| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 7 listopada 2003 r.

w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. Nr 50, poz. 580, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa warunki, sposób i tryb udzielania informacji o osobach oraz informacji o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym, zwanym dalej „Rejestrem”, a także wzór zapytania o udzielenie informacji o osobie i wzór formularza informacji o osobie oraz wzór zapytania o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym i wzór formularza informacji o podmiocie zbiorowym.
§ 2.
1. Informacji o osobach, których dane osobowe zostały zgromadzone w Rejestrze, udziela się na:

1) wniosek – osobie, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym, zwanej dalej „ustawą”;

2) zapytanie – podmiotom wymienionym w art. 6 ust. 1 ustawy.

2. Informacji o podmiotach zbiorowych, których dane zgromadzone zostały w Rejestrze, udziela się na:

1) wniosek – podmiotowi, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy;

2) zapytanie – podmiotom wymienionym w art. 6 ust. 1 pkt 1, 4–9 i 11 ustawy.

§ 3.
1. Zapytanie lub wniosek o udzielenie informacji z Rejestru kieruje się do Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego, zwanego dalej „biurem informacyjnym”, lub jego punktów informacyjnych działających przy niektórych sądach powszechnych, określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

2. Dane osobowe osoby, której zapytanie lub wniosek dotyczy, ustala się na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości tej osoby.

3. Dane identyfikujące podmiot zbiorowy, którego zapytanie lub wniosek dotyczy, ustala się na podstawie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego.

4. Zapytanie sporządza się oddzielnie dla każdej osoby oraz każdego podmiotu zbiorowego.

§ 4.
1. W przypadkach niecierpiących zwłoki, zwłaszcza gdy ma to znaczenie dla toczącego się postępowania lub wykonania czynności przez uprawniony organ, informacje o osobach i o podmiotach zbiorowych z Rejestru mogą być udzielane uprawnionym podmiotom przez biuro informacyjne za pomocą urządzeń służących do automatycznego ich przekazywania.

2. Informacja o osobie oraz o podmiocie zbiorowym z Rejestru wysyłana za pomocą urządzeń, o których mowa w ust. 1, uwzględnia takie same dane oraz taki sam układ, jaki posiada informacja o osobie z Rejestru oraz informacja o podmiocie zbiorowym z Rejestru.

§ 5.
Urządzenia służące do automatycznego przekazywania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych z Rejestru wyposaża się w systemy zabezpieczeń przed dostępem osób nieuprawnionych do tych urządzeń i przesyłanych danych oraz wykorzystywaniem ich przez osoby nieuprawnione, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
§ 6.
1. Zapytania i wnioski o udzielenie informacji z Rejestru, po wpłynięciu do biura informacyjnego, podlegają sprawdzeniu co do zgodności z wymaganiami ustalonymi w ustawie.

2. Jeżeli zapytania lub wnioski zawierają braki, wzywa się do ich usunięcia w terminie 14 dni.

3. Nie udziela się informacji, jeżeli zapytania lub wnioski zawierają nieusunięte braki.

§ 7.
1. Udzielenie odpowiedzi na zapytanie lub wniosek dotyczące osób polega na sporządzeniu informacji o osobie z Rejestru, zgodnie z rodzajem i zakresem danych objętych zapytaniem lub wnioskiem.

2. Udzielenie odpowiedzi na zapytanie lub wniosek dotyczące podmiotu zbiorowego polega na sporządzeniu informacji o podmiocie zbiorowym z Kartoteki Podmiotów Zbiorowych Rejestru, zgodnie z zakresem danych objętych zapytaniem lub wnioskiem.

§ 8.
1. Po wpłynięciu zapytania lub wniosku zawarte w nich dane porównuje się z danymi zgromadzonymi w kartotekach i bazie danych systemu informatycznego Rejestru. Po ustaleniu zgodności tych danych sporządza się informację o osobie lub o podmiocie zbiorowym.

2. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy danymi osobowymi zgromadzonymi w Rejestrze a danymi osobowymi zawartymi w zapytaniu lub wniosku albo stwierdzenia rozbieżności pomiędzy danymi o podmiocie zbiorowym zgromadzonymi w Rejestrze a danymi zawartymi w zapytaniu lub wniosku jeżeli nie budzą one wątpliwości co do tożsamości osoby lub oznaczenia podmiotu, informacja o osobie z Rejestru lub informacja o podmiocie zbiorowym z Rejestru zawiera wykaz tych rozbieżności.

§ 9.
Informacja o osobie lub o podmiocie zbiorowym z Rejestru, przed przekazaniem podmiotowi zapytującemu lub wnioskodawcy, podlega kontroli pod względem jej kompletności. Kontrolę przeprowadza osoba upoważniona przez dyrektora biura informacyjnego.
§ 10.
Określa się wzór formularza:

1) zapytania o udzielenie informacji o osobie, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

2) informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;

3) zapytania o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;

4) informacji o podmiocie zbiorowym z Krajowego Rejestru Karnego, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia.

§ 11.
1. Jeżeli dane osobowe osoby, której dotyczy zapytanie lub wniosek, są zgromadzone w Rejestrze, informacji o osobie z Rejestru udziela się na formularzu, o którym mowa w § 10 pkt 2. Do informacji załącza się nadesłane zapytanie lub wniosek.

2. Jeżeli dane osobowe osoby, której dotyczy zapytanie lub wniosek, nie są zgromadzone w Rejestrze, zapytanie lub wniosek zwraca się podmiotowi zapytującemu lub wnioskodawcy z adnotacją „NIE FIGURUJE”.

3. Jeżeli dane o podmiocie zbiorowym, którego dotyczy zapytanie lub wniosek, są zgromadzone w Rejestrze, informacji o podmiocie zbiorowym udziela się na formularzu, o którym mowa w § 10 pkt 4. Do informacji załącza się nadesłane zapytanie lub wniosek.

4. Jeżeli dane o podmiocie zbiorowym, którego dotyczy zapytanie lub wniosek, nie są zgromadzone w Rejestrze, zapytanie lub wniosek zwraca się podmiotowi zapytującemu lub wnioskodawcy z adnotacją „NIE FIGURUJE”.

§ 12.
Traci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2001 r. w sprawie udzielania informacji o osobach na podstawie danych osobowych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. Nr 60, poz. 618).
§ 13.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 28 listopada 2003 r.

Minister Sprawiedliwości: G. Kurczuk

 

1)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 56, poz. 579, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 197, poz. 1661 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1302.

Załącznik 1. [WYKAZ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 7 listopada 2003 r. ( poz. 1930)

Załącznik nr 1

WYKAZ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO

1. Punkt Informacyjny w Białymstoku przy Sądzie Okręgowym,

2. Punkt Informacyjny w Bielsku-Białej przy Sądzie Okręgowym,

3. Punkt Informacyjny w Bydgoszczy przy Sądzie Okręgowym,

4. Punkt Informacyjny w Częstochowie przy Sądzie Okręgowym,

5. Punkt Informacyjny w Gdańsku przy Sądzie Okręgowym,

6. Punkt Informacyjny w Gliwicach przy Sądzie Okręgowym,

7. Punkt Informacyjny w Gorzowie Wielkopolskim przy Sądzie Okręgowym,

8. Punkt Informacyjny w Jeleniej Górze przy Sądzie Okręgowym,

9. Punkt Informacyjny w Kaliszu przy Sądzie Okręgowym,

10. Punkt Informacyjny w Katowicach przy Sądzie Okręgowym,

11. Punkt Informacyjny w Kielcach przy Sądzie Okręgowym,

12. Punkt Informacyjny w Koszalinie przy Sądzie Okręgowym,

13. Punkt Informacyjny w Krakowie przy Sądzie Okręgowym,

14. Punkt Informacyjny w Lublinie przy Sądzie Apelacyjnym,

15. Punkt Informacyjny w Łodzi przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia,

16. Punkt Informacyjny w Olsztynie przy Sądzie Okręgowym,

17. Punkt Informacyjny w Opolu przy Sądzie Okręgowym,

18. Punkt Informacyjny w Poznaniu przy Sądzie Okręgowym,

19. Punkt Informacyjny w Radomiu przy Sądzie Okręgowym,

20. Punkt Informacyjny w Rzeszowie przy Sądzie Okręgowym,

21. Punkt Informacyjny w Szczecinie przy Sądzie Okręgowym,

22. Punkt Informacyjny w Toruniu przy Sądzie Okręgowym,

23. Punkt Informacyjny w Świdnicy przy Sądzie Okręgowym,

24. Punkt Informacyjny we Wrocławiu przy Sądzie Okręgowym,

25. Punkt Informacyjny w Zielonej Górze przy Sądzie Okręgowym,

26. Punkt Informacyjny w Legnicy przy Sądzie Okręgowym,

27. Punkt Informacyjny w Elblągu przy Sądzie Okręgowym,

28. Punkt Informacyjny w Tarnobrzegu przy Sądzie Okręgowym,

29. Punkt Informacyjny w Tarnowie przy Sądzie Rejonowym.

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

Załącznik 3.

Załącznik nr 3

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 4.

Załącznik nr 4

infoRgrafika

Załącznik 5.

Załącznik nr 5

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Iga Kalinowska

Aplikant adwokacki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »