| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 12 września 2006 r.

w sprawie należności pieniężnych otrzymywanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej delegowanych do pełnienia służby w kontyngencie Straży Granicznej poza granicami państwa

Na podstawie art. 147m pkt 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 170, poz. 1218) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa warunki otrzymywania, rodzaj waluty oraz wysokość dodatków do uposażenia, świadczeń z tytułu uszczerbku na zdrowiu i należności z tytułu krajowej lub zagranicznej podróży służbowej oraz innych należności pieniężnych związanych z delegowaniem funkcjonariusza Straży Granicznej, zwanego dalej „funkcjonariuszem”, do pełnienia służby w kontyngencie Straży Granicznej poza granicami państwa, zwanym dalej „kontyngentem”, wydzielonym do udziału w realizacji zadań, o których mowa w art. 147c ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, zwanej dalej „ustawą”.
§ 2.
1. Funkcjonariusz delegowany do pełnienia służby w kontyngencie, który w związku z podjęciem lub zakończeniem pełnienia służby w kontyngencie uczestniczy w kraju w szkoleniu lub zgrupowaniu oraz innych obowiązkowych zajęciach lub czynnościach, zwanych dalej „zajęciami”, otrzymuje zwrot należności za przejazd z tytułu podróży służbowej w wysokości i na warunkach określonych w przepisach w sprawie należności za podróże służbowe funkcjonariuszy Straży Granicznej, z zastrzeżeniem ust. 2–4.

2. Funkcjonariuszowi przysługuje dieta na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia za czas przejazdu i w miejscu odbywania zajęć. Jeżeli jednak funkcjonariuszowi zapewniono bezpłatne wyżywienie w miejscu odbywania zajęć, przysługuje mu dieta wyłącznie za czas przejazdu.

3. Za czas pobytu w miejscu odbywania zajęć funkcjonariuszowi przysługuje ryczałt na dojazdy środkami komunikacji miejscowej, jeżeli nie odbywają się one w miejscu zakwaterowania.

4. Funkcjonariuszowi nie przysługuje zwrot kosztów przejazdu do miejscowości zamieszkania i z powrotem w dniu wolnym od zajęć.

§ 3.
1. Funkcjonariusz delegowany do pełnienia służby w kontyngencie wydzielonym do udziału w realizacji zadań, o których mowa w art. 147c pkt 1–4 ustawy, otrzymuje:

1) dodatek zagraniczny;

2) dodatek wojenny;

3) świadczenie z tytułu uszczerbku na zdrowiu;

4) należności z tytułu zagranicznej podróży służbowej;

5) ryczałt na pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania;

6) ryczałt z tytułu delegowania.

2. Funkcjonariusz delegowany do pełnienia służby w kontyngencie wydzielonym do udziału w realizacji zadania, o którym mowa w art. 147c pkt 5 ustawy, otrzymuje należności pieniężne, o których mowa w ust. 1 pkt 3–5.

§ 4.
1. Dodatek zagraniczny funkcjonariusz otrzymuje za każdy dzień kalendarzowy pełnienia służby poza granicami państwa, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Dodatek zagraniczny nie przysługuje:

1) za okres zawieszenia w czynnościach służbowych, chyba że w wyniku postępowania karnego lub dyscyplinarnego będącego podstawą zawieszenia funkcjonariusz został uniewinniony bądź postępowanie to zostało umorzone, z wyjątkiem warunkowego umorzenia, z powodu przedawnienia lub amnestii;

2) jeżeli funkcjonariusz otrzymuje ryczałt, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 5, lub świadczenie pieniężne od strony zagranicznej na pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania.

3. Dodatek zagraniczny przyznany funkcjonariuszowi można okresowo podwyższać ze względu na szczególne zagrożenia lub uciążliwość służby do wysokości 25 % stawki dodatku.

4. Dodatek zagraniczny wypłaca się miesięcznie z dołu, w pierwszym dniu miesiąca, za który należność przysługuje, na wskazany przez funkcjonariusza rachunek bankowy w kraju.

§ 5.
1. Funkcjonariuszowi pełniącemu służbę w kontyngencie wydzielonym do udziału w realizacji zadań, o których mowa w art. 147c ustawy, przyznaje się:

1) w przypadku zadań, o których mowa w art. 147c pkt 1–3 ustawy

– I kategorię stawek dodatku zagranicznego;

2) w przypadku zadań, o których mowa w art. 147c pkt 4 ustawy

– II kategorię stawek dodatku zagranicznego;

3) w przypadku zadań, o których mowa w art. 147c pkt 5 ustawy

– III kategorię stawek dodatku zagranicznego.

2. Kategorie i stawki dodatku zagranicznego dla poszczególnych stanowisk w kontyngencie określa tabela stanowiąca załącznik do rozporządzenia.

§ 6.
1. Dodatek wojenny przysługuje funkcjonariuszowi delegowanemu do pełnienia służby w kontyngencie w razie pełnienia służby w strefie działań wojennych lub na terytorium bezpośrednio sąsiadującym z tą strefą.

2. Stawka dzienna dodatku wojennego wynosi 20 % przysługującego dodatku zagranicznego.

3. Strefy działań wojennych oraz dzień rozpoczęcia i zakończenia w nich działań wojennych określa obwieszczenie ministra właściwego do spraw zagranicznych wydane na podstawie odrębnych przepisów.

4. Dodatek wojenny wypłaca się miesięcznie z dołu, do dziesiątego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym funkcjonariusz spełnił warunki do jego otrzymania, na wskazany przez funkcjonariusza rachunek bankowy w kraju.

§ 7.
1. Świadczenie z tytułu uszczerbku na zdrowiu doznanego w czasie delegowania do pełnienia służby poza granicami państwa przysługuje za każdy procent uszczerbku na zdrowiu w wysokości 60 % najniższej kwoty odszkodowania za każdy procent uszczerbku na zdrowiu funkcjonariusza, o której mowa w przepisach o odszkodowaniach przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Policji.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w razie śmierci funkcjonariusza pozostającej w związku z delegowaniem do pełnienia służby poza granicami państwa.

§ 8.
1. Należności z tytułu zagranicznej podróży służbowej, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 4, przysługują funkcjonariuszowi na zasadach określonych w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, za czas:

1) podróży służbowej na terytorium obcego państwa poza siedzibą kontyngentu;

2) przejazdu z obszaru działania kontyngentu do kraju i z powrotem w uzasadnionych przypadkach służbowych lub losowych.

2. W przypadku gdy podróż służbowa, o której mowa w ust. 1 pkt 2, odbywa się wyłącznie na terytorium państwa, do którego skierowano kontyngent, i trwa:

1) do 12 godzin – dieta na pokrycie kosztów wyżywienia i inne drobne wydatki nie przysługuje;

2) ponad 12 godzin – dieta przysługuje w wysokości 70 % diety określonej w przepisach, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Dieta na pokrycie kosztów wyżywienia i innych drobnych wydatków w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 2, nie przysługuje, jeżeli funkcjonariusz otrzymuje ryczałt, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 5, lub świadczenie pieniężne od strony zagranicznej na pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania.

4. Należności z tytułu zagranicznej podróży służbowej wypłaca się w formie wskazanej przez funkcjonariusza miesięcznie z dołu, do dziesiątego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym funkcjonariusz spełnił warunki do ich otrzymania.

§ 9.
1. Ryczałt na pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania funkcjonariusz otrzymuje w przypadku, gdy w miejscu pełnienia służby poza granicami państwa nie zapewniono mu bezpłatnego wyżywienia i zakwaterowania bądź świadczenia pieniężnego od strony zagranicznej na pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Ryczałt, o którym mowa w ust. 1, stanowi równowartość 50 % diety na pokrycie kosztów wyżywienia i innych drobnych wydatków oraz limitów na pokrycie kosztów noclegu, określonych w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju.

3. W przypadku gdy funkcjonariusz otrzymuje świadczenie pieniężne od strony zagranicznej na pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania w wysokości niższej niż ryczałt na pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania, przysługuje mu wyrównanie do wysokości tego ryczałtu.

4. Ryczałt, o którym mowa w ust. 1, wypłaca się zaliczkowo z góry, w gotówce, w pierwszym dniu roboczym każdego miesiąca służby poza granicami państwa.

§ 10.
1. Ryczałt z tytułu delegowania funkcjonariusz otrzymuje jednorazowo w wysokości kwoty bazowej ustalonej w ustawie budżetowej dla funkcjonariuszy.

2. Ryczałt z tytułu delegowania wypłaca się niezwłocznie po wydaniu rozkazu personalnego o delegowaniu funkcjonariusza do pełnienia służby w kontyngencie pod warunkiem złożenia przez funkcjonariusza zobowiązania do jego zwrotu w przypadku niewzięcia udziału w kontyngencie.

§ 11.
1. Należności, o których mowa w § 3 ust. 1, wypłaca się w złotych, z wyjątkiem należności wymienionych w pkt 4 i 5, które wypłaca się w dolarach amerykańskich.

2. Należności, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2, ustala się według średniego kursu dolara amerykańskiego w Narodowym Banku Polskim, obowiązującego w pierwszym dniu miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc, za który należność przysługuje.

§ 12.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyński

Załącznik 1. [TABELA KATEGORII I STAWEK DODATKU ZAGRANICZNEGO DLA FUNKCJONARIUSZY DELEGOWANYCH DO PEŁNIENIA SŁUŻBY W KONTYNGENCIE STRAŻY GRANICZNEJ POZA GRANICAMI PAŃSTWA]

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 12 września 2006 r. (poz. 1233)

TABELA KATEGORII I STAWEK DODATKU ZAGRANICZNEGO DLA FUNKCJONARIUSZY DELEGOWANYCH DO PEŁNIENIA SŁUŻBY W KONTYNGENCIE STRAŻY GRANICZNEJ POZA GRANICAMI PAŃSTWA

 

Lp.

Stanowisko

Stawka dzienna dodatku w USD

kategoria I

kategoria II

kategoria III

1

Dowódca kontyngentu

65,00

60,00

55,00

2

Zastępca dowódcy kontyngentu
Szef logistyki kontyngentu

50,00

45,00

40,00

3

Oficer sztabowy kontyngentu
Oficer szkoleniowy
Dowódca plutonu
Lekarz

45,00

40,00

35,00

4

Dowódca drużyny
Pomocnik szefa logistyki
Szef kompanii

42,00

37,00

32,00

5

Specjalista zespołu logistyki

39,00

34,00

29,00

6

Strażnik graniczny

35,00

30,00

25,00

 

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »