| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 21 lipca 2006 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004–2006”

Na podstawie art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 759 i Nr 267, poz. 2251) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 września 2004 r. w sprawie Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004–2006” (Dz. U. Nr 207, poz. 2117, z 2005 r. Nr 199, poz. 1645 oraz z 2006 r. Nr 69, poz. 488) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) w ust. 3.2.3 w działaniu 2.3. „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” w części „Kryteria wyborów projektów” uchyla się odnośnik nr 8;

2) w ust. 3.2.4 w działaniu 2.4. „Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów” w części „Kryteria dostępu” uchyla się odnośnik nr 13;

3) ust. 4 „Tabela finansowa” otrzymuje brzmienie:

„4. TABELA FINANSOWA

Zasady podziału środków finansowych w skali kraju na poszczególne działania Programu

W celu zapewnienia zrównoważonych warunków dostępu do środków finansowych Programu w skali kraju, kwoty przeznaczone na realizację działań:

1) 1.1. „Inwestycje w gospodarstwach rolnych”,

2) 1.2. „Ułatwianie startu młodym rolnikom”,

3) 2.2. „Scalanie gruntów”,

4) 2.3. „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”,

5) 2.4. „Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów”,

6) 2.5. „Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”,

7) 2.6. „Rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej związanej z rolnictwem”

– zostaną wstępnie podzielone na poszczególne województwa.

Podział ten będzie miał charakter indykatywny i będzie dotyczyć łącznych kwot przeznaczonych na realizację poszczególnych działań. Podział środków zostanie dokonany na podstawie mierzalnych kryteriów ustalonych przez KS, w sposób odzwierciedlający skalę potrzeb poszczególnych województw w odniesieniu do wyżej wymienionych działań Programu.

Podział środków przeznaczonych na finansowanie działań:

1) 1.3. „Szkolenia”,

2) 1.4. „Wsparcie doradztwa rolniczego”

– zostanie dokonany między województwa przez określenie warunków konkursów na realizację projektów w ramach tych działań.

Dla pozostałych działań Programu nie dokonuje się podziału środków na poszczególne województwa.

Szacunkowa tabela finansowa Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004–2006”*

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

4) ust. 5.7. „Zasady rozliczania projektów oraz dokonywania płatności na rzecz beneficjenta” otrzymuje brzmienie:

„5.7. Zasady rozliczania projektów oraz dokonywania płatności na rzecz beneficjenta

Pomoc udzielana w ramach Programu polega na refundacji części lub całości kosztów kwalifikowalnych poniesionych przez beneficjenta na realizację projektu lub – w przypadku działania 1.2. „Ułatwianie startu młodym rolnikom” – na wypłacie premii.

Środki wypłacane beneficjentom pochodzą z Sekcji Orientacji EFOiGR oraz budżetu państwa. W przypadku działania 2.3. „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” krajowe współfinansowanie projektu zapewnia się przez środki publiczne gmin będących beneficjentami tego działania lub środki przeznaczone na ten cel przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Jeżeli beneficjent działań: 2.2. „Scalanie gruntów”, 2.5. „Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” lub działań w ramach priorytetu 3. „Pomoc techniczna” otrzymał środki z budżetu państwa na ich realizację:

1) w kwocie odpowiadającej wysokości współfinansowania krajowego – to ARiMR nie dokonuje wypłaty środków współfinansowania krajowego;

2) w kwocie odpowiadającej wysokości finansowania projektu z Sekcji Orientacji EFOiGR (wyprzedzające finansowanie) – to równowartość środków wypłacanych przez ARiMR z Sekcji Orientacji EFOiGR, stanowiących refundację kosztów kwalifikowalnych, beneficjent zwraca na rachunek dochodów budżetu państwa prowadzony przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi.

Jeżeli z przyczyn leżących po stronie beneficjenta, którym jest samorząd województwa, kwota środków otrzymanych jako refundacja kosztów kwalifikowalnych wypłaconych ze środków pochodzących z Sekcji Orientacji EFOiGR jest niższa niż kwota środków otrzymanych jako wyprzedzające finansowanie, beneficjent uzupełnia brakującą kwotę ze środków własnych poprzez jej odprowadzenie na rachunek dochodów budżetu państwa prowadzony przez wojewodę właściwego ze względu na siedzibę samorządu województwa.

Jeżeli z przyczyn leżących po stronie beneficjenta, będącego państwową osobą prawną, kwota środków otrzymanych jako refundacja kosztów kwalifikowalnych wypłaconych ze środków pochodzących z Sekcji Orientacji EFOiGR jest niższa niż kwota środków otrzymanych jako wyprzedzające finansowanie, beneficjent uzupełnia brakującą kwotę ze środków własnych poprzez jej odprowadzenie na rachunek dochodów budżetu państwa prowadzony przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi.

Istnieje możliwość prefinansowania projektów realizowanych przez beneficjentów – podmioty należące do sektora finansów publicznych. Prefinansowanie jest dokonywane wyłącznie ze środków krajowych.

Podstawą dokonania refundacji jest umowa o dofinansowanie projektu lub decyzja o dofinansowaniu projektu oraz wniosek o płatność. Wnioski o płatność składa się zgodnie z harmonogramem określonym w umowie o dofinansowanie projektu lub decyzji o dofinansowaniu projektu.

Premia dla beneficjentów działania 1.2. „Ułatwianie startu młodym rolnikom” jest wypłacana jednorazowo na podstawie umowy o dofinansowanie projektu. Beneficjent nie składa wniosku o płatność.

Projekty dofinansowywane w ramach działań: 1.1. „Inwestycje w gospodarstwach rolnych”, 2.1. „Przywracanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego naturalną katastrofą lub pożarem oraz wprowadzenie odpowiednich instrumentów zapobiegawczych”, 2.4. „Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów” oraz działania 2.6. „Rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej związanej z rolnictwem” mogą być realizowane w dwóch etapach, co oznacza możliwość dokonywania wypłat dwukrotnie, po zakończeniu każdego z etapów. W działaniu 2.3. „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” projekt może być realizowany maksymalnie w 3 etapach, natomiast w działaniu 1.5. „Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych” – w 4 etapach. Dla wyżej wymienionych działań przyjmuje się zasadę, że płatność końcowa powinna stanowić nie mniej niż 25 % łącznej kwoty refundacji przyznanej dla danego projektu.

W działaniu 2.7. „Pilotażowy Program Leader +” planowana, na etapie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu, wartość jednego etapu powinna wynosić nie mniej niż 50 tys. zł w Schemacie I i 150 tys. zł w Schemacie II.

Dla pozostałych działań Programu nie wprowadza się szczegółowych wytycznych dotyczących sposobu ustalania harmonogramu płatności. Kwestia ta jest ustalana na poziomie ogłoszeń lub umów o dofinansowanie projektu, stosownie do specyfiki konkretnego projektu.

Podstawą dokonania płatności jest wniosek o płatność, określający wielkość poniesionych kosztów, wraz z wymaganymi załącznikami, w szczególności dokumentami potwierdzającymi poniesienie poszczególnych kosztów. Nie dotyczy to:

1) działania 1.2. „Ułatwianie startu młodym rolnikom”, w którym płatność jest wypłacana w postaci premii niezwiązanej z poniesieniem kosztów kwalifikowalnych;

2) działania 1.4. „Wsparcie doradztwa rolniczego”, w którym rozliczenie jest dokonywane ryczałtowo, na podstawie liczby i rodzaju zrealizowanych usług.

Instytucja wdrażająca przeprowadza weryfikację formalno-rachunkową wniosków o płatność oraz weryfikację kwalifikowalności i zgodności z umową o dofinansowanie projektu lub decyzją o dofinansowaniu projektu wydatków poniesionych przez beneficjentów.

Płatności na rzecz beneficjenta dokonuje ARiMR jako beneficjent końcowy. Płatności dokonuje się wyłącznie w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez beneficjenta.

Beneficjent końcowy może dochodzić należności z tytułu środków wypłaconych w ramach Programu.

Projekty współfinansowane w ramach działań nie mogą być realizowane z udziałem innych środków publicznych, w tym kredytów lub pożyczek preferencyjnych dofinansowywanych ze środków publicznych lub dotacji, oraz nie mogą być dofinansowane w ramach innych programów operacyjnych współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych.

Nie jest dozwolone łączenie środków na realizację danego projektu, w tym finansowanie dostosowań gospodarstwa rolnego do standardów Unii Europejskiej, w oparciu o pomoc uzyskaną w ramach działania PROW „Dostosowanie gospodarstw do standardów Unii Europejskiej” i jednoczesne realizowanie takich inwestycji w ramach działania 1.1. „Inwestycje w gospodarstwach rolnych” lub przeprowadzanie modernizacji zakładu przetwórstwa artykułów rolno-spożywczych w oparciu o kredyt preferencyjny i środki Programu.

Jeżeli beneficjent otrzymał środki publiczne w związku z realizacją innego zadania lub projektu inwestycyjnego lub otrzymał płatności niezwiązane z realizacją danego projektu inwestycyjnego lub płatności w ramach PROW, w tym w zakresie działania „Wspieranie gospodarstw niskotowarowych”, środki te mogą zostać przeznaczone na realizację projektu w ramach Programu.”.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w z. M. Zagórski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Puchała

Pracownik administracji samorządowej, z wykształcenia administratywista. Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w prawie pracy, które stało się jej pasją. Stale podnosi swoje kwalifikacje. Na co dzień zajmuje się m.in. rozliczaniem delegacji służbowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »