| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 27 września 2006 r.

w sprawie zakresu, warunków i trybu przekazywania Służbie Kontrwywiadu Wojskowego informacji o osobie uzyskanych w wyniku wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych przez uprawnione do tego organy, służby i instytucje państwowe

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 709) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) podmiot uprawniony – organy, służby i instytucje państwowe uprawnione do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych;

2) SKW – Służbę Kontrwywiadu Wojskowego;

3) ustawa – ustawę z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego;

4) informacje – informacje o osobie, o których mowa w art. 38 ust. 1 ustawy.

§ 2.
Podmiot uprawniony przekazuje SKW informacje uzyskane w wyniku wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań SKW określonych w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy.
§ 3.
Podmiot uprawniony może odmówić przekazania SKW informacji lub ograniczyć ich zakres, jeżeli mogłoby to uniemożliwić wykonywanie jego zadań ustawowych lub spowodować ujawnienie danych o osobie udzielającej temu podmiotowi pomocy.
§ 4.
1. Podmiot uprawniony, z zachowaniem ograniczeń przewidzianych w § 3, przekazuje SKW informacje niezwłocznie:

1) z urzędu, jeżeli są spełnione warunki, o których mowa w art. 27 ust. 2 ustawy;

2) na pisemny wniosek SKW.

2. Informacje i wniosek, o których mowa w ust. 1, mogą być przekazywane także przez systemy, sieci oraz urządzenia telekomunikacyjne i teleinformatyczne spełniające wymogi dotyczące ochrony informacji niejawnych.

§ 5.
1. Szef SKW, a także szef jednostki lub komórki organizacyjnej SKW uprawnionej do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych mogą wystąpić do kierownika właściwej jednostki lub komórki organizacyjnej podmiotu uprawnionego z wnioskiem o przekazanie SKW informacji.

2. We wniosku, o którym mowa w ust. 1, określa się cel uzyskania informacji i szczegółowy ich zakres, a także wskazuje się dane umożliwiające wyszukanie informacji w aktach prowadzonych spraw oraz zbiorach ewidencyjnych i archiwalnych podmiotu uprawnionego.

3. Przed wystąpieniem do podmiotu uprawnionego z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, SKW dokonuje stosownych sprawdzeń we własnych zbiorach ewidencyjnych i archiwalnych.

§ 6.
1. Informacje przekazuje SKW kierownik jednostki lub komórki organizacyjnej podmiotu uprawnionego do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, ewidencyjnych lub archiwalnych albo osoba przez niego upoważniona.

2. Przekazanie SKW informacji dokumentuje się odpowiednio w sposób właściwy dla podmiotu uprawnionego i dla SKW, zgodnie z obowiązującymi je w tym zakresie zasadami i trybem postępowania.

§ 7.
Przekazywanie SKW informacji przez podmiot uprawniony odbywa się zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych.
§ 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2006 r.1)

Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyński

 

1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie zakresu, warunków i trybu przekazywania Wojskowym Służbom Informacyjnym informacji o osobie uzyskanych w wyniku wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych przez uprawnione do tego organy, służby i instytucje państwowe (Dz. U. Nr 140, poz. 1483), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Brysiewicz i Wspólnicy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »