| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 25 września 2006 r.

w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących funkcjonariuszom Służby Wywiadu Wojskowego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego i za brak lokalu mieszkalnego

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 710) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i zwracania równoważników pieniężnych przysługujących funkcjonariuszom Służby Wywiadu Wojskowego, zwanym dalej „funkcjonariuszami”, za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego i za brak lokalu mieszkalnego.
§ 2.
Równoważnik pieniężny za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego przyznaje się funkcjonariuszowi, który zajmuje:

1) lokal mieszkalny otrzymany przez niego lub jego małżonka na podstawie decyzji administracyjnej o przydziale;

2) lokal mieszkalny lub dom:

a) uzyskany przez niego lub jego małżonka na warunkach spółdzielczego lokatorskiego lub własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu,

b) stanowiący odrębną nieruchomość, będący własnością lub współwłasnością jego lub jego małżonka,

c) na podstawie zawartej przez niego lub jego małżonka umowy najmu.

§ 3.
Równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego nie przyznaje się w przypadku, gdy:

1) funkcjonariusz pobiera tego samego rodzaju świadczenie, na podstawie odrębnych przepisów;

2) funkcjonariusz lub jego małżonek pobiera równoważnik pieniężny za brak lokalu mieszkalnego lub tego samego rodzaju świadczenie, na podstawie odrębnych przepisów;

3) funkcjonariusz lub jego małżonek wynajmuje lub podnajmuje w całości lub części lokal mieszkalny lub dom, o których mowa w § 2.

§ 4.
Wysokość równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego oblicza się przez mnożenie kwoty 118 zł i liczby norm zaludnienia przysługujących funkcjonariuszowi i każdemu członkowi jego rodziny przy przydziale lokalu mieszkalnego, określonych w przepisach w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy, zwanych dalej „normami zaludnienia”, według stanu na dzień 1 stycznia danego roku.
§ 5.
Funkcjonariuszowi, który rozpoczął służbę w trakcie roku kalendarzowego, równoważnik pieniężny za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego przyznaje się w wysokości proporcjonalnej do liczby dni kalendarzowych służby w roku, za który przysługuje ten równoważnik, przy czym za podstawę obliczeń przyjmuje się liczbę norm zaludnienia przysługujących temu funkcjonariuszowi w pierwszym dniu służby w roku, za który przysługuje ten równoważnik.
§ 6.
Równoważnik pieniężny za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego wypłaca się w okresach rocznych, w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia złożenia oświadczenia mieszkaniowego.
§ 7.
Równoważnik pieniężny za brak lokalu mieszkalnego przyznaje się funkcjonariuszowi w służbie stałej, jeżeli w miejscu pełnienia służby lub w miejscowości pobliskiej on sam lub członkowie jego rodziny, o których mowa w art. 63 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, nie posiadają:

1) lokalu mieszkalnego otrzymanego na podstawie decyzji administracyjnej o przydziale;

2) lokalu mieszkalnego lub domu:

a) uzyskanego na warunkach spółdzielczego lokatorskiego lub własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu,

b) stanowiącego odrębną nieruchomość,

c) zajmowanego na podstawie umowy najmu;

3) lokalu mieszkalnego udostępnionego przez organ administracji rządowej w celu całkowitego lub częściowego zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych.

§ 8.
Równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego nie przyznaje się w przypadku, gdy:

1) funkcjonariusz lub jego małżonek zrzekł się lub utracił prawo do zajmowania posiadanego dotychczas w miejscu pełnienia służby lub w miejscowości pobliskiej:

a) lokalu mieszkalnego otrzymanego na podstawie decyzji administracyjnej o przydziale,

b) lokalu mieszkalnego lub domu:

– uzyskanego na warunkach spółdzielczego lokatorskiego lub własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu,

– wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy lub innej jednostki samorządu terytorialnego albo towarzystwa budownictwa społecznego,

– stanowiącego własność Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej;

2) funkcjonariusz lub jego małżonek wypowiedział umowę najmu zajmowanego dotychczas w miejscu pełnienia służby lub w miejscowości pobliskiej lokalu mieszkalnego albo domu, o którym mowa w pkt 1 lit. b;

3) funkcjonariusz lub jego małżonek zbył lub uczynił przedmiotem umowy darowizny:

a) lokal mieszkalny lub dom stanowiący odrębną nieruchomość znajdujący się w miejscu pełnienia służby lub w miejscowości pobliskiej,

b) spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub domu znajdującego się w miejscu pełnienia służby lub w miejscowości pobliskiej;

4) funkcjonariusz lub jego małżonek będący funkcjonariuszem odmówił przyjęcia znajdującego się w miejscu pełnienia służby lub w miejscowości pobliskiej lokalu mieszkalnego odpowiadającego przysługującym normom zaludnienia i znajdującego się w stanie sanitarnym i technicznym umożliwiającym zamieszkanie;

5) funkcjonariusz lub jego małżonek otrzymał pomoc finansową na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu albo tego samego rodzaju świadczenie, na podstawie odrębnych przepisów;

6) funkcjonariusz pobiera tego samego rodzaju świadczenie, na podstawie odrębnych przepisów;

7) funkcjonariusz lub jego małżonek pobiera równoważnik pieniężny za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego lub tego samego rodzaju świadczenie, na podstawie odrębnych przepisów.

§ 9.
Wysokość równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego wynosi dla funkcjonariusza w służbie stałej:

1) posiadającego rodzinę – 10,90 zł dziennie;

2) samotnego – 5,50 zł dziennie.

§ 10.
Równoważnik pieniężny za brak lokalu mieszkalnego wypłaca się w okresach miesięcznych, w terminie do dnia 10 każdego miesiąca.
§ 11.
1. Równoważniki pieniężne za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego i za brak lokalu mieszkalnego wypłaca się na podstawie oświadczenia mieszkaniowego złożonego przez funkcjonariusza.

2. O każdej zmianie mającej wpływ na uprawnienie do otrzymania równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego lub za brak lokalu mieszkalnego albo na ich wysokość funkcjonariusz jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić organ, o którym mowa w § 13 ust. 1.

3. W przypadku gdy od dnia złożenia przez funkcjonariusza ostatniego oświadczenia mieszkaniowego nie zaistniały zmiany mające wpływ na uprawnienie do otrzymania równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego lub za brak lokalu mieszkalnego oraz na ich wysokość, równoważniki te wypłaca się na podstawie skróconego oświadczenia mieszkaniowego złożonego przez funkcjonariusza.

4. Wzór oświadczenia mieszkaniowego określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

5. Wzór zawiadomienia o zmianie mającej wpływ na uprawnienie do otrzymania równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego lub za brak lokalu mieszkalnego albo na ich wysokość określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

6. Wzór skróconego oświadczenia mieszkaniowego określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 12.
1. Wypłacony równoważnik pieniężny za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi:

1) w całości, w przypadkach:

a) podania nieprawdziwych danych w oświadczeniu mieszkaniowym, skróconym oświadczeniu mieszkaniowym lub zawiadomieniu, o którym mowa w § 11 ust. 5, mających wpływ na istnienie uprawnienia do tego równoważnika,

b) o których mowa w § 3 pkt 1 oraz 2;

2) w wysokości proporcjonalnej do liczby dni wynajmowania lub podnajmowania w całości lub części lokalu mieszkalnego lub domu, o których mowa w § 2, w roku, za który przysługuje ten równoważnik.

2. Wypłacony równoważnik pieniężny za brak lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi w całości, w przypadkach:

1) podania nieprawdziwych danych w oświadczeniu mieszkaniowym, skróconym oświadczeniu mieszkaniowym lub zawiadomieniu, o którym mowa w § 11 ust. 5, mających wpływ na istnienie uprawnienia do tego równoważnika;

2) o których mowa w § 8.

§ 13.
1. Decyzje w sprawach uregulowanych w rozporządzeniu wydaje Szef Służby Wywiadu Wojskowego lub upoważniony przez niego funkcjonariusz.

2. Decyzje, o których mowa w ust. 1, wykonuje komórka finansowa jednostki organizacyjnej Służby Wywiadu Wojskowego.

§ 14.
Równoważniki pieniężne za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego i za brak lokalu mieszkalnego w wysokości, o której mowa w § 4 i 9, przyznaje się od dnia 1 stycznia 2007 r.
§ 15.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2006 r.

Minister Obrony Narodowej: R. Sikorski

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 25 września 2006 r. (poz. 1299)

Załącznik nr 1

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

Załącznik 3.

Załącznik nr 3

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Adwokacka Ziobrowski Tax & Law

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »