonaniu zlecenia.

5. Przepis ust. 1 nie wyłącza możliwości udzielenia klientowi pożyczki na zakup maklerskich instrumentów finansowych zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 43.
1. W przypadku gdy w chwili wystawienia zlecenia brokerskiego rejestr sesji nie został otwarty, podstawą do sprawdzenia pokrycia, o którym mowa w § 42 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, jest suma niezablokowanych środków pieniężnych klienta, zdeponowanych na jego rachunku pieniężnym.

2. Suma, o której mowa w ust. 1, jest zwiększana o sumę środków pieniężnych stanowiących należności klienta z tytułu zawartych transakcji, jeżeli rozrachunek tych transakcji w Krajowym Depozycie powinien nastąpić najpóźniej w tym samym dniu, co rozrachunek transakcji kupna maklerskich instrumentów finansowych, pod warunkiem że rozliczenie transakcji sprzedaży maklerskich instrumentów finansowych jest objęte systemem, o którym mowa w art. 65 lub 68 ustawy.

3. W przypadku gdy brokerskie zlecenie kupna maklerskich instrumentów finansowych jest wystawiane po otwarciu przez firmę inwestycyjną rejestru sesji, podstawą do sprawdzenia pokrycia, o którym mowa w § 42 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, jest stan niezablokowanych środków pieniężnych w rejestrze sesji.

4. Przy sprawdzaniu pokrycia wartości zlecenia, którego przedmiotem jest nabycie maklerskich instrumentów finansowych, wystawianego w przypadku określonym w ust. 3, środki pieniężne stanowiące należności klienta z tytułu zawartych transakcji sprzedaży maklerskich instrumentów finansowych uwzględnia się tylko wtedy, gdy rozrachunek tych transakcji w Krajowym Depozycie powinien nastąpić najpóźniej w tym samym dniu, co rozrachunek danej transakcji kupna maklerskich instrumentów finansowych, oraz pod warunkiem że rozliczenie transakcji sprzedaży maklerskich instrumentów finansowych jest zabezpieczone przez fundusz, o którym mowa w art. 65 albo 68 ustawy.

5. W przypadku zlecenia, o którym mowa w § 33 ust. 3, firma inwestycyjna może odstąpić od wymogu sprawdzania pokrycia zlecenia w rejestrach sesji lub na rachunkach pieniężnych poszczególnych klientów, na rzecz których zostało złożone zlecenie.

6. W przypadku gdy zarządzającym, o którym mowa w § 33 ust. 3, jest inny podmiot niż firma inwestycyjna wykonująca zlecenie, przepis ust. 5 stosuje się pod warunkiem zawarcia przez firmę inwestycyjną z zarządzającym umowy o gwarantowanie rozrachunku.

7. Umowa, o której mowa w ust. 6, zawiera w szczególności tryb i warunki dostarczania przez zarządzającego maklerskich instrumentów finansowych w przypadku, gdy przedmiotem zlecenia jest zbycie maklerskich instrumentów finansowych, oraz gwarantowania przez zarządzającego zapłaty w przypadku, gdy przedmiotem zlecenia jest nabycie maklerskich instrumentów finansowych, w sytuacji gdy maklerskie instrumenty finansowe lub środki pieniężne klientów zarządzającego nie wystarczają do pełnego rozrachunku transakcji.

§ 44.
1. W przypadku zawarcia umowy o świadczenie usług brokerskich na warunkach określonych w § 42 ust. 1 pkt 2–4 i ust. 2, umowa ta powinna określać obowiązek dokonania przez klienta zapłaty najpóźniej w dniu rozrachunku transakcji we właściwej izbie rozrachunkowej, w wysokości zobowiązań klienta wobec firmy inwestycyjnej z tytułu zawartych transakcji kupna maklerskich instrumentów finansowych, pomniejszonych o należności klienta z tytułu zawartych transakcji sprzedaży maklerskich instrumentów finansowych, rozliczanych we właściwej izbie rozrachunkowej w tym dniu.

2. Termin dokonania zapłaty określa umowa o świadczenie usług brokerskich.

§ 45.
1. W przypadku zawarcia umowy o świadczenie usług brokerskich na warunkach określonych w § 42 ust. 1 pkt 2 i 3, firma inwestycyjna żąda ustanowienia zabezpieczenia zapłaty należności przez klienta.

2. Zabezpieczeniem, o którym mowa w ust. 1, mogą być:

1) gwarancja bankowa;

2) akredytywa;

3) maklerskie instrumenty finansowe zablokowane na rachunku papierów wartościowych klienta;

4) środki pieniężne zablokowane na rachunku bankowym klienta;

5) czek potwierdzony przez bank.

3. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, może być również ustanowione w innej formie, jeżeli zabezpieczenie to gwarantuje pewną i płynną jego realizację.

4. W przypadku gdy klient ustanowił na rzecz firmy inwestycyjnej zabezpieczenia określone w ust. 2 pkt 3 i 4, firma inwestycyjna powinna posiadać wystawione przez klienta pełnomocnictwo, odpowiednio do sprzedaży zablokowanych maklerskich instrumentów finansowych lub praw do otrzymania maklerskich instrumentów finansowych albo do dokonania przelewu środków pieniężnych klienta, znajdujących się w banku, do wysokości roszczenia firmy inwestycyjnej z tytułu nieopłacenia przez klienta transakcji kupna maklerskich instrumentów finansowych wraz z prowizją.

5. W przypadku gdy zabezpieczeniem, o którym mowa w ust. 1, są maklerskie instrumenty finansowe zablokowane na rachunku papierów wartościowych klienta, zabezpieczenie to powinno być ustanowione w wysokości zabezpieczającej interesy firmy inwestycyjnej w przypadku niewywiązania się klienta z przyjętych zobowiązań.

6. W chwili wystawienia przez firmę inwestycyjną zlecenia brokerskiego środki pieniężne klienta stanowiące pokrycie zlecenia, którego przedmiotem jest nabycie maklerskich instrumentów finansowych, są blokowane na rachunku pieniężnym lub w rejestrze sesji.

7. W przypadku zlecenia, o którym mowa w § 33 ust. 2, firma inwestycyjna może odstąpić od wymogu dokonywania blokady środków pieniężnych na rachunkach pieniężnych lub w rejestrach sesji prowadzonych dla poszczególnych klientów, na rzecz których zostało złożone zlecenie brokerskie. Przepisy § 43 ust. 6 i 7 stosuje się odpowiednio.

8. Środki pieniężne zablokowane na rachunku pieniężnym klienta, stanowiące pokrycie zleceń nabycia maklerskich instrumentów finansowych, wykonanych w trakcie sesji, mogą być odblokowane w takiej wysokości, aby zablokowane środki pieniężne były wystarczające na rozrachunek przez firmę inwestycyjną transakcji zawartych w trakcie tej sesji.

§ 46.
1. Firma inwestycyjna uzależni zawarcie umowy o świadczenie usług brokerskich, na warunkach określonych w § 42 ust. 1 pkt 2–4 i ust. 2, od złożenia przez klienta, w formie pisemnej lub za pomocą elektronicznych nośników informacji, oświadczenia o jego sytuacji finansowej, jak również opracuje system kryteriów, na podstawie których określane będą limity, o których mowa w § 42 ust. 3, oraz na podstawie których będzie podejmowana decyzja o zaproponowaniu klientowi określonego trybu dokonywania zapłaty z tytułu wykonania zleceń nabycia maklerskich instrumentów finansowych.

2. W umowie o świadczenie usług brokerskich, zawartej na warunkach określonych w § 42 ust. 1 pkt 2 i 4, firma inwestycyjna powinna zastrzec możliwość różnicowania wysokości pokrycia, w zależności od płynności maklerskich instrumentów finansowych, będących przedmiotem zlecenia nabycia maklerskich instrumentów finansowych.

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku, gdy umowa zawierana jest z klientem profesjonalnym, o ile klient profesjonalny nie zażądał od firmy inwestycyjnej traktowania go jak klienta nieprofesjonalnego.

§ 47.
1. W przypadku gdy klient nie dokonał zapłaty w wysokości, o której mowa w § 44 ust. 1, w terminie i na zasadach określonych w umowie o świadczenie usług brokerskich, a nie jest możliwe zaspokojenie roszczeń firmy inwestycyjnej na podstawie zabezpieczeń określonych w § 45 ust. 2 i 3, firma inwestycyjna może zaspokoić swoje roszczenia z aktywów klienta znajdujących się na rachunkach, w ewidencji i w rejestrze operacyjnym klienta, prowadzonych przez firmę inwestycyjną lub przechowywanych przez firmę inwestycyjną na rzecz klienta.

2. W przypadku gdy klient podjął działania mające na celu niedokonanie zapłaty w wysokości, o której mowa w § 44 ust. 1, w terminie określonym w umowie o świadczenie usług brokerskich, firma inwestycyjna przez okres co najmniej 6 miesięcy wykonuje zlecenia nabycia maklerskich instrumentów finansowych, wyłącznie pod warunkiem posiadania przez tego klienta pełnego pokrycia.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach firma inwestycyjna może odstąpić od zachowania warunku posiadania pełnego pokrycia.

4. Maklerskie instrumenty finansowe nieopłacone przez klienta są zapisywane na rachunku papierów wartościowych klienta.

§ 48.
1. Firma inwestycyjna wystawia zlecenie brokerskie sprzedaży na podstawie zlecenia, którego przedmiotem jest zbycie maklerskich instrumentów finansowych, pod warunkiem że klient posiada niezablokowane maklerskie instrumenty finansowe lub prawa do otrzymania maklerskich instrumentów finansowych, będące przedmiotem tego zlecenia, zapisane w rejestrze operacyjnym lub rejestrze sesji.

2. Firma inwestycyjna może blokować maklerskie instrumenty finansowe w rejestrze operacyjnym lub w rejestrze sesji na podstawie informacji o złożeniu zlecenia, którego przedmiotem jest sprzedaż maklerskich instrumentów finansowych, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.

3. Firma inwestycyjna może odstąpić od dokonania blokady maklerskich instrumentów finansowych, jeżeli w jej ocenie klient nie będzie podejmował działań uniemożliwiających lub utrudniających terminowy rozrachunek transakcji, a jego sytuacja finansowa uzasadnia założenie, że zaspokoi roszczenie firmy inwestycyjnej, gdyby ta poniosła szkodę w następstwie działań klienta niezgodnych z treścią zobowiązania zaciągniętego na jego rachunek w obrocie zorganizowanym.

4. Firma inwestycyjna dokona blokady w każdym przypadku, gdy zażąda tego uczestnik właściwej izby rozrachunkowej, ponoszący odpowiedzialność za rozrachunek transakcji.

5. W przypadku gdy klient, o którym mowa w ust. 3, podjął działania uniemożliwiające lub utrudniające terminowy rozrachunek transakcji przez firmę inwestycyjną, firma inwestycyjna, przez okres co najmniej 6 miesięcy, będzie wykonywała zlecenia zbycia maklerskich instrumentów finansowych, jednak pod warunkiem zablokowania maklerskich instrumentów finansowych lub praw do otrzymania maklerskich instrumentów finansowych będących przedmiotem tego zlecenia.

6. W przypadku zlecenia, o którym mowa w § 33 ust. 2, firma inwestycyjna może odstąpić od wymogu badania pokrycia, o którym mowa w ust. 1, oraz od wymogu dokonywania blokady maklerskich instrumentów finansowych w rejestrach operacyjnych lub w rejestrach sesji prowadzonych dla poszczególnych klientów, na rzecz których zostało złożone zlecenie. Przepisy § 43 ust. 6 i 7 stosuje się odpowiednio.

§ 49.
Środki zablokowane na pokrycie zleceń mogą zostać odblokowane przed otrzymaniem z krajowego rynku regulowanego lub alternatywnego systemu obrotu dokumentów ewidencyjnych, na podstawie informacji, które zgodnie z zasadami obowiązującymi na danym rynku lub w danym systemie pozwalają na stwierdzenie, że transakcja na pewno nie została zrealizowana.
§ 50.
1. W razie stwierdzenia braku pokrycia dla zlecenia, firma inwestycyjna wykonuje zlecenie zbycia do wysokości pokrycia, o którym mowa w § 48 ust. 1, a zlecenie nabycia – do wysokości pokrycia i posiadanych zabezpieczeń, o których mowa w § 42 ust. 1 pkt 1–3, albo odstępuje od wykonania zlecenia. Przyjęty sposób postępowania określa regulamin świadczenia usług brokerskich.

2. W przypadku składania kilku zleceń kolejność wykonywania zleceń określa klient.

§ 51.
1. Firma inwestycyjna dokonuje zapisów w rejestrze operacyjnym, przed rozrachunkiem transakcji w Krajowym Depozycie, na podstawie dowodów ewidencyjnych otrzymanych i wystawionych zgodnie z § 23, jeżeli rozliczenie transakcji kupna maklerskich instrumentów finansowych jest zabezpieczone przez fundusz, o którym mowa w art. 65 albo 68 ustawy.

2. Firma inwestycyjna dokonuje zapisów na rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnym klienta po rozrachunku transakcji przez właściwą izbę rozrachunkową, najpóźniej do końca dnia, w którym nastąpił rozrachunek, na podstawie dowodów ewidencyjnych otrzymanych i wystawionych zgodnie z § 23.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do dokonywania zapisów w rejestrze operacyjnym oraz na rachunku papierów wartościowych klienta, prowadzonym przez bank powierniczy.

4. Na wniosek klienta firma inwestycyjna, po zakończeniu sesji, doręcza klientowi, w sposób określony w regulaminie świadczenia usług brokerskich, potwierdzenie zawarcia transakcji.

5. Przepisu ust. 4 nie stosuje się do transakcji zawieranych w wykonaniu zleceń w przypadku, gdy zlecenia zostały złożone przez zarządzającego portfelem maklerskich instrumentów finansowych klienta w ramach tego zarządzania, a klient zrezygnował z prawa otrzymywania od firmy inwestycyjnej, wykonującej zlecenia, potwierdzeń tych transakcji.

§ 52.
Firma inwestycyjna, wykonując czynności polegające na nabywaniu lub zbywaniu maklerskich instrumentów finansowych na własny rachunek, w celu realizacji zadań związanych z organizacją obrotu zorganizowanego, jest obowiązana do składania ofert kupna lub sprzedaży maklerskich instrumentów finansowych i wykonywania zawartych transakcji na warunkach określonych na danym rynku.
§ 53.
O ile przepisy lub zasady regulujące obrót maklerskimi instrumentami finansowymi, innymi niż dopuszczone do obrotu zorganizowanego, nie stanowią inaczej, a umożliwia to konstrukcja maklerskiego instrumentu finansowego oraz charakter usługi, przepisy niniejszego oddziału stosuje się odpowiednio do wykonywania zleceń nabycia lub zbycia maklerskich instrumentów finansowych niedopuszczonych do obrotu zorganizowanego.

Oddział 3

Transakcje derywatami

§ 54.

Do zleceń, których przedmiotem jest nabycie lub zbycie derywatów, stosuje się przepisy § 37–41 i 52.
§ 55.
1. Firma inwestycyjna wystawia zlecenie brokerskie na podstawie zlecenia, którego przedmiotem jest zawarcie transakcji terminowej, pod warunkiem że w chwili wystawienia zlecenia brokerskiego klient posiada depozyt zabezpieczający w wysokości nie mniejszej niż określona przez właściwą izbę rozrachunkową, zarejestrowany zgodnie z zasadami odrębnej rejestracji, określonymi w § 17 ust. 3 pkt 1 i § 21 ust. 1 pkt 1.

2. Niezwłocznie po rozrachunku sesji, na której zawarta została transakcja terminowa, firma inwestycyjna żąda od klienta uzupełnienia depozytu zabezpieczającego do wysokości nie mniejszej niż określona przez właściwą izbę rozrachunkową lub:

1) umożliwia wypłacenie nadwyżki kwoty stanowiącej depozyt zabezpieczający wniesiony w środkach pieniężnych;

2) znosi blokadę maklerskich instrumentów finansowych, stanowiących nadwyżkę ponad wymaganą wysokość depozytu zabezpieczającego – zgodnie ze sposobem określonym w umowie z klientem lub na podstawie jego dyspozycji, w przypadku depozytu zabezpieczającego wniesionego w maklerskich instrumentach finansowych.

§ 56.
1. Firma inwestycyjna wystawia zlecenie brokerskie na podstawie zlecenia, którego przedmiotem jest nabycie opcji, pod warunkiem że w chwili wystawienia zlecenia brokerskiego klient posiada pełne pokrycie wartości zlecenia i przewidywanej prowizji, ustalone na zasadach określonych w § 43.

2. Firma inwestycyjna wystawia zlecenie brokerskie na podstawie zlecenia, którego przedmiotem jest wystawienie opcji, pod warunkiem że w chwili wystawienia zlecenia brokerskiego klient posiada depozyt zabezpieczający, o którym mowa w § 55 ust. 1.

3. Firma inwestycyjna wystawia zlecenie brokerskie na podstawie zlecenia, którego przedmiotem jest sprzedaż opcji, pod warunkiem że klient posiada tę opcję w chwili wystawienia zlecenia brokerskiego.

§ 57.
Do transakcji derywatami stosuje się przepisy § 51.
§ 58.
Firma inwestycyjna wykonuje zlecenia nabycia lub zbycia derywatów, innych niż określone w § 55 i 56, na warunkach określonych przez właściwą izbę rozrachunkową lub podmiot organizujący rynek. Przepisy niniejszego oddziału stosuje się odpowiednio.
§ 59.
Przepisy niniejszego oddziału stosuje się odpowiednio do wykonywania zleceń nabycia lub zbycia:

1) praw majątkowych, którymi obrót związany jest z obowiązkiem posiadania depozytu zabezpieczającego;

2) zagranicznych instrumentów finansowych, którymi obrót związany jest z obowiązkiem posiadania depozytu zabezpieczającego, o ile co innego nie wynika z przepisów regulujących obrót na danym zagranicznym rynku regulowanym;

3) instrumentów rynku niepublicznego, którymi obrót związany jest z obowiązkiem posiadania depozytu zabezpieczającego.

Oddział 4

Szczególne zasady postępowania w przypadku, gdy maklerskie instrumenty finansowe klienta są rejestrowane w banku powierniczym lub w Krajowym Depozycie

§ 60.

1. Firma inwestycyjna, która nie prowadzi rachunku papierów wartościowych klienta, z którym zawarła umowę o świadczenie usług brokerskich, zawiera z bankiem powierniczym prowadzącym rachunek papierów wartościowych klienta umowę o dostarczanie maklerskich instrumentów finansowych.

2. Firma inwestycyjna, która nie prowadzi rachunku pieniężnego klienta, z którym zawarła umowę o świadczenie usług brokerskich, zawiera z bankiem powierniczym prowadzącym rachunek papierów wartościowych lub rachunek bankowy tego klienta umowę o gwarantowaniu zapłaty.

3. Umowa, o której mowa w ust. 1, zawiera w szczególności tryb i warunki dostarczania maklerskich instrumentów finansowych w przypadku zleceń zbycia, a także ich potwierdzania przez bank prowadzący rachunek papierów wartościowych i rozliczania w przypadku wykonania zlecenia.

4. Umowa, o której mowa w ust. 2, zawiera w szczególności tryb i warunki gwarantowania zapłaty w przypadku zleceń nabycia maklerskich instrumentów finansowych, a także ich potwierdzania przez bank prowadzący rachunek papierów wartościowych lub rachunek bankowy klienta i rozliczania w przypadku wykonania zlecenia.

5. Umowa, o której mowa w ust. 2, może określać możliwość żądania przez firmę inwestycyjną złożenia przez bank prowadzący rachunek papierów wartościowych lub rachunek bankowy klienta zabezpieczenia na warunkach określonych w § 42 ust. 1 pkt 2 i 3.

§ 61.
W przypadku gdy złożono zlecenie sprzedaży maklerskich instrumentów finansowych rejestrowanych na rachunku prowadzonym przez bank powierniczy, do obowiązków banku w zakresie dokonywania blokady maklerskich instrumentów finansowych w rejestrze operacyjnym stosuje się przepisy § 48 ust. 2–4 i 6.
§ 62.
1. Przepisów § 60 i 61 nie stosuje się do zleceń składanych przez lub na rachunek klienta, który podpisał z bankiem powierniczym umowę na warunkach, o których mowa w art. 121 ust. 1 ustawy.

2. W przypadku zleceń określonych w ust. 1, składanych na rachunek klienta przez podmiot, o którym mowa w art. 121 ust. 2 pkt 2 ustawy, firma inwestycyjna zawiera z tym podmiotem umowę o dostarczanie przez ten podmiot papierów wartościowych, która zawiera co najmniej określenie trybu i warunków dostarczania papierów wartościowych w przypadku zleceń zbycia, oraz umowę o gwarantowaniu przez ten podmiot zapłaty, która określa co najmniej tryb i warunki gwarantowania zapłaty w przypadku zleceń nabycia papierów wartościowych. Umowy te powinny dodatkowo zawierać:

1) określenie terminów dostarczania potwierdzeń zawarcia transakcji oraz trybu i warunków postępowania w przypadku, o którym mowa w art. 121 ust. 5 ustawy;

2) określenie sposobu ustalenia wysokości szkody poniesionej przez firmę inwestycyjną w przypadku, gdy dostarczenie papierów wartościowych lub środków pieniężnych lub też doręczenie potwierdzenia zawartej transakcji nastąpi później niż w dniu, w którym na krajowym rynku regulowanym powinien nastąpić rozrachunek transakcji;

3) wskazanie, czy podmiot, o którym mowa w art. 121 ust. 2 pkt 2 ustawy, zawarł z bankiem, o którym mowa w art. 121 ust. 1 ustawy, umowę o gwarantowaniu zapłaty i dostarczaniu papierów wartościowych na rzecz firmy inwestycyjnej, określającą sytuacje, gdy potwierdzenie zawartej transakcji zostało doręczone później niż w dniu, w którym na krajowym rynku regulowanym powinien nastąpić rozrachunek zawartych transakcji.

3. W przypadku gdy zlecenia określone w ust. 1 składane są na rachunek klienta banku powiernika na podstawie umowy o świadczenie usług brokerskich zawartej przez firmę inwestycyjną z podmiotem, o którym mowa w art. 121 ust. 2 pkt 2 ustawy, umowa ta powinna zawierać postanowienia wskazane w ust. 2.

4. W przypadku zleceń składanych przez klienta, o którym mowa w ust. 1, bez pośrednictwa podmiotu, o którym mowa w art. 121 ust. 2 pkt 2 ustawy, firma inwestycyjna w umowie o świadczenie usług brokerskich zawartej z klientem określa tryb i warunki dostarczania papierów wartościowych w przypadku zleceń zbycia oraz tryb i warunki gwarantowania zapłaty w przypadku zleceń nabycia papierów wartościowych. Do umowy tej stosuje się odpowiednio ust. 2.

5. Umowy, o których mowa w ust. 2–4, mogą przewidywać możliwość żądania przez firmę inwestycyjną złożenia przez klienta lub podmiot, o którym mowa w art. 121 ust. 2 pkt 2 ustawy, zabezpieczeń, określonych w § 45 ust. 2 i 4, zapłaty należności lub dostarczenia papierów wartościowych.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów § 42–50, 55 i 56. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, stosuje się przepis § 46 ust. 1.

7. Przepis ust. 1 nie wyłącza możliwości zawarcia przez firmę inwestycyjną z bankiem umów, o których mowa w § 60.

§ 63.
Przepisy § 60 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy rachunek papierów wartościowych klienta jest prowadzony w Krajowym Depozycie, przy czym:

1) umowy, o których mowa w § 60 ust. 1 i 2, firma inwestycyjna zawiera z takim klientem;

2) umowa, o której mowa w § 60 ust. 1, zawiera w szczególności zobowiązanie takiego klienta do złożenia w Krajowym Depozycie dyspozycji blokady maklerskich instrumentów finansowych na żądanie firmy inwestycyjnej.

Oddział 5

Organizowanie alternatywnego systemu obrotu

§ 64.

1. W rozumieniu przepisów niniejszego oddziału przez instrumenty rozumie się papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego.

2. Przepisy niniejszego oddziału dotyczące trybu postępowania firmy inwestycyjnej w stosunku do emitenta stosuje się odpowiednio do trybu postępowania firmy inwestycyjnej w stosunku do wystawcy instrumentów rynku pieniężnego.

§ 65.
1. Firma inwestycyjna organizująca alternatywny system obrotu zapewnia:

1) koncentrację podaży i popytu na instrumenty będące przedmiotem obrotu w tym systemie;

2) bezpieczne i sprawne zawieranie oraz rozliczanie transakcji zawieranych w tym systemie przez jego uczestników;

3) upowszechnianie jednolitych informacji o kursach lub cenach instrumentów;

4) upowszechnianie jednolitych informacji o transakcjach zawieranych w tym systemie.

2. Zapewnienie bezpiecznego i sprawnego zawierania transakcji w alternatywnym systemie obrotu następuje w szczególności poprzez:

1) ustalenie i wdrożenie procedur regulujących tryb i warunki zawierania transakcji;

2) ustalenie i wdrożenie procedur regulujących tryb i warunki anulowania transakcji;

3) sprawowanie ciągłego nadzoru nad przestrzeganiem przez uczestników danego systemu procedur, o których mowa w pkt 1 i 2.

3. Zapewnienie bezpiecznego i sprawnego rozliczania transakcji zawieranych w alternatywnym systemie obrotu następuje w szczególności poprzez:

1) utworzenie funkcjonującego w ramach danego alternatywnego systemu obrotu systemu rozliczeń i rozrachunku w instrumentach lub podjęcie współpracy z podmiotem uprawnionym do dokonywania rozliczeń i rozrachunku w instrumentach;

2) ustalenie i wdrożenie procedur regulujących rozliczanie i rozrachunek w instrumentach w zakresie transakcji zawieranych w danym alternatywnym systemie obrotu – w przypadku gdy rozliczanie i rozrachunek nie są dokonywane przez odrębny podmiot;

3) sprawowanie ciągłego nadzoru nad przestrzeganiem przez uczestników danego systemu procedur, o których mowa w pkt 2.

§ 66.
1. Firma inwestycyjna organizująca alternatywny system obrotu ustala przejrzyste reguły uczestnictwa w tym systemie, oparte na obiektywnych kryteriach, w tym zasady naliczania i pobierania opłat.

2. Kryteria, o których mowa w ust. 1, powinny w szczególności dotyczyć:

1) sytuacji finansowej;

2) wiedzy i doświadczenia w zakresie inwestowania na rynku instrumentów, w tym zatrudniania osób dysponujących taką wiedzą i doświadczeniem.

3. Firma inwestycyjna organizująca alternatywny system obrotu sprawuje ciągły nadzór nad przestrzeganiem przez uczestników tego systemu regulacji dotyczących obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu.

4. Firma inwestycyjna organizująca alternatywny system obrotu zobowiązana jest do zarządzania ryzykiem operacyjnym, na które narażony jest prowadzony przez nią alternatywny system obrotu, a w szczególności do:

1) opracowania zasad identyfikacji i szacowania poziomu istotnych rodzajów tego ryzyka;

2) zastosowania środków ograniczających to ryzyko.

5. W celu właściwego zarządzania ryzykiem, o którym mowa w ust. 1, firma inwestycyjna organizująca alternatywny system obrotu ustala i wdraża pisemne procedury dotyczące:

1) zarządzania technicznym funkcjonowaniem systemów informatycznych alternatywnego systemu obrotu;

2) bezpieczeństwa dostępu do systemów informatycznych alternatywnego systemu obrotu przez członków oraz zasad nadzoru sprawowanego przez firmę inwestycyjną organizującą alternatywny system obrotu nad ich przestrzeganiem;

3) planów awaryjnych i zasad zachowania ciągłości działania w przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych.

§ 67.
1. Firma inwestycyjna organizująca alternatywny system obrotu dopuszcza do obrotu w tym systemie instrumenty, z zastrzeżeniem ust. 2, pod warunkiem że:

1) spełnione zostały w odniesieniu do tych instrumentów wymogi wynikające z ustawy o ofercie publicznej;

2) zbywalność tych instrumentów nie jest ograniczona;

3) wszystkie wyemitowane lub wystawione w ramach danej emisji lub serii instrumenty tego samego rodzaju zostały objęte wnioskiem emitenta do firmy inwestycyjnej o dopuszczenie ich do alternatywnego systemu obrotu;

4) iloczyn liczby i prognozowanej ceny rynkowej instrumentów objętych wnioskiem, a w przypadku gdy określenie tej ceny nie jest możliwe – kapitały własne emitenta, wynoszą równowartość w złotych co najmniej 125 000 euro, obliczoną przy zastosowaniu średniego kursu euro ustalanego przez Narodowy Bank Polski na dzień złożenia wniosku;

5) liczba instrumentów objętych wnioskiem oraz sposób przeprowadzenia ich subskrypcji lub sprzedaży pozwala uznać, że obrót tymi instrumentami w alternatywnym systemie obrotu uzyska wielkość zapewniającą płynność oraz zapewni prawidłowy przebieg zawieranych transakcji.

2. W przypadku instrumentów dopuszczonych do obrotu na krajowym rynku regulowanym wymogi określone w ust. 1 uważa się za spełnione.

3. Firma inwestycyjna organizująca alternatywny system obrotu ustala zakres, tryb i terminy upowszechniania, przez emitentów instrumentów dopuszczonych do alternatywnego systemu obrotu, informacji dotyczących sytuacji finansowej lub prawnej emitenta. Firma inwestycyjna ustala również sposób postępowania w przypadku, gdy emitent nie wykonuje nałożonych na niego obowiązków w zakresie upowszechniania informacji.

4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się do emitentów instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym.

§ 68.
1. Dopuszczenie instrumentów do alternatywnego systemu obrotu może nastąpić, jeżeli emitent tych instrumentów ogłaszał, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, sprawozdania finansowe wraz z opinią podmiotu uprawnionego do ich badania co najmniej przez trzy kolejne lata obrotowe poprzedzające złożenie wniosku o to dopuszczenie.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku, gdy przemawia za tym uzasadniony interes tego emitenta lub inwestorów, a emitent podał do publicznej wiadomości, w sposób określony w odrębnych przepisach, informacje umożliwiające inwestorom ocenę jego sytuacji finansowej i gospodarczej oraz ryzyka związanego z nabywaniem instrumentów objętych wnioskiem o dopuszczenie do alternatywnego systemu obrotu.

§ 69.
Przepisy § 67 i 68 nie wyłączają uprawnień firmy inwestycyjnej, organizującej alternatywny system obrotu, do określenia w regulaminie tego systemu ostrzejszych kryteriów i warunków dopuszczania instrumentów do tego alternatywnego systemu obrotu.
§ 70.
Firma inwestycyjna organizująca alternatywny system obrotu zapewnia upowszechnianie informacji dotyczących transakcji zawieranych w tym systemie, zawierających co najmniej:

1) pięć najlepszych ofert kupna i ofert sprzedaży w stosunku do ofert zamieszczonych w arkuszu zleceń – z wyszczególnieniem liczby zleceń i łącznego wolumenu zleceń dla każdego z poziomów cenowych;

2) wielkość obrotów w ujęciu ilościowym oraz cenę i czas zawarcia transakcji – dla każdej transakcji zawartej na sesji;

3) wielkość obrotów w ujęciu ilościowym oraz cenę zawarcia transakcji – dla każdej transakcji zawartej poza sesją, jeżeli takie transakcje, zgodnie z regulaminem alternatywnego systemu obrotu, mogą być zawierane;

4) kursy otwarcia i zamknięcia, kursy minimalny i maksymalny oraz wielkość obrotów w ujęciu wartościowym i ilościowym – dla instrumentów notowanych w systemie notowań ciągłych;

5) kursy jednolite oraz wielkość obrotów w ujęciu wartościowym i ilościowym – dla instrumentów notowanych w systemie notowań jednolitych.

§ 71.
Upowszechnienie informacji, o których mowa w § 70 w:

1) pkt 1 – następuje w czasie rzeczywistym;

2) pkt 2 – następuje niezwłocznie po zawarciu transakcji;

3) pkt 3 – następuje najpóźniej przed rozpoczęciem następnej sesji;

4) pkt 4 i 5 – następuje niezwłocznie po zakończeniu sesji, z zastrzeżeniem że kurs otwarcia jest upowszechniany niezwłocznie po jego ustaleniu.

§ 72.
1. Informacje, o których mowa w § 70, z zastrzeżeniem ust. 2, są upowszechniane w formie przekazu elektronicznego, w tym przekazywane do agencji informacyjnej, o której mowa w art. 58 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku, gdy firma inwestycyjna, organizująca alternatywny system obrotu, przekazuje informacje, o których mowa w § 70, w trybie i na warunkach określonych w regulaminie tego alternatywnego systemu obrotu, spółce prowadzącej krajowy rynek regulowany, na którym dane instrumenty są dopuszczone do obrotu, w celu ich publikacji zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy.

§ 73.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeżeli wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników, firma inwestycyjna organizująca alternatywny system obrotu może podjąć decyzję o opóźnieniu lub zawieszeniu upowszechniania informacji, o których mowa w § 70, zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie tego alternatywnego systemu obrotu.
§ 74.
1. W przypadku stwierdzenia przez firmę inwestycyjną organizującą alternatywny system obrotu, że instrumenty dopuszczone do tego alternatywnego systemu obrotu lub emitenci takich instrumentów przestali spełniać:

1) warunki, o których mowa w § 67 ust. 1 pkt 1 lub 2 – firma inwestycyjna podejmuje decyzję o wykluczeniu tych instrumentów z alternatywnego systemu obrotu;

2) pozostałe warunki i kryteria będące podstawą dopuszczenia – firma inwestycyjna może podjąć decyzję o wykluczeniu tych instrumentów z alternatywnego systemu obrotu.

2. Podjęcie decyzji, o których mowa w ust. 1, następuje w trybie i na warunkach określonych w regulaminie alternatywnego systemu obrotu. .

Oddział 6

Zawieranie przez firmę inwestycyjną transakcji bezpośrednio z dającym zlecenie

§ 75.

1. Firma inwestycyjna może wykonywać zlecenia nabycia lub zbycia papierów wartościowych, dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, poprzez zawieranie na własny rachunek transakcji bezpośrednich z dającym zlecenie, o ile klient w umowie o świadczenie usług brokerskich wyraził zgodę na taki sposób wykonywania składanych przez niego zleceń.

2. Firma inwestycyjna może wykonać zlecenie nabycia lub zbycia dopuszczonych do obrotu zorganizowanego maklerskich instrumentów finansowych, innych niż wskazane w ust. 1, poprzez zawarcie na własny rachunek umowy sprzedaży z dającym zlecenie, o ile klient w odpowiedniej umowie o świadczenie usług polegających na wykonywaniu zleceń nabycia lub zbycia tych maklerskich instrumentów finansowych wyraził zgodę na taki sposób wykonywania składanych przez niego zleceń.

3. Firma inwestycyjna może wykonać zlecenie nabycia lub zbycia maklerskich instrumentów finansowych innych niż wskazane w ust. 1 i 2 poprzez zawarcie na własny rachunek umowy sprzedaży z dającym zlecenie, o ile klient w odpowiedniej umowie o świadczenie usług polegających na wykonywaniu zleceń nabycia lub zbycia tych maklerskich instrumentów finansowych wyraził zgodę na taki sposób wykonywania składanych przez niego zleceń.

4. Firma inwestycyjna prowadzi listę instrumentów finansowych, które mogą być przedmiotem zleceń wykonywanych w sposób, o którym mowa w ust. 1–3, oraz udostępnia ją do wiadomości klientów. Sposób prowadzenia listy i jej udostępniania do wiadomości klientów określa odpowiedni regulamin świadczenia usług polegających na wykonywaniu zleceń nabycia lub zbycia danych maklerskich instrumentów finansowych.

5. Do zleceń, o których mowa w ust. 1–3, stosuje się odpowiednio przepisy § 37, § 38 ust. 5 i § 39–41.

§ 76.
1. W przypadku transakcji bezpośredniej lub transakcji, o której mowa w § 75 ust. 2, cena maklerskiego instrumentu finansowego powinna odzwierciedlać aktualne warunki rynkowe dla danego instrumentu, z zastrzeżeniem § 77.

2. Cena danego maklerskiego instrumentu finansowego może być różnicowana w zależności od rozmiaru transakcji.

3. Firma inwestycyjna ustala w zawartej z klientem umowie, o której mowa w § 75 ust. 1, 2 lub 3, sposób i terminy dokonywania płatności za maklerskie instrumenty finansowe nabywane w wyniku transakcji bezpośredniej lub transakcji, o której mowa w § 75 ust. 2 lub 3, oraz dostarczania maklerskich instrumentów finansowych, będących przedmiotem takich transakcji.

4. Firma inwestycyjna ustala w umowie, o której mowa w § 75 ust. 1, 2 lub 3, limit maksymalnej wysokości należności firmy inwestycyjnej od klienta z tytułu transakcji bezpośrednich oraz transakcji, o których mowa w § 75 ust. 2 lub 3. Przepis § 46 ust. 1 stosuje się odpowiednio.

§ 77.
1. W przypadku gdy przedmiotem transakcji bezpośrednich mają być papiery wartościowe dopuszczone do obrotu zorganizowanego, których wartość rynkowa wynosi nie mniej niż 100 000 000 euro oraz spełniają co najmniej jeden z następujących warunków:

1) dzienna średnia wartość obrotów danym papierem wartościowym na danym krajowym rynku regulowanym lub alternatywnym systemie obrotu wynosi nie mniej niż 250 000 euro,

2) dzienna średnia liczba transakcji danym papierem wartościowym na danym krajowym rynku regulowanym lub alternatywnym systemie obrotu wynosi nie mniej niż 50

– firma inwestycyjna obowiązana jest upowszechniać w sposób ciągły (kwotować) ceny kupna i sprzedaży, po jakich transakcje te mogą być zawierane wraz ze wskazaniem wielkości zleceń, które mają być realizowane po tych cenach.

2. Wielkości, o których mowa w ust. 1, ustala się na podstawie danych za rok kalendarzowy poprzedzający rok, w którym następuje upowszechnienie informacji o ofercie firmy inwestycyjnej, oraz przy zastosowaniu średniego kursu euro ustalanego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień tego roku kalendarzowego.

3. W przypadku gdy dane papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu zorganizowanego w roku kalendarzowym, w którym następuje upowszechnienie informacji o ofercie firmy inwestycyjnej, wielkości, o których mowa w ust. 1, ustala się na podstawie danych za miesiąc kalendarzowy poprzedzający miesiąc, w którym następuje upowszechnienie informacji o ofercie firmy inwestycyjnej, oraz przy zastosowaniu średniego kursu euro ustalanego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień tego miesiąca kalendarzowego.

4. W przypadku gdy dany papier wartościowy jest dopuszczony do obrotu na kilku krajowych rynkach regulowanych albo do kilku alternatywnych systemów obrotu albo do obrotu na krajowym rynku regulowanym i do alternatywnego systemu obrotu, obowiązek, o którym mowa w ust. 1, powstaje, jeżeli spełnia on warunki, o których mowa w ust. 1, co najmniej na jednym z tych rynków lub systemów.

5. Firma inwestycyjna prowadzi listę papierów wartościowych, spełniających łącznie warunki wskazane w ust. 1, które mogą być przedmiotem transakcji bezpośrednich, zawieranych w związku z kwotowaniem przez firmę inwestycyjną.

6. Ceny, o których mowa w ust. 1, powinny odzwierciedlać aktualne warunki rynkowe dla danego papieru wartościowego. Ceny, o których mowa w ust. 1, mogą być różnicowane w zależności od rozmiaru transakcji.

7. Firma inwestycyjna obowiązana jest zawierać transakcje bezpośrednie w zakresie papierów wartościowych wpisanych na listę, o której mowa w ust. 5, wyłącznie po cenach kwotowanych.

8. Firma inwestycyjna kwotując ceny papierów wartościowych na zasadach określonych w ust. 1, może:

1) określić grupę klientów (nieprofesjonalni lub profesjonalni), do których kieruje usługę polegającą na wykonywaniu zleceń poprzez zawieranie transakcji bezpośrednich;

2) określić wielkość oferty kupna lub sprzedaży danego papieru wartościowego, jaką może zrealizować po danej cenie;

3) określić liczbę zleceń, którą może zrealizować dla jednego klienta.

9. Informacje określone przez firmę inwestycyjną zgodnie z ust. 8 upowszechniane są w sposób przyjęty dla kwotowania cen papierów wartościowych.

10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeżeli wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników, firma inwestycyjna może zawiesić kwotowania. Informacje obejmujące przyczynę zawieszenia oraz, w miarę możliwości, planowany termin wznowienia kwotowań upowszechniane są w sposób przyjęty dla kwotowania cen papierów wartościowych.

11. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli firma inwestycyjna zawiera w zakresie danych papierów wartościowych transakcje bezpośrednie, które spełniają następujące warunki:

1) ich łączna miesięczna wartość stanowi mniej niż 5 % łącznej miesięcznej wartości wszystkich transakcji zawieranych przez tę firmę inwestycyjną w związku ze świadczeniem usług polegających na wykonywaniu zleceń nabycia lub zbycia danych papierów wartościowych i

2) ich łączna liczba wynosi mniej niż 20.

12. Wielkości, o których mowa w ust. 11, oblicza się według danych za miesiąc kalendarzowy poprzedzający miesiąc, w którym upowszechniona miałaby być informacja o ofercie firmy inwestycyjnej.

13. Firma inwestycyjna, która zgodnie z ust. 11, zamierza zaprzestać upowszechniania kwotowań, obowiązana jest niezwłocznie upowszechnić informację o tym zamiarze w sposób przyjęty dla kwotowania cen papierów wartościowych.

§ 78.
1. Ceny, o których mowa w § 77 ust. 1, są upowszechniane w formie przekazu elektronicznego, w tym przekazywane do agencji informacyjnej, o której mowa w art. 58 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku, gdy firma inwestycyjna przekazuje ceny, o których mowa w § 77 ust. 1, spółce prowadzącej krajowy rynek regulowany lub firmie inwestycyjnej organizującej alternatywny system obrotu, w celu ich publikacji.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do wycofywania oferty przez firmę inwestycyjną.

§ 79.
1. Zawarcie przez firmę inwestycyjną transakcji bezpośredniej lub transakcji, o której mowa w § 75 ust. 2, nie może doprowadzić do wykonania zlecenia na warunkach gorszych niż warunki, na jakich to zlecenie mogłoby zostać wykonane przez zawarcie transakcji w obrocie zorganizowanym.

2. Przez warunki, o których mowa w ust. 1, rozumie się w szczególności cenę, koszty transakcji, wielkość zlecenia, prawdopodobieństwo i czas zawarcia transakcji oraz prawdopodobieństwo i czas jej rozliczenia.

3. Klient może odpowiednio w umowie, o której mowa w § 75 ust. 1 lub 2, wskazać inne niż określone w ust. 2 warunki, które powinny być brane przez firmę inwestycyjną pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o zawarciu transakcji bezpośredniej albo transakcji, o której mowa w § 75 ust. 2, lub określić, który z warunków, o których mowa w ust. 2, nie powinien być brany pod uwagę.

4. Zawarcie przez firmę inwestycyjną transakcji, o której mowa w § 75 ust. 3, nie może doprowadzić do wykonania zlecenia na warunkach gorszych niż warunki, na jakich to zlecenie mogłoby zostać wykonane przez zawarcie transakcji na rynku lub z podmiotem wskazanym na liście, o której mowa w § 4 ust. 2 pkt 11. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

5. Firma inwestycyjna, na żądanie klienta, wskazuje okoliczności, które były podstawą podjęcia decyzji o wykonaniu zlecenia poprzez zawarcie transakcji bezpośredniej lub w sposób, o którym mowa w § 75 ust. 2 lub 3.

§ 80.
1. Firma inwestycyjna zawierająca transakcje bezpośrednie obowiązana jest upowszechniać informacje o tych transakcjach niezwłocznie po ich zawarciu.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, zawierają:

1) wskazanie maklerskiego instrumentu finansowego;

2) liczbę maklerskich instrumentów finansowych, które były przedmiotem transakcji;

3) cenę maklerskiego instrumentu finansowego;

4) datę i czas zawarcia transakcji.

3. Do upowszechniania informacji o zawartych transakcjach stosuje się odpowiednio przepis § 78.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeżeli wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników, firma inwestycyjna może podjąć decyzję o opóźnieniu lub zawieszeniu upowszechniania informacji, o których mowa w ust. 1, zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie świadczenia usług brokerskich.

Oddział 7

Oferowanie maklerskich instrumentów finansowych oraz przenoszenie maklerskich instrumentów finansowych i środków pieniężnych klientów

§ 81.

1. Firma inwestycyjna pośrednicząca w oferowaniu maklerskich instrumentów finansowych jest obowiązana do przyjęcia zapisu na maklerskie instrumenty finansowe zgodnie z warunkami oferty.

2. Wpłaty pieniężne z tytułu zapisów na maklerskie instrumenty finansowe przyjmowane są przez firmę inwestycyjną w wysokości i na warunkach określonych w ofercie.

3. Firma inwestycyjna obowiązana jest zawrzeć z emitentem, wystawcą albo wprowadzającym umowę określającą tryb, terminy i warunki przekazania, odpowiednio, emitentowi, wystawcy albo wprowadzającemu, środków pieniężnych otrzymanych od klientów, którzy nabyli maklerskie instrumenty finansowe w ofercie.

4. Do środków pieniężnych otrzymanych od klientów, którzy dokonali wpłat na maklerskie instrumenty finansowe, do czasu ich przekazania przez firmę inwestycyjną zgodnie z umową, o której mowa w ust. 3, przepis § 22 stosuje się odpowiednio.

§ 82.
1. Zapisanie maklerskich instrumentów finansowych nabytych w wyniku oferowania na rachunku papierów wartościowych klienta, prowadzonym w firmie inwestycyjnej lub banku powierniczym, następuje w terminie 10 dni roboczych od dnia złożenia przez klienta odpowiedniego wniosku, chyba że warunki oferty przewidują krótszy termin.

2. W przypadku złożenia przez klienta wniosku o zarejestrowanie maklerskich instrumentów finansowych przed dniem ich zarejestrowania we właściwej izbie rozrachunkowej, termin określony w ust. 1 biegnie od dnia otrzymania przez firmę inwestycyjną dokumentów potwierdzających zarejestrowanie maklerskich instrumentów finansowych we właściwej izbie rozrachunkowej.

3. Przepisy ust. 1 stosuje się również do zapisu na rachunku papierów wartościowych klienta, który nabył maklerskie instrumenty finansowe od klienta, któremu przydzielono te instrumenty.

§ 83.
1. Zapisanie maklerskich instrumentów finansowych na rachunku papierów wartościowych w związku z ich przeniesieniem, w wyniku transakcji lub zdarzenia prawnego, w obrocie wtórnym poza obrotem zorganizowanym, w przypadku gdy rachunki papierów wartościowych zbywcy i nabywcy prowadzone są przez ten sam podmiot, następuje w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia dokonania transakcji lub wystąpienia zdarzenia, chyba że umowa przewiduje termin dłuższy.

2. Firma inwestycyjna lub bank powierniczy podejmuje czynności związane z przeniesieniem maklerskich instrumentów finansowych zbytych w wyniku transakcji lub zdarzenia prawnego, w obrocie wtórnym poza obrotem zorganizowanym, po uprzednim przedstawieniu przez klienta (zbywcę) odpowiednich dokumentów, na podstawie których nastąpić ma przeniesienie maklerskich instrumentów finansowych, sporządzonych zgodnie z odrębnymi przepisami, przy czym termin określony w ust. 1 biegnie od dnia ich przedstawienia.

3. W przypadku gdy czynności związane z przeniesieniem maklerskich instrumentów finansowych podejmowane są na podstawie dyspozycji złożonej przez klienta profesjonalnego, firma inwestycyjna lub bank powierniczy może odstąpić od wymogu przedstawienia dokumentów, o których mowa w ust. 2.

4. Firma inwestycyjna lub bank powierniczy może odmówić podjęcia czynności związanych z przeniesieniem maklerskich instrumentów finansowych w przypadku powzięcia, na podstawie dokumentów, o których mowa w ust. 2, uzasadnionych wątpliwości wskazujących, że przeniesienie maklerskich instrumentów finansowych ma na celu obejście przepisów prawa.

5. Firma inwestycyjna lub bank powierniczy odmawia podjęcia czynności określonych w ust. 2, gdy z dokumentów, o których mowa w ust. 2, wynika w sposób oczywisty, że przeniesienie maklerskich instrumentów finansowych jest sprzeczne z przepisami prawa.

6. Odmowa, o której mowa w ust. 4 lub 5, powinna być sporządzona w formie pisemnej albo za pomocą elektronicznych nośników informacji i zawierać uzasadnienie. Przed dostarczeniem klientowi odmowy firma inwestycyjna lub bank powierniczy powinny mu umożliwić złożenie wyjaśnień w formie ustnej, pisemnej lub za pomocą elektronicznych nośników informacji.

7. Przepisów ust. 1–6 nie stosuje się do przenoszenia maklerskich instrumentów finansowych w wyniku zawieranych transakcji bezpośrednich lub transakcji, o których mowa w § 75 ust. 2, w przypadku gdy firma inwestycyjna prowadzi rachunek papierów wartościowych dla klienta, z którym została zawarta transakcja. Czynności, o których mowa w ust. 2, podejmowane są niezwłocznie po zawarciu transakcji.

§ 84.
1. Przeniesienie maklerskich instrumentów finansowych i środków pieniężnych klienta do innej firmy inwestycyjnej lub banku powierniczego oraz przeniesienie maklerskich instrumentów finansowych w wyniku transakcji lub zdarzenia prawnego, w obrocie wtórnym poza obrotem zorganizowanym, w przypadku gdy rachunki papierów wartościowych dla zbywcy i nabywcy prowadzone są przez różne podmioty, nie może trwać dłużej niż 7 dni roboczych od dnia złożenia dyspozycji, przy czym każdy z tych podmiotów jest obowiązany dokonać czynności niezbędnych do ich przeniesienia w terminie 3 dni roboczych.

2. W przypadku gdy przeniesienie maklerskich instrumentów finansowych następuje poza obrotem zorganizowanym, przepisy § 83 ust. 2–6 stosuje się odpowiednio do firmy inwestycyjnej lub banku powierniczego, w którym złożono dyspozycję dokonania przeniesienia maklerskich instrumentów finansowych.

§ 85.
Przepisy niniejszego oddziału stosuje się odpowiednio do postępowania firmy inwestycyjnej w przypadku, gdy maklerskie instrumenty finansowe rejestrowane są na innych rachunkach niż rachunki papierów wartościowych lub w ewidencji.

Oddział 8

Postępowanie firm inwestycyjnych w przypadku ogłoszenia wezwań na nabywanie lub zamianę akcji

§ 86.

W przypadku gdy zostało ogłoszone wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, firma inwestycyjna przyjmuje zapisy po sprawdzeniu, czy klient posiada akcje będące przedmiotem wezwania i czy zostały one zablokowane na jego rachunku.
§ 87.
Firma inwestycyjna jest obowiązana do przyjmowania zapisów na sprzedaż lub zamianę akcji zgodnie z warunkami określonymi w treści wezwania.

Oddział 9

Zarządzanie portfelami maklerskich instrumentów finansowych

§ 88.

1. Na wniosek klienta firma inwestycyjna świadcząca usługę zarządzania portfelem maklerskich instrumentów finansowych przekazuje klientowi raporty z wykonania umowy o zarządzanie portfelem maklerskich instrumentów finansowych, które zawierają w szczególności:

1) informacje o składzie portfela klienta i wartości poszczególnych aktywów wchodzących w jego skład, według stanu na początek i koniec okresu sprawozdawczego;

2) informacje o łącznej wartości portfela klienta według stanu na początek i na koniec okresu sprawozdawczego;

3) zestawienie zawartych transakcji i dokonanych inwestycji w ramach zarządzania portfelem maklerskich instrumentów finansowych tego klienta;

4) wskazanie wysokości poszczególnych opłat i prowizji pobranych w danym okresie sprawozdawczym w ramach zarządzania portfelem klienta oraz tytułów, z jakich zostały pobrane;

5) wskazanie dywidend, odsetek lub innych pożytków z aktywów wchodzących w skład portfela, które w danym okresie sprawozdawczym powiększyły wartość portfela klienta.

2. W przypadku zmiany zasad wyceny aktywów wchodzących w skład portfela raport, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać informacje o tych zmianach, ze wskazaniem ich wpływu na wartość portfela klienta w danym okresie sprawozdawczym i w przyszłości.

3. Raporty, o których mowa w ust. 1, przekazywane są klientowi, z zastrzeżeniem ust. 4, co najmniej raz na kwartał. W przypadku gdy klient otrzymuje potwierdzenia zawartych transakcji w ramach zarządzania jego portfelem maklerskich instrumentów finansowych bezpośrednio od firmy inwestycyjnej wykonującej zlecenia, raporty, o których mowa w ust. 1, przekazywane są klientowi co najmniej raz na 6 miesięcy.

4. W przypadku gdy strategia inwestycyjna uzgodniona w umowie z klientem przewiduje możliwość nabywania, w ramach zarządzania portfelem maklerskich instrumentów finansowych, derywatów lub innych maklerskich instrumentów finansowych, którymi obrót związany jest z obowiązkiem posiadania depozytu zabezpieczającego, raporty, o których mowa w ust. 1, przekazywane są klientowi co najmniej raz na miesiąc.

Rozdział 4

Zasady ewidencjonowania i archiwizacji transakcji

§ 89.

1. Firma inwestycyjna, z zastrzeżeniem § 94, przechowuje i archiwizuje, przez okres co najmniej 5 lat od dnia sporządzenia lub otrzymania, dokumenty związane ze świadczeniem usług maklerskich, a w szczególności:

1) formularze złożonych przez klientów zleceń i zapisów;

2) zawarte z klientami umowy o świadczenie usług maklerskich;

3) inne, niż wskazane w pkt 2, umowy związane ze świadczonymi przez firmę inwestycyjną usługami maklerskimi;

4) dokumenty udzielonych pełnomocnictw;

5) inne, niż wskazane w pkt 1–4, dokumenty zawierające oświadczenia woli lub wiedzy klienta;

6) kopie sporządzanych przez firmę inwestycyjną dokumentów zawierających wymagane przepisami rozporządzenia informacje dla klienta;

7) potwierdzenia zawartych transakcji;

8) rejestry sesji;

9) dokumenty zawierające informacje, które byty podstawą decyzji firmy inwestycyjnej o uznaniu danego sposobu wykonania zlecenia za najbardziej korzystny z punktu widzenia klienta;

10) kopie świadectw depozytowych.

2. Firma inwestycyjna świadcząca usługę zarządzania portfelami maklerskich instrumentów finansowych lub usługę doradztwa inwestycyjnego, z zastrzeżeniem § 94, przechowuje i archiwizuje, przez okres co najmniej 5 lat od dnia sporządzenia lub otrzymania, dokumenty związane ze świadczeniem tych usług, a w szczególności zawarte umowy, dokumenty udzielonych pełnomocnictw oraz inne dokumenty zawierające oświadczenia woli lub wiedzy klienta, formularze wystawionych zleceń, dokumenty zawierające sporządzone analizy lub rekomendacje, jak również dokumenty zawierające opracowane przez firmę inwestycyjną strategie inwestycyjne oraz dokumenty zawierające informacje, które stanowiły podstawę opracowania tych strategii.

3. Firma inwestycyjna organizująca alternatywny system obrotu przechowuje i archiwizuje, przez okres co najmniej 5 lat od dnia sporządzenia lub otrzymania, dokumenty związane z organizowaniem tego systemu, w tym w szczególności zawarte umowy o uczestnictwo w tym systemie, dokumenty związane z dopuszczaniem instrumentów finansowych do obrotu w tym systemie oraz dokumenty zawierające informacje, które firma inwestycyjna obowiązana jest upowszechniać zgodnie z wymogami rozporządzenia.

4. Firma inwestycyjna, która wykonuje zlecenia poprzez zawarcie na własny rachunek transakcji bezpośrednio z dającym zlecenie, przechowuje i archiwizuje, przez okres co najmniej 5 lat od dnia sporządzenia lub otrzymania, dokumenty związane z taką usługą, w tym w szczególności dokumenty zawierające informacje, które firma inwestycyjna obowiązana jest upowszechniać zgodnie z wymogami rozporządzenia.

5. Firma inwestycyjna utrwala i przechowuje, przez okres co najmniej 5 lat od dnia otrzymania, dyspozycje, o których mowa w § 39 i 40.

6. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1–3, dotyczy również dokumentów sporządzonych lub otrzymanych przez firmę inwestycyjną za pomocą elektronicznych nośników informacji.

7. Dokumenty określone w ust. 1–4 powinny być przechowywane na takim nośniku informacji, na jakim zostały sporządzone lub otrzymane przez firmę inwestycyjną, z zastrzeżeniem ust. 8.

8. Dokumenty sporządzone lub otrzymane przez firmę inwestycyjną za pomocą elektronicznych nośników informacji powinny być przechowywane na nośnikach elektronicznych o charakterze trwałym, umożliwiających odczytanie treści informacji zawartych w tych dokumentach przez cały okres ich przechowywania.

9. Zagraniczna firma inwestycyjna, prowadząca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską bez otwierania oddziału, przechowuje i archiwizuje, przez okres co najmniej 5 lat od dnia sporządzenia lub otrzymania, zawarte z klientami umowy o świadczenie usług maklerskich i inne umowy związane ze świadczonymi przez zagraniczną firmę inwestycyjną usługami maklerskimi, dokumenty udzielonych pełnomocnictw, inne dokumenty zawierające oświadczenia woli lub wiedzy klienta oraz kopie sporządzonych przez zagraniczną firmę inwestycyjną dokumentów zawierających wymagane przepisami rozporządzenia informacje dla klienta. Przepisu ust. 1 nie stosuje się.

§ 90.
1. Firma inwestycyjna prowadzi ewidencję wszystkich transakcji zawieranych w obrocie maklerskimi instrumentami finansowymi.

2. W celu ewidencji transakcji firma inwestycyjna sporządza następujące dokumenty:

1) zestawienie zawartych w danym dniu transakcji, z wyszczególnieniem, czy transakcja była zawarta na rachunek:

a) klienta na krajowym rynku regulowanym,

b) klienta w alternatywnym systemie obrotu,

c) klienta w drodze transakcji zawartej bezpośrednio z dającym zlecenie,

d) własny, z wyłączeniem transakcji, o których mowa w lit. c,

e) własny, ale w związku z wykonywaniem czynności w celu realizacji zadań związanych z organizacją obrotu zorganizowanego,

f) własny, w związku z wykonywaniem czynności w celu realizacji zadań związanych z organizacją obrotu zorganizowanego, ale bezpośrednio z dającym zlecenie,

g) klienta, w trybie określonym w art. 121 ustawy;

2) zestawienie dzienne zleceń przyjętych od klientów;

3) kopie dokumentów potwierdzających zawarcie i rozrachunek transakcji.

3. Firma inwestycyjna prowadzi odrębne rejestry:

1) zleceń zawierających klauzulę umożliwiającą wystawianie na ich podstawie więcej niż jednego zlecenia brokerskiego;

2) ofert złożonych na rynku na rachunek własny, ale w związku z wykonywaniem czynności w celu realizacji zadań związanych z organizacją obrotu zorganizowanego.

4. Dokumenty i rejestry, o których mowa w ust. 2 i 3, firma inwestycyjna przechowuje i archiwizuje przez okres co najmniej 5 lat od dnia ich sporządzenia. Dokumenty te mogą być przechowywane na magnetycznych, optycznych, magnetooptycznych lub innych elektronicznych nośnikach informacji.

5. Firma inwestycyjna przechowuje i archiwizuje, przez okres co najmniej 5 lat, wielkości, o których mowa w § 77 ust. 11, oraz dane, na podstawie których zostały obliczone.

6. Przepisów ust. 1–4 nie stosuje się do:

1) firm inwestycyjnych, które nie prowadzą działalności maklerskiej w zakresie wskazanym odpowiednio w art. 69 ust. 2 pkt 2 lub 3 ustawy, oraz

2) zagranicznych firm inwestycyjnych prowadzących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską, z zastrzeżeniem § 89 ust. 9.

§ 91.
1. Firma inwestycyjna przechowuje i archiwizuje, przez okres co najmniej 5 lat, dane dotyczące:

1) bieżącego poziomu nadzorowanych kapitałów,

2) bieżącej wysokości całkowitego wymogu kapitałowego wraz z bieżącym poziomem wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka, składających się na całkowity wymóg kapitałowy,

3) bieżącej wysokości stopy zabezpieczenia,

4) bieżącej wysokości maksymalnego i bieżącego poziomu zaangażowania

– o których mowa w odrębnych przepisach dotyczących wielkości środków własnych firmy inwestycyjnej w zależności od rozmiarów wykonywanej działalności oraz maksymalnej wysokości kredytów, pożyczek i wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych w stosunku do środków własnych, a także wysokości środków własnych przeznaczonych na prowadzenie przez bank działalności maklerskiej w zależności od rozmiarów wykonywanej działalności.

2. Dane, o których mowa w ust. 1, mogą być przechowywane na magnetycznych, optycznych, magnetooptycznych lub innych elektronicznych nośnikach informacji.

3. Firma inwestycyjna przechowuje i archiwizuje, przez okres co najmniej 5 lat, wszystkie dokumenty, na podstawie których dokonuje obliczeń wskaźników zgodnie z przepisami określonymi w ust. 1.

4. Przepisów ust. 1–3 nie stosuje się do:

1) banków prowadzących działalność maklerską wyłącznie w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń;

2) zagranicznych firm inwestycyjnych prowadzących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską;

3) zagranicznych osób prawnych, o których mowa w art. 115 ust. 1 ustawy, prowadzących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską.

§ 92.
1. Dokumenty oraz inne nośniki informacji zawierające dane, które firma inwestycyjna ma obowiązek przechowywać i archiwizować zgodnie z § 89–91, powinny być przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób nieupoważnionych.

2. Firma inwestycyjna jest obowiązana zapewnić należyte zabezpieczenie pomieszczeń, w których jest prowadzone archiwum, prowadzenie ewidencji korzystania z archiwum oraz wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za prowadzenie archiwum.

3. Firma inwestycyjna jest obowiązana zapewnić osobom upoważnionym niezwłoczny wgląd do dokumentów oraz danych, o których mowa w ust. 1.

§ 93.
Bank powierniczy, z zastrzeżeniem § 94, przechowuje i archiwizuje, przez okres co najmniej 5 lat, od dnia sporządzenia lub otrzymania, formularze umów zawartych z klientami, dokumenty pełnomocnictw oraz innych umów zawartych w związku z prowadzeniem rachunków papierów wartościowych, a także wszystkie inne dokumenty związane z prowadzeniem rachunków papierów wartościowych oraz dokonywaniem rozliczeń. Przepisy § 89 ust. 4–6 oraz § 92 stosuje się odpowiednio.
§ 94.
W przypadku umów oraz dokumentów pełnomocnictw określonych w niniejszym rozdziale, okres 5 lat biegnie od dnia rozwiązania umowy lub wygaśnięcia pełnomocnictwa.

Rozdział 5

Ustanawianie i realizacja zabezpieczeń spłaty kredytów i pożyczek udzielonych na nabycie maklerskich instrumentów finansowych

§ 95.

1. Firma inwestycyjna wykonuje czynności związane z ustanawianiem i realizacją zabezpieczeń spłaty kredytów na nabycie maklerskich instrumentów finansowych na podstawie umowy między bankiem a klientem, do której przystępuje, lub na podstawie odrębnej umowy między bankiem a firmą inwestycyjną, zgodnie z którą firma inwestycyjna jest obowiązana do dokonywania czynności zmierzających do ustanowienia i realizacji zabezpieczenia udzielonego przez bank kredytu.

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać w szczególności określenie:

1) maklerskich instrumentów finansowych, które mogą być kupowane za środki pieniężne pochodzące z kredytu;

2) terminu spłaty kredytu;

3) rodzaju i wysokości wymaganego od klienta zabezpieczenia spłaty kredytu;

4) sposobu dokonywania przez firmę inwestycyjną wyceny maklerskich instrumentów finansowych, stanowiących zabezpieczenie;

5) warunków i terminów dokonywania i znoszenia przez firmę inwestycyjną blokady maklerskich instrumentów finansowych i środków pieniężnych, stanowiących zabezpieczenie spłaty kredytu, o ile blokada jest przewidziana;

6) trybu i terminów przekazywania bankowi przez firmę inwestycyjną informacji o aktualnej wysokości zabezpieczenia;

7) sposobu postępowania firmy inwestycyjnej w przypadku spadku wysokości zabezpieczenia poniżej wymaganego poziomu;

8) sposobu postępowania firmy inwestycyjnej z maklerskimi instrumentami finansowymi i środkami pieniężnymi klienta w przypadku niezrealizowania przez klienta zobowiązań z umowy kredytu;

9) obowiązku informowania banku przez firmę inwestycyjną o każdym przypadku zajęcia maklerskich instrumentów finansowych lub środków pieniężnych kredytobiorcy, stanowiących zabezpieczenie kredytu przez organy egzekucyjne lub inne uprawnione podmioty.

§ 96.
Firma inwestycyjna przekazuje bankowi informacje w zakresie określonym w § 95 ust. 2 pkt 6, na podstawie udzielonego bankowi przez klienta upoważnienia do uzyskiwania informacji o stanach jego rachunków, ewidencji lub rejestrów.
§ 97.
Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio do banków powierniczych oraz do postępowania firm inwestycyjnych i banków powierniczych w przypadku ustanawiania i realizacji zabezpieczeń spłaty pożyczek na nabycie maklerskich instrumentów finansowych.

Rozdział 6

Tryb i warunki postępowania w przypadku zabezpieczenia wierzytelności na maklerskich instrumentach finansowych

Oddział 1

Przepisy ogólne

§ 98.

Firma inwestycyjna podejmuje czynności związane z ustanowieniem zabezpieczenia wierzytelności na maklerskich instrumentach finansowych wyłącznie pod warunkiem, że:

1) istnieje nieprzedawniona wierzytelność pieniężna lub niepieniężna, w tym wierzytelność przyszła lub warunkowa, wynikająca z określonego stosunku prawnego;

2) forma zabezpieczenia wierzytelności oraz sposób zaspokojenia wierzyciela z przedmiotu zabezpieczenia odpowiadają wymaganiom określonym w odrębnych przepisach;

3) przedmiotem zabezpieczenia wierzytelności są maklerskie instrumenty finansowe, zapisane na rachunku papierów wartościowych klienta, innym rachunku klienta lub w ewidencji, służących do zapisywania maklerskich instrumentów finansowych, albo przechowywane przez firmę inwestycyjną na rzecz klienta.

§ 99.
1. Firma inwestycyjna odmawia podjęcia czynności związanej z ustanowieniem zabezpieczenia wierzytelności, gdy z przedstawionej umowy o ustanowieniu zabezpieczenia lub z dokumentu, z którego wynika zabezpieczona wierzytelność, wynika w sposób oczywisty, że są one sprzeczne z przepisami prawa.

2. Odmowa, o której mowa w ust. 1, powinna być sporządzona w formie pisemnej albo za pomocą elektronicznych nośników informacji i zawierać uzasadnienie. Przed dostarczeniem klientowi odmowy firma inwestycyjna powinna umożliwić mu złożenie wyjaśnień.

§ 100.
Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio:

1) w przypadku gdy zabezpieczenie wierzytelności:

a) banku, z tytułu udzielonego kredytu, zostało ustanowione na maklerskich instrumentach finansowych zapisanych na rachunku papierów wartościowych, innym rachunku klienta lub w ewidencji klienta, prowadzonych przez wydzieloną jednostkę organizacyjną tego banku prowadzącą działalność maklerską lub na maklerskich instrumentach finansowych przechowywanych przez tę jednostkę,

b) zostało ustanowione na papierach wartościowych zapisanych zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy;

2) do banku powierniczego.

§ 101.
Podejmowanie przez firmę inwestycyjną czynności związanych z ustanowieniem na maklerskich instrumentach finansowych zabezpieczenia wierzytelności w innej formie i w inny sposób, niż wskazane w przepisach oddziałów 2 i 3, jest dopuszczalne, jeżeli nie narusza to przepisów prawa, a forma tego zabezpieczenia oraz sposób wykonywania przez firmę inwestycyjną tych czynności zostały szczegółowo określone w regulaminie świadczenia usług maklerskich.

Oddział 2

Blokada maklerskich instrumentów finansowych

§ 102.

W przypadku gdy zabezpieczenie wierzytelności polega na ustanowieniu na prowadzonym dla klienta (dłużnika) rachunku blokady określonej liczby maklerskich instrumentów finansowych, połączonej z ustanowieniem nieodwołalnego pełnomocnictwa dla osoby uprawnionej z tytułu blokady (wierzyciela) do sprzedaży zablokowanych maklerskich instrumentów finansowych i zaspokojenia się z uzyskanych w ten sposób środków pieniężnych, firma inwestycyjna, po otrzymaniu umowy o ustanowieniu blokady i złożeniu przez klienta dyspozycji blokady w formie pisemnej lub za pomocą elektronicznych nośników informacji, dokonuje blokady na rachunku klienta. Regulamin świadczenia usług maklerskich może określać dodatkowe warunki ustanawiania takich pełnomocnictw.
§ 103.
Firma inwestycyjna jest obowiązana do utrzymywania blokady maklerskich instrumentów finansowych przez okres wynikający z umowy o ustanowieniu blokady.
§ 104.
1. W okresie utrzymywania blokady firma inwestycyjna nie może wykonywać poleceń klienta dotyczących:

1) zniesienia blokady;

2) zbycia zablokowanych maklerskich instrumentów finansowych;

3) przeniesienia zablokowanych maklerskich instrumentów finansowych.

2. Przepisu ust. 1 pkt 3 nie stosuje się w przypadku:

1) przeniesienia maklerskich instrumentów finansowych, będących przedmiotem blokady, z zachowaniem blokady, jeżeli przeniesienie jest wynikiem realizacji postanowień umowy ustanawiającej blokadę;

2) o którym mowa w art. 89 ust. 4 ustawy.

3. Wykonanie przez firmę inwestycyjną innych, niż wymienione w ust. 1, dyspozycji klienta dotyczących zablokowanych maklerskich instrumentów finansowych może nastąpić wyłącznie w zakresie określonym w umowie o ustanowieniu blokady.

§ 105.
Firma inwestycyjna prowadząca dla klienta rachunek, na którym są zapisane zablokowane maklerskie instrumenty finansowe, w braku odmiennych postanowień umowy o ustanowieniu blokady przekazuje do dyspozycji klienta, w sposób przez niego wskazany, pożytki z tych instrumentów, w szczególności dywidendy, odsetki lub inne świadczenia pieniężne spełniane na rzecz klienta przez dłużnika z maklerskich instrumentów finansowych.
§ 106.
1. W dacie wymagalności wierzytelności zabezpieczonej blokadą lub w najbliższym możliwym dniu, w którym wykonanie zlecenia jest możliwe, firma inwestycyjna przyjmuje do wykonania zlecenie sprzedaży maklerskich instrumentów finansowych, złożone przez wierzyciela na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez klienta w zawartej umowie o ustanowieniu blokady.

2. Firma inwestycyjna niezwłocznie przekazuje do dyspozycji wierzyciela, w sposób wskazany przez niego w zleceniu, o którym mowa w ust. 1, środki pieniężne pochodzące z wykonania tego zlecenia w wysokości pozwalającej na zaspokojenie roszczeń wierzyciela, wynikających z umowy.

3. Po upływie ustalonego w umowie okresu utrzymywania blokady, firma inwestycyjna nie może przyjąć do wykonania zlecenia, o którym mowa w ust. 1.

4. Do trybu postępowania firmy inwestycyjnej wykonującej zlecenie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy rozporządzenia.

§ 107.
1. Firma inwestycyjna znosi blokadę w przypadku:

1) blokady bezterminowej, ustanowionej do odwołania lub do czasu wykonania zobowiązania zabezpieczonego blokadą – niezwłocznie po złożeniu przez wierzyciela, w formie pisemnej lub za pomocą elektronicznych nośników informacji, dyspozycji zniesienia blokady lub po złożeniu w takiej samej formie dyspozycji zniesienia blokady przez klienta, za zgodą wierzyciela wyrażoną w formie pisemnej lub za pomocą elektronicznych nośników informacji;

2) blokady terminowej, nieodwołalnej – w dniu następującym po upływie okresu utrzymywania blokady ustalonego w umowie;

3) określonym w § 106 ust. 1 – niezwłocznie po złożeniu zlecenia sprzedaży maklerskich instrumentów finansowych.

2. Zniesienie blokady może dotyczyć części zablokowanych maklerskich instrumentów finansowych.

3. W przypadku gdy zablokowane maklerskie instrumenty finansowe są zapisane na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez bank powierniczy, zniesienie blokady następuje niezwłocznie po otrzymaniu przez bank dokumentów potwierdzających złożenie zlecenia sprzedaży, o którym mowa w § 106 ust. 1.

§ 108.
W przypadku gdy maklerskie instrumenty finansowe, będące zabezpieczeniem wierzytelności, są zapisane na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez bank powierniczy, kopię umowy o ustanowieniu blokady i złożeniu przez klienta dyspozycji blokady bank przekazuje do firmy inwestycyjnej świadczącej na rzecz klienta usługi brokerskie lub usługi polegające na wykonywaniu zleceń nabycia lub zbycia derywatów.
§ 109.
Przepisy oddziału stosuje się odpowiednio do trybu postępowania firmy inwestycyjnej w przypadku ustanawiania blokady na maklerskich instrumentach finansowych niedopuszczonych do obrotu zorganizowanego, jeżeli konstrukcja tych instrumentów umożliwia ustanowienie na nich blokady.

Oddział 3

Zastaw na maklerskich instrumentach finansowych

§ 110.

1. W przypadku gdy zabezpieczenie wierzytelności polega na ustanowieniu zastawu na określonej liczbie maklerskich instrumentów finansowych zapisanych na rachunku papierów wartościowych, firma inwestycyjna, po otrzymaniu umowy zastawu i złożeniu przez klienta dyspozycji blokady zastawionych instrumentów w formie pisemnej lub za pomocą elektronicznych nośników informacji, dokonuje na rachunku zastawcy blokady tych instrumentów.

2. W przypadku gdy zabezpieczenie wierzytelności polega na ustanowieniu zastawu rejestrowego na podstawie przepisów ustawy o zastawie rejestrowym, firma inwestycyjna dokonuje blokady maklerskich instrumentów finansowych po otrzymaniu dokumentów, o których mowa w ust. 1, oraz odpisu z rejestru zastawów, stanowiącego dowód wpisu.

§ 111.
Firma inwestycyjna jest obowiązana do utrzymywania blokady zastawionych maklerskich instrumentów finansowych przez okres wynikający z umowy zastawu.
§ 112.
1. Firma inwestycyjna prowadząca rachunek, na którym są zapisane maklerskie instrumenty finansowe obciążone zastawem, lub przechowująca maklerskie instrumenty finansowe obciążone zastawem, w braku odmiennych postanowień umowy zastawu, przekazuje do dyspozycji zastawnika, w sposób przez niego wskazany, pożytki z tych instrumentów, w szczególności dywidendy lub odsetki. W zakresie obowiązku zastawnika określonego w art. 319 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.4)) firma inwestycyjna może, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez zastawnika, dokonać rozliczenia wobec zastawcy z pobranych pożytków.

2. W przypadku gdy dłużnik z maklerskich instrumentów finansowych obciążonych zastawem przekazuje firmie inwestycyjnej, o której mowa w ust. 1, świadczenie główne, do którego jest obowiązany z tych instrumentów, firma inwestycyjna dokonuje blokady na rachunku pieniężnym zastawcy otrzymanych z tego tytułu środków pieniężnych. Środki pieniężne podlegają blokadzie do czasu wykonania uprawnień przysługujących zastawcy lub zastawnikowi.

3. Środki pieniężne pochodzące ze spełnienia świadczenia przez dłużnika z zastawionych instrumentów mogą być wypłacone wyłącznie do rąk zastawcy i zastawnika łącznie albo na żądanie jednego z nich powinny zostać złożone do depozytu sądowego.

§ 113.
Firma inwestycyjna znosi blokadę zastawionych maklerskich instrumentów finansowych niezwłocznie po otrzymaniu dokumentów potwierdzających wygaśnięcie zastawu.
§ 114.
W przypadku gdy zaspokojenie zastawnika polega na przejęciu maklerskich instrumentów finansowych na własność w trybie i na warunkach określonych w przepisach ustawy o zastawie rejestrowym, firma inwestycyjna, na żądanie zastawnika złożone w dacie wymagalności wierzytelności, w formie pisemnej lub za pomocą elektronicznych nośników informacji, niezwłocznie przenosi maklerskie instrumenty finansowe na rzecz zastawnika, w liczbie uwzględniającej wartość przejętych instrumentów finansowych, ustalonej zgodnie z art. 23 ust. 1 tej ustawy.
§ 115.
1. W przypadku gdy zaspokojenie zastawnika następuje zgodnie z przepisami o postępowaniu egzekucyjnym i polega na sprzedaży maklerskich instrumentów finansowych, zgodnie z art. 9118 § 2 i 3 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.5)), do zlecenia sprzedaży zastawionych maklerskich instrumentów finansowych, złożonego przez osoby uprawnione do tego zgodnie z art. 9118 § 2, 3 i 5 ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz trybu postępowania firmy inwestycyjnej wykonującej zlecenie sprzedaży stosuje się odpowiednio przepisy rozporządzenia.

2. Firma inwestycyjna niezwłocznie przekazuje do dyspozycji komornika, w sposób wskazany przez niego w wezwaniu, o którym mowa w art. 9118 § 1 pkt 2 ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, środki pieniężne pochodzące z wykonania zlecenia, o którym mowa w ust. 1.

3. W przypadku gdy zaspokojenie zastawnika następuje zgodnie z przepisami o postępowaniu egzekucyjnym i polega na sprzedaży maklerskich instrumentów finansowych niezapisanych na rachunku papierów wartościowych lub na innym rachunku, firma inwestycyjna realizuje pisemne żądania komornika, w tym zlecenia lub dyspozycje, dotyczące tych instrumentów od momentu skutecznego ich zajęcia.

§ 116.
Po wygaśnięciu zastawu firma inwestycyjna nie może podejmować czynności, o których mowa w § 114 i 115.
§ 117.
Przepisy § 115 stosuje się odpowiednio do postępowania firmy inwestycyjnej w przypadku zaspokojenia wierzyciela z maklerskich instrumentów finansowych dłużnika w ramach prowadzonej egzekucji, która nie wynika z ustanowionego zastawu.
§ 118.
1. W zakresie nieuregulowanym w przepisach niniejszego oddziału do ustanowienia, utrzymywania i zniesienia blokady maklerskich instrumentów finansowych, w związku z ustanowieniem zastawu, stosuje się odpowiednio przepisy oddziału 2.

2. W przypadku gdy zabezpieczenie wierzytelności polega na ustanowieniu zastawu na papierach wartościowych niezapisanych na rachunku papierów wartościowych lub innym rachunku, firma inwestycyjna wydaje papiery wartościowe zastawnikowi lub osobie trzeciej na podstawie umowy zastawu spełniającej wymogi, o których mowa w art. 329 § 1 ustawy – Kodeks cywilny.

§ 119.
1. Przepisy oddziału dotyczące firmy inwestycyjnej stosuje się odpowiednio do banku powierniczego.

2. Przepisy oddziału stosuje się odpowiednio do trybu postępowania firmy inwestycyjnej w przypadku ustanawiania zastawu lub zastawu rejestrowego na maklerskich instrumentach finansowych niedopuszczonych do obrotu zorganizowanego, jeżeli konstrukcja tych instrumentów umożliwia ustanowienie na nich tych zabezpieczeń.

Oddział 4

Zabezpieczenia finansowe

§ 120.

1. Po otrzymaniu umowy o ustanowieniu blokady finansowej firma inwestycyjna dokonuje na rachunku lub w ewidencji prowadzonej na rzecz dłużnika blokady maklerskich instrumentów finansowych, wskazanych w umowie.

2. W przypadku gdy dłużnik wykonuje przysługujące mu, zgodnie z umową o ustanowieniu blokady finansowej, prawo zastępowania składników zabezpieczenia, firma inwestycyjna, w zakresie zgodnym z umową o ustanowieniu zastawu finansowego, wykonuje złożoną przez niego, w formie pisemnej lub za pomocą elektronicznych nośników informacji, dyspozycję blokady maklerskich instrumentów finansowych, wskazanych w tej dyspozycji, oraz znosi blokadę maklerskich instrumentów finansowych stanowiących pierwotny przedmiot zabezpieczenia.

§ 121.
1. Firma inwestycyjna jest obowiązana do utrzymywania blokady maklerskich instrumentów finansowych przez okres wynikający z umowy o ustanowieniu blokady, z zastrzeżeniem § 120 ust. 2.

2. Do blokady, o której mowa w ust. 1, stosuje się przepis § 104.

§ 122.
Firma inwestycyjna prowadząca dla dłużnika rachunek, na którym są zapisane zablokowane maklerskie instrumenty finansowe, w braku odmiennych postanowień umowy o ustanowieniu blokady finansowej przekazuje do dyspozycji dłużnika, w sposób przez niego wskazany, pożytki z tych instrumentów, w szczególności dywidendy, odsetki lub inne świadczenia pieniężne spełniane na jego rzecz przez dłużnika z maklerskich instrumentów finansowych.
§ 123.
Firma inwestycyjna znosi blokadę, o której mowa w § 120 ust. 1 lub 2, w przypadku:

1) gdy umowa o ustanowieniu blokady finansowej przewiduje termin ustanowienia tego zabezpieczenia – z chwilą upływu tego terminu;

2) zajścia okoliczności określonych w umowie o ustanowieniu blokady finansowej – niezwłocznie po ich stwierdzeniu.

§ 124.
1. Jeżeli zaspokojenie wierzytelności zabezpieczonych blokadą finansową następuje przez sprzedaż maklerskich instrumentów finansowych, w dniu wystąpienia podstawy realizacji tego zabezpieczenia lub w najbliższym możliwym dniu, w którym wykonanie zlecenia jest możliwe, firma inwestycyjna przyjmuje do wykonania zlecenie sprzedaży maklerskich instrumentów finansowych, złożone przez wierzyciela, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez klienta w umowie o ustanowieniu blokady finansowej. Do wykonania zlecenia sprzedaży stosuje się odpowiednio przepisy rozporządzenia.

2. Firma inwestycyjna niezwłocznie przekazuje do dyspozycji wierzyciela, w sposób wskazany przez niego w zleceniu, o którym mowa w ust. 1, środki pieniężne pochodzące z wykonania tego zlecenia w wysokości pozwalającej na zaspokojenie roszczeń wierzyciela, wynikających z umowy blokady finansowej.

3. Po upływie ustalonego w umowie terminu ustanowienia blokady finansowej firma inwestycyjna nie może przyjąć do wykonania zlecenia, o którym mowa w ust. 1.

4. W przypadku gdy przedmiotem blokady finansowej są maklerskie instrumenty finansowe niedopuszczone do obrotu zorganizowanego, a umowa sprzedaży została zawarta bez pośrednictwa firmy inwestycyjnej prowadzącej rachunek, na którym zapisane są zablokowane maklerskie instrumenty finansowe, lub przechowującej maklerskie instrumenty finansowe, firma inwestycyjna przenosi te instrumenty na rzecz ich nabywcy, na podstawie przekazanej mu przez wierzyciela kopii umowy sprzedaży tych instrumentów, po złożeniu przez wierzyciela, w formie pisemnej lub za pomocą elektronicznych nośników informacji, dyspozycji dłużnika przeniesienia tych instrumentów. Środki uzyskane ze sprzedaży, w wysokości pozwalającej na zaspokojenie roszczeń wierzyciela, wynikających z umowy blokady finansowej, firma inwestycyjna niezwłocznie przekazuje do dyspozycji wierzyciela w sposób wskazany w złożonej przez niego dyspozycji.

§ 125.
1. Jeżeli zaspokojenie wszystkich lub niektórych roszczeń, zabezpieczonych blokadą finansową, następuje przez kompensatę, firma inwestycyjna znosi blokadę maklerskich instrumentów finansowych oraz dokonuje innych czynności związanych z kompensatą, po otrzymaniu dokumentów potwierdzających:

1) wystąpienie podstawy realizacji zabezpieczenia;

2) dokonanie czynności niezbędnych do dokonania kompensaty zgodnie z treścią klauzuli kompensacyjnej w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy o niektórych zabezpieczeniach finansowych.

2. Kompensata jest dokonywana przez firmę inwestycyjną na warunkach określonych w klauzuli kompensacyjnej.

§ 126.
1. Po otrzymaniu umowy o ustanowieniu zabezpieczenia finansowego w formie przeniesienia na wierzyciela maklerskich instrumentów finansowych, będących przedmiotem zabezpieczenia, firma inwestycyjna prowadząca dla dłużnika rachunek lub przechowująca na jego rzecz maklerskie instrumenty finansowe dokonuje przeniesienia maklerskich instrumentów finansowych na rzecz wierzyciela, po złożeniu przez dłużnika dyspozycji przeniesienia w formie pisemnej lub za pomocą elektronicznych nośników informacji.

2. Jeżeli umowa, o której mowa w ust. 1, przewiduje blokadę przeniesionych maklerskich instrumentów finansowych na rachunku lub w ewidencji wierzyciela, firma inwestycyjna dokonuje blokady maklerskich instrumentów finansowych, będących przedmiotem zabezpieczenia, na rachunku lub w ewidencji dłużnika i przenosi je na wierzyciela z zachowaniem blokady. Firma inwestycyjna, która prowadzi dla dłużnika rachunek lub przechowuje na jego rzecz maklerskie instrumenty finansowe, przekazuje firmie inwestycyjnej, która prowadzi dla wierzyciela rachunek lub przechowuje na jego rzecz maklerskie instrumenty finansowe, kopię umowy o ustanowieniu zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1.

3. Zniesienie blokady, o której mowa w ust. 2, następuje zgodnie z postanowieniami umowy o ustanowieniu zabezpieczenia finansowego:

1) po otrzymaniu dokumentów potwierdzających wystąpienie podstawy realizacji zabezpieczenia i zawiadomienie dłużnika o wygaśnięciu roszczenia o zwrot przedmiotu zabezpieczenia, albo

2) w przypadku gdy umowa o ustanowieniu zabezpieczenia finansowego, o którym mowa w ust. 1, przewiduje termin ustanowienia zabezpieczenia – z upływem tego terminu.

§ 127.
1. Po otrzymaniu umowy o ustanowieniu zastawu finansowego na określonej liczbie maklerskich instrumentów finansowych, zapisanych na rachunku lub przechowywanych na rzecz klienta (dłużnika), firma inwestycyjna, na podstawie dyspozycji blokady zastawionych maklerskich instrumentów finansowych, złożonej przez dłużnika w formie pisemnej lub za pomocą elektronicznych nośników informacji, dokonuje na jego rachunku lub w ewidencji blokady tych instrumentów.

2. Firma inwestycyjna znosi blokadę ustanowioną zgodnie z ust. 1, w przypadku gdy wierzyciel, na podstawie udzielonego mu przez dłużnika upoważnienia, wykonuje przysługujące mu, zgodnie z umową o ustanowieniu zastawu finansowego, prawo użycia maklerskich instrumentów finansowych, stanowiących przedmiot zastawu finansowego. W takim przypadku firma inwestycyjna wykonuje dyspozycję lub zlecenie złożone przez wierzyciela w ramach wykonania przysługującego mu prawa użycia.

3. W przypadku gdy dłużnik wykonuje przysługujące mu, zgodnie z umową o ustanowieniu zastawu finansowego, prawo zastępowania składników zabezpieczenia, firma inwestycyjna, w zakresie zgodnym z umową o ustanowieniu zastawu finansowego, wykonuje złożoną przez niego, w formie pisemnej lub za pomocą elektronicznych nośników informacji, dyspozycję blokady maklerskich instrumentów finansowych, wskazanych w tej dyspozycji, oraz znosi blokadę maklerskich instrumentów finansowych, stanowiących pierwotny przedmiot zabezpieczenia.

§ 128.
1. Firma inwestycyjna jest obowiązana do utrzymywania blokady zastawionych maklerskich instrumentów finansowych przez okres wynikający z umowy zastawu finansowego, z zastrzeżeniem § 127 ust. 2 i 3.

2. Do blokady, o której mowa w ust. 1, stosuje się przepis § 104.

§ 129.
1. Firma inwestycyjna prowadząca rachunek, na którym są zapisane maklerskie instrumenty finansowe obciążone zastawem finansowym, lub przechowująca takie maklerskie instrumenty finansowe, w braku odmiennych postanowień umowy zastawu finansowego, przekazuje do dyspozycji zastawnika, w sposób przez niego wskazany, pożytki z tych instrumentów, w szczególności dywidendy lub odsetki.

2. W braku odmiennych postanowień umowy zastawu finansowego, w przypadku gdy dłużnik z maklerskich instrumentów finansowych, obciążonych zastawem, przekazuje firmie inwestycyjnej, o której mowa w ust. 1, świadczenie główne, do którego jest obowiązany z tych instrumentów, firma inwestycyjna dokonuje blokady na rachunku pieniężnym zastawcy otrzymanych z tego tytułu środków pieniężnych. Środki pieniężne podlegają blokadzie do czasu wykonania uprawnień przysługujących zastawcy lub zastawnikowi na podstawie umowy zastawu finansowego.

§ 130.
Firma inwestycyjna znosi blokadę, o której mowa w § 127, w przypadku:

1) gdy umowa o ustanowieniu blokady finansowej przewiduje termin ustanowienia tego zabezpieczenia – z chwilą upływu tego terminu;

2) zajścia okoliczności określonych w umowie o ustanowieniu blokady finansowej – niezwłocznie po ich stwierdzeniu;

3) wygaśnięcia zastawu finansowego – niezwłocznie po ustaleniu tego faktu.

§ 131.
Jeżeli zgodnie z umową o ustanowieniu zabezpieczenia finansowego zaspokojenie polega na przejęciu przez wierzyciela na własność maklerskich instrumentów finansowych, objętych zastawem finansowym, firma inwestycyjna wykonuje złożoną przez wierzyciela, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez klienta w umowie o ustanowieniu zabezpieczenia finansowego, dyspozycję przeniesienia maklerskich instrumentów finansowych, objętych zastawem, na rzecz wierzyciela.
§ 132.
1. W przypadku gdy zaspokojenie roszczeń z zastawu finansowego polega na sprzedaży zastawionych maklerskich instrumentów finansowych, w dniu wystąpienia podstawy realizacji zastawu finansowego, firma inwestycyjna wykonuje zlecenie sprzedaży zastawionych maklerskich instrumentów finansowych, złożone przez wierzyciela na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez klienta w umowie o ustanowieniu zastawu finansowego.

2. Firma inwestycyjna niezwłocznie przekazuje do dyspozycji wierzyciela, w sposób wskazany przez niego w zleceniu, o którym mowa w ust. 1, środki pieniężne pochodzące z wykonania jego zlecenia, w wysokości pozwalającej na zaspokojenie zabezpieczonych roszczeń.

3. Po zajściu okoliczności, o których mowa w § 130, firma inwestycyjna nie może przyjąć do wykonania zlecenia, o którym mowa w ust. 1.

§ 133.
Do sposobu postępowania firmy inwestycyjnej w przypadku zaspokajania roszczeń wynikających z zastawu finansowego przez kompensatę stosuje się odpowiednio § 125.
§ 134.
Przepisy niniejszego oddziału, dotyczące firmy inwestycyjnej, stosuje się odpowiednio do banku powierniczego.

Rozdział 7

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 135.

Firmy inwestycyjne oraz banki powiernicze dostosują umowy oraz regulaminy określone w rozporządzeniu w terminie 9 miesięcy od dnia jego wejścia w życie.
§ 136.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.6)

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

 

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 220, poz. 1887).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 48, poz. 554, Nr 60, poz. 702 i Nr 114, poz. 1193, z 2003 r. Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 146, poz. 1546, Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 183, poz. 1538.

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1971 r. Nr 27, poz. 252, z 1976 r. Nr 19, poz. 122, z 1982 r. Nr 11, poz. 81, Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r. Nr 45, poz. 242, z 1985 r. Nr 22, poz. 99, z 1989 r. Nr 3, poz. 11, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 107, poz. 464 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 85, poz. 388 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, Nr 139, poz. 646 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741, Nr 117, poz. 751 i Nr 157, poz. 1040, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 758, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 271, Nr 74, poz. 855 i 857, Nr 88, poz. 983 i Nr 114, poz. 1191, z 2001 r. Nr 11, poz. 91, Nr 71, poz. 733, Nr 130, poz. 1450 i Nr 145, poz. 1638, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 141, poz. 1176, z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 60, poz. 535, Nr 64, poz. 592 i Nr 124, poz. 1151, z 2004 r. Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 162, poz. 1692, Nr 172, poz. 1804 i Nr 281, poz. 2783 oraz z 2005 r. Nr 48, poz. 462, Nr 157, poz. 1316 i Nr 172, poz. 1438.

5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157 i Nr 39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82 i Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1984 r. Nr 45, poz. 241 i 242, z 1985 r. Nr 20, poz. 86, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 4, poz. 21 i Nr 33, poz. 175, z 1990 r. Nr 14, poz. 88, Nr 34, poz. 198, Nr 53, poz. 306, Nr 55, poz. 318 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 22, poz. 92 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 12, poz. 53, z 1994 r. Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, Nr 43, poz. 189, Nr 73, poz. 350 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 270, Nr 54, poz. 348, Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 117, poz. 752, Nr 121, poz. 769 i 770, Nr 133, poz. 882, Nr 139, poz. 934, Nr 140, poz. 940 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 269 i 271, Nr 48, poz. 552 i 554, Nr 55, poz. 665, Nr 73, poz. 852, Nr 94, poz. 1037, Nr 114, poz. 1191 i 1193 i Nr 122, poz. 1314, 1319 i 1322, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 49, poz. 508, Nr 63, poz. 635, Nr 98, poz. 1069, 1070 i 1071, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1368 i Nr 138, poz. 1546, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 26, poz. 265, Nr 74, poz. 676, Nr 84, poz. 764, Nr 126, poz. 1069 i 1070, Nr 129, poz. 1102, Nr 153, poz. 1271, Nr 219, poz. 1849 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 41, poz. 360, Nr 42, poz. 363, Nr 60, poz. 535, Nr 109, poz. 1035, Nr 119, poz. 1121, Nr 130, poz. 1188, Nr 139, poz. 1323, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 9, poz. 75, Nr 11, poz. 101, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 871, Nr 93, poz. 891, Nr 121, poz. 1264, Nr 162, poz. 1691, Nr 169, poz. 1783, Nr 172, poz. 1804, Nr 204, poz. 2091, Nr 210, poz. 2135, Nr 236, poz. 2356 i Nr 237, poz. 2384 oraz z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 22, poz. 185, Nr 86, poz. 732, Nr 122, poz. 1024, Nr 143, poz. 1199, Nr 150, poz. 1239, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1413 i 1417, Nr 172, poz. 1438, Nr 178, poz. 1478, Nr 183, poz. 1538, Nr 264, poz. 2205 i Nr 267, poz. 2258.

6) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie trybu i warunków postępowania podmiotów prowadzących działalność maklerską oraz banków prowadzących rachunki papierów wartościowych (Dz. U. Nr 73, poz. 644), które traci moc z dniem wejścia w życie nieniejszego rozporządzenia, zgodnie z art. 222 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538).

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 13 stycznia 2006 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Aneta Nowak-Piechota

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »