reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1)

z dnia 4 września 2006 r.

w sprawie szczegółowych warunków udzielania pożyczek ze środków wsparcia udzielanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości

Na podstawie art. 6b ust. 12 pkt 1 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa szczegółowe warunki udzielania pożyczek ze środków wsparcia udzielonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, przeznaczonego na powiększenie funduszu pożyczkowego, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
§ 2.
Pożyczka ze środków wsparcia, o którym mowa w § 1, zwana dalej „pożyczką”, może być udzielona wyłącznie mikroprzedsiębiorcy lub małemu przedsiębiorcy, który:

1) prowadzi działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) nie posiada zaległości z tytułu należności publicznoprawnych;

3) nie pozostaje pod zarządem komisarycznym ani nie znajduje się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania naprawczego;

4) w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – nie został prawomocnie skazany za przestępstwo składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniężnemu i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, przestępstwo skarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;

5) w przypadku przedsiębiorcy niebędącego osobą fizyczną – wykaże, że żadna z osób będących członkami jego organów zarządzających bądź wspólnikami nie została prawomocnie skazana za przestępstwa, o których mowa w pkt 4;

6) nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej, co oznacza, że nie spełnia kryteriów określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej3);

7) nie znajduje się w okresie restrukturyzacji przeprowadzanej z wykorzystaniem pomocy publicznej.

§ 3.
1. Kwota pożyczki nie może przekroczyć 120 000 zł.

2. Łączne zaangażowanie środków funduszu pożyczkowego w pożyczki udzielone jednemu przedsiębiorcy lub jednostkom powiązanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.4)) nie może przekroczyć 10 % kapitału funduszu pożyczkowego.

§ 4.
1. Spłata pożyczki jest zabezpieczona wekslem in blanco.

2. Dodatkowego zabezpieczenia wymaga spłata pożyczki przekraczającej 60 000 zł lub spłata kolejnej pożyczki udzielonej przedsiębiorcy przez dany fundusz w sytuacji, gdy łączne zadłużenie tego przedsiębiorcy w danym funduszu przekracza kwotę 60 000 zł.

3. Podmiot prowadzący fundusz pożyczkowy może uzależnić udzielenie pożyczki nieprzekraczającej 60 000 zł od ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia spłaty, jeżeli potrzeba taka wynika z analizy ryzyka, o której mowa w § 5.

4. Okres spłaty pożyczki wraz z odsetkami nie może przekroczyć 5 lat od dnia podpisania umowy pożyczki.

§ 5.
Pożyczka może być udzielona po przeprowadzeniu przez fundusz pożyczkowy analizy ryzyka, która pozwala stwierdzić, że przedsiębiorca jest w stanie odpowiednio i efektywnie wykorzystać pożyczkę oraz terminowo ją spłacać.
§ 6.
1. Pożyczka udzielana na mocy niniejszego rozporządzenia jest pomocą de minimis, o której mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001, str. 30; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 08, t. 2, str. 138), z uwzględnieniem art. 63 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291).

2. Wartość pomocy obliczana jest zgodnie z § 4 pkt 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz. U. Nr 194, poz. 1983).

§ 7.
Rozporządzenie traci moc z dniem 30 czerwca 2007 r.
§ 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Gospodarki: P. G. Woźniak

 

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 131, poz. 909).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824, z 2004 r. Nr 145, poz. 1537 i Nr 281, poz. 2785, z 2005 r. Nr 132, poz. 1110, Nr 179, poz. 1484 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 149, poz. 1074.

3) Kryteria, o których mowa w pkt 9–11 komunikatu Komisji – Wytyczne wspólnotowe dotyczące pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 1.10.2004).

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546 i Nr 213, poz. 2155, z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539 i Nr 267, poz. 2252 oraz z 2006 r. Nr 157, poz. 1119.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

S&P Audyt Sp. z o.o.

Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama