reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 25 września 2006 r.

w sprawie świadectwa służby funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego

Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 710) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) wzór formularza świadectwa służby;

2) dane, które należy podać w świadectwie służby;

3) tryb wydawania i sprostowania świadectwa służby;

4) właściwość przełożonych służbowych w sprawach wydawania i sprostowania świadectwa służby.

§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego.
§ 3.
1. Funkcjonariusz Służby Wywiadu Wojskowego, zwany dalej „funkcjonariuszem”, zwalniany ze służby otrzymuje w dniu zwolnienia ze służby, określonym w rozkazie personalnym, świadectwo służby. Otrzymanie oryginału świadectwa służby funkcjonariusz potwierdza własnoręcznym podpisem oraz datą na kopii świadectwa służby.

2. Świadectwo służby może odebrać osoba upoważniona na piśmie przez funkcjonariusza. W takim przypadku otrzymanie świadectwa służby potwierdza własnoręcznym podpisem osoba upoważniona. Upoważnienie dołącza się do akt personalnych funkcjonariusza.

3. W razie wygaśnięcia stosunku służbowego z powodu śmierci lub stwierdzenia zaginięcia funkcjonariusza świadectwo służby wydaje się uprawnionemu do odprawy pośmiertnej członkowi rodziny funkcjonariusza, niezwłocznie po wydaniu rozkazu personalnego o wygaśnięciu stosunku służbowego.

4. Jeżeli wydanie świadectwa służby nie jest możliwe w terminie określonym w ust. 1, świadectwo służby doręcza się, za pokwitowaniem lub potwierdzeniem odbioru, w ciągu siedmiu dni od dnia zwolnienia funkcjonariusza ze służby.

§ 4.
Wydania świadectwa służby nie można uzależniać od uprzedniego rozliczenia się funkcjonariusza z obowiązków służbowych.
§ 5.
1. Do wydawania świadectwa służby oraz do jego sprostowania jest uprawniony Szef Służby Wywiadu Wojskowego.

2. Szef Służby Wywiadu Wojskowego może upoważnić kierownika jednostki organizacyjnej do wydawania i prostowania, w jego imieniu, świadectw służby funkcjonariuszy zwalnianych z tych jednostek.

§ 6.
Kopię świadectwa służby z pokwitowaniem jego wydania lub potwierdzeniem doręczenia przechowuje się w aktach osobowych funkcjonariusza.
§ 7.
1. W świadectwie służby podaje się następujące informacje niezbędne do ustalenia uprawnień wynikających ze stosunku służbowego oraz z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego:

1) imię (imiona) i nazwisko;

2) imiona rodziców;

3) datę i miejsce urodzenia;

4) okres służby;

5) zajmowane ostatnio stanowisko służbowe, z zastrzeżeniem ust. 3;

6) podstawę prawną zwolnienia ze służby albo w przypadku śmierci lub stwierdzenia zaginięcia funkcjonariusza – informację o wygaśnięciu stosunku służbowego;

7) liczbę dni przysługujących i wykorzystanych w roku zwolnienia ze służby lub w roku, w którym wygasł stosunek służbowy, w tym:

a) urlop wypoczynkowy, dodatkowy, zdrowotny, szkoleniowy i okolicznościowy,

b) urlop bezpłatny i podstawę prawną jego udzielenia;

8) liczbę dni wykorzystanych w okresie służby urlopu wychowawczego;

9) liczbę dni przypadających po dniu zwolnienia ze służby okresu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, w przypadku gdy zwolnienie nastąpiło z przyczyn dotyczących Służby Wywiadu Wojskowego;

10) liczbę dni, za które zwolniony funkcjonariusz otrzymał ekwiwalent pieniężny, o którym mowa w art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy;

11) potrącenia z uposażenia, o których mowa w art. 102 ust. 1 ustawy.

2. Na prośbę funkcjonariusza, zgłoszoną przed dniem wydania świadectwa służby, w świadectwie tym podaje się także informacje o wysokości i składnikach uposażenia oraz o posiadanych kwalifikacjach.

3. W świadectwie służby nie zamieszcza się informacji niejawnych.

4. Wzór formularza świadectwa służby stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 8.
1. Wniosek o sprostowanie świadectwa służby składa się na piśmie do przełożonego, który sprostowanie świadectwa służby składa na piśmie do przełożonego, który wydał świadectwo służby, w terminie, o którym mowa w art. 24 ust. 2 ustawy.

2. W razie uwzględnienia wniosku o sprostowanie świadectwa służby funkcjonariuszowi wydaje się nowe świadectwo służby w terminie siedmiu dni od dnia złożenia wniosku. Przepis § 5 stosuje się odpowiednio.

3. Nie dokonuje się sprostowania świadectwa służby, jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 1, złożono po terminie określonym w art. 24 ust. 2 ustawy albo funkcjonariusz wnosi o podanie w świadectwie nieprawdziwych danych.

4. O nieuwzględnieniu wniosku o sprostowanie świadectwa służby przełożony, który wydał to świadectwo, zawiadamia pisemnie funkcjonariusza w terminie siedmiu dni od dnia złożenia tego wniosku.

5. W odniesieniu do ust. 2 i 4 przepis § 3 ust. 4 w części dotyczącej doręczenia stosuje się odpowiednio.

§ 9.
1. W razie uchybienia terminu określonego w art. 24 ust. 2 ustawy przywraca się termin na wniosek funkcjonariusza, jeżeli uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jego winy.

2. Wniosek o przywrócenie terminu wnosi się do przełożonego, który wydał świadectwo służby, w ciągu siedmiu dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu.

3. Przywrócenie terminu do złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, jest niedopuszczalne.

§ 10.
1. Nowe świadectwo służby, w miejsce wydanego uprzednio, wydaje się w przypadku:

1) mającej wpływ na treść świadectwa służby zmiany rozkazu personalnego o zwolnieniu ze służby lub o wygaśnięciu stosunku służbowego funkcjonariusza;

2) zwolnienia ze służby funkcjonariusza uprzednio przywróconego do służby.

2. W nowym świadectwie służby, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, podaje się cały okres służby funkcjonariusza, bez uwzględnienia przerwy w służbie spowodowanej uprzednio wydanym rozkazem personalnym o zwolnieniu ze służby, uchylonym w związku z przywróceniem do służby, jeżeli na podstawie art. 21 ustawy został uchylony skutek tej przerwy w służbie.

§ 11.
Po wydaniu nowego świadectwa służby w przypadku, o którym mowa w § 8 ust. 2 lub § 10 ust. 1, uprzednio wydane świadectwo służby usuwa się z akt osobowych funkcjonariusza i niszczy.
§ 12.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2006 r.

Minister Obrony Narodowej: R. Sikorski

Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 25 września 2006 r. (poz. 1253)

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Szymon Chyra

doświadczony konsultant podatkowy w Andersen Tax & Legal, Poland

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama