reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 25 września 2006 r.

w sprawie wzoru formularza opinii służbowej oraz opiniowania służbowego funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego

Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 710) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa wzór formularza opinii służbowej oraz szczegółowe zasady i tryb opiniowania służbowego funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego, zwanych dalej „funkcjonariuszami”.
§ 2.
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) ustawa – ustawę z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego;

2) bezpośredni przełożony – przełożonego zajmującego stanowisko nie niższe niż kierownika sekcji lub równorzędne, któremu funkcjonariusz podlega bezpośrednio;

3) wyższy przełożony – kierownika jednostki organizacyjnej Służby Wywiadu Wojskowego, zastępcę Szefa Służby Wywiadu Wojskowego sprawującego bezpośredni nadzór nad jednostką organizacyjną Służby Wywiadu Wojskowego, Szefa Służby Wywiadu Wojskowego;

4) kierownik jednostki organizacyjnej – również funkcjonariusza pełniącego obowiązki kierownika jednostki organizacyjnej Służby Wywiadu Wojskowego.

§ 3.
1. Opiniowanie służbowe funkcjonariuszy uwzględnia następujące kryteria:

1) efektywność służby;

2) kwalifikacje zawodowe i wiedzę ogólną;

3) umiejętność oceny sytuacji;

4) znajomość służby;

5) samodzielność wykonywania zadań;

6) planowanie i organizację własnej pracy;

7) podejmowanie nowych inicjatyw;

8) dyscyplinę i obowiązkowość;

9) dyspozycyjność;

10) umiejętność współpracy;

11) przestrzeganie zasad ochrony informacji niejawnych;

12) sposób sporządzania dokumentów służbowych;

13) proces adaptacji zawodowej – w przypadku funkcjonariuszy w okresie służby przygotowawczej.

2. W opiniowaniu służbowym funkcjonariuszy zajmujących stanowiska kierownicze, oprócz kryteriów wymienionych w ust. 1, ocenie podlega:

1) komunikacja werbalna;

2) planowanie i ustalanie priorytetów;

3) podejmowanie decyzji;

4) przekazywanie zadań;

5) zarządzanie czasem własnym i podwładnych;

6) kierowanie podwładnymi;

7) ocenianie podwładnych;

8) dbałość o stosunki międzyludzkie;

9) odporność na presję;

10) zarządzanie zasobami materialnymi.

3. Wzór formularza opinii służbowej stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 4.
Przy opiniowaniu służbowym funkcjonariuszy stosuje się pięciostopniową skalę ocen poziomu spełniania kryteriów, o których mowa w § 3:

1) 5 – poziom wysoki;

2) 4 – poziom powyżej przeciętnej;

3) 3 – poziom przeciętny;

4) 2 – poziom poniżej przeciętnej;

5) 1 – poziom zdecydowanie poniżej przeciętnej.

§ 5.
1. Na podstawie ocen poziomu spełniania kryteriów, wystawionych funkcjonariuszowi z zastosowaniem skali ocen określonej w § 4, dokonuje się oceny ogólnej przebiegu służby funkcjonariusza.

2. Do oceny ogólnej przebiegu służby funkcjonariusza, o której mowa w ust. 1, sporządza się także opis zawierający w szczególności uwagi co do:

1) sposobu wywiązywania się przez funkcjonariusza z obowiązków służbowych;

2) przydatności funkcjonariusza na zajmowanym stanowisku oraz do służby w Służbie Wywiadu Wojskowego.

3. Ocena ogólna przebiegu służby funkcjonariusza wraz z opisem, o którym mowa w ust. 2, stanowi opinię służbową.

§ 6.
1. Funkcjonariusz podlega okresowemu opiniowaniu służbowemu, w terminach określonych w art. 12 ust. 1 ustawy.

2. Niezależnie od terminów, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy, funkcjonariusz podlega opiniowaniu służbowemu:

1) w przypadku zwolnienia od odbywania służby przygotowawczej – pierwszemu opiniowaniu służbowemu po upływie 12 miesięcy służby stałej;

2) przed mianowaniem, w trybie art. 32 ust. 1 ustawy, na wyższy stopień obowiązujący w Służbie Wywiadu Wojskowego albo na wyższe stanowisko służbowe, chyba że od ostatniej opinii służbowej upłynęło mniej niż 12 miesięcy;

3) w okresie służby przygotowawczej, bezpośrednio przed mianowaniem na funkcjonariusza w służbie stałej;

4) w okresie służby przygotowawczej, w przypadku stwierdzenia nieprzydatności do służby;

5) w razie stwierdzenia niewywiązywania się z obowiązków służbowych.

§ 7.
Opinię służbową sporządza bezpośredni przełożony.
§ 8.
1. Bezpośredni przełożony zapoznaje funkcjonariusza z opinią służbową w terminie, o którym mowa w art. 12 ust. 2 ustawy.

2. Fakt zapoznania się z opinią służbową funkcjonariusz potwierdza własnoręcznym podpisem.

3. Podpisaną opinię służbową włącza się do akt osobowych funkcjonariusza.

4. W razie odmowy funkcjonariusza podpisania opinii służbowej bezpośredni przełożony, który sporządził opinię służbową, dokonuje na niej odpowiedniej adnotacji.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, uznaje się, że funkcjonariusz został zapoznany z opinią służbową w dniu dokonania przez bezpośredniego przełożonego adnotacji o odmowie podpisania przez tego funkcjonariusza opinii służbowej.

§ 9.
Po zapoznaniu funkcjonariusza z opinią służbową bezpośredni przełożony przedstawia ją do wiadomości właściwemu wyższemu przełożonemu.
§ 10.
1. Funkcjonariusz, który nie zgadza się z treścią opinii służbowej, może wnieść, drogą służbową, odwołanie od opinii służbowej na piśmie do właściwego wyższego przełożonego w terminie, o którym mowa w art. 12 ust. 2 ustawy. Odwołanie powinno zawierać uzasadnienie.

2. Odwołanie powinno zostać rozpatrzone w terminie 30 dni od dnia jego wniesienia.

3. Odwołanie wniesione po terminie, o którym mowa w art. 12 ust. 2 ustawy, nie podlega rozpatrzeniu.

4. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania oraz w okresie jego rozpatrywania opinia służbowa nie może stanowić podstawy do wydania rozkazu personalnego, którego wydanie jest uzależnione od treści tej opinii.

§ 11.
1. W razie uchybienia terminu określonego w art. 12 ust. 2 ustawy przywraca się termin na wniosek funkcjonariusza, jeżeli uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jego winy.

2. Wniosek o przywrócenie terminu wraz z odwołaniem wnosi się do właściwego wyższego przełożonego w terminie 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu.

3. Przywrócenie terminu do złożenia wniosku określonego w ust. 1 jest niedopuszczalne.

§ 12.
1. Właściwy wyższy przełożony może powołać komisję do zbadania odwołania. Komisja po dokonaniu ustaleń sporządza protokół, w którym przedstawia temu przełożonemu wnioski w sprawie uwzględnienia lub odrzucenia odwołania.

2. Na wniosek funkcjonariusza, który wniósł odwołanie, w skład komisji powołuje się także wskazanego przez niego funkcjonariusza.

3. W skład komisji nie powołuje się bezpośredniego przełożonego, który sporządził zaskarżoną opinię służbową.

§ 13.
1. Właściwy wyższy przełożony, po rozpatrzeniu odwołania, może:

1) uchylić zaskarżoną opinię służbową i polecić wydanie nowej opinii służbowej, z uwzględnieniem wskazanych okoliczności;

2) utrzymać w mocy zaskarżoną opinię służbową.

2. Opinię służbową można zmienić tylko na korzyść funkcjonariusza.

§ 14.
O sposobie załatwienia odwołania właściwy wyższy przełożony powiadamia funkcjonariusza oraz jego bezpośredniego przełożonego. Przepis § 8 stosuje się odpowiednio.
§ 15.
1. Funkcjonariusz ma prawo, w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia go o nieuwzględnieniu w całości lub w części odwołania, złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie jego odwołania do Szefa Służby Wywiadu Wojskowego.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się na piśmie za pośrednictwem właściwego wyższego przełożonego, który rozpatrywał odwołanie. Jeżeli odwołanie rozpatrywał Szef Służby Wywiadu Wojskowego, wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się bezpośrednio do Szefa Służby Wywiadu Wojskowego.

3. Przy rozpatrywaniu wniosku, o którym mowa w ust. 1, przepisy § 10 ust. 1 zdanie drugie oraz ust. 2 i § 11–14 stosuje się odpowiednio.

4. Rozstrzygnięcie Szefa Służby Wywiadu Wojskowego w przedmiocie wniosku, o którym mowa w ust. 1, wyczerpuje tryb rozpatrywania odwołania.

§ 16.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2006 r.

Minister Obrony Narodowej: R. Sikorski

Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 25 września 2006 r. (poz. 1251)

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Krystyna Jolanta Ptasińska

Doradca podatkowy, prawnik. Prowadzi kancelarię podatkową.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama