| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 25 września 2006 r.

w sprawie uzbrojenia i wyposażenia funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego

Na podstawie art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 710) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) normy uzbrojenia i wyposażenia funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego, zwanych dalej „funkcjonariuszami”;

2) szczegółowe zasady dostępu do uzbrojenia, jego przyznawania i użytkowania przez funkcjonariuszy.

§ 2.
Normy uzbrojenia przysługującego funkcjonariuszowi w zakresie broni palnej, amunicji do broni palnej, ręcznego miotacza gazu, paralizatora elektrycznego oraz wkładów do paralizatorów określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§ 3.
1. Normy wyposażenia specjalnego i specjalistycznego przysługujące funkcjonariuszowi w zakresie:

1) sprzętu ochrony specjalnej,

2) sprzętu obserwacyjnego,

3) sprzętu specjalistycznego

– określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

2. Sprzęt ochrony specjalnej, obserwacyjny i specjalistyczny, niewymieniony w załączniku nr 2 do rozporządzenia, przyznaje się według potrzeb, w zależności od sposobu realizacji zadań.

§ 4.
1. Uzbrojenie przechowuje się w magazynach uzbrojenia, pomieszczeniach służbowych lub w miejscu zamieszkania w sposób umożliwiający dostęp do niego wyłącznie uprawnionym funkcjonariuszom.

2. Przechowywanie uzbrojenia w pomieszczeniu służbowym lub miejscu zamieszkania wymaga odrębnego zezwolenia, którego udziela:

1) Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego – kierownikom jednostek organizacyjnych Służby Kontrwywiadu Wojskowego;

2) kierownicy jednostek organizacyjnych Służby Kontrwywiadu Wojskowego – pozostałym funkcjonariuszom.

3. Funkcjonariusz może uzyskać zezwolenie przełożonego na przechowywanie przyznanej broni palnej wraz z amunicją w miejscu zamieszkania, po uprzednim sprawdzeniu spełniania warunków do ich przechowywania.

4. Funkcjonariusz mający zezwolenie na przechowywanie broni palnej w pomieszczeniu służbowym lub w miejscu zamieszkania obowiązany jest zdać broń palną do depozytu przed udaniem się na urlop, leczenie, wyjazd powodujący brak nadzoru nad bronią palną.

§ 5.
1. Uzbrojenie przyznaje się funkcjonariuszowi, w przypadku gdy jest ono niezbędne do wykonywania przez niego zadań służbowych.

2. Uzbrojenie, z wyjątkiem amunicji, przyznaje funkcjonariuszom organ właściwy do przyznawania uzbrojenia, o którym mowa w § 4 ust. 2.

3. Przyznanie uzbrojenia następuje na podstawie wniosku złożonego przez funkcjonariusza, którego wzór określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

4. Broń palną, ręczny miotacz gazu, paralizator elektryczny przyznaje się po komisyjnym sprawdzeniu:

1) wiedzy funkcjonariusza w zakresie:

a) zasad użycia uzbrojenia,

b) zasad bezpieczeństwa podczas używania uzbrojenia,

c) przepisów części szczególnej Kodeksu karnego, dotyczących przestępstw związanych z uzbrojeniem,

d) budowy i zasad działania rodzaju i typu uzbrojenia, jaki ma on posiadać,

e) zasad noszenia oraz przechowywania uzbrojenia,

f) postępowania w przypadku użycia uzbrojenia;

2) praktycznych umiejętności funkcjonariusza dotyczących rozkładania, składania i ładowania broni.

5. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 4, organizuje i przeprowadza organ właściwy do przyznawania uzbrojenia.

6. Do przyznanej broni palnej wydaje się amunicję oraz wyposażenie przewidziane dla danej broni przez producenta.

§ 6.
1. Funkcjonariusz, który otrzymał broń palną, jest obowiązany do:

1) noszenia broni wyłącznie w przypadkach określonych przez przełożonego;

2) zabezpieczenia broni przed utratą;

3) przestrzegania zasad bezpieczeństwa przy obchodzeniu się z bronią;

4) prowadzenia bieżącej obsługi technicznej broni.

2. Zabrania się funkcjonariuszowi posiadającemu broń palną:

1) wynoszenia broni bez zgody przełożonego poza obiekty służbowe;

2) przenoszenia broni w stanie niezabezpieczonym z wprowadzonym nabojem do komory nabojowej;

3) udostępniania broni innym osobom;

4) samowolnego dokonywania przeróbek i napraw broni.

§ 7.
Uzbrojenie użytkuje się wyłącznie do zadań związanych z wykonywaniem obowiązków służbowych oraz zgodnie z jego przeznaczeniem.
§ 8.
W przypadku zwolnienia ze służby, zawieszenia w czynnościach służbowych, przeniesienia do służby w innej miejscowości lub na polecenie przełożonego funkcjonariusz jest obowiązany do niezwłocznego rozliczenia się z pobranego uzbrojenia.
§ 9.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2006 r.

Minister Obrony Narodowej: R. Sikorski

Załącznik 1. [NORMY UZBROJENIA]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 25 września 2006 r. (poz. 1290)

Załącznik nr 1

NORMY UZBROJENIA

Lp.

Rodzaj uzbrojenia

J.m.

Ilość

1

Broń palna:

 

 

 

1) pistolet lub rewolwer

szt.

według potrzeb

 

2) broń gładkolufowa

szt.

według potrzeb

 

3) karabinek maszynowy

szt.

według potrzeb

 

4) pistolet maszynowy

szt.

według potrzeb

 

5) pistolet sportowy

szt.

według potrzeb

 

6) pistolet sygnałowy

szt.

według potrzeb

2

Amunicja lub wkład do paralizatora

szt.

Do pełnego załadowania wszystkich magazynków będących w komplecie danej broni lub 12 szt. do rewolweru i broni gładkolufowej oraz 1 szt. wkładu do paralizatora.

3

Ręczny miotacz gazu lub żel

szt.

według potrzeb

4

Paralizator elektryczny

szt.

według potrzeb

 

Załącznik 2. [NORMY WYPOSAŻENIA]

Załącznik nr 2

NORMY WYPOSAŻENIA

Lp.

Rodzaj wyposażenia

J.m.

Ilość

1

Sprzęt ochrony specjalnej:

 

 

 

1) hełm kuloodporny

szt.

według potrzeb

 

2) kamizelka kuloodporna (wewnętrzna, zewnętrzna, ciężka)

szt.

według potrzeb

 

3) maska przeciwgazowa

szt.

według potrzeb

 

4) ochronniki słuchu

szt.

według potrzeb

2

Sprzęt obserwacyjny:

 

 

 

1) lornetka obserwacyjna

szt.

według potrzeb

 

2) lornetka noktowizyjna lub gogle noktowizyjne

szt.

według potrzeb

3

Sprzęt specjalistyczny:

 

 

 

1) okulary strzeleckie

szt.

według potrzeb

 

2) latarka

szt.

według potrzeb

 

3) ręczny detektor do wykrywania metali

szt.

według potrzeb

 

Załącznik 3.

Załącznik nr 3

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Małopolski Instytut Studiów Podatkowych

Doradztwo podatkowe, rachunkowość, audyt, obsługa i pomoc w trakcie postępowań z organami podatkowymi, ceny transferowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »