| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

USTAWA

z dnia 9 czerwca 2006 r.

o zmianie ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej

Art. 1.
W ustawie z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 35:

a) uchyla się ust. 3,

b) ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„10. Samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej, w stosunku do którego wydano decyzję o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego, który w okresie do 5 lat od dnia wydania ostatecznej decyzji o warunkach restrukturyzacji spłaci 30 % należności głównej z tytułu pożyczki wraz z odsetkami za ten okres, umarza się pozostałą część pożyczki.”,

c) po ust. 10 dodaje się ust. 10a–10g w brzmieniu:

„10a. Samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej, w stosunku do którego wydano decyzję o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego, który w okresie do 5 lat od dnia wydania ostatecznej decyzji o warunkach restrukturyzacji spłaci 30 % należności głównej z tytułu pożyczki i z tytułu zwiększenia kwoty pożyczki, o którym mowa w art. 35b ust. 3, wraz z odsetkami za ten okres, umarza się pozostałą część pożyczki i środków uzyskanych z tytułu jej zwiększenia.

10b. Samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej, który spełnia łącznie następujące warunki:

1) posiada ostateczną decyzję o warunkach restrukturyzacji;

2) który do dnia umorzenia dokona spłaty odsetek należnych za ten okres;

3) któremu przysługuje roszczenie wobec Narodowego Funduszu Zdrowia, Skarbu Państwa lub innej jednostki sektora finansów publicznych z tytułu zobowiązań tego zakładu wobec pracowników wynikających z ustawy wymienionej w art. 4 pkt 3;

4) który zrzeknie się roszczeń, o których mowa w pkt 3

– umarza się odpowiednio pozostałą cześć pożyczki albo pozostałą część pożyczki i środków uzyskanych z tytułu zwiększenia, o którym mowa w art. 35b ust. 3.

10c. Umorzenie, o którym mowa w ust. 10b, następuje:

1) w wysokości pozostałej do spłaty kwoty pożyczki albo kwoty pożyczki i środków uzyskanych z tytułu zwiększenia, o którym mowa w art. 35b ust. 3, jeżeli kwota pożyczki albo kwota pożyczki i środków uzyskanych z jej zwiększenia była mniejsza lub równa kwocie roszczeń z tytułu zobowiązań zakładu wobec pracowników wynikających z ustawy wymienionej w art. 4 pkt 3, albo

2) w wysokości zrzeczonego się roszczenia, jeżeli kwota pozostałej do spłaty pożyczki albo kwota pozostałej do spłaty pożyczki i środków uzyskanych z tytułu zwiększenia, o którym mowa w art. 35b ust. 3, była większa od kwoty roszczeń z tytułu zobowiązań zakładu wobec pracowników wynikających z ustawy wymienionej w art. 4 pkt 3.

10d. Zrzeczenie, o którym mowa w ust. 10b pkt 4, następuje w formie umowy, która zawiera w szczególności:

1) określenie stron;

2) wysokość roszczeń samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej wobec Narodowego Funduszu Zdrowia, Skarbu Państwa lub innej jednostki sektora finansów publicznych z tytułu zobowiązań wobec pracowników wynikających z ustawy wymienionej w art. 4 pkt 3;

3) oświadczenie o zrzeczeniu się roszczeń w wysokości określonej w pkt 2.

10e. Kopię umowy, o której mowa w ust. 10d, samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej niezwłocznie przekazuje BGK.

10f. Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej może skorzystać z umorzenia określonego w ust. 10 albo ust. 10a, albo ust. 10b.

10g. Umowa, o której mowa w ust. 10d, jest zawierana nie później niż do dnia 31 sierpnia 2007 r.”,

d) ust. 15 otrzymuje brzmienie:

„15. Niespłacenie przez zakład dwóch kolejnych rat należności głównej lub dwóch kolejnych rat odsetkowych lub wykorzystanie środków z pożyczki w sposób niezgodny z ust. 4 pkt 3 lub art. 35b ust. 5 może skutkować postawieniem pożyczki w stan natychmiastowej wymagalności.”;

2) po art. 35 dodaje się art. 35a–35c w brzmieniu:

„Art. 35a. 1. Skarb Państwa udziela zakładowi, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2, pożyczki, jeżeli zakład ten, w dniu złożenia wniosku o pożyczkę, spełnia łącznie następujące warunki:

1) uzyskał postanowienie o wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego;

2) posiada projekt programu restrukturyzacyjnego pozytywnie zaopiniowany w trybie określonym w art. 23 ust. 1 i 2;

3) ustanowił zabezpieczenia na rzecz Skarbu Państwa na wypadek roszczeń wynikających z niewypełnienia warunków umowy o pożyczkę w postaci zabezpieczenia rzeczowego na majątku własnym, weksla in blanco lub zabezpieczenia udzielonego przez inny podmiot;

4) złożył pisemne oświadczenie o wysokości przeciętnego rocznego zatrudnienia w zakładzie w roku 2004.

2. Pożyczka jest udzielana:

1) na wniosek zakładu złożony w terminie do dnia 1 września 2006 r.;

2) w kwocie nie wyższej niż kwota wyliczona według wzoru:

Kp = Z2004 x M x 12,

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

Kp – kwotę pożyczki w złotych,

Z2004 – przeciętne roczne zatrudnienie w zakładzie w 2004 r.,

M – minimalne wynagrodzenie za pracę w 2004 r. ustalone przez Radę Ministrów na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314),

12 – liczbę miesięcy w roku.

3. W przypadku złożenia, przed dniem 1 sierpnia 2006 r., przez wierzyciela wierzytelności cywilnoprawnych wniosku o uchylenie ugody restrukturyzacyjnej, o którym mowa w art. 15 ust. 1, termin do złożenia wniosku o pożyczkę wynosi miesiąc. Bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym orzeczenie sądu wydane w postępowaniu, o którym mowa w art. 15, stało się prawomocne.

4. Środki z pożyczki, o której mowa w ust. 1, przeznacza się wyłącznie na zaspokojenie następujących zobowiązań:

1) w pierwszej kolejności – spłatę należności głównych i odsetek za zwłokę z tytułu zobowiązań publicznoprawnych, o których mowa w art. 7, z wyłączeniem innych niż odsetki za zwłokę kwot, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 7;

2) spłatę należności z tytułu zobowiązań cywilnoprawnych objętych ugodą restrukturyzacyjną w zakresie określonym w art. 13 ust. 1 pkt 2 i 3, z wyłączeniem odsetek za zwłokę oraz kwot, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 7;

3) pokrycie kosztów opłaty prowizyjnej za podejmowane przez BGK czynności, o których mowa w art. 36 ust. 1.

5. Środki z pożyczki, o której mowa w ust. 1, są wypłacane zakładowi w dwóch równych ratach, przy czym:

1) pierwsza rata jest wypłacana nie później niż w okresie miesiąca od dnia podpisania umowy o pożyczkę;

2) druga rata jest wypłacana po uzyskaniu prawomocnej decyzji o warunkach restrukturyzacji.

6. Zakładowi, w stosunku do którego wydano decyzję o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego, który w okresie do 5 lat od dnia wydania ostatecznej decyzji o warunkach restrukturyzacji spłaci 30 % należności głównej z tytułu pożyczki wraz z odsetkami za ten okres, umarza się pozostałą część pożyczki.

7. Umowa o pożyczkę określa w szczególności:

1) terminy i warunki wypłat środków z pożyczki;

2) terminy i sposób spłaty należności głównej z tytułu pożyczki oraz terminy i sposób spłaty odsetek od tej pożyczki;

3) numery rachunków bankowych, na które zakład będzie dokonywał spłat należności głównej z tytułu pożyczki i odsetek od tej pożyczki oraz wynagrodzenia dla BGK za nadzorowanie wykonania umowy o pożyczkę;

4) rodzaje zabezpieczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 3.

8. Niespłacenie przez zakład dwóch kolejnych rat należności głównej lub dwóch kolejnych rat odsetkowych lub wykorzystanie środków z pożyczki w sposób niezgodny z ust. 4 może skutkować postawieniem pożyczki w stan natychmiastowej wymagalności.

9. Do pożyczki, o której mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 35 ust. 6, 7, 9, 11–13 i 16.

Art. 35b. 1. Skarb Państwa udziela pożyczki zakładowi, który w terminie do dnia 1 września 2006 r., złożył wniosek o zwiększenie kwoty pożyczki, o którym mowa w ust. 3, jeżeli zakład ten, w dniu złożenia wniosku, spełnia łącznie następujące warunki:

1) udzielono mu pożyczki w trybie określonym w art. 35;

2) uzyskał decyzję o warunkach restrukturyzacji;

3) złożył oświadczenie o wysokości należności głównych i odsetek za zwłokę z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez zakład, o których mowa w ust. 3;

4) ustanowił odpowiadające kwocie zwiększenia pożyczki, o którym mowa w ust. 3, zabezpieczenia na rzecz Skarbu Państwa na wypadek roszczeń wynikających z niewypełnienia warunków zmienianej umowy o pożyczkę w postaci zabezpieczenia rzeczowego na majątku własnym, weksla in blanco lub zabezpieczenia udzielonego przez inny podmiot.

2. W przypadku złożenia, przed dniem 1 sierpnia 2006 r., przez wierzyciela wierzytelności cywilnoprawnych wniosku o uchylenie ugody restrukturyzacyjnej, o którym mowa w art. 15 ust. 1, termin do złożenia wniosku o zwiększenie kwoty pożyczki wynosi miesiąc. Bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym orzeczenie sądu wydane w postępowaniu, o którym mowa w art. 15, stało się prawomocne.

3. Zmiana umowy o pożyczkę dotyczy zwiększenia kwoty pożyczki z budżetu państwa o kwotę nie wyższą niż suma należności głównych i odsetek za zwłokę z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez zakład w związku z zaspokojeniem przez zakład, po wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego, należności głównych z tytułu indywidualnych roszczeń pracowników, o których mowa w art. 4 pkt 3.

4. Środki uzyskane w wyniku zwiększenia kwoty pożyczki, o którym mowa w ust. 3, są wypłacane zakładowi jednorazowo w terminie miesiąca od dnia podpisania umowy o zmianie umowy o pożyczkę.

5. Środki uzyskane w wyniku zwiększenia kwoty pożyczki, o którym mowa w ust. 3, przeznacza się wyłącznie na zaspokojenie następujących zobowiązań:

1) w pierwszej kolejności – spłatę należności głównych i odsetek za zwłokę z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez zakład w związku z zaspokojeniem przez zakład, po wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego, należności głównych z tytułu indywidualnych roszczeń pracowników, o których mowa w art. 4 pkt 3;

2) spłatę należności głównych i odsetek za zwłokę z tytułu zobowiązań publicznoprawnych, o których mowa w art. 7, z wyłączeniem innych niż odsetki za zwłokę kwot, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 7;

3) spłatę należności z tytułu zobowiązań cywilnoprawnych objętych ugodą restrukturyzacyjną w zakresie określonym w art. 13 ust. 1 pkt 2 i 3, z wyłączeniem odsetek za zwłokę oraz kwot, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 7.

6. Należność główna z tytułu zwiększenia kwoty pożyczki, o którym mowa w ust. 3, zostanie spłacona w terminie 10 lat od dnia podpisania umowy o pożyczkę, o której mowa w art. 35.

7. Umowa o zmianie umowy o pożyczkę określa w szczególności:

1) terminy i warunki wypłat środków z tytułu zwiększenia kwoty pożyczki, o którym mowa w ust. 3;

2) terminy i sposób spłaty należności głównej z tytułu zwiększenia kwoty pożyczki, o którym mowa w ust. 3, oraz terminy i sposób spłaty odsetek od tej kwoty;

3) numery rachunków bankowych, na które zakład będzie dokonywał spłat należności głównej z tytułu zwiększenia kwoty pożyczki, o którym mowa w ust. 3, i odsetek od tej kwoty oraz wynagrodzenia dla BGK za nadzorowanie wykonania umowy o zmianie umowy o pożyczkę;

4) rodzaje zabezpieczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 4.

8. Do zwiększenia kwoty pożyczki, o którym mowa w ust. 3, stosuje się odpowiednio przepisy art. 35 ust. 6, 7, 11–13 i 16.

Art. 35c. Łączna kwota pożyczek z budżetu państwa, o których mowa w art. 35 i 35a, oraz zwiększenia kwoty pożyczki dokonanej w trybie art. 35b ust. 3, jest ustalana w ustawie budżetowej i nie może przekroczyć kwoty 2,2 mld zł.”;

3) w art. 36:

a) w ust. 1 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje pkt 3 i 4 w brzmieniu:

„3) podpisuje umowę o pożyczkę z zakładem, który spełnia łącznie warunki określone w art. 35a ust. 1;

4) podpisuje umowę o zmianie umowy o pożyczkę z zakładem, który spełnia łącznie warunki określone w art. 35b ust. 1.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. BGK podejmuje także, w imieniu Skarbu Państwa, za wynagrodzeniem płatnym przez zakład, czynności związane z nadzorowaniem wykonywania przez zakład umowy o pożyczkę, w tym w szczególności:

1) nadzoruje zgodność wykorzystania środków z pożyczki z art. 35 ust. 4 pkt 3 albo art. 35a ust. 4;

2) nadzoruje zgodność wykorzystania środków z tytułu zwiększenia kwoty pożyczki, o którym mowa w art. 35b ust. 3, z art. 35b ust. 5;

3) stawia, za zgodą ministra właściwego do spraw finansów publicznych, pożyczkę w stan natychmiastowej wymagalności w przypadku, o którym mowa w art. 35 ust. 15 albo art. 35a ust. 8;

4) dokonuje oceny spełnienia przez zakład warunków umorzenia, o którym mowa w art. 35 ust. 10 albo ust. 10a, albo ust. 10b, albo art. 35a ust. 6, i przekazuje ją do wiadomości ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.”.

Art. 2.
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2006 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Wicha-Gajek

Koordynator ds. Marketingu i PR Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości "Twój StartUp"

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »